IDEO ANV V W

Un article de Ideopedia.

V

Français Aneuvien A.P.I.
Vacances Kœchet
kœṅzher
kuːʃət
kɔ̃ːʒəʁ
Vacancier Kœṅzhedu kɔ̃ːʒeˌdy
Vacant Kœchun kuːʃun
Vacataire Sublàpdu subˈlapdy
Vacation Kœchtyn kuːʃtɪn
Vaccination Vàxyntyn vaksəntɪn
vakstən
Vacciner Vàxyne (-a, -éa) vaksɪn
Vachard Erbérh əʁˈbeχ
Vache Boovek
bérh
boːvək
beχ
Vacher, cow-boy Boovendu boːvəndy
Vacherie Boovet
berhet
boːvət
beχət
Vacherin Vàchreṅ vaʃʁɛ̃
Vacuité Silaket
dyset
silɐkət
dɪsət
Vaginal Vaazheon vɐːʒəön
Vagir Zhaam (-a, -ía) ʒɐːm
Vagissement Zhaamad ʒɐːmɐd
Vague Aqsin
flœkad
morod
chmonv
ɐqsin
ʃmɔnf
Vaguelette Aqsilin ɐqsilin
Vaguement Chmovas ʃmɔvɐs
Vaguemestre Mjalkèrdu mjɐlˈkɛʁdy
Vaincre Vik (-ta, -téa) vik
Vaincu Viktandu viktɐndy
Vainement, en vain Dysonas dɪsonɐs
Vainqueur Viktor viktoʁ
Vair Vær vɛːʁ
Vairon Wỳtoloj
elimfàrgoje
vɨtɔlɔj
elimˈfaʁgɔje
Vaisseau Vaskùl
alxhip
vɐçˈkyl
ɐlˈʃhip
Vaisselier Basígek bɐˈsigək
Vaisselle Bastul bɐçtul
Vallée Waal vɐːl
Valable Vardar vɐʁdɐʁ
Valence Varda vɐʁdɐ
Valet Ancyldak
nomifèrsat
änsəldɐk
Valeur gyvárdet
travárd
vardob
gəˈvɐʁdət
tχɐˈvɐʁd
vɐʁdɔp
Valeureux gyvárdon gəˈvɐʁdɔn
Validateur Vardetor
vardeċat
vɐʁdətɔʁ
vɐʁdət͡sɐt
Validation Vardentyn vɐʁdəntɪn
Valide Vardar
pòtor
vɐʁdɐʁ
pɔtɔʁ
Valider Vardes (-a, -ésa) vɐʁdəs
Validité Vardaret vɐʁdɐʁət
Valise Maeas mɐɑːs
Vallon Waalin vɐːlin
Vallonné Waalon vɐːlon
Vallonnement Waalet vɐːlət
Valoir Varde (-a, -éa) vɐʁdə
Valser Wàlge (-a, -éa) valgə
Valve Vàlv
vitœr
valf
viˈtuʁ
Vamp Oψýlkad ɔˈpsɪlkɐd
Vamper Oψyldær (-a, -eera) ɔpsɪlˈdɛːʁkɐd
Vampire Lugóchdukel
desmæntyn
luˈgoʃ
Vampiriser Oblugóche (-a, -a) ɔbluˈgoʃ
Vampirisme Lugóchesem luˈgoʃesəm
Van Vwaan
hipwan
vɐːn
ibvɐn
Vandale Vaṅdaldu
nechklàsdu
Vɑ̃ndɐldy
nəʃˈklasdu
Vandaliser Nechklàste (-a, -éa) nəʃˈklaçtə
Vandalisme Nechklàstesem nəʃˈklaçtesəm
Vanille Vànil vanil
Vaniller Avàniles (-sa, -ésa) ɐˈvaniləs
Vanillier Vanigòla vaniˈgɔlɐ
Vanilline Erzànil əʁzˈanil
Vanne Aqtœr
żhok
ɐqˈtuːʁ
d͡ʒɔk
Vanner vaane (-a, -éa) vɐːn
Vapeur Stumf
stumchip
çtumf
çtumʃip
Vaporisateur Ostúmsat ɔˈçtumsɐt
Vaporiser Ostúmes (-sa, -ésa) ɔˈçtuməs
Vaquer Kœche (-a, -éa) kuːʃ
Varan Varaṅ vɐʁɑ̃n
Varech Varæq vaʁɛːq
Variable Pikdar pikdɐʁ
Variation Pikyn pikən
Varice Hemaċhys emɐt͡ʃəs
Varicelle Poċhàk pɔˈt͡ʃak
Varier Piken (-a, -éna) pikən
Variété piket
poblakáṅ
pikət
poblɐˈkɑ̃n
Variolique Vàrjolig vaʁjɔlik
Variqueux Hemaċhon emɐt͡ʃɔn
Vasculaire Vaskùlar vɐçˈkylɐʁ
Vase Staṅgub
ervás
çtɑ̃ngup
əʁˈvɐs
Vaseux Staṅgon çtɑ̃ngɔn
Vasistas Siblàj siˈblaj
Vassal Vacal vɐsɐl
Vassaliser Vacales (-sa, -ésa) vɐsɐləs
Vaste Ernæl əʁˈnɛːl
Vaticinateur Kàsaṅdu kasɑ̃nˌdy
Vaticination Kàsaṅdeĕrtyn kasɑ̃nˌdɛœʁtɪn
Vaticiner Kàsaṅder (-ra, -éra) kasɑ̃nˌdəʁ
Vautrer (se) ernechliyg(-a, -lygéa) əʁnəʃˈliːg
Veau Nexaboov
babboov
nɛksɐboːf
bɐʙoːf
Vedette Vedboot
vedintdu
vədboːt
vedint
Végétal Pỳron pɨʁɔn
Végétalien Pyrínzhor pəʁˈinʒɔʁ
Végétarien Elikarínzhor
elizínzhor
elikäʁˈinʒɔʁ
eliˈzinʒɔʁ
Végétatif Pỳris pɨʁis
Végétation Pỳryn pɨʁən
Végéter Pỳren (-na, -éna) pɨʁən
Véhicule Vihkùl viˈkyl
Véhiculer Vihkùlen (-na, -éna)
faares (-sa, -ésa)
viˈkylən
fɐːʁəs
Veille Viyzh
aṅdav
viːʒ
ɑ̃ndɐf
Veillée Pocén pɔˈsen
Veiller Viyzhe (-a, -éa)
elislíf (-a, -ía)
pocén (-a, -a)
viːʒ
pɔˈseːn
Veilleur, euse Viyzhdu viːʒdy
Veilleuse Viyzhlug viːʒluk
Veinard Skupon çkupɔn
Veineux Qblhepon
skù
ɸɫɛpɔn
çky
Veinule Hemadinùp
hemadùpin
emɐdinˈyp
emɐˈdypin
Vêler Bovneràpe (-a, -éa) bɔvnəˈap
Vélin Velèṅ velɛ̃
Véliplanchiste Vlinàdu vliˈnady
Vélo Bàjg bajg
Vélodrome Bajríng bɐjˈʁiŋ
Vélomoteur Moba mobɐ
Velours Velyt velət
Velouté Vedyl vedəl
Vélux Todàr-blàj
vlug
tɔdaʁˈblaj
vlug
Vendable Thógdar θogdɐʁ
Vendange Grepgúnad gʁəpˈgunɐd
Vendanger Grepgúnes (-sa, -ésa) gʁəpˈgunəs
Vendangeur grepgúndu gʁəpˈgundy
Vendeur Thógordu θogɔʁdy</font>
Vendre Thóge (-a, -éa) θog
Vendredi Vrjæsdav vʁjɛːçdɐf
Venelle Lèged lɛgəd
Vengeance Veṅdik vɛ̃dik
Venger Veṅdige (-ta, -tía) vɛ̃dig
Vengeur Veṅdigor vɛ̃digɔʁ
Vénéneux Venymon venɪmɔn
Vénérable Venerend veneʁənd
Vénérer Venere (-a, -éa) venɛʁ
Vénérien Veneren veneʁən
Vénimeux Obvénymon ɔbˈvenɪmɔn
Venin Venym venɪm
Venir Koòm (-a, -ía) kɔm
Venteux Fiynon fiːnɔn
Vente Thog θɔg
Ventilateur Findòrsent finˈdɔʁsənt
Ventilation Findòrtyn finˈdɔʁtɪn
Ventiler Findòr (-a, -ía) finˈgɛvən
Ventre Bjoch bjɔʃ
Ventrée Bjochláket bjɔʃˈlɐkət
Ventru Bjochon bjɔʃɔn
Venue Kòmad kɔmɐd
Vénus Veneér venəʁ
vəˈneʁ
Vénusien Venéren veˈnerən
Vêpres Abekúlt ɐbeˈkult
Ver Lœṁb
oblív
lɔ̃̃ːmb
öb'lif
Véracité Verydaret veʁədˌɐʁət
Verbe Vaaremb
slov
vɐːʁəmb
çlɔ̃̃f
Verdeur Hrænet
krùdet
hχɛːnət
kʁudət
Verdir Hræven (-ra, -éna) hχɛːvən
Verdure Hrendena hχɛndənɐ
Verge Værzh
qbal
vɛːʁʒ
qbal
Verger Frukéa fʁuˈkeɐ
Vergeture Oblanpállys ɔblɐmˈpɐlːəs
Verglaçant Krexhýlun kχəˈkʃɪlun
Verglacé Krexhýlan kχəˈkʃɪlɐn
Verglas Krexhýl kχəˈkʃɪl
Vérifiable Verykógdar veʁəˈkogdɐʁ
Vérification Verykógtyn veʁəˈkoktən
Vérifier Verykóges (-xa, -ésa) veʁəˈkogəs
Véritable Verydar veʁɪdɐʁ
Vérité Verydet veʁɪdət
Vermeil
vermillon
Vermèj vəʁˈmɛj
Vernier Ketyskal kɛtəˌçkɐl
Vernir Brilăkes (-xa, -ésa) bʁilɔkəs
Vernis Brilăk bʁilɔk
Vérole Venobra venɔbʁɐ
Véroler Venobre venɔbʁə
Verrat Chwid ʃwid
Verre Vydro
vas
vɪdʁo
vɐs
Verrouillage Hĕrlòkad əʁˈlɔkɐd
Verrouiller Hĕrlòke (-a, -éa) əʁˈlɔk
Verrue Palnoaq pɐlˈnɔːk
Vers Riylem
Ad
Riːləm
ɐd
Versatile Erkaṅvon əχˈkɑ̃vɔn
Versement Bœrsat buːχsɐt
Verser Ażàce (-a, -éa)
bœrse (-a, -éa)
ɐˈd͡zas
buʁsə
Verset Surt suχt
Version Vyrsyn vɪχsən
Vert Hræn hχɛːn
Vertèbre Ganestaq gɐnəçtɐq
Vertébral Ganestal gɐnəçtɐl
Vertébré Ganestan
ganestyyr
gɐnəçtan
gɐnəçˈtɨːʁ
Vertement Obkrùdas ɔbˈkʁydɐs
Verticale Żhogbon
żhogeb
d͡ʒɔgbon
d͡ʒɔgəp
Vespéral Aberen ɐbeʁən
Vesteon Wæcto vɛːsto
Vestiaire Mikáṅsal
mipodéa
mipòdu
miˈkɑ̃sɐl
Vestibule Ingæncal inˈgɛnsɐl
Vêtement Mih mi
Vétéran Vonerdu vɔnəʁdy
Vétérinaire Zoméden
zomedíkdu
tyrméden
tyrmedíkdu
zoˈmedən
zomeˈdikdy
təʁˈmedən
təʁmeˈdikdy
Vêtir Mihes (-sa, -ésa) miʔəs
Vétuste Nechvón nəʃˈvon
Vétusté Nechvónet nəʃˈvonət
Veuf, -ve Nekrùpandu ˌneˈkxypändy
Veule Lœṁbon lɔ̃mbön
Veulerie Lœṁbet ɔ̃mbət
Veuvage Nekrùpet neˈkxonypət
Viabiliser Livares (-sa, -ésa) livɐʁəs
Viabilité Livaret livɐʁət
Viable Livar livɐʁ
Viandard Nechœṅtor nəʃˈɔ̃ːntɔʁ
Viande Kàrna kaʁnɐ
Vibration Ibírrtyn iˈbiʀtən
Vibratoire Ibírrtis iˈbiʀtis
Vibrer Ibírren (-na, -éna) iˈbiʀən
Vicaire Vigàr viˈgaʁ
Vicariat Vigàret viˈgaʁət
Vice Vĕch vœʃ
Vice- Alzhoṅ- ɐlʒɔ̃n
Vicié Vĕchan vœʃɐn
Vicieusement Vĕchas vœʃɐs
Vicieux Vĕchon
ràchon
vœʃɔn
Victime Viktemdu viktəmdy
Victoire Viktora viktɔʁɐ
Victorien Viktoregen viktɔʁegən
Victorieusement Viktoras viktɔʁɐs
Victorieux Viktoron viktɔʁɔn
Vide Sikal
siyk
sikɐl
siːk
Vidéo Vidéo viˈdeo
Vider Siykes (-xa, -késa) si:kəs
Videur Opòcdak ɔˈpɔsdɐk
Vie Liv lif
Vieillard Gerondu geˈʁɔndy
Vieillesse Geronet ˈgeʁɔnət
Vielle Henrolùth ənʁoˈlyθ
Vierge Pàrten
Virgo
paʁtən
viʁgo
Vieux Von
geron
venas
vɔn
geˈʁɔn
vɛnɐs
Vif Livis
brajon
syvon
laak
livis
bʁɐjɔn
çtχɔn
Vigne Stavléa çtɐvlˈeɐ
Vigneron Stàvledu çtavledy
Vignette pĕlmòtin
nòtin
pœlˈmɔtin
nɔtin
Vignole Vignol vignɔl
Vigogne Vikòn viˈkɔn
Vil Nĕchon nœʃɔn
Vilain Nĕchlyr nœʃˈlɪʁ
Villa Dorvoos dɔʁvoːs
Villageois Dorvetdu dɔʁvətdy

Ville Stad çtɐd
Vin Viyn
oen
pikràt
viːn
œːn
piːkʁat
Vinaigre Doviyn doˈviːn
Vinasse Neskràt nəçˈkʁɐt
Vindicatif Vindikis vindikis
Vindicte Vindiket vindikət
Vingtaine Tinekersyn tinəkˌɛʁsən
Vintage Erdàtan əʁˈdatɐn
Violation Obòrtyn ɔbˈɔʁtən
Violeur Goorkor goːʁkɔʁ
Viole Zhruth ʒʁuθ
Violence Xhorket kʃɔʁˌkət
Violent Xhorkon kʃɔʁˌkɔn
Violenter Xhorkes (-a, -ésa)
oψlaag (-a, -éa)
kʃɔʁˌkən
Violer Obòrtes (-a, -ésa)
obòpen
goorkes (-a, -ésa)

kʃɔʁˌk
Violet Wjòlyt vjɔlət
Violette Tupàrgola tuˈpaʁg
Violon Joruth
waażhum
mugót
jɔʁuθ
vɐːd͡ʒum
muˈgot
Violoncelle Kamelùth kameˈlyθ
Vipère Vypr vɪpʁən
Vipérin Vypron vɪpʁɔn
Virage Orbad
tynad
ɔʁbɐd
vɨʁɐd
Virago Dagekad dɐgekɐd
Viral Virùn viˈʁyn
Virement Difæret diˈfɛːʁət
Virer Difær (-a, -a)
usklœtes (-ċa, -ésa)
orben (-a, -éna)
vỳr (-a, -ía)
diˈfɛːʁ
yçˈkluːtəs
ɔʁbən
vɨr
Virginal pàrtenig paχtenik
Virgule Tys
dekys
tɪs
dɛkəs
Viril Dason dɐsɔn
Virilité Dagmet dɐgmət
Virtuose Kàdor kadɔʁ
Virtuosité Kàdret kadʁət
Virus Virùs viˈʁys
Vis Srov çʁɔf
Visa Visum visum
Visage Vaaz vɐːz
Viscosité Toozet toːzət
Viser Vis (-a, -ía)
siyl (-a, syla)
vis
siːl
Viseur Siylsaent siːlsɐənt
Visibilité vedret vedʁət
Visible vedar vedɐʁ
Vision Vedyn vedɪn
Visionner Védjen (-a, -éna) vedjən
Visite Verad
vedjad
veʁɐd
vedjɐd
Visiter Veraten (-na, -éna)
vedjaren (-na, -éna)
veʁɐtən
vedjɐʁən
Visiteur Veradu
vedjádu
veˈʁady
veˈdjɐdy
Vison Woos voːs
Visqueux toozon toːzɔn
Vissage Srovad çʁɔvɐd
Visser Srove (-a, -éa) çʁɔv
Visseuse-dévisseuse Srovsent çʁɔfsənt
Vit Pyn pɪn
Vital Nuzhlívon nuʒˈlivɔn
Vitalité Livet livət
Vite Syv sɪf
Vitesse Tàrh
syvnet
ràtio
sɪvnət
Vitrage Vydrul
ervýdr
vɪdʁul
Vitrail Hrovýdra hχoˈvɪdʁä
Vitre Vyter
vydra
vɪtəʁ
vɪdʁɐ
Vitrer Vydren (-a, -éna) vɪdʁən
Vitreux Eliklàton eliˈklatɔn
Vitrification Vydresyn vɪdʁɛsən
Vitrifier Vydres (-a, -ésa) vɪdʁəs
Vitrine Exídra ɛˈksidʁɐ
Vivabl Livdar livdɐʁ
Vivace Livis livis
Vivacité Livet livət
Vivant zælar
livun
zɛːlɐʁ
livun
Vivement Livas
aatas
livət
ɐːtɐs
Vivipare erapáror eʁɐˈpʁɔʁ
Vivisection Livkùtyn lifˈkytən
Vivre Liven (-na, -éna) livən
Vocable Sloda çlodɐ
Vocabulaire Slotul çlotul
Vocatif Chœlis ʃuːlis
Vocal Vokis vokis
Vœu Vot vɔt
Voguer Vlog (-a, -éa) vlɔg
Voici Màk mak
Voie Glys
veg
glɪs
vɛg
Voilà Màd mad
Voilage Vlymo vlɪmo
Voile Vliym vliɪm
Voiler Vliyme (-a, -éa)
atiles (-sa, -ésa)
vliɪm
ɐtiləs
Voilette Vlymin vlɪmin
Voilier Vlimboot
vlimxhíp
vlimˈboːt
vlimˈʃip
Voilure Vlitul vlitul
Voir Vedj (-a, -ía)
Sygen (-na, -éna)
vɛdj
sɪgən
Voisin Viċyndu vit͡sɪndy
Voisinage Viċùtul
viċet
viˈt͡sytul
vit͡sət
Voiture Xeliys ksəˈliːs
Voiturier Staxeliysdu ˌçtɐksəˈliːçdy
Voix Vok
srok
sulzhud
vɔk
çʁɔk
Vol flog
hràk
flɔg
hχak
Volage Dafon dɐfɔn
Volaille Galtul gɐltul
Volailler, -ère Galthógdu gɐlˈθogdy
Volaillère Galihkùl gɐliˈkyl
Volaillerie Galthógri gɐlˈθogʁi
Volant Badem
rikring
ruthring
trăsin
bɐdəm
ʁikriŋ
ruθʁiŋ
tʁɔsin
Volatil Adfýfdar
elistáṅdar
ɐdˈfɪfdɐʁ
eliˈçtɑ̃ndɐʁ
Volatile Flogzo flɔgzo
Volcanique Vùlkanig vylkɐnik
Voler Flóg (-a, -éa)
hràp (-a, -ía)
flog
hχap
Voleter Flogine flogin
Voleur Hràpor
hràpdu
hχapɔʁ
hχapdy
Volley-ball Vollebal vɔlːebɐl
Volleyeur vɔlːebɐdy vɔlːebɐldy
Volontaire Velaṅdaru velɑ̃ndäry
Volontairement Velaṅdas velɑ̃ndɐs
Volonté Velaṅdet velɑ̃ndət
Volontiers Velyntas veləntɐs
Volume Volœm
knedyn
căniv
voˈluːm
Volumétrique Volumétrig voluˈmetʁik
Volumineux Volœmon voˈluːmɔn
Volupté Volœmbet voˈluːmbət
Voluptueusement Volœmbas voˈluːmbɐs
Voluptueux Volœmbon voˈluːmbɔn
Voluter Volute (-a, -éa) volut
Vomir Arràger (-gra, -gĕra) ɐˈʀagəʁ
Vomissement Arràgad ɐˈʀagɐd
Vomissure Arràgys ɐˈʀagəs
Vomitif Arràgisynd ɐˈʀagisənd
Vomitoire Uslæveg yçˈɛːvək
Vorace Eradínzhendu əʁɐdˈinʒəndy
Voracement Eradínzhas əʁɐdˈinʒɐs
Voracité Eradínzhet əʁɐdˈinʒət
Votation (CH) Skĕrtyn çkəʁtən
Voter Skrĕtd (-a, -éa) çkʁœtd
Votif Votis vɔtis
Votre, vos Voed
ed
vɔəd
əd
Vouer Vote (-a, -éa) vɔt
Vouloir Vel (-la, -ía) vɛl
Vous Or ɔʁ
Vouvssoiement Oresdíkad ˌɔʁəçˈdikɐd
Vouvssoyer Oresdík (-ta, -téa) ˌɔʁəçˈdik
Voyage Làmyvad lamɪvɐd
Voyager Làmyven (-na, -éna) lamɪvən
Voyageur Làmyndu lamɪndu
Voyagiste Lamythógordu ˌlɐmɪˈθogɔʁdy
Voyance Sygimíret səgmiˈmiʁət
Voyant Ervèdar
vedu
sygimírdu
kulug
Vedu
səgˈmiʁdy
kuluk
Voyelle Vòkal vɔkɐl
Voyeur Obvédu ɔbˈvedy
Voyeurisme Obvédesem ɔbˈvedesəm
Voyou Gwàp gwap
Vraiment Verydas veʁɪdɐs
Vraisemblable Avérdar ɐˈveʁdɐʁ
Vraisemblance Avérdet ɐˈveʁdət
Vrombir Ròpide ʁɔpid
Vue Vedjet
syget
djət
sïgët
Vulnérabilité Plàmdaret plamdɐʁət
Vulnérable Plàmdar plamdɐʁ
Vulnéraire Usplàmda yçˈplamdɐ
Vulvaire Ònagar ɔnɐgɐʁ
Vulve Ònag ɔnɐg
Vulvite Ònariget ɔnɐʁigət
Vu-mètre Volcămetr vɔlsɔmɛtʁ


W

Français Aneuvien A.P.I.
Wagon Waan vɐn
Wagonnet Waannot vɐnːɔt
Wapiti Wàapiti vwapiti
Warrant Waraṅflio
waraṅkut
vɐʁɑ̃nflio
vɐʁɑ̃nkut
Water-closet Làtryn latʁɪn
Water-polo Àqbal aɸɐl
Watt Waàtt wɐt
vat
Weekend Kunèptav
weekend
kuˈnɛptɐf
wiːkɛnd
Whisky Whisky wiçkɪ
Whist Wist viçt
Wombat Woṁba vɔ̃mbɐ

U | En-tête | Aneuvien | X