Loma:Rokopa

Teliz mal Wikikrenteem.

Grablé kal exulera, aneyara

Omavaloma


volveylomeem

Bata loma va 1 volveyloma digir.

B

Lomolkeem « Rokopa ».

Tid 5 teliz koe bata loma.

B

D