Loma:Tacawitavafa vunda

Teliz mal Wikikrenteem.

Grablé kal exulera, aneyara

Lomolkeem « Tacawitavafa vunda ».

Tir 1 teliz koe bata loma.

E