IDEO ANV L

Un article de Ideopedia.

Français Aneuvien A.P.I.
-bas Dæaar dɛɐːʁ
Labial Làbjen labjən
Laborantin Ziwárdu
zilàbdu
ziˈvɐʁdy
ziˈlabdy
Laboratoire Ziwarxal zivɐʁsɐl
Labyrinthe Slutròg çlutˈχɔg
Lac Lóg log
Lâche Lax
deràk
lɐks
dəˈʁak
Lâchement Deràkas dəˈʁakɐs
Lâcher Laxe (-a, -éa) lɐks
Lâcheté Deràket dəˈʁakət
Lacrimal Làkrymen lakχɪmən
Lacs Leah lɑː
Lactaire Lakfœng lɐkˈfuːŋ
Lactarium Kalaktoos kɐlɐktˈoːs
Lactation Làktyn laktɪn
Lacté Làktan laktɐn
Lacustre Lógen logən
Lagon Neslóg nəçˈlog
Laid Mjyċh mjɪt͡ʃ
Laideur Mjyċhet mjɪt͡ʃət
Laideron Mjydu mjɪʃdy
Laine Woal vɔːl
Laineux Wòlon vɔlɔn
Laisser Læd (-a, -ía)
liym (-a, -ía)
lɛːd
liːm
Lait Làk lak
Laitage Làkprod làkpʁɔd
Laiterie Laktoos lakˈtoːs
Laiteux Làkton laktɔn
Laitier Làkten
lakthógdu
virjà
subreen
subènt
Laktən
lakˈtogdy
viˈrja
subˈʁeːn
suˈbɛnt
Lame Blàd blad
Lamelle Blàdin bladin
Lampée Dalàket dɐˈlaket
Lampe Lubok
luxat
Lubɔk
luksɐt
Lampiste Luxadu Luksɐdy
Lampisterie Luboos Lubˈoːs
Lance Zhàvlar
axlànsat
ʒavlɐʁ
ɐksˈlansɐt
Lance-flamme Iginsat iginsɐt
Lancement Zlaanad ɮɐːnɐd
Lancer Zlaaàn ɮɐːan
Lanceur Zlànordu
zlànsent
ɮanɔʁdy
ɮansənt
Lancier Zhàvlardak ʒavlɐʁdɐk
Landau Lepraam leˈpʁɐːm
Land Mor mɔʁ
Lande Kraṅd kχɑ̃nd
Langage Spralad
idjóm
çpʁɐlɐd
idˈjom
Langue Lànj
sprat
laɲ
çprɐt
Langoustine Laṅgœstin lɑ̃ˈguːçtin
Lanterne Lubok
luxat
Lubɔk
luksɐt
Lanterneau Entodàra əntoˈdaʁɐ
Lapin Kunyl
Ràbyt
kunəl
ʁabət
Lapon Samendu sɐməndy
Lapsus Làψus lapsus
Lard Liptal liptɐl
Larder Pĕrkes (-a, -ésa) pœʁkəs
Lardoire Spisting çpiçtiŋ
Lardon Liptacok liptɐsɔk
Large Næl
abkòstev
nɛːl
ɐpˈkɔçtəf
Largesse Pĕrdíget pəʁˈdigət
Largeur Nælet nɛːlət
Largue Tùlaf tylɐf
Larguer Ozlàt (-a, -éa) oˈɮat
Larme Làkrym lakʁɪm
Larmoyer, chialer nechlàker (-a, -kría) nəʃˈlakəʁ
Latéral Làteren lateʁən
Latin Làċen lat͡sən
Latinisme
latiniste
Làċenesem, laċenlòkdu lat͡sənˌesəm
lat͡sənˌlɔkdy
Latitude Ladetud ladetud
Latrine(s) Làtryn latχɪn
Lavable Wachdar vɐʃdɐʁ
Lavabo Wachăq vɐʃɔq
Lavande -din Làfaṅdet lafɑ̃ndət
Lavandière Tugwáchkad tugˈvɐʃkɐd
Lave Rubut ʁubut
Laver Wach (-a, -éa) vɐʃ
Laverie Wachkop vɐʃkɔp
Laxismte Lædemt lɛːesəmt
Laxité Laxet lɐksət
Layette Babtúg bɐbˈtug
Leader Liyder
liydu
liːdəʁ
liːdy
Leadership Liyderet liːdɛʁət
Lèche-cul Nechlajubmídem
deglànjon, -edu
flàgordu
nəʃˌlajubˈmidɔʁ
dəgˈlaɲɔn
flagɔʁdy
Lécher Lànjes (-isa, ísa) laɲəs
Leçon Lera leʁɐ
Lecteur Lekdu
lexent
lɛkdy
lɛksənt
Lectorat Lekdutul lɛkdytul
Lecture Lektyns lɛktɪns
Légal Lègen lɛgən
Légalisation Lègestyn lɛgəçtɪn
Légaliser Lèges (-a, -ésa) lɛgəs
Légaliste Lègeset lɛgesət
Légalité Lèget lɛgət
Légataire Levègdu leˈvɛgdy
Légation Legavtyn legɐtfən
Léger Seq sɛq
Légèreté Seqet sɛqət
Legiférer Lugdor (-a, -ésa) lugdɔʁ
Législatif Legenteris legənˌteʁis
Législation Lègertyn lɛgɛʁtən
Législature Lugentrys lugəntʁɪs
Légiste Legérset ləˈgeʁsət
Légitime Léktym lektəm
Légitimer Lékteme lektɛm
Legs Legèft leˈgɛft
Léguer Legèven (-na, -éna) leˈgɛvən
Légume Pỳrnadu<be/>hógdu pɨʁnɐdy
ogdy
Légumier Pỳrneg pɨʁnək
Lendemain Posdeav pɔçdɑːf
Lentement Paṅsas pɑ̃nsɐs
Lenteur Paṅset pɑ̃nsət
Lentille Laṅz
lɑ̃nz
ɪps
Lesbien Lesvbhen /lɛçvən/
Lesbienne Imqúkad imˈkukɐd
Lessivable Lóndar londɐʁ
Lessivage Lónad lonɐd
Lessive Lónaq
lónprod
lonɐq
lonpʁɔd
Lessiver Lónes (-sa, -ésa) lonəs
Lettre Epest
litter
epəçt
litəʁ
Lettré Litteran liteʁɐn
Lettrine Relítter ʁelitəʁ
Leur Loed lœːd
Lever Riysad
akáxad
riys (-a, -ía)
akáges (-xa, -ésa)
ʁiːsɐd
ɐˈkɐksɐt
ʁiːs
ɐˈkɐgəs
Lévitation Erflúktyn əʁˈfluktɪn
Léviter Erflúk (-ta, -túa) əʁˈfluk
Lèvre Làbj labj
Libérable Fræjdar fʁɛːjdɐʁ
Libéral Fræjden fʁɛːjdən
Libération Fræ</sub>ejtyn fʁɛːjtən
Libérer Fræjes (-sa, -ésa) fʁɛːjə
Libertaire Fræjentar fʁɛːjəntɐʁ
Liberté Fræjet fʁɛːjət
Libertin Fræjon fʁɛːjɔn
Libertinage Fræjad, qufræjad kufʁɛːjɐd
Libidineux Qudon kudɔn
Libido Qudet kudət
Libraire Knethógdu kneˈθogdy
Librairie Kneskop
ralòk
kneçkɔp
ʁɐˈlɔk
Libre Freæj fʁɛːj
Lice (en_) Licev lisəf
Licence Licens lisəns
Licencié Licensan
uzhòψan
liˈsənsɐn
yˈʒɔpsɐn
Licencier Uzhòbes (-ψa, -ésa) yˈʒɔbəs
Licencieux licenson lisənsɔn
Licher Gylànjes gəˈlanjəs
Licorne Tyrgíp təʁgˈip
Lied Likaṅt likɑ̃nt
Liège Ljæzh ljɛːʒ
Lien Dixip diksip
Lier Doxop (-a, -éa) dɔksɔp
Lierre Ljær ljɛːʁ
Lieu Klœt
lhoj
kluːt
ɫɔj
Lieutenant Klutènjordu kluˈtɛnjɔʁdy
Lièvre Haard ɐːʁd
Liftier Lyfdu lɪfdy
Lifting Trapallad tχɐpɐlːɐd
Ligne Dùlt
dùlen
dylt
dylən
Lignée Gemùlet gəmˈylət
Ligre, ligron Leogred leɔgʁəd
Limace Limàk
ròla
liˈmak
ʁɔlɐ
Limaille Rrisys ʀisəs
Lime Rris
hrlim
ʀis
hχlim
Limer Rriz (-a, -ía) ʀiz
Limier Læsqor lɛːçkɔʁ
Limitation Limityn limitən
Limite Limit limit
Limiter Limite (-a, -éa) limit
Limon Limoṅ
tefèrsat
hibar
lymó
limɔ̃
teˈfɛʁsɐt
hibɐʁ
ləˈmo
Limonadier Lỳmonadu ɫɨmonɐdy
Limoneux Limon limɔn
Limonier Baríp bɐʁˈip
Limonière Hibarxel ibɐʁsəl
Limpide Traṅvídar tχɑ̃ˈvidɐʁ
Limpidité Traṅvídet tχɑ̃ˈvidət
Linéaire Dùlar dylɐʁ
Linéarité Dùlaret dylɐʁət
Linger Tuge (-a, -éa) tug
Lingerie Tuglul
tugsal
kasomítul
tuglul
tugzɐl
ˌkɐsoˈmitul
Lingette Tugin tugin
Lionne Leo leo
Lionceau Nexaléo ˌnɛksɐˈleo
Liquide Lekýdin leˈkɪdin
Liquider Lekýde (-a, -éa)
Ogmát (-a, -éa)
leˈkɪd
ɔgˈmɐt
Liquidités Lekýdete leˈkɪdɛt
Lire Lek (-ta, -téa) lɛk
Lisier Felkoraṅ fɛlkɔʁɑ̃
Lisière Latita lɐtitɐ
Lisse Lwyn lwɪn
Lissage Alwýnad ɐˈlwɪnɐd
Lisser Alwýn (-a, -ía) ɐˈlwɪn
Listage Listad liçtɐd
Liste List liçt
Lister Listen (-a, -éna) liçtən
Listéria Lystría ləçˈtχiɐ
Listériose Lystríoz ləçˈtχios
Lit Kàm
sœvo
kam
suːvo
Literie Sœvet suːvət
Lithographie Lithorávetys liθoˈʁɐvətɪs
Lithographique Lithorávig liθoˈʁɐvik
Litière Alrán ɐlˈʁɐn
Litre Litr litχ
Littoral Lidora lidoʁɐ
Livide Erplèm əʁˈplɛm
Lividité Erplèmet əʁˈplɛmət
Livraison Farfærtyn fɐʁˈfɛːʁtɪən
Livre Pœnd
kneg
puːnd
knɛg
Livrer Farfær (-a, -ía)
obgèven (-na, -éna)
fɐʁˈfɛːʁ
ɔbˈgɛvən
Livresque Knegon knɛgɔn
Livret Keflío keˈflio
Livreur Farfærdu fɐʁˈfɛːʁdy
Lobby Lobbyi ʙi
Local Klœton
inklœt
kluːtɔn
inˈkluːt
Localement Klœtas kluːtɐs
Localiser Klœtes (-ċa, -ésa) ˈkluːtəs
Localité Klutéa klutˈeɐ
Locataire alqindu ɐlqindy
Location Alqityn ɐlqitən
Locomoteur Traxent tχɐksənt
Locomotion Trakkyn tχɐkːɪn
Locomotive Trakkov tχɐkːɔf
Locuteur Lokùdu loˈkydy
Locution Lokùdet loˈkydət
Logarithme Logàritem lɔˈgaʁitəm
Loge Lozh lɔʒ
Logement Lozha
dom
lɔʒɐ
dɔm
Loger Lòzhens (-a, -éa) lɔʒəns
Logiciel Okardor okɐʁdɔʁ
Logique Raṅtikg
lòzhikg
ʁɑ̃ntik
lɔʒik
Logiquement Raṅtas
lòzhjas
ʁɑ̃ntɐs
lɔʒjɐs
Logis Lòzhi lɔʒi
Logistique Omgèlikg ɔmˈgɛlik
Logorrhée Flupàrlet
fluskrípet
fluˈpaʁlət
fluˈçkʁipət
Loi Lek lɛk
Lointain Telon tɛlɔn
Loisible Licdar lisdɐʁ
Loisiblement Licdas lisdɐs
Loisir Licend
lùdere
lisənd
lydɛʁ
Loisirer Licen (-na, -éna) lisən
Lombaire Lœmbar luːmbɐʁ
Lombalgie Lœmbdol luːmdɔl
Lombes Lœmb luːmb
Lompe Lœṁp lɔ̃ːmp
Longuement lœngas luːŋgɐs
Longer Lœngen (-a, -éna) luːŋgən
Longeron Faṅtlœnga fɑ̃tˈluːŋgɐ
Longiligne Lungsòmon luŋgˈzɔmɔn
Longitude Lœṅgetud lɔ̃ːŋgətud
Longrine Lœṅgryn lɔ̃ːŋgʁin
Longtemps Tempas tɛmpɐs
Longueur Lœngetys luːŋgətɪs
Louange erlaudet əʁˈlɐʊdət
Louche Sĕrzhit
djĕṅ
sœʁʒit
djœ̃n
Loucher Strabj (-a, -ía) çtʁɐbj
Louer Alqisn (-a, -a)
erlaud (-a, -ía)
ɐlqisn
əʁlɐʊd
Loueur alqisdu ɐlqiçdy
Loukoum Lukœm luˈkuːm
Loup Lob
pear
objaṅd
lop
lɔp
pɑːʁ
ɔbˈjɑ̃nd
lɔp
Loupe Arèmlaṅ ɐˈʁɛmlɑ̃
Louper Lope (-a, -éa) lɔp
Loupiot Nex nɛks
Loupiote Lubokin
Nexalòbek
Nexaq
lubɔkin
ˈnɛksɐˈlɔbək
nɛksɐq
Lourdement Poaras pɔːʁɐs
Lourdaud, lourdingue Nechpoar nəʃpɔːʁ
Lourdeur Poaretys pɔːʁətɪs
Lover Lóven (-na, -éna) lovən
Loyal Lefàden leˈfadən
Loyauté Lefàdet leˈfadət
Loyer Alqitrèf ɐlqiˈtʁɛf
Lubricité Lùbriget lybʁigət
Lubrifiant Lubrifun lubʁifun
Lubrifier Lubrif (-a, -ífa) lubʁif
Lubrique Lùbrig lybʁik
Lucide Luvèren (-védu) lu'vɛʁən
Lucidité Luvèret lu'vɛrət
Luciferien Lugifærset lugiˈfɛʁsət
Luciferisme Lugifærsem lugiˈfɛʁsəm
Ludion Njudet njudət
Ludique Spiylig çpiːlik
Ludothèque Spiylentek çpiːlɛntək
Luette Wul vyl
Lueur Lumor lumɔʁ
Luge (-ur, -use) Sleċhdu çlɛt͡ʃdy
Lumière Lug lug
Lumineux Lugon lugɔn
Luminosité Luget lugət
Lunaire Mónen Monən
Lune Selen
moon
selən
moːn
Lunette aftaq
boklul
glas,
lùnet
luntol
monin
ɐftɐq
bɔklul
glɐs
lynət
luntɔl
mɔnin
Lunetterie Glasfàktur glɐçˈfaktuʁ
Luth Luth luθ
Lux Lux luks
Luxation Rapòdyn ʁɐˈpɔdən
Luxe Lùx lyks
Luxer rapòde (-a, -éa) ʁɐˈpɔd
Luxueux Lùxon lyksɔn
Luxure Lĕxur lœksuʁ
Luxuriant Lùxerun lyksəʁun
Luxuriance Lùxet lyksət
Luxurieux Lĕxuron lœksuʁɔn
Lycaon Lykàoṅ lɪˈkaɔ̃
Lycée Liséa liˈseɐ
Lycéen Lisédu liˈsedy
Lynchage Gnàmadat gnamɐdɐt
Lyncher Gnàmat (-a, -éa) gnamɐt
Lynx Lyngát lɪnˈgɐt
Lyrique Lỳrig ɫɨʁik
Lys Lỳl
lygòla
ɫɨl
ləgɔlɐ


K | En-tête | Aneuvien | M