IDEO ANV N

De Ideopedia
Français Aneuvien A.P.I.
Na ! Kypo! kɪpo
Nabot Nechqyndu nəʃqɪndy
Nacre Nàker nakəʁ
Nadir Niyz niːz
Nævus Nàvus navus
Nageoire Sljàn ɬjan
Nageotter Sjàdines (-a, -ína) sjadinəs
Nager Sjàdesn (-żna, -ésna) sjadəsn
Nageur Sjàdoru sjadɔʁy
Naguère aṅog
itáṅtas
ɑ̃nɔk
itˈɑ̃ntɐs
Naïf Novjon nɔvjɔn
Nain Qidàndurat qiˈdandy
Naissance Genæz
nàtyv
gəˈnɛːz
natəf
Naître Genes (-a, -ésa)
natyv (-a, -ía)
genəs
nɐtəf
Naïvement Novjas nɔvjɐs
Naïveté Novjet nɔvjət
Nandou Nadœ nɐˈduː
Nanisme Qidànesem qiˈdanesəm
Naphtaline Nàftalyn naftɐlən
Nappage Naapad nɐːpɐd
Nappe Naap
loeg
aqlĕg
nɐːp
lœg
ɐqˈlœg
Napper Naape (-a, -éa) nɐːp
Napperon Naapin nɐːpin
Narcisse kănym kɔnəm
Narcissique Delajœlig delɐjˈuːlik
Narcissisme Delajœgesem delɐjːugesəm
Narcotique nàrkotigk naχkɔtik
Narine Rhilúl χiˈlul
Narval Tyrséd təʁˈsed
Nasal Rhilen χilən
Nase Bòzhon bɔʒɔn
Naseau Borhiyn bɔˈχin
Natal Nàtyven natɪvən
Natalité, nativité Nàtyvet natɪvət
Natalismte Nàtyvesemon natɪvˌesəmön
Natation Sjàdyn sjadɪn
Natatoire Sjàdor sjadɔʁ
Natif Nàtis natis
National Nàtynen natɪnən
Nationalisation Nàtytyn natɪtən
Nationaliser Nàtytes (-sa, -ésa) natɪtəs
Nationalismte Nàtynesemon natɪnˌesəmön
Nationalité Nàtynet natɪnət
Natte Træs tʁɛːs
Naturalisation, -iser Natyyne (-a, -a)


naˈtɨːn
Naturalisme Naturesem nɐtuʁesəm
Naturaliste Naturlògdu naˈtyʁlɔgdy
Nature Natur
kast
spif
nàtur
nɐtuʁ
kɐçt
çpif
natuʁ
Naturel Naàturen nɐatuʁən
Naturismte Naturesemon
nahimesemon
nɐtuˌʁesəmɔn
Nautismque Nautisemg nɐʊtisəmk
Naval Nàven navən
Navet Turnyp
nanàr
tuʁnəp
Navigateur Naxàtor
naxàrdu
rexàtor
nɐˈksatɔʁ
Navigation Naxàrtyn nɐˈksatən
Naviguer Nàvek (-ka, -éka)
naxàre (-a, -éa)
navək
nɐˈksaʁ
Navire Xhip kʃip
Nazisme hitlesem itlesəm
Ne _ pas Nep nəp
Néant Njænt ɲɛːnt
Nécessairement Nœzhars nuːʒɐʁs
Nébuleuse Stenùb çteˈnyb
Nébuleux Nùbjon nybjɔn
Nébulosité Nùbet
nùbtul
nybət
nyptul
Nécessaire Nœzhis nuːʒis
Nécessité Nœzhet nuːʒət
Nécessiteux Nœzhon
qœzhon
nuːʒɔn
kuːʒɔn
Néerlandais Nederlaṅden
Bàtaw
nedəʁˌlɑ̃ndən
batɐv
Nef Nàvef
asal
nɐvəf
ɐsɐl
Négatif Nèkis
nèpis
porys
nɛkis
nɛpis
pɔʁɪs
Négation Neptyn neptɪn
Négligeable Eljavárdar əljɐˈvɐʁdɐʁ
Négligemment Njenas ɲenɐs
Négligence Njenet
Selhet
ɲenət
seɫət
Négligent Njenun
Selhun
ɲenun
seɫun
Négliger Njene (-a, -éa)
Selh (-a, -ía)
ɲɛn
sɛɫ
Négociateur Akja-ilitor ˈɐkjɐˈilitɔʁ
Négociation Akja-ilityn ˈɐkjɐˈilitən
Négocier Akja-ilj
feljes (-isa, -ésa)
ˈɐkjɐˈilj
feljəs
Neigerux Nỳveon fvɔn
Nem Næm nɛːm
Nénufphar nilufar nilufɐʁ
Néon Neoṅ neɔ̃
Neptune Neptuùn nɛptun
nəpˈtyn
Nerf Nyrefv nɪʁəf
Nerveux Nyrvon nɪʁvɔn
Nervi Nærvi nɛːʁvi
Nervosité Nyrvet nɪʁvət
Nervure Krytlys kʁɪtləs kʁɪtlɪs
Net Tyt tɪt
Netteté Tytet tɪtət
Nettoyage, nettoiement Tytad tɪtɐd
Nettoyer Tytes (-ċa, -ésa)
neklýtes (-ċa, -ésa)
tɪtəs
Nettoyeur Tydoru tɪdɔʁy
Neuf Noóv nɔof
Neuroleptique Nyvrelèptik ˌnɪvʁəˈlɛptik
Neurologie Nyvremedíkyn ˌnɪvʁəmeˈdikən
Neurologique Nyvremedíg ˌnɪvʁəmeˈdik
Neurologue Nyvremedíkdu ˌnɪvʁəmeˈdikdy
Neurone Nyrkòt nəʁˈkɔt
Neutralisation Uthtyn
usòptyn
uɸtən
ysˈɔptən
Neutraliser Udhes (-a, -ésa)
usopdòr (-a, -ía)
uðəs
ysɔpˈdɔʁ
Neutralité Udhet uðət
Neutre Udhon uðön
Neutrino Udhik uðik
Neutron Udhok uðɔk
Neveu Franèrdak fʁɐˈnɛʁdɐk
Névé Xhynỳv kʃəˈnɨv
Névroseé Nyvrozn
menoψhàk
nɪvˈʁozɔnmenɔpˈʃak
Nez Rhiyn
nooz
χiːn
noːz
Nez-en-cœur Karhíkel kɐˈχikəl
Nicotine Tăbakiyn tɔbɐˈkiːn
Niche Qivoos
gilúl
qivˈoːs
giˈlul
Nicher, nidifier Nedves (-a, -ésa) nɛdvəs
Nichon Rutópl ʁuˈtopl
Nid Ned nɛd
Nièce Franèrkad fʁɐˈnɛʁkɐd
Nier Nege (-a, -éa) nɛg
Niveau Nivelsat nivəlsɐt
Niveler Nivles (-a, -ésa) nivləs
Nivèlement Nivlat nivlɐt
Noble Nobeldu nobəl
Noblement Nobelas nobelɐs
Noblesse Nobeltul
Nobelet
nobəltul
nobelət
Noce Nùpfej
nùpnox
nokfej
nypˈfɛj
nɔkˈfɛj
Nocer Nokfèjes (-sa, -ésa) nɔkˈfɛjəs
Noceur Nokfèjdu nɔkˈfɛjdy
Nocturne Nokten nɔktən
Noël Nàtyvet natɪvət
Nœud Nód nod
Noircir Svarte (-a, -éa)
melàndu
ʝvɐʁtə
meˈlandy
Noirceur Svaret ʝvɐʁət
Noisette Nogel nogəl
Noisetier Nógeltend nogɛltənd
Noix Nóg nog
Nom Naam ːm
Nomade Kaṅdòmendu kɑ̃nˈdöməndy
Nomadiser Kaṅdòme (-a, -éa) k
Nomadisme kaṅdòmad
kaṅdòmesem
kɑ̃nˈdɔmɐd
kɑ̃nˈdɔmesəm
No man's land Nepdùn-coon
no man's land
nɛpˈdyn-soːn
no manslɐnd
Nombre Numbar numbɐʁ
Nombreux Numbone numbɔn
Nombril Bjochkýnt bjɔʃˈkɪnt
Nomenclature Nakládys nɐˈklɐdəs
Nomenklatura Nomenklátura ˌnomənˈklɐtuʁɐ
Nomination Naamtyn nɐːmetən
Nominer Naames (-sa, -ésa) nɐːməs
Nommer Naamen (-a, -éna) nɐmən
Non Nép nep
Non- Elji- əlj ˌeli-
Nonchalance elihrœmet ˌeliˈhχuːmət
Nonne Ordènkad
moankad
ɔʁˈdɛnkɐd
mɔːnkɐd
Nord Nob nɔb
Normalement Tryvonas tʁɪvönɐs
Normalisation Tryvtyn tʁɪvtɪn
Normaliser Tryves (-sa, -ésa) tʁɪvəs
Norme Tryv tʁɪf
Notabilité Notaret
Ipríet
nɔtɐʁət
iˈpʁiət
Notablement Notaras
iprídu
tildar
nɔtɐʁɐs
iˈpʁidy
tildɐr
Notaire Alrydu ɐlʁɪdy
Notarier Alryden (-na, -éna) ɐlʁɪdən
Notamment Notas nɔtɐs
Notation Tiltyn tiltən
Note Nót
nàd
til
nɔt
nad
til
Noter Nóte (-a, -éa)
tiles (-sa, -ésa)
póge (-a, -éa)
not
tiləs
pog
Notoirement Pógendas pogendɐs
Notre, nos Nod
ed
nɔd
əd
Noueux Nódon nodɔn
Nougat maṅdóst mɑ̃ndoçt
Nouille Nœdeldu nuːdəldy
Nourrice Venkàd
ventáṅk
vənˈkɐd
vənˈtɑ̃nk
Nourricier Vendon vɛndɔn
Nourrir Vende (-a, -éa) vɛndə
Nourrisson Labaadu lɐˈbɐːdy
Nourriture Vendys vɛndəs
Nous Er əʁ
Nouveau Nevet nɛf
nevət
Nouvelle Nevit
sàgin
nevit
sagin
Novembre Noàmber nɔˈambəʁ
Novice Nevisdu nevisdy
Noviciat Nevisòrdat nevisˈɔʁdɐt
Noyade Silagmátaṅt silɐgˈmɐtɑ̃nt
Noyau Nukel nukl
Noyautage Obinúklad ɔbiˈnuklɐd
Noyauter Obinúkles (-a, -ésa) ɔbiˈnukləs
Noyer Nógtend
silagmát (-a, -éa)
itrýg
nogtənd
silɐgˈmɐt
Nu Nahím
nùd
nɐˈim
nyd
Nuageux Nùbon nybɔn
Nuance Nidek nidək
Nuancier Fàrgneg faʁnək
Nubile gernùpdar gəʁˈnypdaʁ
Nucléaire nuklis nuklis
Nucléique Nuklig nuklik
Nudismte Nahímesemon nɐʔˈimesəmon
Nudité Nahímetdu
nùdet
nɐʔˈimət
Nuée Nùbet nybət
Nuire Ràche (-a, -éa) ʁaʃ
Nuisance Ràchet ʁaʃət
Nuisette Noxmih
venérmih
nɔksmi
vəˈneʁmi
Nuisible Ràchon ʁaʃɔn
Nuit Nox nɔks
Nuiteux Noklàpdu nɔkˈlapdy
Nulle part Neplœt nəpˈluːt
Nullité Nullet nulːət
Numérique Numbarig numbɐʁik
Numéro Numar
exímbad
numɐʁ
əˈksimbɐd
Numerus clausus Antoqórum antoˈqɔʁum
Nuptial Nùpton nyptɔn
Nuque Njog ɲɔg
Nutriment Venda vɛndɐ
Nutritif Vendis vɛndis
Nutrition Vendyn vɛndən
Nyctalope Noxevedipòtes ˌnɔkxəvediˈpɔtəs
Nylon Nylòṅ nəˈlɔ̃n
Nymphe Niymefkad
neṁf
niːməfkɐd
nɛ̃mf
Nymphette Niymefkadin niːməfˌkɐdin
Nymphomane Hyrqúkad əʁˈkukɐd

M | En-tête | Aneuvien | O