IDEO ANV Tr

Un article de Ideopedia.

(Différences entre les versions)
m (C'est pas fini !)
Version actuelle (18 juillet 2022 à 20:00) (modifier) (défaire)
m
 
Ligne 398 : Ligne 398 :
|-
|-
|Trèfle
|Trèfle
-
|Træfel
+
|Træfel<br/>klova
|tχɛːfəl
|tχɛːfəl
|-
|-
Ligne 462 : Ligne 462 :
| -əχt
| -əχt
|-
|-
-
|Trésor<font color=brown>erie</font>
+
|Trésor
-
|Tryzòr<font color=brown>i</font><br/>tryzăr
+
|Tryz<sup>ò</sup><sub>ă</sub>r<sub><font color=brown>du</font></sub>
-
|tχɪˌzɔʁ<font color=brown>i</font>
+
|
 +
|-
 +
|Trésorerie
 +
|Tryzòri
 +
|tχɪˌzɔʁi
|-
|-
|Trésorier
|Trésorier
-
|[[IDEO_ANV_Remarques_D#Les_mots_en_.E2.80.93du|<font color=black>Tryzòridu</font>]]
+
|[[IDEO_ANV_Remarques_D#Les_mots_en_.E2.80.93du|<font color=black>Tryzòrdu</font>]]
-
|tχɪˌzɔʁidy
+
|tχɪˌzɔʁdy
|-
|-
|Treuil
|Treuil
Ligne 477 : Ligne 481 :
|Karòles (-sa, -ésa)
|Karòles (-sa, -ésa)
|kɐˈʁɔləs
|kɐˈʁɔləs
 +
|-
 +
|Trêve
 +
|arempod<br/>paad
 +
|
 +
|
|-
|-
|Tri-
|Tri-
Ligne 505 : Ligne 514 :
|Kèsa
|Kèsa
|
|
 +
|-
 +
|Tribulation
 +
|Terpylentyn
 +
|tɛχpɪlɛntən
 +
|-
 +
|Tribun
 +
|Tribùndu
 +
|tχiˈbyndy
 +
|-
 +
|Tribunal
 +
|Lekplas
 +
|lɛkplɐs
 +
|-
 +
|Tribune
 +
|Tribùn
 +
|tχiˈbyn
 +
|-
 +
|Tribut<font color=brown>aire</font>
 +
|Tarbùt<font color=brown>ar</font>
 +
|tɐʁˈbyt<font color=brown>ɐʁ</font>
|-
|-
|Trich<font color=brown>eri</font>e
|Trich<font color=brown>eri</font>e
Ligne 529 : Ligne 558 :
|Tràjg
|Tràjg
|
|
 +
|-
 +
|Trident
 +
|Terspád
 +
|təχˈçpɐd
|-
|-
|Tri<font color=brown>er</font>
|Tri<font color=brown>er</font>
Ligne 537 : Ligne 570 :
|Sylxent
|Sylxent
|sɪlsənt
|sɪlsənt
-
|-
 
-
|Tribulation
 
-
|Terpylentyn
 
-
|tɛχpɪlɛntən
 
-
|-
 
-
|Tribun
 
-
|Tribùndu
 
-
|tχiˈbyndy
 
-
|-
 
-
|Tribunal
 
-
|Lekplas
 
-
|lɛkplɐs
 
-
|-
 
-
|Tribune
 
-
|Tribùn
 
-
|tχiˈbyn
 
-
|-
 
-
|Tribut<font color=brown>aire</font>
 
-
|Tarbùt<font color=brown>ar</font>
 
-
|tɐʁˈbyt<font color=brown>ɐʁ</font>
 
-
|-
 
-
|Triche<font color=brown>r</font>
 
-
|Ċhiy<sup>ċ</sup><font color=brown><sub>d</sub> (-a, -ía)</font>
 
-
|t͡ʃiː<sup>t͡s</sup><font color=brown><sub>d</sub></font>
 
-
|-
 
-
|Tricherie
 
-
|Ċhiyċet
 
-
|t͡ʃit͡sət
 
-
|-
 
-
|Tricheur
 
-
|[[IDEO_ANV_Remarques_D#Les_mots_en_.E2.80.93du|<font color=black>Ċhiydu</font>]]
 
-
|t͡ʃiːdy
 
-
|-
 
-
|Trident
 
-
|Terspád
 
-
|təχˈçpɐd
 
|-
|-
|Trigonométri<font color=brown>qu</font>e
|Trigonométri<font color=brown>qu</font>e
|Trigònmetri<font color=brown>g</font>
|Trigònmetri<font color=brown>g</font>
|tχiˈgɔnmetχi<font color=brown>k</font>
|tχiˈgɔnmetχi<font color=brown>k</font>
 +
|-
 +
|Trillion
 +
|sexaṅd
 +
|
|-
|-
|Trimestre
|Trimestre
Ligne 585 : Ligne 586 :
|Rengel
|Rengel
|ʁɛngəl
|ʁɛngəl
 +
|-
 +
|Trinquer
 +
|kuvrýg
 +
|
|-
|-
|Triomphal
|Triomphal
Ligne 601 : Ligne 606 :
|Triqb<font color=brown>e (-a, -éa)</font>
|Triqb<font color=brown>e (-a, -éa)</font>
|tχiɸ
|tχiɸ
 +
|-
 +
|Tripe
 +
|itràlj
 +
|
 +
|-
 +
|Triperie
 +
|itràlitul<br/>itràliskop<br/>itràlirag
 +
|
|-
|-
|Triple
|Triple
Ligne 615 : Ligne 628 :
|-
|-
|Triporteur
|Triporteur
-
|Terolfærvik
+
|<font color=brown>mo</br>tràjg
-
|ˌteʁɔlˈfɛːʁvik
+
|
|-
|-
|Tripot
|Tripot
-
|Næchtam
+
|Næchtam<br/>hipràdh
|nɛːʃtɐm
|nɛːʃtɐm
|-
|-
Ligne 627 : Ligne 640 :
|-
|-
|Tripoter
|Tripoter
-
|Obtòk (-a, -ía)<br/>gotók (-a, -ía)
+
|Nechtòk (-a, -ía)<br/>qutòk (-a, -ía)
-
|ɔpˈtɔk<br/>goˈtɔk
+
|nëʃˈtɔk<br/>goˈtɔk
|-
|-
|Triptique
|Triptique
Ligne 641 : Ligne 654 :
|Snaṅs<font color=brown>et</font>
|Snaṅs<font color=brown>et</font>
|çnɑ̃ns<font color=brown>ət</font>
|çnɑ̃ns<font color=brown>ət</font>
 +
|-
 +
|Triton
 +
|tritœṅ<br/>uròta<br/>pisdak
 +
|
|-
|-
|Trois<font color=brown>ième</font>
|Trois<font color=brown>ième</font>
Ligne 675 : Ligne 692 :
|-
|-
|Tromper
|Tromper
-
|[[IDEO_ANV_Remarques_Tr#Tromper|<font color=brown>ob</font>reanes]]
+
|[[IDEO_ANV_Remarques_Tr#Tromper|<font color=brown>ob</font>reanes<br/>reane<br/>nùrule]]
|<font color=brown>ɔbˈ</font>ʁɑːnəs
|<font color=brown>ɔbˈ</font>ʁɑːnəs
|-
|-
Ligne 683 : Ligne 700 :
|-
|-
|Trompéter
|Trompéter
-
|Rœṁbytes (-ċa, -ésa)
+
|Trœṁbes (-a, -ésa)
-
|ʁɔ̃mbɪtəs
+
|txɔ̃mbəs
 +
|-
 +
|Trompette
 +
|trœṁbet
 +
|txɔ̃mbët
|-
|-
-
|Trompett<font color=brown>ist</font>e
+
|Trompettiste
-
|Rœṁby<sup>t</sup><sub>[[IDEO_ANV_Remarques_D#Les_mots_en_.E2.80.93du|<font color=brown>du</font>]]</sub>
+
|trœṁbetdu
-
|ʁɔ̃mbɪ<sup>t</sup><sub><font color=brown>dy</font></sub>
+
|txɔ̃mbedy
|-
|-
|Trompeur
|Trompeur
Ligne 695 : Ligne 716 :
|-
|-
|Tronc
|Tronc
-
|[[IDEO_ANV_Remarques_Tr#Tronc|Tæṅg<br/>tràlj]]
+
|[[IDEO_ANV_Remarques_Tr#Tronc|<font color=brown>Di</font>tæṅg<br/>tràlj]]
-
|tɛ̃ːŋ<br/>tχaʎ
+
|<font color=brown>di'</font>tɛ̃ːŋ<br/>tχaʎ
|-
|-
|Tronçon
|Tronçon
Ligne 719 : Ligne 740 :
|-
|-
|Tropique
|Tropique
-
|Trpýq
+
|Tropýq
|tχoˈpɪq
|tχoˈpɪq
 +
|-
 +
|Trot<font color=brown>ter</font>
 +
|Klekt<font color=brown>e (-a, -éa)</font>
 +
|
 +
|-
 +
|Trottiner
 +
|Klektine (-a, -éa)
 +
|
 +
|-
 +
|Trottinette
 +
|bakínaf
 +
|
|-
|-
|Trou
|Trou
-
|[[IDEO_ANV_Remarques_Tr#Trou|Lul<br/>pek]]
+
|[[IDEO_ANV_Remarques_Tr#Trou|Lul<br/>pek<br>luklut<br/>mizho]]
|lul<br/>pɛk
|lul<br/>pɛk
|-
|-
Ligne 731 : Ligne 764 :
|-
|-
|Trouble
|Trouble
-
|[[IDEO_ANV_Remarques_Tr#Trouble|<font color=brown>Ob</font>trœm<font color=brown>at<font>]]
+
|[[IDEO_ANV_Remarques_Tr#Trouble|trœm<sup>on</sup><sub>ig</sub><br/>trœm<br/>obtrœmad]]
-
|<font color=brown>ɔpˈ</font>tʁuːm<font color=brown>ɐt<font>
+
|
|-
|-
|Troubler
|Troubler
Ligne 738 : Ligne 771 :
|ɐˈtʁuːm<br/>ɔpˈtʁuːm
|ɐˈtʁuːm<br/>ɔpˈtʁuːm
|-
|-
-
|Troué
+
|Trouée
-
|Pekan
+
|Valpek
-
|pekɐn
+
|vɐlpëk
|-
|-
|Trouer
|Trouer
Ligne 810 : Ligne 843 :
|tubəχˈkyl
|tubəχˈkyl
|-
|-
-
|Tubercul<sup>eux</sup><sub>ose</sub>, phtisie
+
|Tubercul<sup>eux</sup><sub>ose</sub><br/>phtisie
|Ftis<sup>on</sup><sub>et</sub>
|Ftis<sup>on</sup><sub>et</sub>
|ftis<sup>ɔn</sup><sub>ət</sub>
|ftis<sup>ɔn</sup><sub>ət</sub>
Ligne 827 : Ligne 860 :
|-
|-
|Tuerie
|Tuerie
-
|Matiri
+
|Matri
-
|mɐtiʁi
+
|mɐtxi
|-
|-
|Tueur
|Tueur
Ligne 841 : Ligne 874 :
|Tàjel
|Tàjel
|tajəl
|tajəl
 +
|-
 +
|Tulipe
 +
|batòla<br/>algyg
 +
|
|-
|-
|Tulle
|Tulle
Ligne 851 : Ligne 888 :
|-
|-
|Tunique
|Tunique
-
|Kortròb
+
|Kortròb<br/>tunik
-
|kɔʁtˈʁɔb
+
|kɔʁtˈʁɔb<br/>tunik
|-
|-
|Tunnel
|Tunnel
-
|[[IDEO_ANV_Remarques_Tr#Tunnel|Vegtùp]]
+
|[[IDEO_ANV_Remarques_Tr#Tunnel|Vegtùp<br/>gàlri]]
-
|vəkˈtyp
+
|vəkˈtyp<br/>galʁi
|-
|-
|Tunnelier
|Tunnelier
Ligne 897 : Ligne 934 :
|[[IDEO_ANV_Remarques_Tr#Tutoiement|Osdík (-ta, -téa)]]
|[[IDEO_ANV_Remarques_Tr#Tutoiement|Osdík (-ta, -téa)]]
|ɔçˈdik
|ɔçˈdik
-
|-
 
-
|Tulipe
 
-
|Batòla
 
-
|bɐˈtɔlɐ
 
|-
|-
|Tuyau
|Tuyau
-
|[[IDEO_ANV_Remarques_Tr#Tube|<font color=brown>Dis</font>tùp]]
+
|[[IDEO_ANV_Remarques_Tr#Tube|tùp<br/>ċhusk]]
-
|<font color=brown>diçˈ</font>tùp
+
|tùp
|-
|-
|Type
|Type
Ligne 911 : Ligne 944 :
|-
|-
|Typhon
|Typhon
-
|Tifoṅ
+
|erofixhoad<br/>tuvon
-
|tifɔ̃
+
|
|-
|-
|Typique
|Typique
Ligne 925 : Ligne 958 :
|Typogravig
|Typogravig
|tɪpogʁɐvik
|tɪpogʁɐvik
 +
|-
 +
|Tyran
 +
|Desposu
 +
|
|}
|}

Version actuelle

Français Aneuvien A.P.I.
Trac Taṅz tɑ̃nz
Traçage Tracad tχɐsɐd
Tracer Trace (-a, -éa) tχɐs
Traceur trasaent
tracdu
Tracter Trak (-ta, -téa) tχɐk
Tracteur Traktor
agervik
tχɐktɔʁ
ɐgəʁvik
Traction Traktyn tχɐktən
Trader Dinkàpdu dinˈkapdy
Traditionnel Menàsatynen menˈasɐtɪnən
Traduction Traṅslòktyn tχɑ̃çˈlɔktən
Traducteur Traṅslòkdu tχɑ̃çˈlɔkdy
Traduire Traṅslòk (-ta, -téa) tχɑ̃çˈlɔk
Traduisible Traṅslòkdar tχɑ̃çˈlɔkdɐʁ
Trafic Tràvik
nechtrád
tχavik
nəʃˈtχɐd
Trafiquant Nechtrádu nəʃˈtχɐdy
Trafiquer, -coter Nechtráde (-a, -éa)
obmòrfe (-a, -éa)
tχavik
nəʃˈtχɐd
ɔbˈmɔʁf
Tragédie Tròmak tχɔmɐk
Tragédien Tròmadu tχɔmɐdy
Tragicomédie Tròmed tχɔməd
Tragicomique Tròmedig tχɔmedik
Tragiquement Tròmigas tχɔmikɐs
Trahir Làrul (-a, -ía) laʁul
Trahison Làrutyn laʁutən
Train Strægen
stra
strœl
çtχɛːgən
çtχɐ
çtχul
Traine Traak tχɐːk
Traineau skatœb
Trainée Traagys
traakad
tχɐːgɪs
tχɐːkɐd
Trainer Traage (-a, -éa)
trastáṅ (-na, -na)
krètok (-a, -ía)
tχɐːg
tχɐˈçtɑ̃n
Train-train Stra-tra çtχɐtχɐ
Traire latrág (-a, -éa) tχag
Trait Trac
plat
zlup
tχɐs
plɐt
ɮup
Traite Prachket
tràkat
monpágad
Prɐʃkət
tχakɐt
mɔnpɐgɐd
Traitement Tradat tχɐdɐt
Traité Trada tχɐdɐ
Traiter Traden (-na, -éna)
nechklàt
tχɐdən
nəʃˈklat
Traître làrulondu laʁulɔndy
Traîtrise Làrulys laʁuləs
Trajectoire My
Tramage Trămad tχɔmɐd
Tramer Trăme tχɔm
Traminot Tramdu tχɐmdy
Tramway Tramægen tχɐˈmˈɛgən
Trampoline trampòlyn
Trampoliniste trampòlyndu
Tranchage Ziyrjad ziːʁidɐd
Tranchant (n.) Ziyrynd ziːʁënd
Tranche Ziyrys ziːʁəs
Trancher Ziyrj (-a, -ía) ziːʁj
Tranquillement Qiydonas qiːdɔnɐs
Tranquilliser Qiyden (-na, -éna) qiːdən
Tranquillité Qiydet qiːdət
Transaction Traaṅdyn tχɑ̃ːndɪn
Transcription Traskríptyn tχɐçˈkχiptən
Transcrire Traskríp (-ta, -a) tχɐçˈkχip
Transférable Trasfærdar tχɐçˈfɛːʁdɐʁ
Transfert Trasfær tχɐsˈfɛːʁ
Transférer Trasfær (-a, trasfeera) tχɐsˈfɛːʁ
Transformable Tramòrfedar tχɐˈmɔʁfədɐʁ
Transformateur Oṅkáṅvosaent ɔ̃ˈkɑ̃nvosɐənt
Transformation Tramòrfentyn tχɐˈmɔʁfəntɪn
Transformer Tramòrfes (-a, -ésa) tχɐˈmɔʁfəs
Transformiste Tramíhesdu tχɐˈmiəçdy
Transgenre Eligósimondu eliˈgosimɔndy
Transiger Aṁpríd (-a, -ía) ɑ̃mˈpʁid
Transir Adkœrden (-a, -éa) ɐtˈkuʁdən
Transistor Traṅsístor tχɑ̃nˈsiçtɔʁ
Transistorisation Traṅsístortyn ˌtχɑ̃nˈsiçtɔχtən
Transistorisé Traṅsístoran tχɑ̃sˈsiçtɔʁɐn
Transiter Traṅsíte (-a, -éa) tχɑ̃nˈsit
Transitif Adolzhèntis
traṅsítis
ɐdɔlˈʒɛntis
tχɑ̃ˈsitis
Transition lorèdentyn
trasityn
tχäˈsitən
Transitoire Trasitor tχɐsitɔʁ
Transitivité Adolzhet
trasitet
ɐdɔlˈʒɛntət
tχɐsitət
Translucide Traslúgdar tχɐsˈlugdɐʁ
Transmettre Trasmíd (-a, -a) tχɐsˈmid
Transmission Trasmítyn tχɐsˈmitən
Transparaître Traṅsadère (-a, -éra) tχɑ̃nsɐdˈɛʁ
Transparence Traṅvèdet tχɑ̃nˈvɛdət
Transparent Traṅvédar tχɑ̃nˈvɛddɐʁ
Transpiration Sòdyn
Transportable Traṅsfærdar tχɑ̃çˈfɛːʁdɐʁ
Transporter Traṅsfær (-a, -eera) tχɑ̃çˈfɛːʁ
Transporteur Traṅsfæror tχɑ̃çˈfɛːʁɔʁ
Transposer Traṅspòd (-a, -éa) tʁɑ̃çˈpɔd
Transposition Traspòdyn tχɐsˈpɔdɪn
Traque Kĕvet kœvət
Traquer Kĕvete (-a, -éa) kœvɛt
Travailler Làpor e (-a, -éa)
wark (-a, -ía)
lapɔʁ
vɐʁk
Travailleur Làpordu lapɔʁdy
Travers Traṅsd
dotraṅd
riput
tʁɑ̃nsd
dotʁɑ̃nd
ʁiput
Traverse (chf) Kawa kɐva
Traversée Kawehàrda
bakáwed
kɐvɛˈaʁdɐ
ˈkɐvɐ
Traverser kàwe (-a, -éa), traṅpás (-a, -éa) kɐv
tʁɑ̃nˈpɐs
Traversin Sufká sufˈkɐ
Travesti mihòlkan
mihòlkdu
tχɑ̃sˈmiʔɐdy
Travestir mihòlke (-a, éa) miʔölkə
Travestissement mihòlkad miʔölkɐd
Trébucher Nyraṅd (-a, -ía) nəʁˈɑ̃nd
Trèfle Træfel
klova
tχɛːfəl
Treize dektern
tereg
dɛktəʁn
tɛʁək
Tréma Tryma tχɪmɐ
Tremblement Trælad tχɛːlɐd
Trembler Træl (-ta, -téa) tχɛːl
Trembloter Trælin (-a, -ía) tχɛːlin
Trémie Kravibók kχɐviˈbok
Trempage imærgad
stélet
Tremper imærges (-a, -ésa)
aqjàtes (-ċa, -ésa)

ibèv (-a, -éa), evàte (-a, -éa)

Trempette Badhin
Trente Ternek tɛʁnək
Trépan Lultáqsat lulˈtɐksɐt
Trépanation Taqlútyn tɐqˈlutɪn
Trépaner Taqlútes (-sa, -ésa) tɐkˈlutəs
Trepied Trtĕs təχtœs
Très -ert -əχt
Trésor Tryzòărdu
Trésorerie Tryzòri tχɪˌzɔʁi
Trésorier Tryzòrdu tχɪˌzɔʁdy
Treuil Karòlo kɐˈʁɔlo
Treuiller Karòles (-sa, -ésa) kɐˈʁɔləs
Trêve arempod
paad
Tri- Teren- tɛʁən
Triage Sylkad sɪlkɐd
Triangle Trnaṅk təʁnˈɑ̃nk
Triangulaire Trnaṅkular təʁnˈɑ̃nkuˌlɐʁ
Triangulation Trnaṅkultyn təʁnˈɑ̃nkuˌltən
Tribal Kèsan
Tribu Kèsa
Tribulation Terpylentyn tɛχpɪlɛntən
Tribun Tribùndu tχiˈbyndy
Tribunal Lekplas lɛkplɐs
Tribune Tribùn tχiˈbyn
Tributaire Tarbùtar tɐʁˈbytɐʁ
Tricherie ċhiyċad
Tricher ċhiyd (-a, -éa)
Tricheur -euse ċhiydoru
Tricot xitingadys
Tricoter xitinge (-a, -éa)
Tricycle Tràjg
Trident Terspád təχˈçpɐd
Trier Sylk (-a, -ía) sɪlk
Trieuse Sylxent sɪlsənt
Trigonométrique Trigònmetrig tχiˈgɔnmetχik
Trillion sexaṅd
Trimestre Termóned təʁˈmonəd
Tringle Rengel ʁɛngəl
Trinquer kuvrýg
Triomphal Triqbon tχiɸɔn
Triomphalement Triqbas tχiɸɐs
Triomphateur Triqbor tχiɸɔʁ
Triompher Triqbe (-a, -éa) tχiɸ
Tripe itràlj
Triperie itràlitul
itràliskop
itràlirag
Triple Terpel tɛχpəl
Tripler Terplen (-na, -éna) tɛχplən
Tripode Tritĕs
tripòd
tχiˈtœs
tχiˈpɔd
Triporteur mo</br>tràjg
Tripot Næchtam
hipràdh
nɛːʃtɐm
Tripotée Oslákat
lipàtul
ɔçˈlɐkɐt
liˈpatul
Tripoter Nechtòk (-a, -ía)
qutòk (-a, -ía)
nëʃˈtɔk
goˈtɔk
Triptique Terbentyk tɛʁbəntɪk
Tristement Sneas çnɑːs
Tristesse Snaṅset çnɑ̃nsət
Triton tritœṅ
uròta
pisdak
Troisième Teren tɛʁən
Trolley oṅpærsh ɔ̃nˈpɛːχç
Trolleybus Pærsbus pɛːχçbus
Trombe Pœlsat puːlsɐt
Trombine Vœzet vuːzət
Trombinoscope Vuctœl vusˈtuːl
Trombone Rœmbondu
rœmψat
ʁuːmbɔndy
ʁuːmsɐt
Trompe Rœṁp ʁɔ̃ːmp
Tromper obreanes
reane
nùrule
ɔbˈʁɑːnəs
Tromperie Obreanad ɔbˈʁɑːnɐd
Trompéter Trœṁbes (-a, -ésa) txɔ̃mbəs
Trompette trœṁbet txɔ̃mbët
Trompettiste trœṁbetdu txɔ̃mbedy
Trompeur Obreanon ɔbˈʁɑːnɔnh
Tronc Ditæṅg
tràlj
di'tɛ̃ːŋ
tχaʎ
Tronçon Teṅgtrác tɛ̃ŋˈtχɐs
Tronçonner
tronquer
Teṅkùt (-a, -éa) tɛ̃ŋˈkyt
Trop Recert ʁɛsəχt
Trophée Troqb tχɔɸ
Tropical Tropýg tχoˈpɪg
Tropique Tropýq tχoˈpɪq
Trotter Klekte (-a, -éa)
Trottiner Klektine (-a, -éa)
Trottinette bakínaf
Trou Lul
pek
luklut
mizho
lul
pɛk
Troubadour, -vère Turvandak tuʁvɐndɐk
Trouble trœmonig
trœm
obtrœmad
Troubler Atrœme (-a, -éa)
obtrœme (-a, -éa)
ɐˈtʁuːm
ɔpˈtʁuːm
Trouée Valpek vɐlpëk
Trouer Pekes (-xa, -ésa) pekəs
Troupe Dùtul dytul
Troupeau Zómetul zometul
Trouvaille Vœndet
ĕreket
vuːndət
œʁekət
Trouver Vœnde (-a, -éa)
ĕrek (-a, -éka)
stum (-a, -éa)
vuːndə
œʁək
çtum
Trublion Obtrœmdu ɔpˈtχuːmdy
Truc Trùk tχyk
Truchement Itilònd itiˈlɔnd
Truffe Prigo pχigo
Truffer Aprígen (-na, -éna) ɐˈpχigən
Truie chwinek ʃwinək
Truite chubær ʃuˈbɛːʁ
Tsigane Ċigàndu tsiˈgandy
Tsunami Kovàqsin
ċunami
kɔvˈaqsin
t͡sunɐmi
Tu O o
Tube Tùp
qutáṅk
typ
kuˈtɑ̃ŋk
Tubercule Tuberkùl tubəχˈkyl
Tuberculeuxose
phtisie
Ftisonet ftisɔnət
Tuberculine Ftyn ftɪn
Tubulaiure Tùparys typɐʁɪs
Tuer Mat (-a, -éa) mɐt
Tuerie Matri mɐtxi
Tueur Matordu mɐtɔʁy
Tuf Tùv tyf
Tuile Tàjel tajəl
Tulipe batòla
algyg
Tulle Tùlj tyʎ
Tumeur Tùmor tymɔʁ
Tunique Kortròb
tunik
kɔʁtˈʁɔb
tunik
Tunnel Vegtùp
gàlri
vəkˈtyp
galʁi
Tunnelier Vegtùψent vəkˈtypsənt
Turbine Brœn bʁuːn
Turbo Brœnek
brœno
bʁuːnək
bʁuːno
Turbot Rœṁvisk ʁɔ̃ːmviçk
Turbulence Obtrœmet ɔpˈtχuːmət
Turbulent Obtrœmon ɔpˈtχuːmɔn
Tutelle Lekażínad lekɐˈd͡zinɐd
Tuteur Tenduvtíng
lekażíndu
təndufˈtiŋ
lekɐˈd͡zindy
Tutoiement Osdíkad ɔçˈdikɐd
Tutoyer Osdík (-ta, -téa) ɔçˈdik
Tuyau tùp
ċhusk
tùp
Type Typ
tɪp
Typhon erofixhoad
tuvon
Typique Typig tɪpik
Typographie Typogravet tɪpogʁɐvət
Typographique Typogravig tɪpogʁɐvik
Tyran Desposu

Ti | En-tête | Aneuvien | U