IDEO ANV Ro

De Ideopedia
Français Aneuvien A.P.I.
Robe Rob
pylàrg
ʁɔb
Robinet kràn
Robot Robodu ʁobody
Robotique Robotikg ʁobotikg
Robotisation Adróbotyn ɐdˈʁobotɪn
Robotiser Adróbos (-a, -ósa) ɐdˈʁobos
Roche Rok ʁɔk
Rocher Rok
berg
tỳmbak
gyròk
ʁɔk
bɛːʁg
tɨmbäk
gɪˈʁʁɔk
Rock Rock ʁɔk
Roder Veren (-na, -éna) veʁən
Rôder Obvĕgen (-na, -éna) ɔbˈvœgən
Rôdeur Obvĕgdu ɔbˈvœgdy
Rogner Hrugéren (-na, -éna) ʔχuˈgeʁən
Rognon lœmb
spol
Rognure Hrugérys ʔχuˈgeʁɪs
Rogue Rog ʁɔg
Roi Rex
regdak
ʁɛks
ʁɛgdɐk
Roitelet Roadhav
nechqýtrex
ʁɔːðɐf
nəʃˈqɪtʁəks
Rôle lekíst
kœnd
Rom Romdu ʁɔmdu
Romain Romandu ʁɔmɐndu
Roman Romen
saag
ʁɔmən
sɐːg
Romance Lyrma lɪʁmɐ
Romancer Saages (-sa, -ésa) sagəs
Romancier Saagordu]] sɐːgöʁdy
Romanesque Saagon sɐːgön
Romantique Romantig
lyrmig
lɪʁmik
Romantisme Lyrmesem
saagesem
lɪʁmesəm
Rompre Rùp (-ta, -téa) ʁyp
Rond Cun sun
Rondelle disqyr
Rondeur Cunet sunət
Ronflement rhœṅqad
brœnofad
Ronfler rhœṅq (-a, -úa)
brœnofe (-a, -éa)
Ronfleur rhœṅqdu
vylbor
Ronger Krĕṅges (-a, ésa)
vlogĕr (-a, -éa)
kʁɛ̃ŋgəs
Rongeur Krĕṅgezo kʁɛ̃ŋgəzo
Roquer Kaṅvlople (-a, -éa) kɑ̃vlɔp>
Roquette Roket
ruget
ʁɔkət
ʁugət
Rose Rhod
rooz
χɔd
ʁoːz
Rosé (vin) Klàrub klaʁyp
Rosée Enbéret
Roseau Rozo ʁozo
Rosée Enbéret ənˈbeʁət
Rosir Rhoden (-a, -ésa) χɔdən
Rosse Nechíp nəʃˈip
Rossignol Sinjòlav
klatíng
ethóga
siˈɲɔlɐf
klɐˈtiŋ
eˈθogɐ
Rotation Rotyn ʁotən
Roter Oerke (-a, -éa) œːχkə
Rotin Ròtyn ʁɔtən
Rôtir Rostaen (-a, -éna) ʁɔçtɐən
Rôtisserie Rosteklem
rosteskop
ˈʁɔçtəklɛm
ˈʁɔçtəçkɔp
Rotor Ròtor ʁɔtɔʁ
Roturier, non noble Lebondu lebɔndy
Roue Rol ʁɔl
Rouge Rub ʁub
Rougeole Rubráṅget ʁubˈʁɑ̃ngət
Rougeur Rubet
rublaa
ʁubət
ʁubˈlɐː
Rougir Ruben (-na, -éna) ʁubən
Roulade somròlad
kàrnagucun
Rouleau Romàl ʁomàl
Rouler Rolesn (-sna, -ésna) ʁɔləsn
Roulette Rolin
gambròl
ʁɔlin
gɐmbˈʁɔl
Roulotte Roloos ʁɔlˈoːs
Roussette Gupàlla
roquàl
siblav
guˈpalːɐ
ʁoˈkwal
siblɐv
Route Strad
rood
çtʁɐd
ʁoːd
Roux Roog ʁoːg
Royal Regon ʁegön
Royalismte Regesemon ʁegesəmön
Royalties Chære ʃɛːʁ
Royaume Rextad
reglaṅd
aréa
ʁɛkstɐd
ʁɛglɑ̃nd
Ruban Baṅd bɑ̃nd
Rubéole Rubol ʁubɔl
Rubis Rubin ʁubin
Ruche Abjoos ɐbjˈoːs
Rude Rùd ʁyd
Rudeur Rùdet ʁydət
Rudoyer Obrùdes (-ża, -ésa) ɔbˈʁydəs
Rue Ged gɛd
Ruelle Gedin
olkàm
gɛdin
ɔlˈkam
Rugby Owbásp ɔvˈbɐçp
Rugir Rohar (-hra, -hréa) ʁɔːʁ ʁɔʔɐʁ
Rugosité Tràqet
kypret
tʁaqət
kɪpʁət
Rugueux Tràqon
kypron
tʁaqɔn
kɪpʁɔn
Ruine Wrægdu
nùf
vʁɛːg
nyf
Ruiner Nùtrof (-a, -a)
wrege
nytʁɔf
Ruineux Nùtrfon
wrægon
nytəʁfɔn
Ruisseau kullinet
Rumeur Rògeroṁt ʁɔgəʁmɔ̃nt
Ruminant Paṅslazó ˌpɑ̃nçlɐˈzo
Ruminer Paṅslarínzh (-a, -ía)
paṅsauke (-a, -éa)
ˌpɑ̃nçlɐʁˈinʒ
pɑ̃nsɐʊk
Rune Futher
ruun
fuθəʁ
ʁyːn
Runique Futhrig
ruunig
fuθʁik
ʁyːnik
Rupteur Rùψat ʁypsɐt
Rupture Rùptys ʁyptɪs
Ruse Zor
techàp
gupo
Ruser Zorre (-a, -éa) zɔʀə
Rush Rĕch
kohù
ʁœʃ
kɔʔy
Rustique Laṅdarig lɑ̃ndɐʁik
Rustre Nechláṅdarig nəʃˈlɑ̃ndɐʁik
Rut Tyrúd
Rutiler Zybríl (-a, -ía) zəˈbʁil
Rythme Teprat tɛpʁɐt
Rythmer Tepres (-a, -ésa) tɛpʁəs
Rythmique Téprig tepʁik


Rh | R | En-tête | Aneuvien | S