Loma:Sutesik-W

Teliz mal Wikikrenteem.

Grablé kal exulera, aneyara

Sutesik yo


volveylomeem

Bata loma va 2 volveyloma digir.

W

Lomolkeem « Sutesik-W ».

Tid 3 teliz koe bata loma.

G

J

K