Bioga va Antarktika 1959

Un article de Wikikrenteem.
Jump to: navigation, search

"Bioga va Antarktika", walvedeyafa mwabioga (1959)


Abdipulviks[modifier]

Bowere ke Argentina is tele ke Australia is tele ke Belga is tela ke Tcilea is tele ke Francafe Sokasane is tele ke Nipona is tele ke Warzazelanda is tele ke Norga is tele ke Geeafrikafo Tanaxo is tele ke yono Tanaxo dem Seltevafe Sovietafe Sokasane is tele ke Tanaragazaxo dem Brita is Lenteeirea is tele ke Tanarasokeem ke Amerika,

Belcon kagrupese da tir dulapafa gu varaf ayikeem da Antarktika ta yona antafa diliokafa tegiraca parmon zo ickriler ise meviele vanpir xo ik vefaki ke yon walvedeyaf walzvak ;

Belcon karolase va tsokuca ke abduxoeem skus gan opa tuke walvedeyafa dotegira icde opaneyara koe Antarktika ;

Belcon mobuivene da tir rapalafa gu dulapeem ke opa is abduxoa ke ayikeem da delafa vegedura, novesa va trenara is vonera va bata dotegira vaon rigavason moe nuyuca ke opaneyara koe Antarktika inde in bak Tawavaltelopafa Walvedeyafa Tanda al ksuber, zo exoner ;

Belcon mobuivene da Bioga ickrilesa va Antarktika ta yona antafa diliokafa tegiraca is nubagisa koe bata gola va walvedeyafa tama, va xialareem is nelkoteem ke Efaya ke Tanaraf Vedeyeem zanitir ;

Va valeveaceem al dojeniad :

I-eaf teliz[modifier]

1. Antafa diliokafa tegiraca yo koe Antaktika zo rictad. Tulon, kota sayakucakorafa sabega dum exonera va sayakaxo ikvegedura va folkay ik funtera ik lwira va beto ervo zo kalpoud.
2. Bata Bioga va unera va sayakaf korik iku ugol ta opaneyara ik kotar opaf enid me tsuner.

II-eaf teliz[modifier]

Nuyuca ke opaneyara koe Antarktika is dotegira batenide, inde bak Tawavaltelopafa Walvedeyafa Tanda al ksubed, rape gewobakseem ke bata Bioga trenatad.

III-eaf teliz[modifier]

1. Ta tulopoara va walvedeyafa dotegira icde opaneyara koe Antarktika, inde batcoba kan II-eaf teliz ke bata Bioga zo abdiwir, Zubiesikeem dojeniar da tel lorotison godioter :
(a) va zilikevera va cenkara icde opaf talpeyot koe Antarktika, ta cugafa ravaldura va mergilskapa is sopurawarzenda ;
(b) is va zilikevera va opaf korik wal brinuga yo is recela se koe bata gola ;
(c) is va zilikevera va disvereem is opaf benprostelanikseem seotayan koe Antarktika is nuyon turoderaykanatas.
2. Ta rewara va bat gewobakseem, dotegira koe kobaraskeda se do Aptaf Kizey se ke Tanaraf Vedeyeem is ar walvedeyaf grustaks yo dolge dan Antarktika va opaf ik brubef dulap tadler, kotkane zo bristutur.

IV-eaf teliz[modifier]

1. Mek gewobaks ke bata Bioga zo ronarur :
(a) inde co-tadler va ebkara va roka yo icde tawavofa nafaluca ik ebkara va tawavofa kretura gan bet Zubiesik, va roka ik kretura abdion ruyeyena koe Antarktika ;
(b) inde varon ok pakon co-jovler va omava ke kretura va tawavofa nafaluca koe Antarktika co-danesa va inafa pilkafa tegiraca yo ok tela se ke inaf vedeyik koe Antarktika, ik va kotara lazava, gan bet Zubiesik ;
(c) inde co-vetuigar va tirka ke kot Zubiesik icde inafa kagrupera oku mekagrupera va nafalucaroka ik kretura ik omava ke kretura va tawavofa nafaluca ke kotara soka koe Antarktika.
2. Meka tegira iku tegiraca sokisa bak jijacek ke bata Bioga, va omava novesa da kretura va tawavofa nafaluca koe Antarktika zo rotuvodasar ike zo robristur ike zo rotakler me tadleted meie va nafalucaroka koe bata gola redutud. Meka warzafa kretura mei divatcera va kretura va abdion ruyeyena tawavofa nafaluca remi jijacek ke bata Bioga zo rotatoeted.

V-eaf teliz[modifier]

1. Kota oglukafa divroidara koe Antarktika is deokara va ayewas aytcak koe bata gola zo kalpoud.
2. Ede walvedeyafa finera se co-zubitid, pakena gan kot Zubiesik (ke dan kaatoesik ta pakera va katanara abdiwina kan IX-eaf teliz zo drutckar) icde favera va oglukafa fa, don oglukafa divroidara ik deokara va ayewas aytcak, verteem kizen kan mana finera yo koe Antarktika zo rewatar.

VI-eaf teliz[modifier]

Gewobakseem ke bata Bioga koe gola gee 60° geefa laksiwakeka don koto birafo oprakxo rewawer ; vexe koe bata Bioga mecoba va roka ik ksubera va roka kagrupena mu kota Soka gan walvedeyafa mwopa icde grocelaxo tiso koe batinde gotuna gola kotinde rovetuigatar.

VII-eaf teliz[modifier]

1. Ta zomera va mukoteem ke bata Bioga is tutarkanara va gewobakseem, kot Zubiesik (ke dan kaatoesik ta pakera va katanara miwana koe IX-eaf teliz zo drutckar) rokar va dasugdara va disvesik yo ta skura va kota kodisukera abdiwina koe bat teliz. Man disvesik yo vanmiau vedeyikeem ke dasugdas Zubiesik zo kiblatad. Pu kotar Zubiesik drutckan ta dasugdara va disvesik sinaf yolt yo zo goleted ; tutenara va inafi fli se va gundafa givara mukatar.
2. Disvesik dasugdan rape gewobaks ke taneafi kuparki ke bat teliz en titir nuyanhaf ta betviele vansara va beta gola ke Antartika.
3. Kota gola ke Antarktika is kota recela isu inkexo is kot tis ugol is dere kota tota is severo koe koto divburexo iku koburexo va vaj ik korik koe Antarktika titid betviele rovansano gan kodisukera ke kot disvesik dasugdayan rape gewobaks ke taneafi kuparki ke bat teliz.
4. Kot Zubiesik drutcka ta dasugdara va disvesik yo va severofa kodisukera ke kota gola ke Antarktika betviele rosopur.
5. Kot Zubiesik, ba tudrumkara va bata Bioga icde int, va kotar Zubiesik gogivar aze vaon abdilon gogivatar :
(a) icde kota brinuga lapisa va Antarktika ke tana intafa tota iku vedeyik ik koolanisa ok koolapisa ok koolapisa, is kota brinuga grustana moe ik mou intafo tawavo ;
(b) icde kruldera ke kota recela kerelana koe Antarktika gan intaf vedeyik yo ;
(c) icde intafa xialara ta staksera va bet sayakaf korik iku ugol ko Antarktika, rape gewobakseem ke toleafi kuparki ke taneaf teliz ke bata Bioga.

VIII-eaf teliz[modifier]

1. Ta tudrikara va ksubera va intafi fli se yofteni gan bata Bioga is mevetuigason va kottanafa tirka se ke Zubiesikeem icde mwavertuma va kotar korik koe Antarktika, disvesik yo dasugdayan rape gewobakseem ke taneafi kuparki ke VII-eaf teliz is opaf unenikeem mukas va zilikevera sedme trogarneem ke taneafi kuparki (b) ke III-eaf teliz ke Bioga is inaf vaniksantuyun vandositasikeem, anton titid godulzoes pu mweem ke intaf Zubiesikeem, icde kota tegira ik metegira bak jonvielera sokitisa koe Antarktika ta fliksubera.
2. Mevetuigason va gewobakseem ke taneafi kuparki ke bat teliz is keson vanikatcura va sabegeem abdiwiyin koe taneafi kuparki (e) ke IX-eaf teliz, Zubiesik yo icden gan kot mwavertumaf walzvak koe Antarktika ta naavdara va belcelafa ronalena tcinera va sint davon gorupeted.

IX-eaf teliz[modifier]

1. Kaatoesik yo ke kot Zubiesik miwan koe abduekrent ke bata Bioga koe Canberra va sint kaatoeted abdi toloy aksat ke tudrumkara ise kaikion kare kalvekaf waluk yo isu xo se, ta givazilikevera is rupera va sint icde dodulapaca yo icde Antarktika, is vayara is tazukoyera is juikera pu intafe bowere va sabega se mukotasa va tutarkara va nelkot yo is trenara va mukot se ke bata Bioga, is tulon va sabega se :
(a) icde divlapuson diliokafa favera va Antarktika ;
(b) tulodrikasa va opaneyara koe Antarktika ;
(c) tulofavasa va opafa walvedeyafa dotegira koe bata gola ;
(d) tulodelvekasa va ksubera va kodisukeraroka abdiwina koe VII-eaf teliz ke bata Bioga ;
(e) icdesa va uum se icde mwaksubera koe Antarktika ;
(f) icdesa va nendara is videra va sulemeem is ruxeem koe Antarktika.
2. Kot zubiesik yoteyes va bata Bioga rape gewobaskseem ke XIII-eaf teliz rokar va yoltara va kaatoesik yo paketes va katanara se miwana koe taneafi kuparki ke bat teliz, lidabrotcion dam in danedir va intafa dulapera va Antarktika stason va satcafa tegiraca yo va opaneyara, tulon exonera va recela ik staksera va brinuga.
3. Munsteks yo ke disvesik miwan koe VII-eaf teliz ke bata Bioga pu kaatoesikeem ke kot Zubiesik miwan koe taneafi kuparki ke bat teliz zo remplekutud.
4. Sabegeem abdiwin koe taneafi kuparki ke bat teliz tukeskeaweted mali da vanovara ke kot Zubiesik dem kaatoesik yo drutckan ta pakera va katanara va rindera va bat sabegeem.
5. Beta roka exonena gan bata Bioga mali inafa tudrumkara zo roksuber, kore inde batcoba koe bat teliz zo abdiwir rindera ik dragera ik vanovara tid oke me tid.

X-eaf teliz[modifier]

Kot Zubiesik vilter da guceson va Efaya ke Tanaraf Vedeyeem kalvekon sabegatar ise weyonar da kottan koe Antarktika va tegiraca volsafa gu nelkot ik xialara ke bata Bioga bokar.

XI-eaf teliz[modifier]

1. Todon gu walzvak wale toloy ok konak Zubiesik icde narura ik rewara va bata Bioga, bat Zubiesik yo va sint rupeted ta tenekara va bat walzvak parleson ik kogrupason ik walason ik nepaleson ik cotceson is malherottenekara ik kan kotar kiblan diliokaf mergil.
2. Kot man walzvak dan batkane me di zo rotenekatar, do sporoyara ke kot buntusik icde kot tod kabdu Walvedeyaf Malherottregul ta tenekara zo gobureter ; wori merotisuca va naavdara va finera icde mana vidura va bundusikeem meinde solneveter da in va tcinera va walzvak kotkane (inde batcoba koe taneafi kuparki ke bat teliz zo miwar) diliokon wan gonaneyar.

XII-eaf teliz[modifier]

1.(a) Bata bioga batgemelton kan tanboyafa finera wale Zubiesikeem (ke dan kaatoesik ta pakera va katanara abdiwina kan IX-eaf teliz zo drutckar) zo robetar oke zo rotulodelimar. Mana betara oku tulodelimara tudrumkawer viele daykarafe Bowere va boyotera icde inafa vlabera gan kot bat Zubiesik al kazawatar.
(b) Radimion mana betara oku tulodelimara tudrumkaweter tove kotar Zubiesik viele vaon malasa vlaberaboyotera al zo kazawatar gan daykarafe Bowere. Kot bat Zubiesik ke dan vlaberaboyotera me al zo kazawatar arti tolda mali tudrumkawera ke betara ok tulodelimara rape taneafi kuparki (a) ke bat teliz folkitir mea tis zubiesik va bata Bioga ba edjatena.
2. (a) Ede arti barsanda mali tudrumkawera ke bata Bioga, tan Zubiesik (ke dan kaatoesik ta pakera va katanara abdiwina kan IX-eaf teliz zo drutckar) kan golera gukoena pu daykarafe Bowere erur, Laxa dem kot Zubiesik ta tolvayara va flira ke Bioga mali rotise zo katanatar.
(b) Kota betara ok tulodelimara va bata Bioga vanovana bak mana Laxa gan tel lo kaatoeten Zubiesik, don tel lo Zubiesik ke dan kaatoesik ta pakera va katanara abdiwina kan IX-eaf teliz zo drutckar, mali tena ke Laxa pu kot Zubiesik gan daykarafe Bowere zo goleter aze rape gewobakseem ke taneafi kuparki ke bat teliz tudrumkaweter.
(c) Ede mana betara oku tulodelimara arti tolda vielu kot Zubiesik va goleks al kazawatar, rape gewobakseem ke taneafi kuparki ke bat teliz me al tudrumkawer, kot Zubiesik kotgemelton radimi edjatena pu daykarafe Bowere rokowalzer da va bata Bioga ten zubier ; bata bulura arti tolda radimi kazawara va bata kowalzera gan daykarafe Bowere tukeskeaweter.

XIII-eaf teliz[modifier]

1. Bata Bioga gan sugdasa Soka se zo govlabeter. Zavzatar fenkuna mu yotera ke kota Soka ke Tanaraf Vedeyeem ik kotara Soka dana co-roganer da va Bioga yoter kan finera ke kot Zubiesik ke dan kaatoesik ta pakera va katanara miwana koe IX-eaf teliz zo drutckar.
2. Vlabera va bata Bioga oku yotera gan kota Soka rape inafa tadlemwafa diotexa zo soputur.
3. Vlabesiki yo is yotesiki se den Bowere ke Tanarasokeem ke Amerika zo daykatad. Bate titir tele daykarafe Bowere.
4. Daykarafe Bowere va kota sugdasa Soka isu yotesa Soka icde daykarevla va koti vlabesiki oku yotesiki is tudrumkarevla va Bioga is kota askina betara oku tulodelimara boyoteter.
5. Viele kota sugdasa Soka va intafi vlabesiki yo al daykatar, bata Bioga mu bata soka se is soka yo daykayasa va intafi yotesiki se tudrumkaweter. Radimion, Bioga mu kota yotesa Soka ba daykarevla va inafi yotesiki tudrumkaweter.
6. Bata Bioga gan daykarafe Bowere rape gewobakseem ke 102-eaf teliz ke Efaya ke Tanaraf Vedeyeem zo vertokatar.

XIV-eaf teliz[modifier]

1. Bata Bioga, englavon is francavon is rossiavon is espanavon sutelayana, kot siatos milinde sovodanhas, zo daykatar ko savseluxaxo ke Bowere ke Tanarasokeem ke Amerika, dane va tulanon rapalaf ksudaks yo pu kote Bowere ke sugdasa Soka ok yotesa Soka remplekutur. Mofolison va bata kotcoba, tel vleveon sugdas kotrotikirik yo, verton rictayan, va bata Bioga al sugdad.

Askina koe Washington, ba taneaf viel ke santoleaksat ke tan-decit-lerd-decem-alub-san-lerdda ilana.

  Xanto  
Vergumvelt Traité sur l’Antarctique, 01/12/1959, Washington
Sutesik 12 soka
Piskura -
Ava Francava, Englava, Espanava, Rossiava
Evla 1959
  Kalkotavara  
Vergumvelt "Bioga va Antarktika", walvedeyafa mwabioga
Kalkotavasik Daniel Frot
Piskura -
Evla 2008
Klita Kalkotavaks
  Krentduga  
Webesik Troubadour
Krentduga Compare.jpg Tuenayana

Récupérée de « https://www.europalingua.eu/bad_wikikrenteem/index.php?title=Bioga_va_Antarktika_1959&oldid=5877 »