Reiz va perake

Teliz mal Wikikrenteem.

Grablé kal exulera, aneyara

Reiz va perake
Koreafa vunda


Lekeon tiyir tawadayik wawapon blis.

– Jin va abica taya digí da antafa luezmetca me romidú, in alokon repaleyer.

Jontikviele tawadayik is kurenikya is intaf sanoy nasbeik me estuyud.

– Ede co-mallaní, tanoy gonestun art leon titir, taneanasbalikye trakuyur.

Elvaf, in va yasa ve buluyur. Remo mevtava is krant jontikvielon kelduyur. Konviele, siputepes, poke lird ve azavzaweyer. Va listafa yikya lavalirdesa ve kosmayar.

– Yikya, kas pu jin va ulitina koncoba co-rozilil, vay ?

Yikya pu in va dronza dem lava ve abduatceyer. Uliyison, pu vazon tukerawesa yikya va dronza ve dimziliyir :

– Tokliz kle lanil ?

– Jin meliz laní. Metel va jin ker. Krabé.

Yikya vazon ve levkipeyer ise, konarison va nuba ke yikye, ve abreyer :

– Kas blira vleve jinafa kepaita va rin co-puver ?

– Va tokcoba ? in akoydenon ve kaliyir.

– Mel gadik isu vuwik tid, koe tamava jin tí antaf, voxe nuvelar da til koe milafa debala dam jin. Acum va sint gokakeveyet.

Yikye ve zo tudaavapayar.

– Mana kalaca ! Va bata listapikya fu kuré.

In ve naleyer aze kal inafa mona iste aalxo va in kadimelaniyir. Tiyir cuisafa oga.

– Donon klokeson, va lilistafa mona meviele co-wiyí. Ise batvielon tir ta blira…

Sin voldo vrutasik ton antuca va sint ve kureyed. Kurenikye kalon is adonenon bliyir. Wale sin kaluca vielvielon loloon tukiewayar. Tanda traspuyur. Konviele, kurenikye pu kurenik ve odiayar :

– Renapanikya, va vo is yasa djutolwí.

– Lanil. Vexe va koncoba djumerú.

– Va tokcoba kle ?

– Dimlanison, va puda kadimeon gildetel. Vol rwodetel, vol !

– Anton batcoba.

– Vexe lagal da me vulkul !

– Dotrakú.

Acum in ko vo laniyir. Viele kabdu inafa mona ve artlaniyir, ika monaja lize al bliyir va cuisafa oga akoydanon ve kosmayar.

– Tokcoba al sokiyir ? Rotir da kulaf jiomaik va pilkot al luster aze va vegedura va bata mona al askir.

In aname mona mwarneyer : va coba intafa yasa al vanpiyir djugruper. Loon zo akoyepeyer viele va tele berikye se burese va listafe blujte yo is lanise is pise koe koefo vultexo ve wiyir.

– Jinafe berikye se, tir jin. Manote betara se bak jinafa gracuca !

Inafe berikye se va in daavon ve emudeyed ise, nemon vukudakiraf, gadikeem vaon vanvulteyed.

– Adim, rin batliz ! Tuke rinafa kurenikya va kota batcoba danuv !

– Va jinafa kurenikya grupec ?

– Denon ! In va jontika erba al stakser ise va twa se al suter.

– Kle batcoba ! taneanasbalikye akoyenakoyenon ve kaliyir.

Gan vonuca ke kurenik ve zo kontegepeyer. Rabateson da intafa yasa kalon bliyir, mea godwiyir. Kle ve donekiavayar aze mallaniyir. Dimlanison, va puda va in rozasa ve gildeyer. « Kurenikya en al juiker da me rwodé », in ve setikeyer. Vexe bulafa puda ve vanpiyir tela ke gadikye. « Gadikye va jin co-suzdayar ? » nume, in evodan ve rwodeyer. Bam va lukastkirapaf guazik va int zobes moe runza ve wiyir.

– Rin va perake al kurel. Rinafa kurenikya tir perake ! Ax ! Ax !

Balgeson va in, guazik koe gael ve griawiyir.

Woltendane yikye toz undeyer : « Ageltafa da kurenik konakviele tir divulaf ». Lokalion avlason, ve tolon mallaniyir. Den in artlanison, ben tuvel dendapayar. Vexe meka dulzera piyir. Koe eaftaf amlit mona tiyir. « Lanon koncoba sokijir ». Va reyaaleluxaf tuveldilk ve feyer aze koon ve levdisukeyer.

– Ax ! wison va tanameyayase perake sotcese va forteykeraf yoy, in ve evieyer.

– Mana relkaca !

Batoulon sintafa disukera ve gamdaweyer. Moo int perake baron ve tanameweyer aze ve vanpiyir ayikya. Kurenikye dum toa skotcayar.

– Rin va jin me al terktal. Ageltafa da tí perake ise kakeveyen guazik tir jaktol. Cin koe kelt bliyiv. Vexe kire al rolayav al zo reyuyuv nume al zo vebayav da vanmiae ayikeem ton perake is jaktol bliv.

– Tokdume guazik pu jin al razdur da til perake ?

– Ede va jin co-atal, guazik co-trenatar ayik nume va fuda co-tidatar. Volse, ede jin va in co-atá, kalon co-blití nume va fuda co-tidatá. Daletoe va kotcoba grupé, kas va jin fu atal ?

Bizakafe kurenikye undemeyer nume ve kaliyir :

– Me, va jin is yasa vonon al pomal. Ostik min tit kurenik. Tokdume va rin gonatá ?

Perake ve tiyir valeapafe gu dulzera :

– Va rin en grewapá. Eldeon, va jaktol godoalié. Va jin pomal. Ede co-tazdatá awalketé !

– Va rin pomatá, in zardon ve abdiplekuyur.

Ba eldeviel, kurenikeem ko dojeniayano xo do jaktol laniyid. In va in keyer.

– Rin, kadim pistok aneyal ! ayikya ve kaliyir.

Aze ve vanpiyir perake.

Guyapafe kurenikye va doaliera wale toloy sulem tcokeyer. Jaktol tiyir zugaf is tizaf. Tozion perake nuvelayar lopofe vexe abicabicon podrasuyur. Jaktol kan opaf talgeem va perake ve djukonariyir. Bam kurenikye ve ieyer : « Batakajaktol ! » Jaktol, ta da wir lizu rozara piyir, anamon ve disukeyer.

Bam perake anam berga ke kevelik va int ve tanameyayar nume ve telomtayar. Kurenikye kiazararepaleyer. Perake moo int baron ve tanameweyer aze tolon ve vanpiyir ayikya. Kabdue kurenikye.

– Icde giwara va rin puron grewá.

Azon, va jontik nasbeik askiyid ise kalapon blipiyid.

  Xanto  
Vergumvelt 구렁이 아내 (le conte du serpent)
Sutesik -
Piskura -
Ava Koreava
Evla -
  Kalkotavara  
Vergumvelt Reiz va perake
Kalkotavasik Damien Etcheverry
Piskura -
Evla 2006
  Krentduga  
Webesik Troubadour
Krentduga Image:75%.jpg Gotuenana