Sersikam Luz10

Un article de Wikikrenteem.
Jump to: navigation, search

Sersikam


Saneaf luz[modifier]

In tiyir koe gola dem 325 koca isu 326 isu 327 isu 328 isu 329 isu 330. Kle ta aneyara va kopolewera is ravewera vaon toz worayar.

Tela taneafa tiyir sokexo ke gazik. Bat, vagenaf gu rolm is brani, moe opelapaf vox ilamkaf uskej debokayar.

- Ax ! Batse sedenik, gazik kozwison va sersikam ve divieyer.

Nume sersikam ve eruweyer :

- Tokkane in va jin rokagruper larde meviele al wir !

In me grupeyer da, sedme gazik, tamava tir opelanhafa. Kot ayik sotir sedenik.

- Vanlanil ta da va rin lokiewon rowí, gazik ve kaliyir, oklaf da tiyir gazik tori kontan.

Sersikam itason ve aneyayar liz di co-rodebanhayar, vexe winta tiyir tervanapafa gu cuisafa branifa lioza. Acum zavzayar ranhes, aze cueson ve wirkayar.

- Wirkara kabdue gazik tir volkitsendkorafa, gazik pu in ve kaliyir. Va batcoba puon poú.

- Jin me grumewirká, ve dulzeyer gojapaf sersikam. Al koyapá nume al me kenibé…

- Bam, gazik ve kaliyir, dirgá da wirkal. Mali jontika tanda va wirkasik al me wí. Wirkara, tori jin, tir rilitaca. Vay ! Tolon wirkal. Tir dirgara.

- Jin zo fidwá… mea rowirká… sersikam tukeraweson ve kaliyir.

- Xam ! Xam ! gazik ve dulzeyer. Bam… dirgá da ont wirkal ont …

In pulvajimiyir ise nuvelayar ksaben.

Kire gazik va tarkara va intafa rictela benelon lotiyir. Va mevegesuca me gindeyer. Gitiyir bellikaf gazarotiik. Vexe tison kiewaf, va ovon gibenplekuyur.

« Ede co-benplekú, in gikaliyir, ede pu jadiwik co-benplekú ta da in tubirasveriawer aze ede me co-veger, batcoba me co-tir rola ke jadiwik. Co-tir jinafa rola.

- Kas rodebanhá ? sersikam vazon ve abreyer.

- Benplekú da debanhal, gazik ve dulzeyer, ilamkon vanstason va bopi ke branilioza.

Vexe sersikam gevaweyer. Winta tiyir pinapafa. Va tokcoba rogazayar in ?

- Gazik, in ve kaliyir… pu rin ixererú kire bibé…

- Benplekú da va jin bibel, gazik kerujon ve kaliyir.

- Gazik… va tokcoba gazal ?

- Va kotcoba, gazik opelapon ve dulzeyer.

- Va kotcoba ?

Gazik, kan vazafa zatca, va intafa winta is ara winta se is bitejeem ve dasugdayar.

- Va bata kotcoba ? sersikam ve kaliyir.

- Va bata kotcoba… gazik ve dulzeyer.

Kire in sotiyir bellikaf vox dere tamef gazarotiik.

- Ise bitejeem va rin veger ?

- Denon, gazik ve kaliyir. In kremeon veger. Va volugda me gindé.

Mani roti va sersikam skebuyur. Ede in vaon miv co-dagiyir, va per-sanoya ok ware decemoya ok loon tol-decemoya vols balem-san-balemoya titawaltara bal tanoya tanka me vanimpason va rova co-rotcokeyer ! Ise oye da golde setikera va intafa jovleyena winta nuvelayar gabentamaf, ve wajdeyer nume pu gazik kavayaneyer :

- Va titawaltara co-djuwí… Va jin tupuveal… Benplekul da awalt titar…

- Ede pu jadiwik co-benplekú da in dum bord imwimwon talar oke tubirasveriawer, aze ede va ziliyina benplekura me co-skur, toktan, in ok jin, co-kiover ?

- Co-til, sersikam acon ve kaliyir.

- Tagelton. Pu kontan va coba in rozilir anton godinet, gazik ve trenayar. Rictela moe ova taneon sodayker. Ede va ksera pu rinafe sane benplekul, bam in artowatar. Jin va dinera va vegesuca roká kire benplekura se sotid ovafa.

- Bam jinafa titawaltara ? sersikam meviele vulkus va abdifa bibera ve tolkaliyir.

- Rinafa titawaltara, seotatal. Dineté. Vexe keté, bowenheson, da gropeem al tukuvaweter.

- Tokviele titir ? sersikam ve abreyer.

- Xem ! Xem ! gazik ve dulzeyer, taneon rupeson va jarapa, xem ! xem ! titir moni… moni… batsielon moni peroy bartiv do toloya bareaca titir ! Ise witil inde zo vegenhé.

Sersikam ve wirkayar. Va intafa gracayana titawaltara batceyer. Ise ixam argawemeyer.

- Jin va koncoba batlize mea gonaskí, in pu gazik ve kaliyir. Fu dimmallaní !

- Me mallanil, gazik ve dulzeyer oklapaf kire va tanoy sedenik digiyir. Me mallanil, va rin tueldiká !

- Eldik va tokcoba ?

- Va… malherot !

- Vexe gomalhen metan tir !

- Min me grupet, gazik ve kaliyir. Va kotafo gazaxo men al exulé. Tí guazapaf, runda tori diremuko me tir, ise avlara va jin cuur.

- Ox ! Vexe jin ixam al wí, xowason ta warzafa itara van tel ar wintalent sersikam ve kaliyir. Banlize metan dere tir…

- Acum va int miv malhetel, gazik ve dulzeyer. Tela lovoldrikafa. Malhera va int lodam artan tir lovoldrikapafa. Ede rin kiewaskil da va int malhel, batdume en til ageltaf proyik.

- Jin, sersikam ve kaliyir, va int betlize romalhé. Batlize me vrebon gosoké.

- Xem ! Xem ! gazik ve kaliyir, jin folí da konlize moe jinafa winta guazaf tovol tir. Vaon mielon gildé. Va bat guazaf tovol romalhetel. Vaon kontomon awalklanhatal. Batkane inafa blira va rinaf malherot rupteter. Vexe ta inafa megara kotviele tukavatal. Tanoy anton tir.

- Jin, sersikam ve dulzeyer, me albá da awalklanhá, nume folí da mallaní.

- Me, gazik ve kaliyir.

Vexe sersikam, tenuyuson va eganaceem, va guazaf gazarotiik me ve djupuidayar :

- Ede Gazik Rin uxon zo co-vegel, pu jin va ovafa benplekura co-rotaskil. Tulon co-robenplekul da davon mallaní.

Nuvelar da gropeem tir kuvaf…

Gazik va mecoba dulzeyeson, sersikam taneon ve klabuyur aze repaleson fu mallaniyir.

- Va rin tupermiká, gazik kerujon bam ve ieyer.

In nuvelayar rictelakirapaf.

Milgik sotir divulapaf, bal koyara sersikam va int kaliyir.

  Xanto  
Vergumvelt Le Petit Prince
Sutesik Antoine de Saint-Exupéry
Piskura -
Ava Francava
Evla 1943
  Kalkotavara  
Vergumvelt Sersikam
Kalkotavasik Elisabeth Rovall
Piskura Kotava.org
Evla 2007
Klita Kalkotavaks
  Krentduga  
Webesik Sab
Krentduga Compare.jpg Tuenayana


Jonbukiraca.jpg
Sersikam
(Saint-Exupéry)
← 9-eaf luz - 10-eaf luz - 11-eaf luz →

Récupérée de « https://www.europalingua.eu/bad_wikikrenteem/index.php?title=Sersikam_Luz10&oldid=4281 »