IDEO ANV Ce

De Ideopedia
Français Aneuvien A.P.I.
Ce (-ci) Celui (-ci) Iræt ɛːt
Cécité Kæget kɛːgət
Céder Liym
lyym
(-a, -ía)
liːm
lɨːm
Cèdre Cedar sedɐʁ
Ceindre Adrínges (-a, -ésa) ɐdˈʁingəs
Ceinture Bjochríng
ċivríng
vixat
bjɔʃˈʁiŋ
t͡sivˈʁiŋ
viksɐt
Ceinturer Obrínges (-a, -ésa) ɔbˈʁingəs
Ceinturon Arferíng
Laríng
ɐʁfəˈʁíŋ
lɐˈʁiŋ
Celui-là (là-bas)
cela (là-bas)
Dearæt Deɐɛːt
Célèbre Hhyron hɪʁɔn
Célébrer Hhyres hɪʁəs
Célébrissime Erhýron ɛxɪˈʁɔn
Célébrité Hhyretdu hɪʁətedy
Céleri Biyżh biːd͡ʒ
Céleste Liylon liːlɔn
Célestin Celesmoan seləçmɔːn
Célibat Elinùpad eliˈnypɐd
Célibataire Elinùpen-pdu eliˈnypəndy
Cellier Butrœm butˈʁuːm
Cellulaire Zellar zɛlːɐʁ
Cellule Zæl
olad
zhœm
zɛːl
ɔlɐt
ʒuːm
Celluloïd Cùlojd sylɔjd
Cellulose Cùloz syloz
Cendre Isède iˈsɛd
Cendrier Isedkòp iˈsətkɔp
Cénozoïque Koruzòikg kɔʁuˈzɔik
Cens Dinærq dinˈɛːʁq
Censé Styman çtɪmɐn
Censeur Stymdu
anàstasdu
çtɪmdy
ɐˈnaçtɐçdy
Censure Anàstys ɐˈnaçtəs
Censurer Anàstas (-ja, -ásja) ɐˈnaçtɐs
Centième Cèrent, (-en, -ax) tsɛʁənt
Centime Ljàr ʎaʁ
Central Saṅtrenal sɑ̃ntʁənɐl
Centralisation Ażáṅtrentyn ɐˈd͡zɑ̃ntʁəntɪn
Centraliser Ażáṅtren (-a, -éna) ɐˈd͡zɑ̃ntʁən
Centrer Saṅtren (-a, -éna) sɑ̃ntʁən
Centrismte Saṅtresemt sɑ̃ntʁɛsəmt
Cep Sep sɛp
Cépage Separ sepɐʁ
Cèpe Cæbolung sɛːbɔluŋ
Cependant Dotem dotəm
Céramique Ceràmik seˈʁamik
Cerceau dròring
spring
dʁɔʁiŋ
Cercle Cirk
Olad
sirk
ɔlɐt
Cérébral Cervalon sɛʁvɐlɔn
Cérémonial Neψhégad nəˈpʃegɐd
Cérémonie Neψhéget nəˈpʃegət
Cérémonieusement Neψhégas nəˈpʃegɐs
Cérémonieux Neψhégon nəˈpʃegɔn
Cerf Herved ɛʁvəd
Cerisaie Cjertéa sjəχˈteɐ
Cerise Cjæert sjɛːʁt
Cerisier Cjertend sjɛʁtənd
Certain Dam
terád
dɐm
təˈʁɐd teˈʁɐd
Certainement Terádas teʁɐdɐs
Certes Trad tʁɐd
Certificat Teráfljo teʁɐˈflio
Certifier Teráden
trades
teˈʁɐdən
tʁɐdəs
Certitude Terádet teˈʁɐdət
Cerveau, cervelle Cervael sɛʁvɐəl
Cervelet Suψèrval suˈpsɛʁvɐl
Cervical Njogen ɲɔgən
Cervidé Hervino
herf
ɛʁvino
ɛʁf
Cessation Stopyn çtɔpən
Cesser Stop (-pa, -ía) çtɔp
Cession Liymtyn liːmtən
Césure Skrċys ɬkəʁˈt͡sɪs
Chacal Zhàkal ʒakal
Chacun(e), chaque Æqduut ɛːqduut
Chahut Lœdnid luːdnid
Chahuter Oblœdnin (-a, -a) ɔbluːdnin
Chaînage Olgaanad ɔlˈgɐːnɐd
Chaîne Gaan
ganal
ryne
gɐːn
gɐnɐl
Chaîner Olgaanes ɔlˈgɐːnəs
Chair Rapéa ʁɐˈpeɐ
Chaire Chaar
spys
t͡ʃɐːʁ
çpɪs
Chaise Sedjo
làrdo
sedjo
laʁdo
Chaisier Làrdu laʁdy
Chaland Fluboot fluˈboːt
Châle Zheal ʒɑːl
Chaleur Warmet vɐʁmət
Chaleureusement Warmetas vɐʁmətɐs
Chaleureux Warmon vɐʁmɔn
Chalut Pisréċil piçˈʁet͡sil
Chalutier Pichip piˈʃip
Chamarré Hamaaran ɐˈmɐːʁɐn
Chambre Kàmer
suvrœm
oskàmer
kaməʁ
suːvʁum
ɔçˈkaməʁ
Chambrer Kàmak (-a, -ía)
Kàmer (-a, -éra)
kamɐk
kaməʁ
Chambrette rœmin
suvupé
ʁumin
suvuˈpe
Chameau Zhàmal ʒamɐl
Champ Ager
aréa
ràm
ɐgəʁ
ɐˈʁeɐ
ʁam
Champêtre Agren ɐgʁən
Champignon Fœng fuːŋ
Champignonnière Fungàlri fuŋˈgalʁi
Chance Kaas
skœv
çkuːf
Chancelier Korrèndu kɔˈʀɛndy
Chanceux Skœvon çkuːɔn
Chancre Hhaṅkr hɑ̃nkʁ
Chandail, pull-over Chaṅdaj
Zhaṅdaj
ʃʒɑ̃ndɐj
Chandelier Kaṅdelfar kɑ̃ndəlfɐʁ
Chandelle Kaṅdel kɑ̃ndəl
Change Kaṅvdin kɑ̃vdin
Changement Kaṅvad kɑ̃vɐd
Changer Kaṅves (-sa, -ésa) kɑ̃vəs
Chanson Kaṅsyn kɑ̃nsən
Chansonnette Kaṅsynet kɑ̃nsinət
Sur chant Kakev én kɐkəvˈen
Chanter Kaṅt (-a, -éa) kɑ̃nt
Chantage Sygràket səgˈʁakət
Chanteur kaṅtordu kɑ̃ntɔʁdy
Chantonner Subkáṅt (-a, -éa) supˈkɑ̃nt
Chanvre Kaneav kanɑːf
Chaos Króg kχog
Chaotique Krógon kχogɔn
Chapeau Kàpa kàpɐ
Chapelier kapthógdu kɐpˈθogdy
Chapelle Silin silin
Chapelain Silindak silindɐk
Chapelure Migar migɐʁ
Chapiteau Kolkàp
sokaal
kɔlˈkap
soˈkɐːl
Char Kuur kyːʁ
Charabia Knjaláchneg kɲɐˈlɐʃnək
Charbon Kearb kɑːʁb
Charbonnier, -ère Kearbdu kɑːʁbdy
Charbonnière Karbaréa kɐʁbɐˈʁeɐ
Charcuterie Hrkùtri
rkùskop
χkytχi
Charcutier, -ère Hrkuthógdu χkyˈθogdy
Chardon Skot
sprirús
çkɔt
Charge Kàrg
perf
kaʁg
pɛʁf
Chargement Kàrgant kaʁgɐnt
Charger Kàrge (-a, -éa)
perve (-a, -éa)
kaʁgə
pɛʁvə
Chargeur Kàrgsat kaʁzɐt
Chariot Kurot
kuurin
mafèro
biyr
kyʁɔt


Charivari Hrovorùlad ʕχɔvɔˈʁylɐd
Charlatan Eratvethógdu əˌʁɐtvəˈθogdy
Charlatanisme Eratvethóxem əˌʁɐtvəˈθoksəm
Charme Kàrpend
kàrm
kàχpənd
kaʁm
Charmer Kàrmen (-a, -éna) kaʁmən
Charmeur Syldor sɪldɔʁ
Charmille Haarmin ɐːʁmin
Charnel Rapéan
gooxon
ʁɐˈpeɐn
goːksɔn
Charognard Docharínzhor doʃɐʁˈinʒɔʁ
Charogne nechkàrna
dochdu
nəʃˈkaʁnɐ
dɔʃdy
Charpente Reend ʁeːnd
Charrette Kùrin
vibaur
kyʁin
Charrue Arkùr ɐʁkyʁ
Charte Chalaam ʃɐˈlɐːm
Charter Nolig (flog) nolik
Chas Gils gils
Chasse Hœṅtad
artemid
(ùsaq-)fluchat
intèsk
ɔ̃ːntɐd
ɐχtemid
fluʃɐt
inˈtɛçk
Chasser Oppòcte (-a, -éa)
hœṅt (-a, hoṅtéa)
artemj (-a, -ía)
ɔˈʙ̥ɔst
ɔ̃ːnt
ɐχtɛmj
Chasseur -eresse Hœntedu
artemidu
ɔ̃ːntədy
ɐχtemidy
Chaste Qutáṅon kuˈtɑ̃nɔn
Chastement Qutáṅas kuˈtɑ̃nɐs
Chasteté Qutáṅet kuˈtɑ̃nət
Chasuble Chazùb ʃɐˈzyb
Chat Gaàt gɐat
Châtaigne Kastànj
oṅdànj
kɐçˈtaɲ
ɔ̃dˈaɲ
Châtaigner Kastend
obastànj (-a, -ía)
Kɐçtənd
ɔbɐçˈtaɲ
Château Kàstel kaçtəl
Châtelain Kàsteldu kaçtəldy
Chatière Gatœr gɐˈtuˈʁ
Chaton Nexagát
zhojært
Nɛksɐˈgɐt
ʒɔˈjɛːʁt
Chatouille Nysjàkat
laṁporin
nəˈsjakɐt
lɑ̃mpɔʁin
Chatouiller Nysjàk (-a, -ía) nəˈsjak
Chatouilleux Nysjàkon nəˈsjakɔn
Châtrer Qjeark (-a, ía) qjɑːʁk
Chatteries Gatelàgri
gatríndet
gɐteˈlagʁi
gɐtˈʁindət
Chaud Warem vɐʁəm
Chaudement Warmas vɐʁmɐs
Chaudière Warmesent vɐʁmesənt
Chauffage Warmad vɐʁmɐd
Chauffagiste Warmadu vɐʁˈmɐdy
Chauffard Necháṅvidu nəˈʃɑ̃nvidy
Chauffer Warmes (-a, -ésa)
warme (-a, -éa)
igen (-na, -éna)
vɐʁməs
vɐʁmən
Chaufferie Warmesal vɐʁməsɐl
Chauffeur Wardu
traṅvídu
chofor
vɐʁdy
tʁɑ̃nˈvidy
Chauffeuse Ixèdjo iˈksɛdjo
Chaulage Kàlekad kaləkɐd
Chauler kàleke (-a, -éa) kalɛk
Chaume Chaalm ʃɐːlm
Chausse leglàbl
læglabl
ləgˈlabl
Chausse-pied Funtysat funtəsɐt
Chaussée Faarveg fɐːʁvəg
Chausser Funvèr
tĕvèr
funˈvɛʁ
tœˈvɛʁ
Chaussette Funtlàbl funtˈlabl
Chausseur Funvèrdu funtˈvɛʁdy
Chausson Dofyt
savàt
klopást
dofət
sɐˈvat
kloˈpɐçt
Chaussure Funtyt funtət
Chauve Elikàpilendu eliˈkapiləndy
Chauve-souris Kelàlla
bàt
kɛˈlalːɐ
bat
Chauvin Itenàtyneratdu itəˈnatɪnˌeʁɐtdy
Chauvinisme Itenàtynesem itəˈnatɪnˌesəm
Chaux vive likàlek liˈkalək
Chef Kàpdu
kàjdu
kapdy
kàjdu
Cheftaine Timkàpkad timˈkapkɐd
Cheik Chæjk ʃɛːjk
Chemin Vĕg vœg
Chemin de fer Beaṅ bɑ̃ːn
Chemineau Vĕgdu vœgdy
Cheminée Pòveg pɔvək
Cheminer Vĕgen (-na, -éna) vœgən
Cheminot Beaṅdu bɑ̃ːndy
Chemise Klameg
horla
Klɐməg
hɔʁlɐ
Chemise de nuit Noxòrla nɔˈksɔʁlɐ
Chemisier Horfàktor
Horla
ɔʁˈfaktɔʁ
ɔʁlɐ
Chêne Robl ʁɔbl
Chenil Hundoos unˈdoːs
Chenille Ganzo
ganap
koforsent
gandutœl
zhrisat
gɐnzo
gɐnɐp
kofɔʁsənt
gɐnduˈtuːl
ʒʁisɐt
Chenillette ganaψok
ganapkúr
ganfapaċ
gɐnɐpsɔk
gɐnɐpˈkur
gɐnfɐpɐt͡s
Cheptel Bloftul blɔftul
Chèque Drinot dʁinɔt
Chéquier Dritjærd dʁiˈtjɛːʁd
Cher Kœr
spændon
spenas
kuːʁ
çpɛːndɔn
Chercher Bus (-ka, -kéa) bus
Chercheur Buskdu buçdy
Chéri -e Kœrjan kuːʁjɐn
Chérif Kaarif kɐːʁif
Chérir Kœrjen (-a, ína) kuːʁjən
Cherté Spændet çpɛːndət
Chérubin Karùbdu
ifasràvdu
leàdu
kɐˈʁybdy
ˌifɐnˈçʁavdy
leˈadu
Cheval Hippo
kaval
iʙ̻o
kɐvɐl
Cheval de frise Dyfkíxat dəfˈkiksɐt
Chevaleresque Chvàlon ʃfɐˈlɔn
Chevalerie Xapippori
Chvàlri
ksɐpiʙ̻oʁi
ʃfɐˈlʁi
Chevalier Xapídak
Chvàlor
ksɐˈpidɐk
ʃfɐˈlɔʁ
Chevalin Hippon iʙ̻ɔn
Chevalière charing ʃɐʁiŋ
Chevaucher Adhíp ðdip
Chevelu Kàpylan kapilɐn
Chevelure Kàpytul kapitul
Cheveu Kàpyl kapɪl
Cheville Klawyk
ferting
sokting
Klɐvək
fɛχtiŋ
sɔktiŋ
Chevreau Nexakàper ˌnɛksɐˈkapəʁ
Chèvre Kàprek kapʁək
Chevrette Nexakàprek ˌnɛksɐˈkapʁək
Chevrier Kàprendu kapʁəndy
Chevron Kavro kɐvʁo
Chevronné Kavron kɐvʁɔn
Chez Ad
int
ɐd
int
Chez-soi Demad demɐd
Chiche Ljapézor
chigpíj
Slæj!
ʎɐˈpəzɔʁ
t͡ʃikˈpij
ɬɛːj
Chichement Ljaras ʎɐʁɐs
Chicorée Zhykor
erzàhwa
ʒɪkɔʁ
əʁˈzawɐ
Chien Hœnd uːnd
Chienlit Luċhàdj luˈt͡ʃaɟ
Chiennerie Hœndet uːndət
Chier Kopres (-a, -ésa)
shóge (-a, -éa)
kɔpχəs
çog
Chierie Shógri ˈçogʁi
Chiffonnade Tùchet tyʃət
Chiffonner Tùche (-a, -éa) tyʃ
Chiffonnier Tùchdu
tuchígek
tyʃdy
tyˈʃigək
Chiffrage Zherad
qodad
ʒɛʁɐd
qɔdɐd
Chiffre Zhert
qod
ʒɛʁt
qɔd
Chiffrer (dem) zherte (-a, -éa)
qode (-a, -éa)
ʒɛχtə
qɔd
Chimère Chimær
tyrmíxys
ònir
ʃimɛːʁ
Chimérique Chimerig ʃimeʁik
Chimie Qemi qemi
Chimiothérapie Qemikùr qemiˈkyʁɐ
Chimiquement Qemigas qemigäs
Chimiste Qemidu qemidy
Chimpanzé Chipáṅzer ʃiˈpɑ̃nzəʁ
Chiner Lindon (-a, -a) lindɔn
Chinois Chundu ʃundy
Chiot Nexœnd nəˈksuːnd
Chipolata Laurset lɐʊʁsət
Chips Krysp kʁɪçp
Chirurgical Sùrzherin syʁʒəʁin
Chirurgien Sùrzheridu syʁʒəʁidy
Chisme Dysùnad dəsˈynɐd
Chitine Hhityn hitən
Choc Krek
krĕk
kʁɛq
pʁɛq
Chocolat Chokladf
bevòklad
maslòklad
ʃɔklɐdf
bəvˈɔklɐd
mɐɬɔklɐd
Chocolaterie Chokladri
choklàktur
ʃɔklɐdʁi
ʃɔkˈlaktuʁ
Chocolatier Chokladu ʃɔklɐdy
Chocolatine
p. au chocolat
Chokladyn ʃɔklɐdən
Chœur Qoar
qorkáṅt
qɔːʁ
qɔʁˈkɑ̃nt
Choisir Op (-ta, -téa) ɔp
Choix Opad
opaet
ɔpət
Choléra Qoléra qoˈleʁɐ
Cholérique Qolérig qoˈleʁik
Chômage Elizhòb eliˈʒɔb
Chômer Elipòr (-a, -ía) eliˈpɔʁ
Chômeur Elizhòbdu eliˈʒɔbdy
Choquer Kreq (-a, -úa)
krĕq (-a, -úa)
slog (-a, -ía)
kʁɛq
kʁœq
çɫɔg
Chose Ant ɐnt
Chou Gol gɔl
Chouchou Fàpordu fapɔʁdy
Chouette Œlav uːlɐf
Chou-fleur Tengòl tənˈgɔl
Chourave Ravgòl ʁɐvˈgɔl
Chouraver Hrog (-a, -ía) hxɔg
Chrême Saṅkrem sɑ̃nkʁəm
Chrétienne Hristen, hrisdu hχiçtən, hχiʝdy
Chrétienté Hristlaṅd hχiçlɑ̃d
Christ Hrist hχiçt
Christianisme Hristesem hχiçtesəm
Chromatique Hromàtig hχoˈmatik
Chrome Hroom hχoːm
Chromosome Hromesóm ˌhχoməˈsom
Chromosomique Hromesómig ˌhχoməˈsomik
Chronique Hronigk hχonik
Chronologique hrològet
hrolig
hχoˈlɔgət
hχolik
Chronomètre Hronométarsent ˌhχonoˈmetɐʁsənt
Chronométrer Hronométar (ra, -ára) ˌhxonoˈmetɐʁ
Chuchotement Lochkùad lɔʃˈkyɐd
Chuchoter Lochkùt (-a, -éa) lɔʃˈkyt
Chute Vàlerad
rogát
kœd
val
ʁɔgˈɐt
kuːd
Chuter Vàle (-a, -éa) val
Chyle Shyl çɪl
Chyme Shym çɪm

Ca | C | En-tête | Aneuvien | Ci