IDEO ANV Coo

De Ideopedia
Français Aneuvien A.P.I.
Coopérateur Kuprèntor kuˈpʁɛntɔʁ
Coopératif Kuprèntis kuˈpʁɛntis
Coopérative (nm) Kudináso Kudinˈɐso
Coopération Kuprèntyn kuˈpʁɛntɪn
Coopérer Kuprès (-a, -ésa) kuˈpʁɛs
Cooptation Kumòptyn kumˈɔptɪn
Coopter Kumòp (-ta, -téa) kumˈɔp
Copain, pote Ċhumdu t͡ʃumdy
Copeau Hryft hχɪft
Copie Dœpet
kòpi
duːpət
kɔpi
Copinage Ċhumad
nechúmad
t͡ʃumɐd
neˈʃumɐd
Copier Dœpen (-na, -éna) duːpət
Copieur Dœpordu
duψent
duːpɔʁdy
dupsənt
Coprophage Koprínzhor kɔpʁˈinʒɔʁ
Coprophagie Koprínzhet kɔpʁˈinʒət
Copyright Doplék
copyright
dɔpˈlek
kɔpiʁɐɪt
Coq Galed gɐləd
Coque Kok
koṅk
kóq
kɔk
kɔ̃k
koq
Coquecigrue Koxigrù kɔksiˈgʁy
Coquelicot Papàg pɐˈpag
Coquet Rylín ʁəˈlin
Coquetterie Rylínet ʁəˈlinət
Coquillage Prażo
pratno
pχɐʣo
pχɐtno
Coquille Kòkij kɔkij
Coquille Saint-Jacques Repèktor ʁeˈpɛktɔʁ
Coquillettes Qĕdine qœdin
Coquin Slyng ɬɪŋ
Cor Horn
kalh
ɔʁn
kɐɫ
Corail Draak
koralj
dʁɐːk
kɔʁɐʎ
Corbeau Korav
oskrídu
mensol
kɔʁɐf
ɔˈçkridy
mɛnsɔl
Corbeille Æċoṅ
zlapiyrbok
ɛːʦɔn
ɮɐˈpiˌʁbɔk
Cordage Gotad
gotœl
gotɐd
gotuːl
Corde Goto
gót
vogót
goto
got
vo'got
Cordé Kamòrfan
gotmòrfan
kɐˈmɔʁfɐn
gɔtˈmɔʁfɐn
Cordée Goduul godyːl
Cordelette Gotin gotin
Corder Ingòtes (-ċa, -ésa)
olgótes (-ċa, -ésa)
Gotmetàr (-a, -éa)
inˈgɔtəs
ɔlˈgɔtəs
gɔtmeˈtaʁ
Cordial Kàredon
kardík
kaʁedɔn
kɐʁ'dik
Cordialement Kàredas kaʁedɐs
Cordialité Kàredet kaʁedət
Cordonnerie Funtykœṅtœr funtəˈkɔñtuʁ
Cordonnier Funtyfíkor funtəˈfikɔʁ
Cornac Lefáṅdu leˈfɑ̃ndy
Corne Tỳrg tɨʁg
Corneille Kornav kɔʁnɐf
Cornemuse Erpoflùt
palàjp
əʁpoˈflyt
pɐlˈajp
Corner Tyrfòf (-fa, -a)
gonchút
təʁˈfɔf
gɔnˈʃut]]
Cornet Tỳra tɨʁɐ
Cornichon Gœmbrin guːmbʁin
Cornu Tỳrgan tɨʁgɐn
Corporatif Korpentis kɔʁpəntis
Corporation Korpentyn kɔʁpəntɪn
Corporatismte Korpentesemt kɔʁpənˌtesəmt
Corporel Soman sɔmɐn
Corps Korp
som
kɔʁp
sɔm
Correctement Korgonas kɔʁgɔnɐs
Correcteur Korgentor, -sent, -du kɔʁgəntɔʁ -sənt -dy
Correctif Korgis (alzh.)ynd (nam) kɔʁgisənd
Correction Korgentyn
korget
obòrgentyn
kɔʁgɛntən
kɔʁgət
ɔbˈɔʁgɛntən
Correctionnel Korgelékon kɔʁgəlekɔn
Correctionner Obkòrges (-a, -ésa) ɔbˈkɔʁgəs
Correspondance Epèstad
ruvínad
kart
eˈpɛçtɐd
ʁuˈvinɐd
kɐʁt
Correspondre Epíg (-a, -ía)
ruv (-a, -éa)
karen (-na, -éna)
eˈpíg
ʁuf
kɐʁən
Corrigeable/-ible Akòrgendar
obkòrgendar
ɐˈkɔʁgəndɐʁ
ɔbˈkɔʁgəndɐʁ
Corriger Korges (-a, -ésa)
obkòrges
kɔʁgəs
ɔbˈkɔʁgəs
Corrompre Orshen (-a, -éna) ɔʁçən
Corruptible Orsdar ɔʁʝdɐʁ
Corruption Orshyn ɔʁçɪn
Cosmétique Kosmetikg
kosmeprod
kɔçmetik
kɔçmepʁɔd
Cosmique Kosmig kɔçmik
Cosmétologue kosmelògdu kɔçmeˈlɔgdy
Cosmos Kosmosg
speas
kɔçmosɔk
çpɑːs
Costal Kóster kɔçtəʁ
Costume -ier Værtuldu vɛːʁtuldy
Cosy Kòzi kɔzi
Cosy-corner Gonkàm
cosy-corner
gɔnˈkam
kʌzɪ-kɔʁnə
Cotation Kòtentyn kɔtəntɪn
Côte Kager
riyp
kost
kolt
kɐgəʁ
ʁiːp
kɔçt
kɔlt
Côté Làter latəʁ
Coteau Kagra kɐgʁɐ
Côtelette Riypin ʁiːpin
Coter Kote (-a, -éa) kɔt
Coterie Kòtri kɔtʁi
Côtier Kosten kɔçtən
Cotillon Lylfèlli ləlˈfɛl:i
Cotisation Didínaktyn diˈdinɐktɪn
Cotiser Didínak (-ta, -téa) diˈdinɐk
Coton Kodhum kɔðum
Cotonneux Kodhon kɔðɔn
Cou Kol kɔl
Couche Kàm
plàk
kaṅvin
kam
plak
kɑ̃vin
Coucher Plàg (-a, -ía)
leg (-a, -ía)
adòψe
plag
lɛg
ɐdˈɔpsə
Couchette Kàmin kamin
Coudée Kudet kudət
Coudre Sute (-a, -éa)
kretl (-a, -éa)
sut
kʁɛtl
Couenne Swipál swiˌpɐl
Cougar Pùma
juldærkad
pymɐ
julˈdɛːʁkɐd
Couille Pulà puˈla
Couinement Kwiynad kwiːnɐd
Couiner Kwilen (-na, kwina) kwilən
Coulage Glœpet gluːpət
Coulant Sàcon sasɔətn
Coulée Sàcet sasət
Couler Sàce (-a, -éa)
glœp (-pa, -péa)
sas
gluːp
Couleur Fàrg faʁg
Couleuvrine Fajgon fajn
Coulis Sàca sasɐ
Coulisser Klàp (-pa, -ía) klap
Coulisseau Klàψat klapsɐt
Couloir wepĕg
kridor
vɛpœk
kχidɔʁ
Coulure Sàcys sasəs
Coup Slàg
ték
vlàk
çlag
tek
vlak
Coupable Dyrdar diʁdɐʁ
Coupe Ckùtad
ckùt
ckùr
kœp
skytɐd
ɔʙ̥ɔd
kuːp
ʁɐl
Couper Ckùt (-a, -éa)
opkùte (-a, -éa)
oppode (-a, -éa)
skyt
ɔpˈkyt
Couplage Kœpalad kupɐlɐd
Couple Kœpel
kœpla
kuːpəl
kuːplɐ
Coupler Kœples (-a, -ésa) kuːpləs
Coupole Idóm i'dom
Coupon Ckùnot skynɔt
Coupure Ckùtys
notys
prensys
skytɪs
nɔtɪs
pʁɛnsɪs
Cour Plaréa
legéa
robadutul
plɐˈʁeɐ
legˈeɐ
ʁɔbɐdytul
Courage Kàrelet kaʁelət
Courageusement Kàrelas kaʁelɐs
Courageux Kàrelon kaʁelɔn
Couramment Koras kɔʁɐs
Courant Kullun
korun
oṅda
kulːun
koʁun
ɔ̃ndɐ
Courbatu Dolsòman dɔlˈlsɔmɐn
Courbature Dolsòmys dɔlˈlsɔmɪs
Courbaturer Dolsòmin (-a, -a) dɔlˈlsɔmin
Courbe Goreb
gorbon
gɔʁəp
Courber gorebe (-ba, -éba) gɔʁɛb
Courbure Gorbys gɔʁbəs
Coureur raasor
robor
ʁɐːsɔʁ
ʁobɔʁ
Courgette Qurzhin kuʁʒin
Courir Klatàk (-a, -éa)
raase (-a, -éa)
obòd (-a, -éa)
goròbe (-a, -éa)
klɐˈtak
ʁɐːz
ɔbˈɔd
goˈʁɔb
Couronne Kroon kʁoːn
Couronné Kroonan kʁoːnɐn
Couronnement Kroonad kʁoːnɐd
Couronner kroone (-a, -éa) kʁoːn
Courrier Majàl
harmeri
mɐˈjal
Cours Qursus
saċet
ræmb
kurs
kuʁsus
sɐt͡sət
rɛːmb
kuʁs
Course Raas
klatàd
harmens
pròlu
ˈʁɐːs
klä'ta
ɐʁməns
pʁɔlu
Courser Obraase (-a, -éa) ɔbˈʁɐːs
Coursier Harmendu ɐʁməndy
Coursive Lænarom lɛnɐʁɔm
Court Kort
tenéa
kɔʁt
təˈneɐ
Courtage Kórtenad koʁtenɐd
Courtier Kórtendu koʁtəndy
Courtisan Robadu ʁɔbɐdy
Courtiser Robe (-a, -éa) ʁɔb
Courtois Lolívon
robon
loˈlivɔn
ʁɔbɔn
Courtoisement Lolívas loˈlivɐs
Courtoisie Lolívet loˈlivət
Cousin Kœsyndu
tipùl
kuːsəndy
tiˈpyl
Coussin Robuar ʁobuɐʁ
Coussinet Teluk teluk
Coût Spænt çpɛːnt
Couteau Làjol
Tócat
ckùto
lɐjɔl
tosɐt
skyto
Coutellerie Lajolfàktur ˌlɐjɔlˈfaktuʁ
Coûter Kotor (-a, -ía)
spænden (-a, -éna)
kɔtɔʁ
çpɛːndən
Coûteux Spændon çpɛːndɔn
Coutil Krètyl kʁɛtɪl
Coutume Molívad moˈlivɐd
Coutumier Molívon moˈlivɔn
Couture Sutys
sutad
Kretlys
kretlad
sutəs
sutɐd
kʁɛtləs
kʁɛtlɐd
Couturier Kretlordu kʁɛtlɔʁdy
Couver kùbes (-sa, -ésa)
erkówe (-a, -éqa)
ifanglàt (-a, -éa)
kybən
Couvercle Kowaas kovɐːs
Couvert Spiynest çpiːnəçt
Couverture Kówyt
todyt
kowéa
kowad
kovət
todət
koˈveɐ
kovɐd
Couveuse Kùbok kybɔk
Couvi Obkùban ɔpˈkybɐn
Couvrir Kówe (-a, -éa) kɔv
Cow-boy Boovendak
cow-boy
boːvəndɐk
kɐʊbɔj
Coyote Kojot kojɔt

Com | C | en-tête | Aneuvien | Cr

<references/>