IDEO ANV Tr

Un article de Ideopedia.

Français Aneuvien A.P.I.
Trac Taṅz tɑ̃nz
Traçage Tracad tʁɐsɐd
Trace Tracys tʁɐsɪs
Tracer Trace (-a, -éa) tʁɐs
Tracter Trak (-ta, -téa) tʁɐk
Tracteur Traktor
agervik
tʁɐktɔʁ
ɐgəʁvik
Traction Traktyn tʁɐktɪn
Trader Dinkàpdu dinˈkapdy
Traditionnel Menàsatynen menˈasɐtɪnən
Traduction Traṅslòktyn tʁɑ̃çˈlɔktən
Traducteur Traṅslòkdu tʁɑ̃çˈlɔkdy
Traduire Traṅslòk (-ta, -téa) tʁɑ̃çˈlɔk
Traduisible Traṅslòkdar tʁɑ̃çˈlɔkdɐʁ
Trafic Tràvik
nechtrád
tʁavik
nəʃˈtʁɐd
Trafiquant Nechtrádu tʁavik
nəʃˈtʁɐdy
Trafiquer, -coter Nechtráde (-a, -éa)
obmòrfe (-a, -éa)
tʁavik
nəʃˈtʁɐd
ɔbˈmɔʁf
Tragédie Tròmak tʁɔmɐk
Tragédien Tròmadu tʁɔmɐdy
Tragicomédie Tròmed tʁɔməd
Tragicomique Tròmedig tʁɔmedik
Tragiquement Tròmigas tʁɔmikɐs
Trahir Làrul (-a, -ía) laʁul
Trahison Làrutyn laʁutən
Train Strægen
stra
krekísad
çtrɛːgən
çtrɐ
kʁeˈkisad
Traine Traak trɐːk
Trainée Traagys
traakad
trɐːgɪs
trɐːkɐd
Trainer Traage (-a, -éa)
trastáṅ (-na, -na)
trɐːg
trɐˈçtɑ̃n
Train-train Stra-tra çtʁɐtʁɐ
Traire laktràk (-ta, -a) lɐktʁak
Trait Trac
plat
zlup
tʁɐs
plɐt
ɮup
Traite Prachket
tràkat
monpágat
Prɐʃkət
tʁakɐt
mɔnpɐgɐt
Traitement Tradat tʁɐdɐt
Traité Trada tʁɐdɐ
Traiter Traden (-na, -éna)
nechklàt
tʁɐdən
nəʃˈklat
Traître làrulordu laʁulɔʁdy
Traîtrise Làrulys laʁuləs
Trajectoire Dulmýtor dulˈmɪtɔʁ
Trajet My
Tramage Trămad tʁɔmɐd
Tramer Trăme tʁɔm
Traminot Tramdu tʁɐmdy
Tramway Tramægen tʁɐˈmˈɛgən
Tranchage Ziyridat ziːʁidɐt
Tranchant (n.) Ziyridult ziːʁidylt
Tranche Ziyrys ziːʁəs
Trancher Ziyrj (-a, -ía) ziːʁj
Tranquilliser Qiyden (-na, -éna) qiːdən
Tranquillité Qiydet qiːdət
Tranquille Qiydon qiːdɔn
Tranquillement Qiydas qiːdɐs
Transaction Traaṅdyn tʁɑ̃ːndɪn
Transcription Traṅskríptyn tʁɑ̃sˈkʁiptən
Transcrire Traṅskríp (-ta, -a) tʁɑ̃sˈkʁip
Transférable Trasfærdar tʁɐsˈfɛːʁdɐʁ
Transfert, transférer Trasfær (-a, trasfeera) tʁɐsˈfɛːʁ
Transformable Tramòrfedar tʁɐˈmɔʁfədɐʁ
Transformateur Oṅkáṅvosaent ɔ̃ˈkɑ̃nvosɐənt
Transformation Tramòrfentyn tʁɐˈmɔʁfəntɪn
Transformer Tramòrfes (-a, -ésa) tʁɐˈmɔʁfəs
Transformiste Tramíhesdu tʁɐˈmiəçdy
Transgenre Eligósimondu eliˈgosimɔndy
Transiger Aṁpríd (-a, -ía) ɑ̃mˈpʁid
Transir Adkœrden (-a, -éa) ɐtˈkuʁdən
Transistor Traṅsístor tʁɑ̃nˈsiçtɔʁ
Transistorisation Traṅsístortyn ˌtʁɑ̃nˈsiçtɔχtɪn
Transistorisé Traṅsístoran tʁɑ̃sˈsiçtɔʁɐn
Transiter Traṅsíte (-a, -éa) tʁɑ̃nˈsit
Transitif Adolzhèntis
traṅsítis
ɐdɔlˈʒɛntis
tʁɑ̃ˈsitis
Transition Traṅsityn tʁɑ̃ˈsitən
Transitoire Traṅsitor tʁɑ̃nsitɔʁ
Transitivité Adolzhèntet
traṅsítet
ɐdɔlˈʒɛntət
tʁɑ̃nˈsitət
Translucide Traṅslúgdar tʁɑ̃sˈlugdɐʁ
Transmettre Traṅsmíd (-a, -a) tʁɑ̃sˈmid
Transmission Traṅsmítyn tʁɑ̃sˈmitən
Transparaître Traṅsadère (-a, -éra) tʁɑ̃nsɐdˈɛʁ
Transparence Traṅvèdet tʁɑ̃nˈvɛdət
Transparent Traṅvédar tʁɑ̃nˈvɛddɐʁ
Transportable Traṅsfærdar tʁɑ̃çˈfɛːʁdɐʁ
Transporter Traṅsfær (-a, -éa) tʁɑ̃çˈfɛːʁ
Transporteur Traṅsfæror tʁɑ̃çˈfɛːʁɔʁ
Transposer Traṅspòd (-a, -éa) tʁɑ̃çˈpɔd
Transposition Traṅspòdyn tʁɑ̃çˈpɔdɪn
Transsexualisme Traṅgooxesem tʁɑ̃nˈgoːksesəm
Transsexuel Traṅgoodu tʁɑ̃nˈgoːdy
Traque Kĕvet kœvət
Traquer Kĕvete (-a, -éa) kœvɛt
Travailler Làpor e (-a, -éa)
wark (-a, -ía)
lapɔʁ
vɐʁk
Travailleur Làpordu lapɔʁdy
Travers Traṅsd
dotraṅd
riput
tʁɑ̃nsd
dotʁɑ̃nd
ʁiput
Traverse (chf) Kawa kɐva
Traversée Kawehàrda
bakáwed
kɐvɛˈaʁdɐ
ˈkɐvɐ
Traverser Kawede (-a, -éa)
traṅpás (-sa, -a)
kɐvɛd
tʁɑ̃nˈpɐs
Traversin Sufká sufˈkɐ
Travesti Traṅsmíhadu tʁɑ̃sˈmiʔɐdy
Travestir Traṅsmíhen (-a, éna) tʁɑ̃sˈmiʔən
Travestissement Traṅsmíhad tʁɑ̃sˈmiʔɐd
Trébucher Nyraṅd (-a, -ía) nəʁˈɑ̃nd
Trèfle Træfel tʁɛːfəl
Treize dektern
tereg
dɛktəʁn
tɛʁək
Tréma Tryma tʁɪmɐ
Tremblement Trælad tʁɛːlɐd
Trembler Træl (-ta, -téa) tʁɛːl
Tremblote Trælet tʁɛːlet
Trémie Kravibòk kʁɐviˈbɔk
Trente Ternek tɛʁnək
Trépan Lultáqsat lulˈtɐksɐt
Trépanation Taqlútyn tɐqˈlutɪn
Trépaner Taqlútes (-sa, -ésa) tɐkˈlutəs
Trepied Trtĕs təʁtœs
Très -ert -əʁt
Trésorerie Tryzòri
tryzăr
tʁɪˌzɔʁi
Trésorier Tryzòridu tʁɪˌzɔʁidy
Treuil Karòlo kɐˈʁɔlo
Treuiller Karòles (-sa, -ésa) kɐˈʁɔləs
Tri- Teren- tɛʁən
Triage Sylkad sɪlkɐd
Triangle Trnaṅk təʁnˈɑ̃nk
Triangulaire Trnaṅkular təʁnˈɑ̃nkuˌlɐʁ
Triangulation Trnaṅkultyn təʁnˈɑ̃nkuˌltən
Trier Sylk (-a, -ía) sɪlk
Trieuse Sylxent sɪlsənt
Tribu Tandraṅg tɐndʁɑ̃ŋ
Tribulation Terpylentyn tɛʁpɪləntɪn
Tribun Tribùndu tʁiˈbyndy
Tribunal Lekplas lɛkplɐs
Tribune Tribùn tʁiˈbyn
Tributaire Tarbùtar tɐʁˈbytɐʁ
Tricher Ċhiyċd (-a, -ía) t͡ʃiːt͡sd
Tricherie Ċhiyċet t͡ʃit͡sət
Tricheur Ċhiydu t͡ʃiːdy
Trident Tertòsh təʁˈtɔç
Trigonométrique Trigònmetrig tʁiˈgɔnmetʁik
Trimestre Termóned təʁˈmonəd
Tringle Rengel ʁɛngəl
Triomphal Triqbon tʁiɸɔn
Triomphalement Triqbas tʁiɸɐs
Triomphateur Triqbor tʁiɸɔʁ
Triompher Triqbe (-a, -éa) tʁiɸ
Triple Terpel tɛʁpəl
Tripler Terplen (-na, -éna) tɛʁplən
Tripode Tritĕs
tripòd
tʁiˈtœs
tʁiˈpɔd
Triporteur Terolfærvik ˌteʁɔlˈfɛːʁvik
Tripot Næchtam nɛːʃtɐm
Tripotée Oslákat
lipàtul
ɔçˈlɐkɐt
liˈpatul
Tripoter Obtòk (-a, -ía) ɔpˈtɔk
Triptique Terbentyk tɛʁbəntɪk
Tristement Sneas çnɑːs
Tristesse Snaṅset çnɑ̃nsət
Troisième Teren tɛʁən
Trolley oṅpærsh ɔ̃nˈpɛːʁç
Trolleybus Pærsbus pɛːʁçbus
Trombe Pœlsat puːlsɐt
Trombine Vœzet vuːzət
Trombinoscope Vuctœl vusˈtuːl
Trombone Rœmbondu
rœmψat
ʁuːmbɔndy
ʁuːmsɐt
Trompe Rœṁp ʁɔ̃ːmp
Tromper obreanes ɔbˈʁɑːnəs
Tromperie Obreanad ɔbˈʁɑːnɐd
Trompéter Rœṁbytes (-ċa, -ésa) ʁɔ̃mbɪtəs
Trompettiste Rœṁbytdu ʁɔ̃mbɪtdy
Trompeur Obreanon ɔbˈʁɑːnɔnh
Tronc Tæṅg
tràlj
tɛ̃ːŋ
tʁaʎ
Tronçon Teṅgtrác tɛ̃ŋˈtʁɐs
Tronçonner Teṅkùt (-a, -éa) tɛ̃ŋˈkùt
Tronquer Teṅkùt (-a, -éa) tɛ̃ŋˈkùt
Trop Recert ʁɛsəʁt
Trophée Troqb tʁɔɸ
Tropical Trpýg təʁˈpɪg
Tropique Trpýq təʁˈpɪq
Trou Lul
pek
lul
pɛk
Troubadour, -vère Turvandak tuʁvɐndɐk
Trouble Obtrœmat ɔpˈtʁuːmɐt
Troubler Atrœme (-a, -éa)
obtrœme (-a, -éa)
ɐˈtʁuːm
ɔpˈtʁuːm
Troué Pekan pekɐn
Trouer Pekes (-xa, -ésa) pekəs
Troupe Dùtul dytul
Troupeau Zómetul zometul
Trouvaille Vœndet
ĕreket
vuːndət
œʁekət
Trouver Vœnde (-a, -éa)
ĕrek (-a, -éka)
stum (-a, -éa)
vuːndə
œʁək
çtum
Trublion Obtrœmdu ɔpˈtʁuːmdy
Truc Trùk tʁyk
Truchement Itilònd itiˈlɔnd
Truffe Prigo pʁigo
Truffer Aprígen (-na, -éna) ɐˈpʁigən
Truie chwinek ʃwinək
Truite chubær ʃuˈbɛːʁ
Tsigane Ċigàndu tsiˈgandy
Tsunami Kovàqsin
ċunami
kɔvˈaqsin
t͡sunɐmi
Tu O o
Tube Tùp
qutáṅk
typ
kuˈtɑ̃ŋk
Tubercule Tuberkùl tubəʁˈkyl
Tuberculeuxose, phtisie Ftisonet ftisɔnət
Tuberculine Ftyn ftɪn
Tubulaiure Tùparys typɐʁɪs
Tuer Mat (-a, -éa) mɐt
Tuerie Matiri mɐtiʁi
Tueur Matordu mɐtɔʁy
Tuf Tùv tyf
Tuile Tàjel tajəl
Tulle Tùlj tyʎ
Tumeur Tùmor tymɔʁ
Tunique Kortròb kɔʁtˈʁɔb
Tunnel Vegtùp vəkˈtyp
Tunnelier Vegtùψent vəkˈtypsənt
Turbine Brœn bʁuːn
Turbo Brœnek
brœno
bʁuːnək
bʁuːno
Turbot Rœṁvisk ʁɔ̃ːmviçk
Turbulence Obtrœmet ɔpˈtʁuːmət
Turbulent Obtrœmon ɔpˈtʁuːmɔn
Tutelle Lekażínad lekɐˈd͡zinɐd
Tuteur Tenduvtíng
lekażíndu
təndufˈtiŋ
lekɐˈd͡zindy
Tutoiement Osdíkad ɔçˈdikɐd
Tutoyer Osdík (-ta, -téa) ɔçˈdik
Tulipe Batòla bɐˈtɔlɐ
Tuyau Distùp diçˈtùp
Type Typ
tɪp
Typhon Tifoṅ tifɔ̃
Typique Typig tɪpik
Typographie Typogravet tɪpogʁɐvət
Typographique Typogravig tɪpogʁɐvik

Ti | En-tête | Aneuvien | U