Awertaal

Un article de Wikikrenteem.
Jump to: navigation, search

Awertaal
Vietnamafa vunda


Konviele, ba awalkera ke gadikeem, toloy berik va konoleks ve pakayad. Taneanasbelik, fliwaf is totcidaf, va kotaf kiewegeem ve koilkayar nume pu nastolik is inafa kurenikya va grostanafe baplaxe is awertaal dem kratelakiraf vox ixewanaf ilteem anton ve iskeyer. Vexe bat nastolaf kurinikeem tememeyer ise tuke bata kiewegama tiyir valeaf. Va intaf awertaal ropeyer ise tanion sisteyer inde da aal toltugodjaweyer nume va ilteemap bureyer. Viele awerta toz tulukraweyer zultalumafa razama kotgazdon piyir ise estuyur. Va betcoba tolonga askiyir, aloyara va bata tiyir merotisa.


Awuzana kurenikya arubayar : « Volkaluca mo min. Wawaf min en tit. Va ziliduks ke awertaal zinulapat vexe sveri en apkapar. Lanon aeletet ». Galova ! Razama va arubara ve gildeyer aze ve xowayar ise kan ayapudon ve dulzavayar : « Va awerta estú voxe va moava zilí ! Va barbilagacekaf eyelt naric aze batenide va jin radimelanic ». Tuvudana, ayikya ko baplaxe ve ipeyer ta da va kurenik aneyar. Sin va sint ve kuljeyed nume va asadara va eyelt kare bazeyen lum keri bifotafa dimtalara ke sveri ve gorayad.


Arti konak viel, sveri ve dimtalayar aze va awerta arton estuyur aze va aal ve tidutalayar ise va kurenikye ve ganeyer da do eyelt in tidlakir. Azon art zida sin ve griawiyid. Tuvudan, nastolik ve itabudeyer. Sveri va in sumapon ve rembureyer aze va letafa ewala kotrafa gu akoba yo ve motidayar. In tiyir nuyaf ta da vaon narir lion dam co-jugemer. Va eyelt ve tukotrayar aze razama va in denon ve dimbureyer. Mali bat viel, tolonga va sivakuca grupeyer ise koe tapegafa vreda bliyir. Va wawik yo fereon greleyer. Ba katcta va fiptara va ilanuk va awalkera ke gadikeem, ta worara tolonga va taneanasbalik ve ganeyer. Vligupus va nastolik, ta krulara taneanasbalik ve yontayar nume ve dineyer da nastolik va kelda ulingar ise va tuveli tumoavukar ede vaon co-djumemuder.


Nastolik tarkas va taneanasbalik kare inafa fuxa kle ve askiyir. In is kurenikya gan sivakuca is kuluca ke nastolafa tolonga ve zo akoydeyed. Rilitaf, taneanasbalik ta kosmara va buka dekson ve aneyayar. Nastolik, telaf is ronjaf, me ve klabuyur nume va razama vanstayasa ta aneyara va moava ve izvayar. Taneanasbalafa tolonga va intafa tufa ik anton baplaxe is kratelakiraf awertaal ve drageyer. Tolnasbalikeem ve enkaliyir. Konviele, razama ve dimpiyir ta da va awerta estur ise milon ve juikeyer : barbilagacekaf eyelt ta aneyara va moava. Taneanasbalik, fliwaf is rilitaf, va toloy tevbilagacekaf eyeltap aze tison koe xo, dem moava vaon ve tukotrayar. Moe kelda ta dimtalara, golde aldopo ke toloy eyelt soani, enpuskenafi sveri ve tislayar nume taneanasbalik ko bira ve lubeyer nume wizuweyer.


Taneanasbalik va vligupura ve mukayar viele izva va inafa peguca isu fliwuca ve zo grupeyer. Lorik va vonik kotviele sogreler voxe va ikorik sokester.

  Xanto  
Vergumvelt Ăn Khế Trả Vàng
Sutesik -
Piskura -
Ava Vietnamava
Evla -
  Kalkotavara  
Vergumvelt Awertaal
Kalkotavasik Jacques Nguyen Tanh
Piskura -
Evla 2004
  Krentduga  
Webesik Nguyen Tanh
Krentduga 50%.jpg Gotuwadana

Récupérée de « https://www.europalingua.eu/bad_wikikrenteem/index.php?title=Awertaal&oldid=4803 »