IDEO ANV Ta

Un article de Ideopedia.

Français Aneuvien A.P.I.
Ta, ton Ted təd
Tabac Tăbak tɔbɐk
Tabagie Tăbachet tɔbɐʃət
Tabernacle Tàrnakel taʁnɐkək
Table Mes
Tàbel
mɛs
tabəl
Tableau Tàabel
Ărpar
skriplaṅ
taäbəl
ɔʁpɐʁ
Tablier Moav mö:f
Tabou Tàbu tabu
Tabouret Sedjino
Tabulation Tablentyn tablɛntən
(du) tac au tac Tàkev-ni-tàx takəfniˈtaks
Tâche Làp lap
Tache Makl mɐkl
Tacher Maakl (-a, -úla) mɐ:kl
Tâcher Làver (-a, -éra) lavəʁ
Tâcheron Làpodu lapody
Tacheter Omákl (-a, -ùla) ɔˈmɐkl
Tact Luvet luvət
Tactile Toktis tɔktis
Tactique Tàktikg taktik
Taffe Tàv taf
Taffetas Tàfta taftɐ
Tag Tàg tag
Taïga Tàjga tajgɐ
Taille Ckryt
soor
somnæla
jàles
skʁɪt
soːʁ
sɔmˈnɛːlɐ
jaləs
Taille-crayon karanckrýsat
Tailler Ckryte (-a, -éa) skʁɪt
Tailleur Ckrydu
Nætedu
skʁɪdy
nɛːtədy
Taire Silen (-na, -éna) silən
Talent Thal θɐl
Talentueux Thalon θɐlɔn
Talon Taak
Telf
tɐːk
tɛlf
Talonnable Obtaakdar ɔpˈtɐːkdɐʁ
Talonner Obtaak (-a, -ía)
Ataak (-a, -ía)
ɔptɐːk
ɐtɐːk
Tamanoir Furœṁψo fuˈʁɔ̃mpso
Tambour Tròmaldu
tromsat
tʁɔmɐl
Tambourin Tròmalin tʁɔmɐlin
Tambouriner Tròmaren (-na, -éna) tʁɔmɐʁən
Tamis Lărefi lɔʁefi
Tamiser Lărfen (-a, -éna) lɔʁfən
Tampon kolmor
taṁpo
kàchor
Tamponner kolmàt (-a, -éa)
taṁpohes (-sa, -ésa)
kachèd (-a, -éda)
Tan Kærb
Tandis que Oltèmtep ɔlˈtɛmtəp
Tangent Taṅzhun tɑ̃nʒun
Tangentielle Taṅzhùdal tɑ̃ʒyl
Tangible Taṅzhdar tɑ̃nʒdɐʁ
Tango Taṅgo tɑ̃ngo
Tanin Kærb kɛʁb
Tank, char d'assaut Kyrekuur kɪʁəˈkyːʁ
Tannage Kærbad kɛʁbɐd
Tanner Kærbe (-a, -éa)
gruke (-a, -éa)
morkes (-a, -ésa)
kɛʁbə
Tannerie Kærbos
kerbéa
kærberi
kɛʁbos
Tanneur Kærbor kɛʁbɔʁ
Tant Gylo gɪlo
Tante Franpárkad fʁɐnˈpɐʁkɐd
Tantôt od _ od
vysílas
ɐliˈtɛmp
Tant que Gyltep gɪltəp
Taper Téke (-a, -éa)
slaag (-a, -éa)
tàjeb (-ba, -éba)
dinsèp (-a, -épa)
tek

dinˈsɛp
Tapin Gepráset geˈpʁɐsət
Tapiner Geprás (-ka, -kía) geˈpʁɐs
Tapioca Mànjoka manjɔkɐ
Tapir Tàpyr tapɪʁ
Tapis Krentràdh kʁənˈtʁɐð
Tapisserie Valtràdh vɐlˈtʁɐð
Tapissier Tràdhdu tʁaðdy
Tapuscrit Tyskrípys təˈçʁipəs
Taquin Duzĕṅ
ziycpil
duzœ̃
ziːspil
Taquiner Duzen (-na, -éna) duzən
Tard Pyl pɪl
Tarder Pylen (-na, -éna) pɪlən
Tardif Pylis pɪlis
Tardivement Pylas pɪlɐs
Tare pleza
ertilă
Tarif trefazh
Tarte Tord tɔʁd
Tartine Tooct toːst
Tartiner Toocer (-ra, -era) toːsəʁ
Tas Molov mɔlɔf
Tasse Bevrál bəvˈʁɐl
Tassement Molovad mɔlɔvɐd
Tasser Molove (-a, -éa) molɔv
Taste-vin Ĕntásdu œnˈtɐçdy
Tata Tànta tantɐ
Tâter Ertòk (-a, -ía)
erbús (-ka, -kéa)
ertáste (-a, -éa)
əʁˈtɔk
əʁˈbus
əʁˈtɐçtə
Tatillon Adnerchrækton<du/sub> ɐdnəʃˈʁɛːktɔndy
Tâtonner Ψertòk (-a, -ía)
ψerbús (-ka, -kéa)
psəʁˈtɔk
psəʁˈbus
Tatou Tatœ tɐˈtuː
Tatouage Palráfvat pɐlˈʁɐfvɐt
Tatouer Palráv (-a, -éa) pɐlˈʁɐf
Tatoueur Palrávdu pɐlˈʁɐvdy
Taupe Toopdu
tooψent
toːp
Taupinière Topàlri toˈpalʁi
Taureau Booved
Taurus
boːvəd
tɐʊʁus
Taurin boodeon
Tautologie Vertàdret vəʁˈtadʁət
Taux Taug tɐʊg
Taxation Tàxentyn taksəntɪn
Taxe Tàx taks
Taxer Tàkes (-xa, -ésa) takəs
Taxi Medœṅ
Tàxi
medɔ̃ːn
taksi
Taxi-boy/-girl Hoψèṅdu ɔpsˈɛ̃ndy
Taximètre Medoṁétersat
medoṅúmsat
medɔ̃ˈmetəʁsɐt
Tchat Klavlòket klɐvˈlɔkət
Tchatche Ċhàch t͡ʃat͡ʃ
Tchatcher Ċhàrl (-a, ía) t͡ʃaʁl
Tchatter Klavlòk (-ta, -téa) klɐvˈlɔk
Technicien Teqnidu qknidy
Technique Perad
peron
teqnikg
peʁɐd
peʁɔn
qknik
Techniquement Teqnas
Technocratie Teqrádetu tɛqˈrɐdətety
Technocratique teqrádig
Technologie Teqnilòget tɛqniˈlögət
Technologique Teqnilog tɛqnilɔk
Teck Tæk tɛːk
Tectonique Kræprĕlikg kʁɛːpʁœlik
Tégument Sepal sepɐl
Teindre Tiynde (-a, -éa) tiːndə
Teinte Tynda tɪndɐ
Teinter Tyndes (-a, -ésa) tɪndəs
Teinture Tyndys tɪndəs
Tel Tan tän
Téléobjectif Teláṅstul teˈlɑ̃ns
Télécabine Kabinábel kɐbinˈɐbəl
Télécommande dibòxat
Télécommunication Telkopàldentyn tɛlkoˈpalˌdɛntən
Télégramme Telegraam teleˈgʁɐːm
Télégraphier Telegráf (-a, -ía) teleˈgʁɐf
Télégraphique Telegraafig teleˈgʁɐːfik
Télémètre Telemétersat teleˈmetɛʁsat
Télémétrique Telemétrig teleˈmetʁig
Télépathique Teledœmetig təlˈduːmətik
Téléphérique alkáṅvabel
alkaṅvábyn
ɐlˈkɑ̃nvɐbəl
ɐlkɑ̃nˈvɐbən
Téléphone Telefqbfòn
ruvsat
teleˈfɸɔn
Téléphoner Telefqbfòne (-a, -éa) teleˈfɸɔn
Téléphonique Telefònig teleˈfɔnik
Télescopage Inaakad iˈnɐːkɐd
Télescope Teleckòψat
teleckòψent
iklapiglás
teleˈskɔpsɐt
teleˈskɔpsənt
iˌklɐpiˈglɐs
Télescoper Inaakes (-xa, -ésa) iˈnɐːkən
Téléscopique Iklàpig iˈklapik
Téléscripteur Teleskríψent teleˈçʁipsənt
Télésiège Sedjábel ˌsədjˈɐbəl
Téléski Skjábel çkjaɐbəl
Téléviseur telvéżent
telvéṅtal
Télévision telvédyn
telvéżent
Témoignage Teltada tɜltɐdɐ
Témoigner Telten (-a, -éna) tɜltən
Témoin Teltadu
gĕvob
teltob
tɜltɐdy
gœvɔp>
tɛltɔp
Tempe Tỳmb tɨmb
Température Ċelsys t͡sɛlsɪs
Tempérer Amóderes (-sa, -ésa) ɐˈmodeʁəs
Tempête fixhòka fiˈkʃɔkä
Tempêter Xhòkode (-a, -éa) kʃɔkɔd
Tempêtueux Xhòkodon kʃɔkodɔn
Temple Tæempel ːmpəl
Temporal Tỳmboran tɨmbɔʁɐn
Temporel Tempon tɛmpɔn
Temporisation Temportyn tɛmpɔʁtən
Temporiser Tempores (-sa, -ésa) tɛmpɔʁəs
Temps Temp
Hroon
Wæder
tɛmp
hχoːn
vɛːdəʁ
Tender Ponud pɔnud
Tendeur Soxat sɔksɐt
Tendinite Nardót
achdót
nɐʁˈdot
ɐʃˈdot
Tendon Narev
àch
nɐʁəf
Tendre Dyla
sokem (-ma, -éma)
dɪlɐ
sɔkəm
Tendrement Dylas dɪlɐs
Tendresse Dylanet dɪlɐnət
Tendreté Dylet dɪlət
Tendron Dylok
Dylka
dɪlɔk
dɪlkɐ
Tenir Tenj (-a, ía) tɛnj
Tenniswoman Tenisdu teniscdy
Tension Soketyn
voltad
sɔketɪn
vɔltɐd
Tentation Verlentyn vɛʁləntɪn
Tentative Gæsad gɛːsäd
Tente Sokoos sokoːs
Tenter Verle (-a, -éa)
Gæs (-a, geesa)
vɛʁləs
gɛːs
Tenture Valsok vɐlsɔk
Tenue Tenjet
mihet
tɛnjət
miət
Ter Terenf
Térébenthine Trebĕṅthyn tʁeˈbœ̃nθɪn
Térébinthe Trebĕṅtend tʁeˈbœ̃ntənd
Terme Kunet
ryt
sĕl
sok
kunət
ʁɪt
sœl
sɔk
Terminaison kœnad
kun
slokún
kun
Terminer Kunes (-sa, -ésa) kunəs
Terminus Kunàlt kunˈalt
Ternaire Ternar tɛʁnɐʁ
Terne Lirb liʁb
Terrain Krendéa kχənˈdeɐ
Terrasse krenkína
hogpláṅ
ɔkˈplɑ̃
Terrassement Krenkínad kʁənˈkinɐd
Terrasser krenkídor (-a, -ía)
ervík (-ta, -téa)
Terrassier Krenkídu kʁənˈkidy
Terre Aard
krænd
fœṅg
ɐːʁd
kʁɛːnd
fɔ̃ːŋ
Terreau Lefœṅg leˈfɔ̃ːŋ
Terrestre, terrien Aarden
krænden
fœṅgen
ɐːʁdən
kʁɛːnden
fɔ̃ːgən
Terreur Troar tʁɔːʁ
Terrible Troaron
triblig
tʁiblik
Terriblement Troaras
Terril Karbèg kɐʁˈbɛg
Territoire Likrænd liˈkʁɛːnd
Territorial Likrænden liˈkʁɛːndən
Terroir Alfœṅg ɐlˈfɔ̃ːŋ
Terrorismte Tròresemdu tʁɔʁesəmdy
Tertiaire Tersjar tɛʁsjɐʁ
Test prov
tect
krép
tɛst
Testament Netrànt neˈtxant
Testamentaire Netrànar neˈtxanär
Testataire Nektraṅvègdu netxäˈvɛgdy
Testateur Netrandu neˈtxandy
Tester Tecte (-a, -éa)
prove (-a, -éa)
netràne (-a, -éa)
tɛstə
neˈtxàn
Testeur provdu
provsaent
Testicule Sperpòl çpəʁˈpɔl
Têtard Babraan bɐbˈʁɐːn
Tête Kàp kap
Tétée Brevad bʁevɐd
Téter Brev (-a, éva) bʁɛf
Tétine Bresat bʁesɐt
Téton Kunabr kunɐpχ
Tétraplégique Vopleegdu voˈpleːgdy
Tétrapode Quafœntenyr kwɐfuːntənʁ
Têtu Pænek
stænxat
pɛːnək
çtɛːnsɐt
Texte Sĕvek sœvək
Textuellement Sĕvkonas sœfkönɐs
Thé Toj tɔj
Théâtral Theatron θɑːtxön
Théâtraliser Theatren (-a, -éna) θɑːtxən
Théâtre Theatr θɑːtʁ
Théâtreux Plaṅchàjdu
nechkòmdu
plɑ̃ʃˈajdy
nəʃˈkɔmdy
Théïère Tojpot tɔjpɔt
Théine Tojin tɔjin
Thématique Thæmig θɛːmik
Thème Thæm
uslòktyn
θɛːm
Théologie Divlóget divˈlogət
Théorème raṅélet
Théoricien elmédu
Théorie elmélet
Théoriquement elméligas
Thermalisme Thærmesem θɛːʁmesəm
Thermes Thærme θɛːʁmə
Thermique Thærmig θɛːʁmik
Thermomètre Thermetàrsat
celmetàrsat
θəʁmeˈtaχsɐt
Thermométrique Thermetrig θəʁmeˈtχik
Thermostat Thermestáṅsat θɛʁˈməˈçtɑ̃nsɐt
Thermostatique Thermestáṅtig θɛʁˈməˈçtɑ̃ntik
Thon Thœṅ θɔ̃ː
Thonier Thoṅboot
thoṅxhip
θɔ̃ˈboːt
θɔ̃ˈʃip
Thym Thym θɪm
Thymus Thiym θiːm

S | T | En-tête | Aneuvien | Ti