IDEO ANV Com

De Ideopedia
Révision de 22 septembre 2023 à 09:37 par Anoev (discussion | contributions)

(diff) ← Version précédente | Voir la version courante (diff) | Version suivante → (diff)
Français Aneuvien A.P.I.
Combat Obrúkad ɔbˈʁukɐd
Combatif Obrukis ɔbˈʁukis
Combativité Gruket ɔbˈʁukət
Combattant Obrúkdu ɔbˈʁukdy
Combattre Obrúke (-a, -éa) ɔbˈʁuk
Combien Keder keɛdəʁ
Combinaison Kœṁbentyn
orromih
subròb
kɔ̃ːmbɛntən
Combine Kœṁbyn kɔ̃ːmbɪn
Combiner Kœṁben (-a, -éna) kɔ̃ːmbən
Comburant Igor igɔʁ
Combustible Igdar
igynd
igdɐʁ
igənd
Combustion Igtyn iktən
Comédie Kòmed kɔməd
Comédien Kòmedu kɔmedy
Comique Kòmikg kɔmik
Comiquement Komigas kɔmigɐs
Comité Kumjet kumjət
Commande Komaṅd kɔmɑ̃nd
Commander Izhœṅd (-a, -éa)
komaṅde (-a, -éa)
dowárk
iˈʒɔ̃ːnd
kɔmɑ̃nd
Commando Komaṅdou kɔmɑ̃ndoy
Comme Kes
evèp
kɛs
əˈvɛp
Commémoration Memoψheget ˈmemoˌpʃegət
Commémorer Memoψhege (-a, -éa) ˈmemoˌpʃɛg
Commencement Enpèzad ənˈpezɐd
Commencer Enpèze (-eza, éza) ənˈpɛz
Comment Kóm kom
Commentaire Koment komənt
Commentateur Komendu koməndy
Commenter Komend (-a, -ía) komənd
Commerçant Traadu tʁɐːdy
Commerce Traad tʁɐːd
Commercial Traaden tʁɐːdən
Commissaire Kòmisardu kɔmisɐʁdy
Commissaiat Lufradoos ˌlyfʁɐdoːs
Commission Harmèntyn ɐʁˈmɛntən
Commissionnaire Harmèndu ɐʁˈmɛndy
Commissionnement Atidulerènda aˌtiduləˈʁɛndɐ
Commissionner Harmentes (-a, -éa)
atiduleren (-na, -éna)
ɐʁˈmɛntəs
aˌtiduləˈʁɛn
Commissure Sorklábj sɔʁkˈlabj
Commotion Horzhòntyn ɔʁˈʒɔntɪn
Commotionner Horzhònte (-a, -éa) ɔʁˈʒɔntə
Commun Konsert
kora
kɔnsəʁt
kɔʁä
Communal Komùnal kɔmynɐl
Communautaire Konsertis kɔnsəχtis
Communautarismte Konsertisemon kɔnsəχˌtisəmɔn
Communauté Konsertet kɔnsɛʁtət
Commune Komùn kɔmyn
Communicatif Eskàrtis əçˈkaʁtis
Communication Eskàrtyn əçˈkaʁtən
Communier Afàderens (-nsa, -énsa) ɐˈfadeʁəns
Communion Afàdentyn ɐˈfadəntɪn
Communiquer Eskàrtes (-a, -tésa) əçˈkaʁtəs
Communismte Konsertesemon kɔnsəʁˌtesəmɔn
Commutateur Komùċat koˈmyt͡sɐt
Commutatif Komùtis koˈmytis
Commutation Komùtyn koˈmytɪn
Commuter Komùt (-a, -éa) koˈmyt
Compact Qupák kuˈpɐk
Compagneon Kumsedu kuməçdy
Compagnie Kumet
koṁpani
kɔmət
kɔ̃mpɐni
Comparable Kupárdar kuˈpɐʁdɐʁ
Comparaison Kupártyn kuˈpɐχtɪn
Comparaître Kudère (-a, -éra) kuˈdɛʁ
Comparatif Kupártisynd kuˈpɐχtisənd
Comparer Kupáre (-a, -éa) kuˈpɐʁ
Compartiment Kœb
kupé
kuːb
kuˈpe
Compas Àrqsat
noψent
aχsɐt
nɔpsənt
Compassion Kukrájtyn kuˈkʁɐjtɪn
Compatible Kukòlvedar kuˈkɔlvedɐʁ
Compatibilité Kukòlvet kuˈkɔlvət
Compatir Kukráje (-a, -éa) kuˈkʁɐj
Compensation Vozmyn vɔzmən
Compenser Vozmen (-a, -éna) vɔzmən
Compétencet Paalon pɐːdətɔn
Compétitif Paalis pɐːlis
Compétition Paalatyn
kœṁpetyn
pɐːlɐtən
kɔ̃ːmpetən
Complaisant Lodáron
nechèrgon
Loˈdɐʁɔn
nəˈʃɛʁgɔn
Complément Avòlet ɐˈvɔl
Complémentaire Avòlar
adalpígare
ɐˈvɔlɐʁ
ɐdɐlˈpigɐʁ
Complet Vol
wærtul
vɔl
vɛːχtul
Complètement Volas vɔlɐs
Compléter Vole (-a, -éa) vɔl
Complication Kublíktyn kuˈbliktən
Compliquer Kublík (-a, -ía) kuˈblik
Complot Koṅċhet kɔ̃nt͡ʃət
Comploter Koṅċhek (-ta, -a) kɔ̃nt͡ʃək
Comploteur Koṅċhedu kɔ̃nt͡ʃedy
Componction Kupœktyn kuˈpuːktən
Comportemental Bovòraon boˈvɔʁɐɔn
Comporter Inàden (-na, -éna)
bovoar (-a, ía)
inˈadən
boˈvɔːʁ
Composant Kompœṅd kompɔ̃ːd
Composante Kompœṅdun kompɔ̃ːndun
Composé Kompœṅdan kompɔ̃ːndɐn
Composer Kupœṅden (-a, -éna)
kompóz (-a, -éa)
amóderes (-sa, -ésa)
kuˈpɔ̃ːnd
kɔmˈpoz
Compositeur Kompózdu kɔmˈpozdy
Composition Kupœṅdyn
kompózyn
kuˈpɔ̃ːntən
kɔmˈpozən
Compostage Peqead peˈqɑːd
Composter Peqès (-a, -ésa) pəˈqɛs
Compote Fruxhem
marmlàd
fʁukʃəm
mɐʁmˈlad
Compréhensible Inteldar intəldɐʁ
Compréhensif Aqiboris
adliráṅtis
ɐˈqibɔʁis
ɐdliˈʁɑ̃ntis
Compréhension Intellyn
aqbíbyn
aliráṅtyn
intelən
ɐˈɸibən
ɐliˈʁɑ̃ntən
Comprendre Intel (-a, -ía)
aqbib (-a, -ía)
aliráne (-a, -éa)
illáb (-a, éa)
intəl
ɐˈqibɔʁəs
ɐliˈʁɐn
iˈlːɐb
Compromettre Oppròm (-a, -éa) ɔˈʙ̥ʁɔm
Compromis Aṁpurmída ɑ̃mpuʁˈmidɐ
Compromission Oppròmtyn ɔˈʙ̥ʁɔmtɪn
Comptable Numor, numdu numɔʁ
Comptabilité Numoret numɔʁət
Compte Numo numo
Compte-gouttes kuċat kuʦɐt
Compter Numes (-sa, -ésa)
kalùke (-a, -éa)
stum (-a, -éa)
rœṅte (-a, -éa)
aaten (-na, -éna)
zjen (-a, -éa)
numəs

kɐˈlyk
ʁɔ̃ntə
Compteur Numsat numsɐt
Comptine Numáṅsyn nuˈmɑ̃nsən
Comptoir koṅtœr
estœr
traastad
kɔ̃nˈtuːʁ
əçtuːʁ
tχɐːçtɐd
Comte Greavdak gʁɑːf
Comté Greavet
distrit
gʁɑːvət
diçtʁit
Comtesse Greavkad gʁɑːfkɐd
Con Zok
qoz
zɔɔ̃nk
qoz
Concave Konkar kɔnkɐʁ
Concavité Konkaret kɔnkɐʁət
Concéder Adliym (-a, -lymía) ɐdˈliːm
Concept Mensíd mənˈsid
Conceptuel Mensílen mənˈsilən
Conception Mensíltyn
parùtyn
mənˈsiltɪn
pɐˈʁytən
Concerner Epirèze (-a, -éza) epiˈʁɛz
Concert Konsert
koṅcert
kɔnsəχt
kɔ̃nsəχt
Concertation Konsertyn kɔnsəʁtɪn
Concerter Konserte (-a, -éa) kɔnsɛʁtə
Concertina Koṅcertyn kɔ̃nsəʁtɪn
Concerto Koṅcerto kɔ̃nsəʁto
Concession Mensílaṅtyn mənˈsilɑ̃ntɪn
Concevoir Meneràp (-a, -éa)
parùtes (-ċa, -ésa)
məneˈʁap
pɐˈʁytəs
Conchier Oψhoodes (-sa, -ésa) ɔpʃoːdəs
Concombre gœmber guːmbəʁ
Concourir Kumáder (-ra, -éra)
kœṁpete (-a, -éa)
kumˈɐdəʁ
kɔ̃mpɛt
Concours kumàd
kœṁpet
kumˈɐdəʁ
kɔ̃mpət
Concret Bỳton bɨtɔn
Concrétion Bỳtyn bɨtən
Concretisation Bỳċyn bɨt͡sən
Concretiser Bỳtes (-ċa, -ésa) bɨtəs
Concubin Kulívdu
kusœvdu
kuˈlivdy
kuˈsuːvdy
Concubinage Kulívad
kusœvad
Kuˈlivɐd
kuˈsu_ːvɐd
Concupiscence Eraqúdet eʁɐˈkudət
Concupiscent Eraqúdun eʁɐˈkudun
Concurrence Kœṁpedet kɔ̃mpedət
Concurrent Kœṁpedu kɔ̃mpəd -edy
Condamnable Chymondar ʃɪmɔndɐʁ
Condamnation Chymontyn ʃɪmɔntən
Condamner Chymone (-a, éa) ʃɪmɔn
Condé Komèdu kɔˈmɛdy
Condensation Puugestyn pyːgəçtɪn
Condenser Puuges (-sa, -gésa) pyːgəs
Condescendance Obakjead ɔbɐˈkjɑːd
Condescendre Obakjease (-a, -ía) ɔbɐˈkjɑːz
Condiment Kudím
trăbùr
kuˈdim
tχɔˈbyʁ
Condition Stat
kjasyn
çtɐt
kjɐsən
Conditionnel Kjason kjɐsɔn
Conditionnement Illábadd iˈlːɐbɐd
Conditionner Illabes (-sa, -ésa) iˈlːɐbəs
Conducteur Traṅsed
traṅvídu
tʁɑ̃nsəd
tʁɑ̃nˈvidy
Conduction Traṅsedyn tʁɑ̃nsədɪn
Conductivité Traṅsedet tʁɑ̃nsedət
Conduire Traṅve (-a, -éa)
traṅvike (-a, -éa)
dem lèges (-sa, -ésa)
tʁɑ̃nv
tʁɑ̃nvik
dəmˈlɛgəs
Conduit Traṅso tʁɑ̃nso
Conduite Traṅvad
lraṅget
legnad
tʁɑ̃nvɐd
iʁɑ̃ŋgət
lɛgnɐd
Cône Koon koːn
Confection Kufàktyn kuˈfaktɪn
Confectionner kufàk (-ta, -téa) kuˈfak
Confetti Qiċirk
confetti
qit͡siʁk
kɔnfɛtːi
Confiance Fidet fidət
Confidence Figret Figʁət
Confident Figrendu figʁedy
Confidentiel Figron figʁɔn
Confier Fides (-ża, -ésa) fidəs
Configuration Kufikùrtyn kufiˈkyʁtən
Configurer Kufikùr (-a, -ía) kufiˈkyʁ
Confiserie Kàndri
kàndriskop
kandrifàktur
kandʁi
kandʁiçkɔp
Confiseur Kandrifàkdu kɑ̃ndʁiˈfakdy
Confire Ikĕroge (-a, -éa) iˈkœʁɔg
Confirmation Ertàdertyn
erfàdentyn
əʁˈtadəʁtɪn
əʁˈfadəntɪn
Confirmer Ertáderen (-na, -éna)
erfàderen (-na, -éna)
əʁˈtɐdeʁəs
əʁˈfadeʁən
Confit Ikĕrog iˈkœʁɔk
Confiture Ikĕrogys iˈkœʁɔgɪs
Conflictuel Obókon
obókor
ɔbˈɔkɔn
ɔbˈɔkɔʁ
Conflit Obòktyn ɔbˈɔktɪn
Confluence Fyplúnet fəˈplunət
Confluent Flœmypl fluːməpl
Confondre Erfœrdes (-a, -ésa)
obfœrdes (-a, -ésa)
əʁˈfuːʁdəs
ɔpˈfuːʁdəs
Conforme Imgònor
atrývon
imˈgɔnɔʁ
ɐˈtʁɪvɔn
Conformément Atrývas ɐˈtʁɪvɐs
Conformer (se) Atrýven (_na, -éna) + acc. ɐˈtʁɪvən
Conformité Atrývet ɐˈtʁɪvət
Confort Robol ʁɔbɔl
Confortablement Robolonas ʁɔbɔlɔnɐs
Conforter Ertàrjes (-a, ísa) əʁˈtaʁjəs
Confrontation Obrœṅdyn
kupèltadyn
ɔbˈʁɔ̃ːndɪn
kuˈpɛltadən
Confronter Obrœṅde (-a, -éa)
kupèltade (-a,-éa)
ɔbˈʁɔ̃ːndə
kuˈpɛltad
Confus Erfœrdan əʁˈfuːʁdɐn
Confucianisme Kœṅgzhisem kɔ̃ŋʒisəm
Confusion Erfœrdentyn əʁˈfuːʁdəntɪn
Congé Koṅzh kɔ̃ʒ
Congédier Nuzhòbes (-ψa, -ésa) nyˈʒɔbəs
Congélateur Ixhiylbok iˈkʃiːlbɔk
Congélation Ixhiyltyn iˈkʃiːltən
Congeler Ixhíl (-la, -a) iˈkʃil
Congestion Kolbach kɔlbɐʃ
Congre Wỳpisk vɨpiçk
Congrès Kœṅgres kɔ̃ːngʁəs
Congru Akòran ɐˈkɔʁɐn
Congruence Akòret ɐˈkɔʁət
Cônique Kónig konik
Conjoint Koṅzhœnt
nùpdu
kulívdu
Kɔ̃nˈʒuːnt
nypdy
Conjointement Kuzhœntas Kuˈʒuːntɐs
Conjonctif Kuzhœntis Kuˈʒuːntis
Conjonctivite Rubaajad ʁuˈbɐːjɐd
Conjonction Kuzhœntyn Kuˈʒuːntɪn
Conjoncture Kuzhœntys kuˈʒuːntɪs
Conjugaison Kuzhùktyn
vafjàktyn
Kuˈʒyktɪn
vɐˈfjaktɪn
Conjugal Nùpon nypɔn
Conjuguer Kuzhùk (-na, -éna)
Vafjàk (-ta, -éa)
Kuˈʒykən
vɐˈfjak
Connaissance Livàk
kóg (-ent, -du)
liˈvak
kog
Connaître Kógstĕ (-a, -éa)
kógen (-na, -éna)
koçtə
kogən
Connardasse Nechòk nəʃˈɔɔ̃n
Connecter Akòneg (-a, -ía) ɐtˈkɔnək
Connexion Konektyn ɐtˈkɔnəktɪn
Connotation Konòrotyn kɔˈnɔrotən
Conquérant Olvíkdu
conquistador
ɔlˈvikdy
kɔnkiçtɐdɔʁ
Conquérir Olvík (-ta, -téa) ɔlˈvik
Conquête Olvíkad ɔlˈvikɐd
Conscience Livàk
lusémet
livˈak
luˈsemət
Consciencieux Lusémon luˈsemɔn
Conscient Livàkon
Lusémun
livˈakɔn
luˈsemun
Conseil Coṅd
covetul
sɔ̃nd
sovetul
Conseiller Coṅde (-a, -éa)
covedu
sɔ̃ndə
sovedy
Conseilleur Coṅdordu sɔ̃ndɔʁdy
Consensuel Kusĕndon kuˈsœndɔn
Consentant akjeasun ɐˈkjɑːsun
Consentement Akjea ɐˈkjɑː
Consentir Akjease (-a, -éa)
kujease (-a, -éa)
ɐˈkjɑːz
kuˈjɑːz
Conservateur Kusèrvor
kœṅservor
nygeràdu
kuˈsɛʁvɔʁ
kɔ̃ːnsəʁvɔʁ
nɪgeˈʁady
Conservation Kusérvatyn kuˈservɐtən
Conservatisme Kœṅservesem kɔ̃ːnsəʁˌvesəm
Conserve Kusérva kuˈservɐ
Conserver Kusér (-va, -éva)
kœṅser (-va, -éva)
kuˈseʁ
kɔ̃nˈsəʁ
Considérable Atàdar ɐˈtadɐʁ
Considération Atàrtyn ɐˈtaχtɪn
Considérer Atàre (-a, -éa) ɐˈtaʁ
Consigne Azhœṅka
klimut
oblút
korza
ɐˈʒɔ̃nkɐd
klimut
ɔbˈlut
kɔʁzɐ
Consigner Azhœṅde (-da, -da)
obrètj (-a, -ía)
korzate (-a, -éa)
ɐˈʒɔ̃nd
ɔbˈʁɛtj
kɔʁzɐt
Consolation Usnáṅtyn yˈçnɑ̃ntɪn
Console Koṅsol
vakíg
enàrep
itesènt
kɔ̃nsɔl
vɐˈkig
eˈnaʁəp
iteˈsɛnt
Consoler, réconforter Usnáṅte (-a, -éa) yˈçnɑ̃ntə
Consolidation Agerùtyn ɐgeˈʁytɪn
Consolider Gerùtes (-ċa, -ésa) geˈʁytəs
Consommé karœp
kalœpys
Consommer Bùrnes
troche
Consomption Kusœmptyn Kuˈsuːmptɪn
Consonnance Atònet ɐˈtɔnət
Consonne Tònal tɔnɐl
Consort Kumídu kuˈmidy
Consortium Grœpa gʁuːpɐ
Conspuer Obolròċh (-a, -éa) ɔbɔlˈʁɔt͡ʃ
Constamment Pastovas pɐçtovas
Constance Pastovet pɐçtoˌvet
Constant Pastovun pɐçtovun
Constat Odvòra ɔdˈvɔʁɐ
Constatation Odvòrtyn ɔdˈvɔʁtɪn
Constater Odvòren (-na, -éna) ɔdˈvɔʁən
Constellation Stelret kuˈçtɛltɪn
Consteller Kupœṅtes (-a, -ésa) kuˈpɔ̃ntəs
Consternation Oskúmtyn ɔçˈkumtɪn
Consterner Oskúmes (-sa, -ésa) ɔçˈkum
Constituer kustœntes (-a, -ésa)
Constructeur Bynòptor
gektor
bəˈnɔptɔʁ
gɛktɔʁ
Construction Bynòpad
Bynòptyn
gektorad
gektortyn
bəˈnɔpɐd
bəˈnɔptɪn
gɛktɔʁɐd
gɛktɔʁtɪn
Construire Bynòpes (-ψa, -ésa)
gektore (-a, -éa)
fàk (-ta, -téa)
bəˈnɔpəs
gɛktɔʁ
fak
Consul Kœzoldu kuːzɔldy
Consulat Kœzol kuːzɔl
Consultant Kœzolaṅdu kuːzɔlˌɑ̃ndy
Consultation Kœzoltyn kuːzɔltɪn
Consulter Kœzole (-a, -éa) kuːzɔl
Consumer Bùrnes
Consumérisme Tròchesem
Contamination Kutamtyn kutɐmtən
Contaminer Kutamen (-a, -éna) kutɐmən
Conte Sàgin sagin
Contenir Indòle (-a, -éa)
illáb (-a, -éa)
obdòle (-a, -éa)
inˈdɔl
ɔbˈdɔl
Contension Ersòktyn əʁˈsɔktɪn
Content Sadef sadəf
Contenter Sadeve (-a, -éva) sadɛv
Conter Sàge (-a, -éa) sag
Conteur Sàgdu sagdy
Continental Krændoren kʁɛ̃ndɔʁən
Continu Prodòl pʁoˈdɔl
Continuation Prodòltyn pʁoˈdɔltɪn
Continuel Prodòlon pʁoˈdɔlɔn
Continuellement Prodòlas pʁoˈdɔläs
Continuer Prodòlen (-na, éna) pʁoˈdɔlən
Continuité Prodòlet pʁoˈdɔlət
Continuum Prodòla pʁoˈdɔlɐ
Contour Ola
olrà
lit
ɔlɐ
Contournement Olatd ɔlɐtd
Contourner Olgæn (-a, -éa)
olfaar (-a, -ía)
olràve (-a, -éa)
oldòr (-a, -ía)
ɔlˈgɛːn
ɔlˈfɐːʁ
ɔlˈʁav
ɔlˈdɔʁ
Contractant Kutrádor kuˈtʁɐdɔʁ
Contracter Kutrádes (-ża, -ésa)
apùges (-sa, -ésa)
hid (-da, -ía)
kuˈtʁɐdəs
ɐˈpygəs
id
Contraction Apùgtyn ɐˈpyktən
Contradiction Obradíktyn ɔbʁɐˈdiktən
Contraindre Orpe (-a, -éa) ɔʁpə
Contrainte Orpyn ɔʁpɪn
Contraire Antón ɐnˈton
Contrairement Antónoas ɐnˈtonɐɔːs
Contrarier Antóne (-a, -éa) ɐnˈton
Contrariété Antónet ɐnˈtonət
Contrat Kutrád kuˈtʁɐd
Contrattaquer Replobráde (-a, -éa) ˌʁeplɔbˈʁɐt
Contre Ob ɔb
Contrebasse Funtalùth
ervýlbok
funtɐˈlyθ
əʁˈvɪlbɔk
Contrebasson Erpeaso əʁˈpɑːso
Contrefaçon Nyrefàktyn nɪʁəˈfaktɪn
Contrefaire Nyrefàk (-ta, -téa) nɪʁəˈfak
Contrejour Băqevsœn bɔkəfˈsuːn
Contrepied Antofœnt
antomènsad
ɐntoˈfuːnt
ɐntoˈmɛnsɐd
Contreplongée Kagvet
Contrepoids Iqbòpez iˈɸɔpəs
Contre-révolution Antorevolœntyn ˌɐntoˌʁevoˈluːntən
Contrespionnage Oψydísad ɔpsəˈdisɐd
Contribuable Adinlòrdu ɐdinˈlɔʁdy
Contribuer Adelòres ɐdeˈlɔʁəs
Contributeur Adelòrdu ɐdeˈlɔʁdy
Contribution Kutríbtyn
diníbtyn
tryzòr
Contrister Erasnáṅse (-a, -éa) ˌerɐˈçnɑ̃nsə
Controffensive Obkrýg ɔpˈkʁɪg
Contrôle korœsiet
mastet
koˈʁuːsiə
Contrôler Korœs (-ta, -a) koˈʁuːs
Contrôleur Korœsent
korœdu
koˈʁuːsənt
koˈʁuːdy
Controuvé Obvœndan ɔbˈvuːndɐn
Controverse Obaṁdýsad ɔbɑ̃mˈdɪsɐd
Controverser Obaṁdýser (-ra, -éra) ɔbɑ̃mˈdɪsəʁ
Convaincre Voare (-a, -éa) vɔːʁ
Convalescence Sarolárad ˌsɐʁoˈlɐʁɐd
Convalescent Sarolárdu ˌsɐʁoˈlɐʁdy
Convenir Koulve (-a, -éa)
kolvère (-a, -éra)
kɔulvə
Convention Kolventyn kɔlvəntɪn
Conventionnel Kolventon kɔlvəntɔn
Convexe Konred kɔnʁəd
Conviction Voarsyn vɔːʁsɪn
Convier Akœvis (-a, -ĺa) ɐˈkuːvis
Convive Kuspiydu kuˈçpiːdy
Convivial Kulívdar kuˈlivdɐʁ
Convocation Pazhœṅtyn pɐˈʒɔ̃ːntɪn
Convoquer Pazhœṅd (-a, -éa) pɐˈʒɔ̃ːnd

Coa | C | en-tête | Aneuvien | Coo

<references/>