Loma:Dankakrent

Teliz mal Wikikrenteem.

Grablé kal exulera, aneyara

Omavaloma


volveylomeem

Bata loma va 1 volveyloma digir.

F

Lomolkeem « Dankakrent ».

Tid 6 teliz koe bata loma.

G

L

R

T

Y