Keuca is aryona urima

Un article de Wikikrenteem.
Jump to: navigation, search

Keuca is aryona urima
Yona vietnamafa urima
  Xanto  
Vergumvelt Nhẫn
Sutesik -
Piskura -
Ava Vietnamava
Evla -
  Kalkotavara  
Vergumvelt Keuca is aryona urima
Kalkotavasik Jacques Nguyen Tanh
Piskura -
Evla 2004
  Krentduga  
Webesik Nguyen Tanh
Krentduga 50%.jpg Gotuwadana

Keuca[modifier]

Konakviele keuca va renara zanudar,

Konakviele keuca va divargera zanudar.

Konakviele keuca va tukotunawera zanudar,

Konakviele keuca va mestakera zanudar.


NHẪN

Có khi nhẫn để yêu thương,

Có khi nhẫn để tìm đường lo toan.

Có khi nhẫn để vẹn toàn,

Có khi nhẫn để tránh tàn sát nhau.


Takra[modifier]

Takra sotir trak ke metan,

Solwikafa takra va kiewe sokoafir.

Va takra sonteson, lodontinon is lodilon grutalal,

Va takra tarkason, miv grujebel.

Blirova kotviele tolkalir :

Takra sotir baron lozolonafa dam butc.


TÂM

Tâm là tâm tưởng con người,

Cái tâm thanh thản sáng ngời thiện căn.

Vọng tâm con bước tiến thân,

Chân tâm tĩnh tuệ trăm phần rạng ra.

Lẽ đời luôn nhắc bảo ta,

Chữ tâm còn trọng bằng ba chữ tài.


Aryona vietnamafa urima[modifier]

...Không sợ gian nguy,không giờ phút nghỉ; Ghét mọi quân thù,ghét mọi nước sơn...

…Va wupe mekivason ise va meka tilderawexa dison ; va kot relingasik akladason, ise va kota kseva akladason…


Đánh kẻ chạy đi,chứ không đánh kẻ chạy lại.

Va grolesik vols tel moveyes va intafa axaca yo aliel…


Chộp chộp, bum bum. Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng cô đơn; Đời tôi cô đơn nên đi uống...rượu phèo...

Jinafi bli tir antafi, acum do bettelya jin kotviele sotí antaf ; jinafa blira tir antafa, acum va ruyat … ulí…