IDEO ANV V W

Un article de Ideopedia.

(Différences entre les versions)
m
m
Ligne 28 : Ligne 28 :
|-
|-
|Vaccin<font color=brown>ation</font>
|Vaccin<font color=brown>ation</font>
-
|Vàx<font color=brown>yntyn</font>
+
|Vàx<font color=brown>yn</font>tyn
-
|vaks<font color=brown>əntɪn</font>
+
|vaks<font color=brown>əntɪn</font><br/>vaks<font color=brown>tən</font>
|-
|-
|Vacciner
|Vacciner
Ligne 59 : Ligne 59 :
|silɐkət<br/>dɪsət
|silɐkət<br/>dɪsət
|-
|-
-
|Vagin
+
|Vagin<font color=brown>al</font>
-
|Vaazh
+
|Vaazh<font color=brown><sup>e</sup>o<sub>n</sub></font>
-
|vɐːʒ
+
|vɐːʒ<sup>ə</sup><sub>ö</sub>n
-
|-
+
-
|Vaginal
+
-
|Vaazhen
+
-
|vɐːʒən
+
|-
|-
|Vagir
|Vagir
Ligne 76 : Ligne 72 :
|-
|-
|Vague
|Vague
-
|[[IDEO_ANV_Remarques_V#Vague|Aqsin<br/>chmov]]
+
|[[IDEO_ANV_Remarques_V#Vague|Aqsin<br/>flœkad<br/>morod<br/>chmo<sup>n</sup><sub>v</sub>]]
-
|ɐqsin<br/>ʃmɔf
+
|ɐqsin<br/>ʃmɔ<sup>n</sup><sub>f</sub>
|-
|-
|Vaguelette
|Vaguelette
Ligne 104 : Ligne 100 :
|-
|-
|Vainqueur
|Vainqueur
-
|Viktor[[IDEO_ANV_Remarques_D#Les_mots_en_.E2.80.93du|<font color=brown>du</font>]]
+
|Viktor
-
|viktoʁ<font color=brown>dy</font>
+
|viktoʁ
|-
|-
|Vair
|Vair
Ligne 117 : Ligne 113 :
|Vaisseau
|Vaisseau
|[[IDEO_ANV_Remarques_V#Vaisseau|Vaskùl<br/>alxhip]]
|[[IDEO_ANV_Remarques_V#Vaisseau|Vaskùl<br/>alxhip]]
-
|vɐçˈkyl<br/>ɐlˈʃhip
+
|vɐçˈkyl<br/>ɐlˈʃhip
 +
|-
 +
|Vaisselier
 +
|Basígek
 +
|bɐˈsigək
|-
|-
|Vaisselle
|Vaisselle
|Bastul
|Bastul
|bɐçtul
|bɐçtul
-
|-
 
-
|Vaissellier
 
-
|Basígek
 
-
|bɐˈsigək
 
|-
|-
|Val<font color=brown>lée</font>
|Val<font color=brown>lée</font>
-
|Vaal
+
|Waal
|vɐːl
|vɐːl
|-
|-
Ligne 134 : Ligne 130 :
|Vardar
|Vardar
|vɐʁdɐʁ
|vɐʁdɐʁ
-
|-
 
-
|Valet
 
-
|Aṅcyldak
 
-
|ɑ̃nʦəldɐk
 
|-
|-
|Valence
|Valence
|Varda
|Varda
|vɐʁdɐ
|vɐʁdɐ
 +
|-
 +
|Valet
 +
|Ancyldak<br/>nomifèrsat
 +
|änsəldɐk
|-
|-
|Valeur
|Valeur
-
|Vardet
+
|vardet<br/>gyvárdet<br/>travárd<br/>vardob
-
|vɐʁdət
+
|
 +
|-
 +
|Valeureux
 +
|gyvárdon
 +
|
|-
|-
|Validateur
|Validateur
Ligne 156 : Ligne 156 :
|-
|-
|Valide
|Valide
-
|[[IDEO_ANV_Remarques_V#Valide|Vardar<br/>potor]]
+
|[[IDEO_ANV_Remarques_V#Valide|Vardar<br/>pòtor]]
|vɐʁdɐʁ<br/>pɔtɔʁ
|vɐʁdɐʁ<br/>pɔtɔʁ
|-
|-
Ligne 172 : Ligne 172 :
|-
|-
|Vallon
|Vallon
-
|Vaalin
+
|Waalin
|vɐːlin
|vɐːlin
|-
|-
|Vallonné
|Vallonné
-
|Vaalon
+
|Waalon
|vɐːlon
|vɐːlon
|-
|-
-
|Vallonnment
+
|Vallonnement
-
|Vaalet
+
|Waalet
|vɐːlət
|vɐːlət
|-
|-
Ligne 200 : Ligne 200 :
|-
|-
|Vamper
|Vamper
-
|Oψyldær (-a, -a)
+
|Oψyldær (-a, -eera)
|ɔpsɪlˈdɛːʁkɐd
|ɔpsɪlˈdɛːʁkɐd
|-
|-
|Vampire
|Vampire
-
|[[IDEO_ANV_Remerques_V#Vampire|Lugóch]]
+
|[[IDEO_ANV_Remarques_V#Vampire|<font color=green>Lugóch<sup>du</sup><sub>kel</sub></font>]]<br/>desmæntyn
|luˈgoʃ
|luˈgoʃ
|-
|-
Ligne 214 : Ligne 214 :
|Lugóchesem
|Lugóchesem
|luˈgoʃesəm
|luˈgoʃesəm
 +
|-
 +
|Van
 +
|<sup>V</sup><sub>w</sub>aan<br/>hipwan
 +
|
|-
|-
|Vandale
|Vandale
Ligne 246 : Ligne 250 :
|[[IDEO_ANV_Remarques_V#Vanne|Aqtœr<br/>żhok]]
|[[IDEO_ANV_Remarques_V#Vanne|Aqtœr<br/>żhok]]
|ɐqˈtuːʁ<br/>d͡ʒɔk
|ɐqˈtuːʁ<br/>d͡ʒɔk
 +
|-
 +
|Vanner
 +
|vaane (-a, -éa)
 +
|
|-
|-
|Vapeur
|Vapeur
Ligne 291 : Ligne 299 :
|pikən
|pikən
|-
|-
-
|Variole
+
|Variété
-
|Vàrjol
+
|piket<br/>poblakáṅ
-
|vaʁjɔl
+
|
|-
|-
-
|Variolique
+
|Variol<font color=brown>iqu</font>e
-
|Vàrjolig
+
|Vàrjol<font color=brown>ig</font>
-
|vaʁjɔlik
+
|vaʁjɔl<font color=brown>ik</font>
|-
|-
|Variqueux
|Variqueux
Ligne 365 : Ligne 373 :
|Végétarien
|Végétarien
|Elikarínzhor<br/>elizínzhor
|Elikarínzhor<br/>elizínzhor
-
|eliˈzinʒɔʁ<br/>eliˈzinʒɔʁ
+
|elikäʁˈinʒɔʁ<br/>eliˈzinʒɔʁ
|-
|-
|Végétatif
|Végétatif
Ligne 396 : Ligne 404 :
|-
|-
|Veiller
|Veiller
-
|[[IDEO_ANV_Remarques_V#Veiller|Viyzhe (-a, -éa)<br/>pocén (-a, -a)]]
+
|[[IDEO_ANV_Remarques_V#Veiller|Viyzhe (-a, -éa)<br/>elislíf (-a, -ía)<br/>pocén (-a, -a)]]
|viːʒ<br/>pɔˈseːn
|viːʒ<br/>pɔˈseːn
|-
|-
Ligne 504 : Ligne 512 :
|-
|-
|Vénérable
|Vénérable
-
|Venérdar
+
|Venerend
-
|vəˈneʁdɐʁ
+
|veneʁənd
 +
|-
 +
|Vénérer
 +
|Venere (-a, -éa)
 +
|veneʁənd
|-
|-
|Vénérien
|Vénérien
Ligne 561 : Ligne 573 :
|Vénus
|Vénus
|[[Aneuvien#Orthographes_diff.C3.A9rentes|Ven<sup>e</sup><sub>é</sub>r]]
|[[Aneuvien#Orthographes_diff.C3.A9rentes|Ven<sup>e</sup><sub>é</sub>r]]
-
|venəʁ vəˈneʁ
+
|venəʁ<br/>vəˈneʁ
|-
|-
|Vénusien
|Vénusien
Ligne 572 : Ligne 584 :
|-
|-
|Ver
|Ver
-
|Lœṁb
+
|Lœṁb<br/>oblív
-
|lɔ̃̃ːmb
+
|lɔ̃̃ːmb<br/>öb'lif
|-
|-
|Véracité
|Véracité
Ligne 600 : Ligne 612 :
|-
|-
|Verger
|Verger
-
|Fruktéa
+
|Frukéa
-
|fʁuktˈeɐ
+
|fʁuˈkeɐ
|-
|-
|Vergeture
|Vergeture
|Oblanpállys
|Oblanpállys
-
|ɔblɐmˈpɐlːəs
+
|ɔblɐmˈpɐlːəs
 +
|-
 +
|Verglaçant
 +
|<font color=brown>Kry</font>xhílun
 +
|
 +
|-
 +
|Verglacé
 +
|<font color=brown>Kry</font>xhílan
 +
|
 +
|-
 +
|Verglas
 +
|Kryxhiyl
 +
|
|-
|-
|Vérifiable
|Vérifiable
Ligne 627 : Ligne 651 :
|veʁɪdət
|veʁɪdət
|-
|-
-
|Vermeil, vermillon
+
|Vermeil<br/>vermillon
|<font color=#ff0921>Vermèj</font>
|<font color=#ff0921>Vermèj</font>
|vəʁˈmɛj
|vəʁˈmɛj
Ligne 656 : Ligne 680 :
|-
|-
|Verre
|Verre
-
|[[IDEO_ANV_Remarques_V#Verre|Vydr<br/>vas]]
+
|[[IDEO_ANV_Remarques_V#Verre|Vydr<font color=brown>o</font><br/>vas]]
-
|vɪdʁ<br/>vɐs
+
|vɪdʁ<font color=brown>o</font><br/>vɐs
|-
|-
|Verrouillage
|Verrouillage
Ligne 728 : Ligne 752 :
|-
|-
|Vestiaire
|Vestiaire
-
|Mikáṅsal
+
|Mikáṅsal<br/>mipodéa<br/>mipòdu
|miˈkɑ̃sɐl
|miˈkɑ̃sɐl
|-
|-
Ligne 760 : Ligne 784 :
|-
|-
|Veuf, -ve
|Veuf, -ve
-
|[[IDEO_ANV_Remarques_D#Les_mots_en_.E2.80.93du|<font color=black>Nekrùpdu</font>]]
+
|Nekrùp<sup>an</sup><sub>du</sub>
-
|ˌneˈkʁypdy
+
|ˌneˈkxyp<sup>än</sup><sub>dy</sub>
|-
|-
|Veule
|Veule
-
|Lœṁben
+
|Lœṁbon
-
|lɔ̃mbən
+
|lɔ̃mbön
|-
|-
|Veulerie
|Veulerie
Ligne 772 : Ligne 796 :
|-
|-
|Veuvage
|Veuvage
-
|Nekronùpet
+
|Nekrùpet
-
|ˌnekʁoˈnypət
+
|neˈkxonypət
|-
|-
|Viable
|Viable
Ligne 796 : Ligne 820 :
|-
|-
|Vibrer
|Vibrer
-
|Ibírren (-<font color=grey>n</font>a, -éna)
+
|Ibírren (-<font color=brown>n</font>a, -éna)
|iˈbiʀən
|iˈbiʀən
|-
|-
Ligne 824 : Ligne 848 :
|-
|-
|Vicieux
|Vicieux
-
|Vĕchon
+
|Vĕchon<br/>ràchon
|vœʃɔn
|vœʃɔn
|-
|-
Ligne 856 : Ligne 880 :
|-
|-
|Vider
|Vider
-
|Siykes (-xa, -késa)
+
|Si<font color=brown>y</font>kes (-xa, -késa)
-
|siːkəs
+
|si<font color=brown>:</font>kəs
|-
|-
|Videur
|Videur
Ligne 872 : Ligne 896 :
|-
|-
|Vieillesse
|Vieillesse
-
|Gerœṅet
+
|Geroṅet
-
|geˈʁɔ̃nət
+
|ˈgeʁɔ̃nət
|-
|-
|Vielle
|Vielle
Ligne 884 : Ligne 908 :
|-
|-
|Vieux
|Vieux
-
|[[IDEO_ANV_Remarques_V#Vieux|Von<br/>geroṅt]]
+
|[[IDEO_ANV_Remarques_V#Vieux|Von<br/>geroṅt<br/>ven<font color=brown>as</font>]]
-
|vɔn<br/>geˈʁɔ̃nt
+
|vɔn<br/>geˈʁɔ̃nt<br/>vên<font color=brown>äs</font>
|-
|-
|Vif
|Vif
-
|[[IDEO_ANV_Remarques_V#Vif|Livis<br/>brajon<br/>stron]]
+
|[[IDEO_ANV_Remarques_V#Vif|Livis<br/>brajon<br/>syvon<br/>laak]]
|livis<br/>bʁɐjɔn<br/>çtχɔn
|livis<br/>bʁɐjɔn<br/>çtχɔn
 +
|-
 +
|Vigne
 +
|Stavléa
 +
|
 +
|-
 +
|Vigneron
 +
|Stàvledu
 +
|
 +
|-
 +
|Vignette
 +
|plmòtin, nòtin
 +
|
|-
|-
|Vigogne
|Vigogne
Ligne 950 : Ligne 986 :
|-
|-
|Viol<font color=brown>eur</font>
|Viol<font color=brown>eur</font>
-
|[[IDEO_ANV_Remarques_V#Viol|Goork<font color=brown>or</font>, gokárv<font color=brown>oʁ</font>]]
+
|[[IDEO_ANV_Remarques_V#Viol|Goorkor]]
-
|goːʁk<font color=brown>ɔʁ</font>, goˈkɐʁv<font color=brown>ɔʁ</font>
+
|goːʁkɔʁ
|-
|-
|Viole
|Viole
Ligne 958 : Ligne 994 :
|-
|-
|Violence
|Violence
-
|Xhorkent
+
|Xhorket
-
|kʃɔʁˌkənt
+
|kʃɔʁˌkət
|-
|-
|Violent
|Violent
Ligne 966 : Ligne 1 002 :
|-
|-
|Violenter
|Violenter
-
|Xhorkes (-a, -ésa)
+
|Xhorkes (-a, -ésa)<br/>oψlaag (-a, -éa)
|kʃɔʁˌkən
|kʃɔʁˌkən
|-
|-
|Violer
|Violer
-
|Goorkes (-a, -ésa)
+
|Obòrtes (-a, -ésa)<br/>obòpen<br/>goorkes (-a, -ésa)
-
|kʃɔʁˌk
+
|<br/>kʃɔʁˌk
|-
|-
|Violet
|Violet
Ligne 978 : Ligne 1 014 :
|-
|-
|Violette
|Violette
-
|[[IDEO_ANV_Remarques_V#Violette|Tupàrg]]
+
|[[IDEO_ANV_Remarques_V#Violette|Tupàrg<font color=violet>ola</font>]]
|tuˈpaʁg
|tuˈpaʁg
|-
|-
Ligne 998 : Ligne 1 034 :
|-
|-
|Virage
|Virage
-
|[[IDEO_ANV_Remarques_V#Virage|Orbad<br/>vỳrad]]
+
|[[IDEO_ANV_Remarques_V#Virage|Orb<font color=brown>ad</font><br/>tynad]]
-
|ɔʁbɐd<br/>vɨʁɐd
+
|ɔʁb<font color=brown>ɐd</font><br/>vɨʁɐd
|-
|-
|Virago
|Virago
Ligne 1 015 : Ligne 1 051 :
|Virer
|Virer
|[[IDEO_ANV_Remarques_V#Virer|Difær (-a, -a)<br/>usklœtes (-ċa, -ésa)<br/>orben (-a, -éna)<br/>vỳr (-a, -ía)]]
|[[IDEO_ANV_Remarques_V#Virer|Difær (-a, -a)<br/>usklœtes (-ċa, -ésa)<br/>orben (-a, -éna)<br/>vỳr (-a, -ía)]]
-
|diˈfɛːʁ<br/>yçˈkluːtəs<br/>ɔʁbən<br/>vɨr
+
|diˈfɛːʁ<br/>yçˈkluːtəs<br/>ɔʁbən<br/>vɨr
 +
|-
 +
|Virginal
 +
|pàrtenig
 +
|
|-
|-
|Virgule
|Virgule
Ligne 1 064 : Ligne 1 104 :
|Siyls<sup>a</sup><sub>en</sub>t
|Siyls<sup>a</sup><sub>en</sub>t
|siːls<sup>ɐ</sup><sub>ən</sub>t
|siːls<sup>ɐ</sup><sub>ən</sub>t
 +
|-
 +
|Visibilité
 +
|ved<font color=brown>r</font>et
 +
|
 +
|-
 +
|Visible
 +
|vedar
 +
|
|-
|-
|Vision
|Vision
-
|Védyn
+
|Vedyn
|vedɪn
|vedɪn
|-
|-
Ligne 1 078 : Ligne 1 126 :
|-
|-
|Visiter
|Visiter
-
|[[IDEO_ANV_Remarques_V#Visite|Veraten (-na, -éna)<br/>vedjáren (-na, -éna)]]
+
|[[IDEO_ANV_Remarques_V#Visite|Veraten (-na, -éna)<br/>vedjaren (-na, -éna)]]
-
|veʁɐtən<br/>veˈdjɐʁən
+
|veʁɐtən<br/>vedjɐʁən
|-
|-
|Visiteur
|Visiteur
Ligne 1 104 : Ligne 1 152 :
|Srovsent
|Srovsent
|çʁɔfsənt
|çʁɔfsənt
 +
|-
 +
|Vit
 +
|Pyn
 +
|
|-
|-
|Vital
|Vital
-
|Nuzhlívon
+
|<font color=brown>Nuzh</font>lívon
-
|nuʒˈlivɔn
+
|<font color=brown>nuʒˈ</font>livɔn
|-
|-
|Vitalité
|Vitalité
Ligne 1 118 : Ligne 1 170 :
|-
|-
|Vitesse
|Vitesse
-
|Syvnet
+
|Tàrh<br/>syv<font color=brown>n</font>et<br/>ràtio
-
|sɪvnət
+
|sɪv<font color=brown>n</font>ət
|-
|-
|Vitrage
|Vitrage
-
|Vydrul
+
|Vydrul<br/>ervýdr
|vɪdʁul
|vɪdʁul
|-
|-
|Vitrail
|Vitrail
-
|Hrovýdro
+
|Hrovýdra
-
|hχoˈvɪdʁo
+
|hχoˈvɪdʁä
|-
|-
|Vitre
|Vitre
Ligne 1 134 : Ligne 1 186 :
|-
|-
|Vitrer
|Vitrer
-
|Vydres (-a, -ésa)
+
|Vydren (-a, -éna)
|vɪdʁən
|vɪdʁən
|-
|-
Ligne 1 142 : Ligne 1 194 :
|-
|-
|Vitrification
|Vitrification
-
|Avýdresyn
+
|Vydresyn
-
|ɐˈvɪdʁɛsən
+
|vɪdʁɛsən
|-
|-
|Vitrifier
|Vitrifier
-
|Avýdres (-a, -éa)
+
|Vydres (-a, -ésa)
-
|ɐˈvɪdʁəs
+
|vɪdʁəs
|-
|-
|Vitrine
|Vitrine
Ligne 1 159 : Ligne 1 211 :
|Vivacité
|Vivacité
|Livet
|Livet
-
|livət
+
|livət
 +
|-
 +
|Vivant
 +
|zælar<br/>livun
 +
|
|-
|-
|Vivement
|Vivement
|Livas<br/>espas
|Livas<br/>espas
-
|livət<br/>ɛçpɐs
+
|livət<br/>ɛçpɐs
 +
|-
 +
|Vivipare
 +
|erapáror
 +
|
|-
|-
|Vivisection
|Vivisection
Ligne 1 213 : Ligne 1 273 :
|vlɪmo
|vlɪmo
|-
|-
-
|Voile<font color=brown>r</font>
+
|Voile
-
|[[IDEO_ANV_Remarques_V#Voilé|Vl<sup>i</sup><sub>y</sub>m<font color=brown>e</font> (-a, -éa)<br/>atiles (-sa, -éqa)]]
+
|Vl<sup>i</sup><sub>y</sub>m
 +
|vl<sup>i</sup><sub>ɪ</sub>m
 +
|-
 +
|Voiler
 +
|[[IDEO_ANV_Remarques_V#Voilé|Vl<sup>i</sup><sub>y</sub>me (-a, -éa)<br/>atiles (-sa, -ésa)]]
|vl<sup>i</sup><sub>ɪ</sub>m<br/>ɐtiləs
|vl<sup>i</sup><sub>ɪ</sub>m<br/>ɐtiləs
|-
|-
Ligne 1 250 : Ligne 1 314 :
|-
|-
|Voix
|Voix
-
|[[IDEO_ANV_Remarques_V#Voix|Vok<br/>srok<br/>tem]]
+
|[[IDEO_ANV_Remarques_V#Voix|Vok<br/>srok<br/>sulzhud]]
-
|vɔk<br/>çʁɔk<br/>tɛm
+
|vɔk<br/>çʁɔk<br/>
|-
|-
|Vol
|Vol
-
|[[IDEO_ANV_Remarques_V#Vol|fl<sup>o</sup><sub><font color=brown>ò</font></sub>g<font color=brown>at</font><br/>hràk]]
+
|[[IDEO_ANV_Remarques_V#Vol|flog<br/>hràk]]
-
|flɔg<font color=brown>ɐt</font><br/>hχak
+
|flɔg<br/>hχak
|-
|-
|Volage
|Volage
Ligne 1 276 : Ligne 1 340 :
|Galthógri
|Galthógri
|gɐlˈθogʁi
|gɐlˈθogʁi
 +
|-
 +
|Volant
 +
|[[IDEO_ANV_Remerques_V#Volant|Badem<br/>rikring<br/>ruthring<br/>trăsin]]
 +
|bɐdəm<br/>ʁikriŋ<br/>ruθʁiŋ<br/>tʁɔsin
|-
|-
|Volatil
|Volatil
Ligne 1 284 : Ligne 1 352 :
|Flogzo
|Flogzo
|flɔgzo
|flɔgzo
-
|-
 
-
|Volant
 
-
|[[IDEO_ANV_Remerques_V#Volant|Badem<br/>rikring<br/>ruthring<br/>trăsin]]
 
-
|bɐdəm<br/>ʁikriŋ<br/>ruθʁiŋ<br/>tʁɔsin
 
|-
|-
|Volcan<font color=brown>ique</font>
|Volcan<font color=brown>ique</font>
Ligne 1 295 : Ligne 1 359 :
|Voler
|Voler
|[[IDEO_ANV_Remarques_V#Vol|Flóg (-a, -éa)<br/>hràp (-a, -ía)]]
|[[IDEO_ANV_Remarques_V#Vol|Flóg (-a, -éa)<br/>hràp (-a, -ía)]]
-
|flog<br/>hχap
+
|flog<br/>hχap
 +
|-
 +
|Voleter
 +
|Flogine
 +
|
|-
|-
|Voleur
|Voleur
Ligne 1 310 : Ligne 1 378 :
|-
|-
|Volontaire
|Volontaire
-
|Velaṅd<font color=brown>u</font>
+
|Velaṅd<font color=brown><sup>ar</sup><sub>u</sub></font>
-
|velɑ̃nd<font color=brown>y</font>
+
|velɑ̃nd<font color=brown><sup>är</sup><sub>y</sub></font>
|-
|-
|Volontairement
|Volontairement
Ligne 1 326 : Ligne 1 394 :
|-
|-
|Volume
|Volume
-
|Volœm
+
|Volœm<br/>knedyn<br/>căniv
|voˈluːm
|voˈluːm
|-
|-
Ligne 1 355 : Ligne 1 423 :
|Vomi<font color=brown>r</font>
|Vomi<font color=brown>r</font>
|Arràg<font color=brown>er (-gra, -gĕra)</font>
|Arràg<font color=brown>er (-gra, -gĕra)</font>
-
|ɐˈʀagəʁ
+
|ɐˈʀagəʁ
 +
|-
 +
|Vomissement
 +
|Arràgad
 +
|
 +
|-
 +
|Vomissure
 +
|Arràg<font color=brown>ys</font>
 +
|
 +
|-
 +
|Vomitif
 +
|Arràg<sup>is</sup><sub>ynd</sub>
 +
|
 +
|-
 +
|Vomitoire
 +
|Uslævĕg
 +
|
|-
|-
|Vorace
|Vorace
Ligne 1 426 : Ligne 1 510 :
|-
|-
|Voyant
|Voyant
-
|[[IDEO_ANV_Remarques_V|Vedu<br/>ygimírdu<br/>kulug]]
+
|[[IDEO_ANV_Remarques_V|Ervèdar<br/>vedu<br/>sygimírdu<br/>kulug]]
|Vedu<br/>səgˈmiʁdy<br/>kuluk
|Vedu<br/>səgˈmiʁdy<br/>kuluk
|-
|-
Ligne 1 456 : Ligne 1 540 :
|Avérdet
|Avérdet
|ɐˈveʁdət
|ɐˈveʁdət
 +
|-
 +
|Vrombir
 +
|Ròpide
 +
|
|-
|-
|Vue
|Vue
-
|[[IDEO_ANV_Remarques_V#Vue|Ve<font color=brown>dje</font>t]]
+
|[[IDEO_ANV_Remarques_V#Vue|Ve<font color=brown>dje</font>t<br/>syget]]
-
|vɛ<font color=brown>djə</font>t
+
|vɛ<font color=brown>djə</font>t<br/>sïgët
|-
|-
|Vulnérabilité
|Vulnérabilité

Version du 19 juillet 2022 à 16:19

V

Français Aneuvien A.P.I.
Vacance Kœchet
kœṅzher
kuːʃət
kɔ̃ːʒəʁ
Vacancier Kœṅzhedu kɔ̃ːʒeˌdy
Vacant Kœchun kuːʃun
Vacataire Sublàpdu subˈlapdy
Vacation Kœchtyn kuːʃtɪn
Vaccination Vàxyntyn vaksəntɪn
vakstən
Vacciner Vàxyne (-a, -éa) vaksɪn
Vachard Erbérh əʁˈbeχ
Vache Boovek
bérh
boːvək
beχ
Vacher, cow-boy Boovendu boːvəndy
Vacherie Boovet
berhet
boːvət
beχət
Vacherin Vàchreṅ vaʃʁɛ̃
Vacuité Silaket
dyset
silɐkət
dɪsət
Vaginal Vaazheon vɐːʒəön
Vagir Zhaam (-a, -ía) ʒɐːm
Vagissement Zhaamad ʒɐːmɐd
Vague Aqsin
flœkad
morod
chmonv
ɐqsin
ʃmɔnf
Vaguelette Aqsilin ɐqsilin
Vaguement Chmovas ʃmɔvɐs
Vaguemestre Mjalkèrdu mjɐlˈkɛʁdy
Vaincre Vik (-ta, -téa) vik
Vaincu Viktandu viktɐndy
Vainement, en vain Dysonas dɪsonɐs
Vainqueur Viktor viktoʁ
Vair Vær vɛːʁ
Vairon Wỳtoloj
elimfàrgoje
vɨtɔlɔj
elimˈfaʁgɔje
Vaisseau Vaskùl
alxhip
vɐçˈkyl
ɐlˈʃhip
Vaisselier Basígek bɐˈsigək
Vaisselle Bastul bɐçtul
Vallée Waal vɐːl
Valable Vardar vɐʁdɐʁ
Valence Varda vɐʁdɐ
Valet Ancyldak
nomifèrsat
änsəldɐk
Valeur vardet
gyvárdet
travárd
vardob
Valeureux gyvárdon
Validateur Vardetor
vardeċat
vɐʁdətɔʁ
vɐʁdət͡sɐt
Validation Vardentyn vɐʁdəntɪn
Valide Vardar
pòtor
vɐʁdɐʁ
pɔtɔʁ
Valider Vardes (-a, -ésa) vɐʁdəs
Validité Vardaret vɐʁdɐʁət
Valise Maeas mɐɑːs
Vallon Waalin vɐːlin
Vallonné Waalon vɐːlon
Vallonnement Waalet vɐːlət
Valoir Varde (-a, -éa) vɐʁdə
Valser Wàlge (-a, -éa) valgə
Valve Vàlv
vitœr
valf
viˈtuʁ
Vamp Oψýlkad ɔˈpsɪlkɐd
Vamper Oψyldær (-a, -eera) ɔpsɪlˈdɛːʁkɐd
Vampire Lugóchdukel
desmæntyn
luˈgoʃ
Vampiriser Oblugóche (-a, -a) ɔbluˈgoʃ
Vampirisme Lugóchesem luˈgoʃesəm
Van Vwaan
hipwan
Vandale Vaṅdaldu
nechklàsdu
Vɑ̃ndɐldy
nəʃˈklasdu
Vandaliser Nechklàste (-a, -éa) nəʃˈklaçtə
Vandalisme Nechklàstesem nəʃˈklaçtesəm
Vanille Vànil vanil
Vaniller Avàniles (-sa, -ésa) ɐˈvaniləs
Vanillier Vanigòla vaniˈgɔlɐ
Vanilline Erzànil əʁzˈanil
Vanne Aqtœr
żhok
ɐqˈtuːʁ
d͡ʒɔk
Vanner vaane (-a, -éa)
Vapeur Stumf
stumchip
çtumf
çtumʃip
Vaporisateur Ostúmsat ɔˈçtumsɐt
Vaporiser Ostúmes (-sa, -ésa) ɔˈçtuməs
Vaquer Kœche (-a, -éa) kuːʃ
Varan Varaṅ vɐʁɑ̃n
Varech Varæq vaʁɛːq
Variable Pikdar pikdɐʁ
Variation Pikyn pikən
Varice Hemaċhys emɐt͡ʃəs
Varicelle Poċhàk pɔˈt͡ʃak
Varier Piken (-a, -éna) pikən
Variété piket
poblakáṅ
Variolique Vàrjolig vaʁjɔlik
Variqueux Hemaċhon emɐt͡ʃɔn
Vasculaire Vaskùlar vɐçˈkylɐʁ
Vase Staṅgub
ervás
çtɑ̃ngup
əʁˈvɐs
Vaseux Staṅgon çtɑ̃ngɔn
Vasistas Siblàj siˈblaj
Vassal Vacal vɐsɐl
Vassaliser Vacales (-sa, -ésa) vɐsɐləs
Vaste Ernæl əʁˈnɛːl
Vaticinateur Kàsaṅdu kasɑ̃nˌdy
Vaticination Kàsaṅdeĕrtyn kasɑ̃nˌdɛœʁtɪn
Vaticiner Kàsaṅder (-ra, -éra) kasɑ̃nˌdəʁ
Vautrer (se) Dem ernechliyg(-a, -lygéa) ˌdɛm
ˌdɛməʁnəʃˈliːg
Veau Nexaboov
babboov
nɛksɐboːf
bɐʙoːf
Vedette Vedboot
vedintdu
vədboːt
vedint
Végétal Pỳron pɨʁɔn
Végétalien Pyrínzhor pəʁˈinʒɔʁ
Végétarien Elikarínzhor
elizínzhor
elikäʁˈinʒɔʁ
eliˈzinʒɔʁ
Végétatif Pỳris pɨʁis
Végétation Pỳrtyn pɨʁtən
Végéter Pỳren (-na, -éna) pɨʁən
Véhicule Vihkùl viˈkyl
Véhiculer Vihkùlen (-na, -éna)
faares (-sa, -ésa)
viˈkylən
fɐːʁəs
Veille Viyzh
aṅdav
viːʒ
ɑ̃ndɐf
Veillée Pocén pɔˈsen
Veiller Viyzhe (-a, -éa)
elislíf (-a, -ía)
pocén (-a, -a)
viːʒ
pɔˈseːn
Veilleur, euse Viyzhdu viːʒdy
Veilleuse Viyzhlug viːʒluk
Veinard Skupon çkupɔn
Veineux Qblhepon
skù
ɸɫɛpɔn
çky
Veinule Hemadinùp
hemadùpin
emɐdinˈyp
emɐˈdypin
Vêler Bovneràpe (-a, -éa) bɔvnəˈap
Vélin Velèṅ velɛ̃
Véliplanchiste Vlinàdu vliˈnady
Vélo Bàjg bajg
Vélodrome Bajríng bɐjˈʁiŋ
Vélomoteur Moba mobɐ
Velours Velyt velət
Velouté Vedyl vedəl
Vélux Todàr-blàj
vlug
tɔdaʁˈblaj
vlug
Vendable Thógdar θogdɐʁ
Vendange Grepgúnad gʁəpˈgunɐd
Vendanger Grepgúnes (-sa, -ésa) gʁəpˈgunəs
Vendangeur grepgúndu gʁəpˈgundy
Vendeur Thógordu θogɔʁdy</font>
Vendre Thóge (-a, -éa) θog
Vendredi Vrjæsdav vʁjɛːçdɐf
Venelle Lèged lɛgəd
Vengeance Veṅdik vɛ̃dik
Venger Veṅdige (-ta, -tía) vɛ̃dig
Vengeur Veṅdigor vɛ̃digɔʁ
Vénéneux Venymon venɪmɔn
Vénérable Venerend veneʁənd
Vénérer Venere (-a, -éa) veneʁənd
Vénérien Venéren vəˈneʁən
Vénimeux Obvénymon ɔbˈvenɪmɔn
Venin Venym venɪm
Venir Koòm (-a, -ía) kɔm
Venteux Fiynon fiːnɔn
Vente Thog θɔg
Ventilateur Findòrsent finˈdɔʁsənt
Ventilation Findòrtyn finˈdɔʁtɪn
Ventiler Findòr (-a, -ía) finˈgɛvən
Ventre Bjoch bjɔʃ
Ventrée Bjochláket bjɔʃˈlɐkət
Ventru Bjochon bjɔʃɔn
Venue Kòmad kɔmɐd
Vénus Veneér venəʁ
vəˈneʁ
Vénusien Veneren venerən
Vêpres Abekúlt ɐbeˈkult
Ver Lœṁb
oblív
lɔ̃̃ːmb
öb'lif
Véracité Verydaret veʁədˌɐʁət
Verbe Vaaremb
slov
vɐːʁəmb
çlɔ̃̃f
Verdeur Hrænet
krùdet
hχɛːnət
kʁudət
Verdir Hræven (-ra, -éna) hχɛːvən
Verdure Hrendena hχɛndənɐ
Verge Værzh
qbal
vɛːʁʒ
qbal
Verger Frukéa fʁuˈkeɐ
Vergeture Oblanpállys ɔblɐmˈpɐlːəs
Verglaçant Kryxhílun
Verglacé Kryxhílan
Verglas Kryxhiyl
Vérifiable Verykógdar veʁəˈkogdɐʁ
Vérification Verykógtyn veʁəˈkoktən
Vérifier Verykóges (-xa, -ésa) veʁəˈkogəs
Véritable Verydar veʁɪdɐʁ
Vérité Verydet veʁɪdət
Vermeil
vermillon
Vermèj vəʁˈmɛj
Vernier Ketyskal kɛtəˌçkɐl
Vernir Brilăkes (-xa, -ésa) bʁilɔkəs
Vernis Brilăk bʁilɔk
Vérole Venobra venɔbʁɐ
Véroler Venobre venɔbʁə
Verrat Chwined ʃwinəd
Verre Vydro
vas
vɪdʁo
vɐs
Verrouillage Hĕrlòkad əʁˈlɔkɐd
Verrouiller Hĕrlòke (-a, -éa) əʁˈlɔk
Verrue Palnoaq pɐlˈnɔːk
Vers Riylem
Ad
Riːləm
ɐd
Versatile Erkaṅvon əχˈkɑ̃vɔn
Versement Bœrsat buːχsɐt
Verser Ażàce (-a, -éa)
bœrse (-a, -éa)
ɐˈd͡zas
buʁsə
Verset Surt suχt
Version Vyrsyn vɪχsən
Vert Hræn hχɛːn
Vertèbre Ganestaq gɐnəçtɐq
Vertébral Ganestal gɐnəçtɐl
Vertébré Ganestan
ganestyyr
gɐnəçtan
gɐnəçˈtɨːʁ
Vertement Obkrùdas ɔbˈkʁydɐs
Verticale Żhogbon
żhogeb
d͡ʒɔgbon
d͡ʒɔgəp
Vespéral Aberen ɐbeʁən
Vesteon Wæcto vɛːsto
Vestiaire Mikáṅsal
mipodéa
mipòdu
miˈkɑ̃sɐl
Vestibule Ingæncal inˈgɛnsɐl
Vêtement Mih mi
Vétéran Vonerdu vɔnəʁdy
Vétérinaire Zoméden
zomedíkdu
tyrméden
tyrmedíkdu
zoˈmedən
zomeˈdikdy
təʁˈmedən
təʁmeˈdikdy
Vêtir Mihes (-sa, -ésa) miʔəs
Vétuste Nechvòn nəʃˈvɔn
Vétusté Nechvònet nəʃˈvɔnət
Veuf, -ve Nekrùpandu ˌneˈkxypändy
Veule Lœṁbon lɔ̃mbön
Veulerie Lœṁbet ɔ̃mbət
Veuvage Nekrùpet neˈkxonypət
Viable Livdar livdaʁ
Viandard Nechœṅtor nəʃˈɔ̃ːntɔʁ
Viande Kàrna kaʁnɐ
Vibration Ibírrtyn iˈbiʀtən
Vibratoire Ibírrtis iˈbiʀtis
Vibrer Ibírren (-na, -éna) iˈbiʀən
Vicaire Vigàr viˈgaʁ
Vicariat Vigàret viˈgaʁət
Vice Vĕch vœʃ
Vice- Alzhoṅ- ɐlʒɔ̃n
Vicié Vĕchan vœʃɐn
Vicieusement Vĕchas vœʃɐs
Vicieux Vĕchon
ràchon
vœʃɔn
Victime Viktemdu viktəmdy
Victoire Viktora viktɔʁɐ
Victorien Viktoregen viktɔʁegən
Victorieusement Viktoras viktɔʁɐs
Victorieux Viktoron viktɔʁɔn
Vide Sikal
siyk
sikɐl
siːk
Vidéo Vidéo viˈdeo
Vider Siykes (-xa, -késa) si:kəs
Videur Opòcdak ɔˈpɔsdɐk
Vie Liv lif
Vieillard Gerœṅdu geˈʁɔ̃ndy
Vieillesse Geroṅet ˈgeʁɔ̃nət
Vielle Henrolùth ənʁoˈlyθ
Vierge Pàrten
Virgo
paʁtən
viʁgo
Vieux Von
geroṅt
venas
vɔn
geˈʁɔ̃nt
vênäs
Vif Livis
brajon
syvon
laak
livis
bʁɐjɔn
çtχɔn
Vigne Stavléa
Vigneron Stàvledu
Vignette plmòtin, nòtin
Vigogne Vikòn viˈkɔn
Vil Nĕchon nœʃɔn
Vilain Nĕchlyr nœʃˈlɪʁ
Villa Dorvoos dɔʁvoːs
Villageois Dorvetdu dɔʁvətdy

Ville Stad çtɐd
Vin Viyn
oen
pikràt
viːn
œːn
piːkʁat
Vinaigre Doviyn doˈviːn
Vinasse Neskràt nəçˈkʁɐt
Vindicatif Vindikis vindikis
Vindicte Vindiket vindikət
Vingtaine Tinekersyn tinəkˌɛʁsən
Vintage Erdàtan əʁˈdatɐn
Violation Obòrtyn ɔbˈɔʁtən
Violeur Goorkor goːʁkɔʁ
Viole Zhruth ʒʁuθ
Violence Xhorket kʃɔʁˌkət
Violent Xhorkon kʃɔʁˌkɔn
Violenter Xhorkes (-a, -ésa)
oψlaag (-a, -éa)
kʃɔʁˌkən
Violer Obòrtes (-a, -ésa)
obòpen
goorkes (-a, -ésa)

kʃɔʁˌk
Violet Wjòlyt vjɔlət
Violette Tupàrgola tuˈpaʁg
Violon Joruth
waażhum
mugót
jɔʁuθ
vɐːd͡ʒum
muˈgot
Violoncelle Kamelùth kameˈlyθ
Vipère Vypr vɪpʁən
Vipérin Vypron vɪpʁɔn
Virage Orbad
tynad
ɔʁbɐd
vɨʁɐd
Virago Dagekad dɐgekɐd
Viral Virùn viˈʁyn
Virement Difæret diˈfɛːʁət
Virer Difær (-a, -a)
usklœtes (-ċa, -ésa)
orben (-a, -éna)
vỳr (-a, -ía)
diˈfɛːʁ
yçˈkluːtəs
ɔʁbən
vɨr
Virginal pàrtenig
Virgule Tys
dekys
tɪs
dɛkəs
Viril Dagem dɐgəm
Virilité Dagmet dɐgmət
Virtuose Kàdor kadɔʁ
Virtuosité Kàdret kadʁət
Virus Virùs viˈʁys
Vis Srov çʁɔf
Visa Visum visum
Visage Vaaz vɐːz
Viscosité Toozet toːzət
Viser Vis (-a, -ía)
siyl (-a, syla)
vis
siːl
Viseur Siylsaent siːlsɐənt
Visibilité vedret
Visible vedar
Vision Vedyn vedɪn
Visionner Védjen (-a, -éna) vedjən
Visite Verat
vedjat
veʁat
vedjɐt
Visiter Veraten (-na, -éna)
vedjaren (-na, -éna)
veʁɐtən
vedjɐʁən
Visiteur Vedjádu veˈʁady
veˈdjɐdy
Vison Woos voːs
Visqueux toozon toːzɔn
Vissage Srovad çʁɔvɐd
Visser Srove (-a, -éa) çʁɔv
Visseuse-dévisseuse Srovsent çʁɔfsənt
Vit Pyn
Vital Nuzhlívon nuʒˈlivɔn
Vitalité Livet livət
Vite Syv sɪf
Vitesse Tàrh
syvnet
ràtio
sɪvnət
Vitrage Vydrul
ervýdr
vɪdʁul
Vitrail Hrovýdra hχoˈvɪdʁä
Vitre Vyter
vydra
vɪtəʁ
vɪdʁɐ
Vitrer Vydren (-a, -éna) vɪdʁən
Vitreux Eliklàton eliˈklatɔn
Vitrification Vydresyn vɪdʁɛsən
Vitrifier Vydres (-a, -ésa) vɪdʁəs
Vitrine Exídra ɛˈksidʁɐ
Vivace Livis livis
Vivacité Livet livət
Vivant zælar
livun
Vivement Livas
espas
livət
ɛçpɐs
Vivipare erapáror
Vivisection Livkùtyn lifˈkytən
Vivre Liven (-na, -éna) livən
Vocable Sloda çlodɐ
Vocabulaire Slotul çlotul
Vocatif Chœlis ʃuːlis
Vocal Vòkal vɔkɐl
Vœu Vot vɔt
Voguer Vlog (-a, -éa) vlɔg
Voici Màk mak
Voie Glys
veg
glɪs
vɛg
Voilà Màd mad
Voilage Vlymo vlɪmo
Voile Vliym vliɪm
Voiler Vliyme (-a, -éa)
atiles (-sa, -ésa)
vliɪm
ɐtiləs
Voilette Vlymin vlɪmin
Voilier Vlimboot
vlimxhíp
vlimˈboːt
vlimˈʃip
Voilure Vlitul vlitul
Voir Vedj (-a, -ía)
Sygen (-na, -éna)
vɛdj
sɪgən
Voisin Viċyndu vit͡sɪndy
Voisinage Viċùtul
viċet
viˈt͡sytul
vit͡sət
Voiture Xeliys ksəˈliːs
Voiturier Staxeliysdu ˌçtɐksəˈliːçdy
Voix Vok
srok
sulzhud
vɔk
çʁɔk
Vol flog
hràk
flɔg
hχak
Volage Dafon dɐfɔn
Volaille Galtul gɐltul
Volailler, -ère Galthógdu gɐlˈθogdy
Volaillère Galihkùl gɐliˈkyl
Volaillerie Galthógri gɐlˈθogʁi
Volant Badem
rikring
ruthring
trăsin
bɐdəm
ʁikriŋ
ruθʁiŋ
tʁɔsin
Volatil Adfýfdar
elistáṅdar
ɐdˈfɪfdɐʁ
eliˈçtɑ̃ndɐʁ
Volatile Flogzo flɔgzo
Volcanique Vùlkanig vylkɐnik
Voler Flóg (-a, -éa)
hràp (-a, -ía)
flog
hχap
Voleter Flogine
Voleur Hràpor
hràpdu
hχapɔʁ
hχapdy
Volley-ball Vollebal vɔlːebɐl
Volleyeur vɔlːebɐdy vɔlːebɐldy
Volontaire Velaṅdaru velɑ̃ndäry
Volontairement Velaṅdas velɑ̃ndɐs
Volonté Velaṅdet velɑ̃ndət
Volontiers Velyntas veləntɐs
Volume Volœm
knedyn
căniv
voˈluːm
Volumétrique Volumétrig voluˈmetʁik
Volumineux Volœmon voˈluːmɔn
Volupté Volœmbet voˈluːmbət
Voluptueusement Volœmbas voˈluːmbɐs
Voluptueux Volœmbon voˈluːmbɔn
Voluter Volute (-a, -éa) volut
Vomir Arràger (-gra, -gĕra) ɐˈʀagəʁ
Vomissement Arràgad
Vomissure Arràgys
Vomitif Arràgisynd
Vomitoire Uslævĕg
Vorace Eradínzhendu əʁɐdˈinʒəndy
Voracement Eradínzhas əʁɐdˈinʒɐs
Voracité Eradínzhet əʁɐdˈinʒət
Votation (CH) Skĕrtyn çkəʁtən
Voter Skrĕtd (-a, -éa) çkʁœtd
Votif Votis vɔtis
Votre, vos Voed
ed
vɔəd
əd
Vouer Vote (-a, -éa) vɔt
Vouloir Vel (-la, -ía) vɛl
Vous Or ɔʁ
Vouvssoiement Oresdíkad ˌɔʁəçˈdikɐd
Vouvssoyer Oresdík (-ta, -téa) ˌɔʁəçˈdik
Voyage Làmyvad lamɪvɐd
Voyager Làmyven (-na, -éna) lamɪvən
Voyageur Làmyndu lamɪndu
Voyagiste Lamythógordu ˌlɐmɪˈθogɔʁdy
Voyance Sygimíret səgmiˈmiʁət
Voyant Ervèdar
vedu
sygimírdu
kulug
Vedu
səgˈmiʁdy
kuluk
Voyelle Vòkal vɔkɐl
Voyeur Obvédu ɔbˈvedy
Voyeurisme Obvédesem ɔbˈvedesəm
Voyou Gwàp gwap
Vraiment Verydas veʁɪdɐs
Vraisemblable Avérdar ɐˈveʁdɐʁ
Vraisemblance Avérdet ɐˈveʁdət
Vrombir Ròpide
Vue Vedjet
syget
djət
sïgët
Vulnérabilité Plàmdaret plamdɐʁət
Vulnérable Plàmdar plamdɐʁ
Vulnéraire Usplàmda yçˈplamdɐ
Vulvaire Ònagar ɔnɐgɐʁ
Vulve Ònag ɔnɐg
Vulvite Ònariget ɔnɐʁigət
Vu-mètre Volcămetr vɔlsɔmɛtʁ


W

Français Aneuvien A.P.I.
Wagon Waan vɐn
Wagonnet Waannot vɐnːɔt
Wapiti Wàapiti vwapiti
Warrant Waraṅflio
waraṅkut
vɐʁɑ̃nflio
vɐʁɑ̃nkut
Water-closet Làtryn latʁɪn
Watt Wàtt, watt vàt, wɐt
Weekend Kunèptav
weekend
kuˈnɛptɐf
wiːkɛnd
Whisky Whisky wiçkɪ
Whist Wist viçt
Wombat Woṁba vɔ̃mbɐ

U | En-tête | Aneuvien | X