IDEO ANV Rh

De Ideopedia
Français Aneuvien A.P.I.
Rhapsodie Rhàψodi χapsɔdi
Rhéostat Rhosat χosɐt
Rhéostatique Rhosatig χosɐtik
Rhinocéros Tyrhiyner təˈχiːnəʁ
Rhombe rœṁvisk
Rhomboèdre rhœṁveder
Rhomboédrique rhœṁvedig
Rhomboïdal rœṁvi
rhœṁvedig
Rhomboïde rœṁvig
Rhum Rhum χum
Rhumatisme Doloklœma doloˈkluːmɐ
Rhume Korhýza koˈχɪzɐ
Ria Rjà
klaṅg
ʁja
klɑ̃ŋ
Richissime Ováṅd
erplút
ɔˈvɑ̃nd
əʁˈplut
Richesse Ováṅdet
plutet
ɔˈvɑ̃ndət
plutət
Rideau Iblàpal
kortyn
ibˈlapɐl
Ridelle Vibáret viˈbɐʁət
Rider Ekj (-a,- ía) ɛkj
Ridicule Nirídar niˈʁidɐʁ
Ridiculiser Obniríd (-a, -ía) ɔbniˈʁid
Ridule Ekin ekin
Rien Nep ùt
Og
nəpˈyt
ɔg
Rigole Rĕt ʁœt
Rigolo Riqelo ʁiqelo
Rigoureux Kygaron kɪgɐʁɔn
Rigueur Kygaret kɪgɐʁət
Rimailler Nechtápeme nəʃˈtɐpɛm
Rimailleur Nechtápemdu nəʃˈtɐpəmdy
Rime Pema
tamápema
pemɐ
tɐˈmɐpemɐ
Rimer peme (-a, -éa) pɛm
Rincer sluq (-a, -úa)
aqýt (-a, -ía)
Rinçage Sluqad
aqýtad
Riposte oblík
replobrád
Riposter oblíge
replobráde
Rire Riyd (-a, -ía) ʁiːd
Ris Sulím
klàmar
ivˈlɪmət
klamɐʁ
Risible Riydar ʁiːdɐʁ
Risotto Risotto riˈzɔtɔ ʁisɔtːo
Risquer Risq (-a, -úa) ʁiçq
Rivage Litor litɔʁ
Rive Bàn ban
River Ernípe (-a, -éa) əʁˈnip
Riverain Bàndu bandy
Rivet Ertòt əʁˈtɔt
Rivetage Ertoad əʁˈtɔːd
Riveter Ertòde (-a, -éa) əʁˈtɔd
Rivière Kullet
flœm
lik
kulːət
Riz Res ʁɛs
Riziculture Resúltur ʁəsˈultuʁ
Rizière Reséa ʁəsˈeɐ

Re | R | En-tête | Aneuvien | Ro