IDEO ANV Tr

Un article de Ideopedia.

Français Aneuvien A.P.I.
Trac Taṅz tɑ̃nz
Traçage Tracad tχɐsɐd
Tracer Trace (-a, -éa) tχɐs
Traceur trasaent
tracdu
tχɐsɐənt
tχɐsdy
Tracter Trak (-ta, -téa) tχɐk
Tracteur Traktor
agervik
tχɐktɔʁ
ɐgəʁvik
Traction Traktyn tχɐktən
Trader Dinkàpdu dinˈkapdy
Traditionnel Menàsatynen menˈasɐtɪnən
Traduction Traṅslòktyn tχɑ̃çˈlɔktən
Traducteur Traṅslòkdu tχɑ̃çˈlɔkdy
Traduire Traṅslòk (-ta, -téa) tχɑ̃çˈlɔk
Traduisible Traṅslòkdar tχɑ̃çˈlɔkdɐʁ
Trafic Tràvik
nechtrád
tχavik
nəʃˈtχɐd
Trafiquant Nechtrádu nəʃˈtχɐdy
Trafiquer, -coter Nechtráde (-a, -éa)
obmòrfe (-a, -éa)
tχavik
nəʃˈtχɐd
ɔbˈmɔʁf
Tragédie Tròmak tχɔmɐk
Tragédien Tròmadu tχɔmɐdy
Tragicomédie Tròmed tχɔməd
Tragicomique Tròmedig tχɔmedik
Tragiquement Tròmigas tχɔmikɐs
Trahir Làrul (-a, -ía) laʁul
Trahison Làrutyn laʁutən
Train Strægen
stra
strœl
çtχɛːgən
çtχɐ
çtχul
Traine Traak tχɐːk
Traineau skatœb çkɐˈtuːb
Trainée Traagys
traakad
tχɐːgɪs
tχɐːkɐd
Trainer Traage (-a, -éa)
trastáṅ (-na, -na)
krètok (-a, -ía)
tχɐːg
tχɐˈçtɑ̃n
Train-train Stra-tra çtχɐtχɐ
Traire latrág (-a, -éa) tχag
Trait Trac
plat
zlup
tχɐs
plɐt
ɮup
Traite Prachket
tràkat
monpágad
Prɐʃkət
tχakɐt
mɔnpɐgɐd
Traitement Tradat tχɐdɐt
Traité Trada tχɐdɐ
Traiter Traden (-na, -éna)
nechklàt
tχɐdən
nəʃˈklat
Traître làrulondu laʁulɔndy
Traîtrise Làrulys laʁuləs
Trajectoire My
Tramage Trămad tχɔmɐd
Tramer Trăme tχɔm
Traminot Tramdu tχɐmdy
Tramway Tramægen tχɐˈmˈɛgən
Trampoline trampòlyn tχɐmˈpɔlən
Trampoliniste trampòlyndu tχɐmˈpɔlɪndy
Tranchage Ziyrjad ziːʁidɐd
Tranchant (n.) Ziyrynd ziːʁënd
Tranche Ziyrys ziːʁəs
Trancher Ziyrj (-a, -ía) ziːʁj
Tranquillement Qiydonas qiːdɔnɐs
Tranquilliser Qiyden (-na, -éna) qiːdən
Tranquillité Qiydet qiːdət
Transaction Traaṅdyn tχɑ̃ːndɪn
Transcription Traskríptyn tχɐçˈkχiptən
Transcrire Traskríp (-ta, -a) tχɐçˈkχip
Transférable Trasfærdar tχɐçˈfɛːʁdɐʁ
Transfert Trasfær tχɐsˈfɛːʁ
Transférer Trasfær (-a, trasfeera) tχɐsˈfɛːʁ
Transformable Tramòrfedar tχɐˈmɔʁfədɐʁ
Transformateur Oṅkáṅvosaent ɔ̃ˈkɑ̃nvosɐənt
Transformation Tramòrfentyn tχɐˈmɔʁfəntɪn
Transformer Tramòrfes (-a, -ésa) tχɐˈmɔʁfəs
Transformiste Tramíhesdu tχɐˈmiəçdy
Transgenre Eligósimondu eliˈgosimɔndy
Transiger Aṁpríd (-a, -ía) ɑ̃mˈpʁid
Transir Adkœrden (-a, -éa) ɐtˈkuʁdən
Transistor Traṅsístor tχɑ̃nˈsiçtɔʁ
Transistorisation Traṅsístortyn ˌtχɑ̃nˈsiçtɔχtən
Transistorisé Traṅsístoran tχɑ̃sˈsiçtɔʁɐn
Transiter Traṅsíte (-a, -éa) tχɑ̃nˈsit
Transitif Adolzhèntis
traṅsítis
ɐdɔlˈʒɛntis
tχɑ̃ˈsitis
Transition lorèdentyn
trasityn
tχäˈsitən
Transitoire Trasitor tχɐsitɔʁ
Transitivité Adolzhet
trasitet
ɐdɔlˈʒɛntət
tχɐsitət
Translucide Traslúgdar tχɐsˈlugdɐʁ
Transmettre Trasmíd (-a, -a) tχɐsˈmid
Transmission Trasmítyn tχɐsˈmitən
Transparaître Traṅsadère (-a, -éra) tχɑ̃nsɐdˈɛʁ
Transparence Traṅvèdet tχɑ̃nˈvɛdət
Transparent Traṅvédar tχɑ̃nˈvɛddɐʁ
Transpiration Sòdyn sɔdən
Transportable Traṅsfærdar tχɑ̃çˈfɛːʁdɐʁ
Transporter Traṅsfær (-a, -eera) tχɑ̃çˈfɛːʁ
Transporteur Traṅsfæror tχɑ̃çˈfɛːʁɔʁ
Transposer Traṅspòd (-a, -éa) tʁɑ̃çˈpɔd
Transposition Traspòdyn tχɐsˈpɔdɪn
Traque Kĕvet kœvət
Traquer Kĕvete (-a, -éa) kœvɛt
Travailler Làpor e (-a, -éa)
wark (-a, -ía)
lapɔʁ
vɐʁk
Travailleur Làpordu lapɔʁdy
Travers Traṅsd
dotraṅd
riput
tʁɑ̃nsd
dotʁɑ̃nd
ʁiput
Traverse (chf) Kawa kɐva
Traversée Kawehàrda
bakáwed
kɐvɛˈaʁdɐ
ˈkɐvɐ
Traverser kàwe (-a, -éa)
traṅpás (-a, -éa)
kɐv
tʁɑ̃nˈpɐs
Traversin Sufká sufˈkɐ
Travesti mihòlkan
mihòlkdu
tχɑ̃sˈmiʔɐdy
Travestir mihòlke (-a, éa) miʔölkə
Travestissement mihòlkad miʔölkɐd
Trébucher Nyraṅd (-a, -ía) nəʁˈɑ̃nd
Trèfle Træfel
klova
tχɛːfəl
Treize dektern
tereg
dɛktəʁn
tɛʁək
Tréma Tryma tχɪmɐ
Tremblement Trælad tχɛːlɐd
Trembler Træl (-ta, -téa) tχɛːl
Trembloter Trælin (-a, -ía) tχɛːlin
Trémie Kravibók kχɐviˈbok
Trempage imærgad
stélet
iˈmɛːʁgɐd
çtelət
Tremper imærges (-a, -ésa)
agjàtes (-ċa, -ésa)
iˈmɛːʁgəs
ɐgˈjatəs
Trempette Badhin bɐðin
Trente Ternek tɛʁnək
Trépan Lultáqsat lulˈtɐksɐt
Trépanation Taqlútyn tɐqˈlutɪn
Trépaner Taqlútes (-sa, -ésa) tɐkˈlutəs
Trepied Trtĕs təχtœs
Très -ert -əχt
Trésor Tryzòărdu tχəˈzɔʁ
Trésorerie Tryzòri tχəˌzɔʁi
Trésorier Tryzòrdu tχəˌzɔʁdy
Treuil Karòlo kɐˈʁɔlo
Treuiller Karòles (-sa, -ésa) kɐˈʁɔləs
Trêve arempod
paad
ɐʁəmpɔd
pɐːd
Tri- Teren- tɛʁən
Triage Sylkad sɪlkɐd
Triangle Trnaṅk təʁnˈɑ̃nk
Triangulaire Trnaṅkular təʁnˈɑ̃nkuˌlɐʁ
Triangulation Trnaṅkultyn təʁnˈɑ̃nkuˌltən
Tribal Kèsan kɛsɐn
Tribu Kèsa kɛsɐn
Tribulation Terpyltyn tɛχpɪltən
Tribun Tribùndu tχiˈbyndy
Tribunal Lekplas lɛkplɐs
Tribune Tribùn tχiˈbyn
Tributaire Tarbùtar tɐʁˈbytɐʁ
Tricherie ċhiyċad ʧiʦɐd
Tricher ċhiyd (-a, -éa) ʧiːd
Tricheur -euse ċhiydoru ʧiːdɔʁy
Tricot xitingadys xitiŋɐdəs
Tricoter xitinge (-a, -éa) xitiŋ
Tricycle Tràjg tχajg
Trident Terspád təχˈçpɐd
Trier Sylk (-a, -ía) sɪlk
Trieuse Sylxent sɪlsənt
Trigonométrique Trigònmetrig tχiˈgɔnmetχik
Trillion sexaṅd sɛksɑ̃nd
Trimestre Termóned təʁˈmonəd
Tringle Rengel ʁɛngəl
Trinquer kuvrýg
Triomphal Triqbon tχiɸɔn
Triomphalement Triqbas tχiɸɐs
Triomphateur Triqbor tχiɸɔʁ
Triompher Triqbe (-a, -éa) tχiɸ
Tripe itràlj
Triperie itràlitul
itràliskop
itràlirag
Triple Terpel tɛχpəl
Tripler Terplen (-na, -éna) tɛχplən
Tripode Tritĕs
tripòd
tχiˈtœs
tχiˈpɔd
Triporteur mo</br>tràjg
Tripot Næchtam
hipràdh
nɛːʃtɐm
Tripotée Oslákat
lipàtul
ɔçˈlɐkɐt
liˈpatul
Tripoter Nechtòk (-a, -ía)
qutòk (-a, -ía)
nëʃˈtɔk
goˈtɔk
Triptique Terbentyk tɛʁbəntɪk
Tristement Sneas çnɑːs
Tristesse Snaṅset çnɑ̃nsət
Triton tritœṅ
uròta
pisdak
Troisième Teren tɛʁən
Trolley oṅpærsh ɔ̃nˈpɛːχç
Trolleybus Pærsbus pɛːχçbus
Trombe Pœlsat puːlsɐt
Trombine Vœzet vuːzət
Trombinoscope Vuctœl vusˈtuːl
Trombone Rœmbondu
rœmψat
ʁuːmbɔndy
ʁuːmsɐt
Trompe Rœṁp ʁɔ̃ːmp
Tromper obreanes
reane
nùrule
ɔbˈʁɑːnəs
Tromperie Obreanad ɔbˈʁɑːnɐd
Trompéter Trœṁbes (-a, -ésa) txɔ̃mbəs
Trompette trœṁbet txɔ̃mbët
Trompettiste trœṁbetdu txɔ̃mbedy
Trompeur Obreanon ɔbˈʁɑːnɔnh
Tronc Ditæṅg
tràlj
di'tɛ̃ːŋ
tχaʎ
Tronçon Teṅgtrác tɛ̃ŋˈtχɐs
Tronçonner
tronquer
Teṅkùt (-a, -éa) tɛ̃ŋˈkyt
Trop Recert ʁɛsəχt
Trophée Troqb tχɔɸ
Tropical Tropýg tχoˈpɪg
Tropique Tropýq tχoˈpɪq
Trotter Klekte (-a, -éa)
Trottiner Klektine (-a, -éa)
Trottinette bakínaf
Trou Lul
pek
luklut
mizho
lul
pɛk
Troubadour, -vère Turvandak tuʁvɐndɐk
Trouble trœmonig
trœm
obtrœmad
Troubler Atrœme (-a, -éa)
obtrœme (-a, -éa)
ɐˈtʁuːm
ɔpˈtʁuːm
Trouée Valpek vɐlpëk
Trouer Pekes (-xa, -ésa) pekəs
Troupe Dùtul dytul
Troupeau Zómetul zometul
Trouvaille Vœndet
ĕreket
vuːndət
œʁekət
Trouver Vœnde (-a, -éa)
ĕrek (-a, -éka)
stum (-a, -éa)
vuːndə
œʁək
çtum
Trublion Obtrœmdu ɔpˈtχuːmdy
Truc Trùk tχyk
Truchement Itilònd itiˈlɔnd
Truffe Prigo pχigo
Truffer Aprígen (-na, -éna) ɐˈpχigən
Truie chwinek ʃwinək
Truite chubær ʃuˈbɛːʁ
Tsigane Ċigàndu tsiˈgandy
Tsunami Kovàqsin
ċunami
kɔvˈaqsin
t͡sunɐmi
Tu O o
Tube Tùp
qutáṅk
typ
kuˈtɑ̃ŋk
Tubercule Tuberkùl tubəχˈkyl
Tuberculeuxose
phtisie
Ftisonet ftisɔnət
Tuberculine Ftyn ftɪn
Tubulaiure Tùparys typɐʁɪs
Tuer Mat (-a, -éa) mɐt
Tuerie Matri mɐtxi
Tueur Matordu mɐtɔʁy
Tuf Tùv tyf
Tuile Tàjel tajəl
Tulipe batòla
algyg
Tulle Tùlj tyʎ
Tumeur Tùmor tymɔʁ
Tunique Kortròb
tunik
kɔʁtˈʁɔb
tunik
Tunnel Vegtùp
gàlri
vəkˈtyp
galʁi
Tunnelier Vegtùψent vəkˈtypsənt
Turbine Brœn bʁuːn
Turbo Brœnek
brœno
bʁuːnək
bʁuːno
Turbot Rœṁvisk ʁɔ̃ːmviçk
Turbulence Obtrœmet ɔpˈtχuːmət
Turbulent Obtrœmon ɔpˈtχuːmɔn
Tutelle Lekażínad lekɐˈd͡zinɐd
Tuteur Tenduvtíng
lekażíndu
təndufˈtiŋ
lekɐˈd͡zindy
Tutoiement Osdíkad ɔçˈdikɐd
Tutoyer Osdík (-ta, -téa) ɔçˈdik
Tuyau tùp
ċhusk
tùp
Type Typ
tɪp
Typhon erofixhoad
tuvon
Typique Typig tɪpik
Typographie Typogravet tɪpogʁɐvət
Typographique Typogravig tɪpogʁɐvik
Tyran Desposu

Ti | En-tête | Aneuvien | U