IDEO ANV Ti

Un article de Ideopedia.

Version du 18 juillet 2022 à 16:00 par Anoev (Discuter | Contributions)
(diff) ← Version précédente | Voir la version courante (diff) | Version suivante → (diff)
Français Aneuvien A.P.I.
Ticket Nòtin
Tiédasse Nechlònad
nechtépis
nəʃˈlɔnɐd
nəʃˈtepis
Tiède Lònad
tepis
lɔnɐd
tepis
Tièdement Tepas
Tiédeur Lonadet
tepet
lonɐdət
Tienne Ted təd
Tierce Teren
terpòstul
drekusat
trintelan
tɛʁən
terˈpɔçtul
dʁekusɐt
trintəlɐn
Tiercé Hipter iptəʁ
Tiers Ternax
teren

alitasdu
tɛʁnɐks
tɛʁən
Tige Tiyb
ting
tiːb
tiŋ
Tigré Tigran tigʁɐn
Tigresse Tigr tigʁ
Tigron Tiglo tiglo
Timbre Dymber
staṁp
dɪmbəʁ
çtɑ̃mp
Timide Xadăn ksɐdɔn
Timidement Xadăs ksɐdɔs
Timidité Xadet ksɐdət
Tintement Dyndat dɪnd
Tinter Dynd (-a, ía) dɪnd
Tir Chut
snip
ʃut
çnip
Tirage Tragat
prindat
tʁɐgdɐt
pʁindɐt
Tire-bouchon kolmosrov
Tirer Trag (-a, -éa)
chud (-a, -éa)
snip (-pa, -a)
prind (-a, -ía)
tʁɐg
ʃud
çnip
pʁind
Tireur Snipdu
çhudu
çnipdy
ʃudy
Tireuse Princent pʁinsənt
Tiroir Trabók tʁɐˈbok
Tisane Lupíktyn luˈpiktən
Tirelire Klynwin klɪnwin
Tissage Trăma
trămys
trămfàktur
tʁɔmɐ
tʁɔməs
tʁɔmˈfaktuʁ
Tisser Trămes (-sa, -ésa) txɔməs
Tisserand Trămdu txɔmdy
Tissu Trămyt
livrèt
txɔmɪt
Titane Titàn ti'tan
Titrage adùlkapad ɐˈdylkɐpɐd
Titre kapùl
naam
tidra
not
dylkɐp
tidʁɐ
Titrer Kapùle (-a, -éa)
tidren (-a, -éna)
dylkɐpən
tidʁən
Tocsin Nodbælh
nodýnd
nɔdˈbɛɫ
nɔdɪnd
Toboggan Wepláṅk
xemòct
Tohu-bohu Hrovorùlat hχɔvɔˈʁylɐt
Toile Tiyyl tiɨːl
Toilette Twàlet
mihet
làtryn
twalət
miʔət
latʁɪn
Toiletter Wach ùt zos
Toit Todàr tɔˈdaʁ
Toit ouvrant
vélux
Todàr-blàj ˈtɔdaʁˈblaj
Toiture Todœl tɔˈdu:l
Tolérable Subriyndar
Tolérance subriynet
metriynet
Tolérant Subrinon
Tolérer Subriynj (-a, -ía)
Tomate Tomod tɔmɔd
Tombe Spùltur çpyltyʁ
Tomber Vàle (-a, -éa) vàl
Tome Knediv
Tomme Tom tɔm
Ton Ted təd
Tondeuse Tœṅsat tɔ̃nsɐt
Tondre Tœṅse (-a, -éa) tɔ̃nsə
Tonnage Tonet tɔnët
Tonneau Bàrik
toplak
topril
roflògad
rotvàl
baʁik<br/
Tonnelet Toprilin tɔpʁilin
Tonnelier Toprifàkdu tɔpʁilˑfakdy
Tonnellerie Toprifàktur tɔpʁilˑfaktuʁ
Tonner Krreken (-na, -éna) kʀɛkən
Tonnerre Krrek kʀɛk
Tonsure Tœṅsdat
tœṅsys
tɔ̃sdɐt
tɔ̃nsɪs
Tonte Tœṅdat tɔ̃ndɐt
Tonton Tanko tɐnko
Toque Kók kok
Torche fœchtyg
lugtyg
Torchon Tùch
Tordre Chrjĕs (-isa, -isa)
chride (-a, -éa)
ʃxjœs
ʃxid
Tordu Chrisan
chridanu
ʃxisän
ʃʁidäny
Tore Krolýndar kʁoˈlɪndɐʁ
Torique Krolýndig kʁoˈlɪndik
Tornade Rofíxhad ʁoˈfikʃɐd
Torrent Strul çtxul
Torrentiel Struleon çtxulëön
Tors Chri ʃʁi
Torsade Chrideryn ʃʁidəʁɪn
Torsader Chrideres (-ċa, -ésa) ʃʁidɛʁəs
Torse Pækt pɛːkt
Torsion Chryn ʃʁɪn
Tort Doṅr dɔ̃ʁ
Tortionnaire Tràvydu tʁavədy
Tortue Tartúg taʁˈtug
Torture Tràvjad tʁavjɐd
Torturer Tràvj (-a, ía)
obòrge (-a, -éa)
tʁavj
Tôt Lypas lɪpɐs
Totalité Alent, omnet ɐlənt, ɔmnət
Totalement Alas ɐlɐs
Totaliser Ales (-sa, -ésa) ɐləs
Totalitaire Alogaren ɐloˈgɐʁən
Totalitarisme Alogáresem ɐloˈgɐʁesəm
Touche Klavat
tokt
ùsar
klɐvɐt
tɔkt
ysɐʁ
Toucher Tok (-a, -ía)
tòket
tɔkët
Toujours Rèpen
reen
ʁêpən
Toundra Tœndra tuːndʁɐ
Tour Toar
zhirgat
rot
roċent
vỳrat
tɔːʁ
zirgɐt
ʁɔt
ʁɔt͡sənt
vɨʁat
Tourbe Tœrb tuːʁb
Tourbière Turbaréa ˌtuʁbɐˈʁeɐ
Tourisme Làmylad lamɪlɐd
Touriste Làmyladu lamɪˌlɐdy
Touristique Làmyligon lamɪlik
Tourner Zhiyr (-a, -ía)
ròten (-na, -éna)
roċen (-a, -éna)
vyyr (-a, -ía)
ʒiːʁ
ʁɔtsən
vɨːʁ
Tournesol Sungòla sunˈgɔlɐ
Tournevis Srovroċat çʁɔvʁɔt͡sɐt
Tourniquet Qob qöb
Tournure Vyyrys vɨːʁɪs
Tourte Kowòrd
tord

tɔʁd
Tourteau Tœrkaṅk
torkes
tœrto
tuːʁkɑ̃nk
tɔʁkəs
tuːʁto
Tourtereau -relle tœv tuːf
Toussaint Omsándav
Tousser Kqauge
Tout Gans
lal
omen
gɐns
lɐl
ɔmən
Tout-de-suite Dhepas ðɛpɐs
Tout le monde Omnedur ɔmnedyʁ
Toux Kqaug
Toxémie Inemòxet inəmˈɔksət
Toxicité Toxet tɔksət
Toxicologue Toxlògdu tɔkslɔgdy
Toxicologie Toxlòget tɔkslɔgət
Toxicomane Toxœzhdu tɔˈksuːʒdy
Toxicomanie Toxœzhet tɔˈksuːʒət
Toxinique Toxerýlig tɔksəˈʁɪlik
Toxinque Toxig tɔksik

Ta | T | En-tête | Aneuvien | Tr