IDEO ANV N

Un article de Ideopedia.

Français Aneuvien A.P.I.
Na ! Kypo! kɪpo
Nabot Nechqyndu nəʃqɪndy
Nacre Nàker nakəʁ
Nadir Niyz niːz
Nævus Nàvus navus
Nageoire Sljàn ɬjan
Nageotter Sjàdines (-a, -ína) sjadinəs
Nager Sjàdesn (-żna, -ésna) sjadəsn
Nageur Sjàdoru sjadɔʁy
Naïf Novjon nɔvjɔn
Nain Qidàndu qiˈdandy
Naissance Genæz
nàtyv
gəˈnɛːz
natəf
Naître Genes (-a, -ésa)
natyv (-a, -ía)
genəs
nɐtəf
Naïvement Novjas nɔvjɐs
Naïveté Novjet nɔvjət
Nandou Naṅdœ nɑ̃nˈduː
Nanisme Qidànesem qiˈdanesəm
Nappage Naapad nɐːpɐd
Napper Naape (-a, -éa) nɐːp
Napperon Naapin nɐːpin
Narcissique Delajœlig delɐjˈuːlik
Narcissisme Delajœgesem delɐjːugesəm
Narine Rhilúl χiˈlul
Narval Tyrséd təʁˈsed
Nasal Rhilen χilən
Nase Bòzhon bɔʒɔn
Naseau Borhiyn bɔˈχin
Natal Nàtyven natɪvən
Natalité Nàtyvet natɪvət
Natalismte Nàtyvesemt natɪvˌesəmt
Natation Sjàdyn sjadɪn
Natatoire Sjàdor sjadɔʁ
National Nàtynen natɪnən
Natif Nàtis natis
Nationalisation Nàtyntyn natɪntɪn
Nationaliser Nàtynes (-sa, -ésa) natɪnəs
Nationalismte Nàtynesemt natɪnˌesəmt
Nationalité Nàtynet natɪnˌesəm
Nativité Nàtivet nativət
Natte Træs tʁɛːs
Naturalisation Natyyn naˈtɨːn
Naturaliser Natyyne (-a, -éna) naˈtɨːn
Naturaliste Natùrlogdu naˈtyʁlɔgdy
Nature Natur
nàtur
nɐˈtuʁ
natuʁ
Naturel Naturen
nàturet
nɐtuʁən
natuʁət
Naturismte Natùresemon nɐtuʁesəmɔn
Nautismque Nautisemg nɐʊtisəmk
Naval Nàven navən
Navet Turnyp tuʁnəp
Navigateur Naxàtordu nɐˈksatɔʁdy
Navigation Naxàrtyn nɐˈksatən
Naviguer Nàvek (-ka, -éka)
naxàre (-a, -éa)
navək
nɐˈksaʁ
Navire Xhip kʃip
Ne _ pas Nep nɛp
Néant Njænt ɲɛːnt
Nécessairement Nœzhars nuːʒɐʁs
Nébuleuse Stenùb çteˈnyb
Nébuleux Nùbjon nybjɔn
Nébulosité Nùbjet
nùbtul
nybjət
nyptul
Nécessité Nœzhet nuːʒət
Nécessiteux Nœzhon
qœzhon
nuːʒɔn
kuːʒɔn
Néerlandais Nederlaṅden
Bàtaw
- Nef Nàvef
asal
nɐvəf
ɐsɐl
Négatif Nèkis
nèpis
porys
nɛkis
nɛpis
pɔʁɪs
Négation Neptyn neptɪn
Négligeable Eljavárdar əljɐˈvɐʁdɐʁ
Négligemment Njenas ɲenɐs
Négligence Njenet
Selhet
ɲenət
seɫət
Négligent Njenun
Selhun
ɲenun
seɫun
Négliger Njene (-a, -éa)
Selh (-a, -ía)
ɲɛn
sɛɫ
Négociateur Akja-ilitor ˈɐkjɐˈilitɔʁ
Négociation Akja-ilityn ˈɐkjɐˈilitən
Négocier Akja-ilj
feljes (-isa, -ésa)
ˈɐkjɐˈilj
feljəs
Neigerux Nỳveonon fvɔn
Néon Neoṅ neɔ̃
Nerf Nyref nɪʁəf
Nerveux Nyrvon nɪʁvɔn
Nervosité Nyrvet nɪʁvət
Nervure Krytlys kʁɪtləs kʁɪtlɪs
Net Tyt tɪt
Netteté Tytet tɪtət
Nettoiement Tytad tɪtɐd
Nettoyage Tydat tɪdɐt
Nettoyer Tytes (-ċa, -ésa) tɪtəs
Nettoyeur Tydoru tɪdɔʁy
Neuf Noóv nɔof
Neuroleptique Nyvrelèptik ˌnɪvʁəˈlɛptik
Neurologie Nyvremedíkyn ˌnɪvʁəmeˈdikən
Neurologique Nyvremedíg ˌnɪvʁəmeˈdik
Neurologue Nyvremedíkdu ˌnɪvʁəmeˈdikdy
Neurone Nyrkòt nəʁˈkɔt
Neutralisation Uthtyn
usòptyn
uɸtən
ysˈɔptən
Neutraliser Udhes (-a, -ésa)
usopdòr (-a, -ía)
uðəs
ysɔpˈdɔʁ
Neutralité Udhet uðət
Neutre Udhen uðən
Neutrino Udhik uðik
Neutron Udhok uðɔk
Neveu Franèrdak fʁɐˈnɛʁdɐk
Névé Xhynỳv kʃəˈnɨv
Névroseé Nyvrozn
menoψhàk
nɪvˈʁozɔnmenɔpˈʃak
Nez Rhiyn
nooz
χiːn
noːz
Nez-en-cœur Karhíkel kɐˈχikəl
Nicotine Tăbakiyn tɔbɐˈkiːn
Niche Qivoos
gilúl
qivˈoːs
giˈlul
Nicher, nidifier Nedves (-a, -ésa) nɛdvəs
Nichon Rutópl ʁuˈtopl
Nid Ned nɛd
Nièce Franèrkad fʁɐˈnɛʁkɐd
Nier Nege (-a, -éa) nɛg
Niveau Nivelsat nivəlsɐt
Niveler Nivles (-a, -ésa) nivləs
Nivèlement Nivlat nivlɐt
Noble Nobeldu nobəl
Noblement Nobelas nobelɐs
Noblesse Nobeltul
Nobelet
nobəltul
nobelət
Noce Nùpfej
nokfej
nypˈfɛj
nɔkˈfɛj
Nocer Nokfèjes (-sa, -ésa) nɔkˈfɛjəs
Noceur Nokfèjdu nɔkˈfɛjdy
Nocturne Nokten nɔktən
Noël Nàtyv natəf
Nœud Nód nod
Noircir Svarte (-a, -éa)
melàndu
ʝvɐʁtə
meˈlandy
Noirceur Svaret ʝvɐʁət
Noisette Nogel nogəl
Noisetier Nógeltend nogɛltənd
Noix Nóg nog
Nom Naam ːm
Nomade Kaṅlœtendu kɑ̃ˈluːtəndy
Nomadiser Kaṅlœten (-na, -éna) kɑ̃ˈluːtən
Nomadisme Kaṅlœtesem kɑ̃ˈluːtesəm
No man's land Nepdùn-coon
no man's land
nɛpˈdyn-soːn
no manslɐnd
Nombreux Numbarone numbɐʁɔn
Nombril Bjochkýnt bjɔʃˈkɪnt
Nomenclature Nakládys nɐˈklɐdəs
Nomenklatura Nomenklátura ˌnomənˈklɐtuʁɐ
Nomination Naamtyn nɐːmetən
Nominer Naames (-sa, -ésa) nɐːməs
Nommer Naamen (-a, -éna) nɐmən
Non nep nɛp
Non- Elji- əlj ˌeli-
Nonne Ordènkad ɔʁˈdɛnkɐd
Nord Nob nɔb
Normal Tryven tʁɪvən
Normalement Tryvenas tʁɪvənɐs
Normalisation Tryvtyn tʁɪvtɪn
Normaliser Tryves (-sa, -ésa) tʁɪvəs
Norme Tryv tʁɪf
Notabilité Notaret
Ipríet
nɔtɐʁət
iˈpʁiət
Notablement Notaras
iprídu
tildar
nɔtɐʁɐs
iˈpʁidy
tildɐr
Notaire Alrydu ɐlʁɪdy
Notarier Alryden (-na, -éna) ɐlʁɪdən
Notamment Notas nɔtɐs
Notation Tiltyn tiltən
Note Nót
nàd
til
nɔt
nad
til
Noter Nóte (-a, -éa)
tiles (-sa, -ésa)
póge (-a, -éa)
not
tiləs
pog
Notoirement Pógendas pogendɐs
Notre, nos Nod
ed
nɔd
əd
Noueux Nódon nodɔn
Nouille Nœdeldu nuːdəldy
Nourrice Venkàd
ventáṅk
vənˈkɐd
vənˈtɑ̃nk
Nourricier Vendon vɛndɔn
Nourrir Vende (-a, -éa) vɛndə
Nourrisson Labaadu lɐˈbɐːdy
Nourriture Vendys vɛndəs
Nous Er ɛʁ
Nouveau Nevet nɛf
nevət
Novembre Noàmber nɔˈambəʁ
Novice Nevisdu nevisdy
Noviciat Nevisòrdat nevisˈɔʁdɐt
Noyade Silagmátaṅt silɐgˈmɐtɑ̃nt
Noyau Nukl nukl
Noyautage Obinúklad ɔbiˈnuklɐd
Noyauter Obinúklen (-a, -éna) ɔbiˈnuklən
Noyer Nógtend
silagmát (-a, -éa)
nogtənd
silɐgˈmɐt
Nu Nahím
nùd
nɐˈim
nyd
Nuageux Nùbon nybɔn
Nudismte Nahímesemt nɐʔˈimesəmt
Nucléaire Nuklis nuklis
Nucléique Nuklig nuklik
Nudité Nahímet nɐʔˈimət
Nuée Nùbet nybət
Nuire Ràche (-a, -éa) ʁaʃ
Nuisance Ràchet ʁaʃət
Nuisette Noxmih
venérmih
nɔksmi
vəˈneʁmi
Nuisible Ràchon ʁaʃɔn
Nuit Nox nɔks
Nuiteux Noklàpdu nɔkˈlapdy
Nulle part Neplœt nəpˈluːt
Nullité Nullet nulːət
Numérique Numbarig numbɐʁik
Numéro Numar
exímbat
numɐʁ
əˈksimbɐt
Numerus clausus Antoqórum antoˈqɔʁum
Nuptial Nùpton nyptɔn
Nuque Njog ɲɔg
Nutriment Vendat vɛndɐt
Nutritif Vendis vɛndis
Nutrition Vendyn vɛndən
Nyctalope Noxevedipòtes ˌnɔkxəvediˈpɔtəs
Nylon Nylòṅ nəˈlɔ̃n
Nymphe Niymefkad
neṁf
niːməfkɐd
nɛ̃mf
Nymphette Niymefinkad niːməfˌinkɐd
Nymphomane Hyrqúkad əʁˈkukɐd

M | En-tête | Aneuvien | O