Loma:Wolofavaf reiz

Teliz mal Wikikrenteem.

Grablé kal exulera, aneyara

Lomolkeem « Wolofavaf reiz ».

Tid 4 teliz koe bata loma.

F

T

V