IDEO ANV I

Un article de Ideopedia.

Français Aneuvien A.P.I.
Ibis Ibic ibis
Ici-bas Iyrar ɐʁ
Idéal Menperfàkg ˌmɛnpəʁˈfak
Idéalismte Mendœmesemt mənˈduːmesəm əmt
Idée Menĕr menœʁ
Identifiable Kàtherdar kaθəʁdɐʁ
Identification Kàthertyn kaθɛʁtən
Identifier Kàthere (-a, -éa) kaθɛʁ
Identique Imig imik
Identitaire Kàtherar kaθəʁɐʁ
Identité Kàthet
imet
kaθət
imət
Idiomatique Idhjómentig iˈðjoməntik
Idiome Idhjóm iˈðjom
Idiot Elimènsĕrig
ustáwegon
eliˈmɛnsœʁik
yçˈtɐvegɔn
Idiotie Ustáweget yçˈtɐvegət
Idolâtrer Adidòlim (-a, -a) ɐdiˈdɔlim
Idole Idòl iˈdɔl
Ifs Iffe ifːə
Ignition Igintyn igintən
Ignoble Elinòvl eliˈnɔvl
Ignominie Elinòvlet eliˈnɔvlət
Ignorance Eċet ɛt͡sət
Ignorant Eċundu ɛt͡sundy
Ignorer Eċ (-a, -éa)
eljakógen (-na, -éna)
ɛt͡s
əljɐˈkogən
Iguane Igúan iˈguɐn
Il da dɐ
Îletteot Nesetin nesətin
Îlien Nesedu nesədy
Illégal Elilègon eliˈlɛgɔn
Illétré Litteċun litəˌt͡sun
Illétrisme Litteċunet litəˌt͡sunət
Illusion Eratvèdyn
ato
əʁɐtˈvɛdɪn
ɐto
Illusioner eratèdj (-a, -ía)
atoen (-a, -a)
əʁɐtˈɛdj
ɐˈtœːn
Illusioniste Eràtedjesdu əʁɐtˈɛdjəçdy
Illustration Piktòrtyn pikˈtɔʁtɪn
Illustre Erfaam əʁfɐːm
Illustrer Piktòres (-sa, ésa) pikˈtɔʁəs
Image Piktùr
syrop
pikˈtyʁ
sɪʁɔp
Imagé Piktùran pikˈtyʁɐn
Imagerie Pikturfàktur ˌpiktyʁˈfaktuʁ
Imaginaire rydàlar
rhuum
ʁəˈdalɐʁ
χyːm
Imagination Rydàltyn ʁəˈdaltɪn
Imaginer Rydàle (-a, -éa) ʁəˈdal
Imam Imàm iˈmam
Imbiber Ibèv (-a, -éa) ibɛf
Imbuvable Elibèvdar eliˈbɛvdɐʁ
Immatériel Elimátyren eliˈmɐtɪʁən
Immature Elimatùr elimɐˈtyʁ
Immaturité Elimatùret eliˈmɐtyʁət
Immédiat Dhepen ðɛpən
Immédiateté Dhepet ðɛpət
Immédiatement Dhepas ðɛpɐs
Immenseément Elimèkas ˌeliˈmɛkɐs
Immensité Elimèket ˌeliˈmèkət
Immerger Imèrge (-a, -éa) iˈmɛʁgə
Immersion Imèrgtyn iˈmɛχktɪn
Immeuble Bynòψak bɪnˈɔpsɐk
Immigration Imýgrentyn iˈmɪgʁəntɪn
Imminence Dhepjet Dhɛpjət
Imminent Dhepis Dhɛpis
Immiscer (s'_) Obinòper (-ra, -éra) ɔbinˈɔpəʁ
Immixtion Obinòpertyn ɔbinˈɔpəχtɪn
Immobile Elikígar eliˈkigɐʁ
Immobilier Bynòψan bɪnˈɔpsɐn
Immobilisation Dyskídortyn dəçˈkidɔχtən
Immobiliser Dyskídor (-a, -ía) dəçˈkidɔʁ
Immoler Sagrèmat (-a, -éa) sɐgˈʁɛmɐt
Immoralité Elimoràlent elimɔˈʁalənt
Immortalité Elidænet eliˈdɛnət
Immortel Elidændar eliˈdɛndɐʁ
Immuable Elikáṅdar Eliˈkɑ̃ndɐʁ
Immuniser Mubráte (-a, -éa) muˈbʁɐt
Immunité Mubrátet muˈbʁɐtət
Impair Elipàr eliˈpar
Imparable Elimúdar eliˈmudɐʁ
Impardonnable Eliqíbordar eliˈqibɔʁdɐʁ
Imparfait Eljerfàkt
suberfàkt
ˌɛlʎəʁˈfakt
subəʁˈfakt
Imper Elàg elˈag
Impératif Izhœṅdis iˈʒɔ̃ːnkis
Impérativement izhœṅdas iˈʒɔ̃ːnkɐs
Impératrice Iprízhorkad iˈpʁiʒɔχkɐd
Imperceptiblement Eljadàċaldars əljɐdˈat͡sɐldɐʁs
Imperfection Eljerfàktyn ˌɛlʎʁˈfaktən
Impérial Iprízhon iˈpʁiʒɔn
Impérialismte Iprízhesemon iˈpʁiʒesəmɔn
Impérieusement Izhœṅkas iˈʒɔ̃ːnkɐs
Impérieux Izhœṅkon iˈʒɔ̃ːnkɔn
Imperméable Elitráṅsindar
elitraṅsàgmih
eliˈtʁɑ̃sˌindɐʁ
eliˌtʁɑ̃sˈagmi
Impertinence Elidývret eliˈdɪvʁət
Impertinent Elidývrun
elipírtun
eliˈdɪvʁun
eliˈpiʁtun
Impétueusement Elidobdòlas elidɔbˈdɔlɐs
Impétueux Elidobdòlon elidɔbˈdɔlɔn
Impétuosité Elidobdòlet elidɔbˈdɔlət
Impie Antópjon ɐntoˈpjɔn
Impiété Antópjet ɐntoˈpjət
Implication Iplígyn iˈpligən
Implicitement Iplígonas iˈpligɔnɐs
Impliquer Iplíge (-a, -éa) iˈplig
Imploser Ibúme (-a, -éa) iˈbum
Implosif Ibúmis iˈbumis
Implosion Ibúmtyn iˈbumtɪn
Importance Ràt ʁat
Important Adràtun ɐdˈʁatun
Importation Afærtyn ɐ*ˈfɛːʁəntɪn
Importer Afær (-a, -éa)
adràten (-na, -éna)
ɐˈfɛːʁ
ɐdˈʁatəs
Imposer Iprízh (-a, -a)
diprízh (-a, -a)
obiprízh (-a, -a)
enpòd (-a, -éa)
iˈpriʒ
diˈpriʒ
ɔbiˈpriʒ
ənˈpɔd
Imposition Iprích
diprích
obipríchtyn
enpòdentyn
fliomorfat
iˈpriʃ
diˈpriʃ
ɔbiˈpriʃtən
ənˈpɔdəntɪn
ˈflioˌmɔʁfɐt
Imposteur Obreandu ɔbˈʁɑːndy
Imposture Obreanys ɔbˈʁɑːnɪs
Impôt Dipríd dipríd
Impotence Elipòtentet eliˈpɔtɛntət
Impotent Elipòtun eliˈpɔtun
Impression menpĕrtyn mɛnpœʁtɪn
Impressionnable menpĕrdar mɛnpœʁdɐʁ
Impressionner menpĕrtes (-a, -ésa) mɛnpœʁtəs
Impressionismte pĕrtèṅtesemon pœʁˈtɛ̃ntesəmɔn
Imprimante Prinsent pʁinsənt
Imprimer Prind (-a, -ía) pʁind
Imprimerie Prinri
prinoos
pʁinʁi
pʁinˈoːs
Imprimeur Prindordu pʁindɔʁdy
Improbable Elikàndar Eliˈkandɐʁ
Impropre Antoapt ɐnˈtɔːpt
Improvisateur Eljaukdu əljˈɐʊkdy
Improvisation Eljauktyn əljˈɐʊktɪn
Improviser Eljauk (-a, -éa) əljˈɐʊk
Improviste (à l'_) Eljaukas əljˈɐʊkɐs
Imprudemment Elipròdas eliˈpʁɔdɐs
Imprudence Elipròdaṅs eliˈpʁɔdɑ̃ns
Imprudent Elipròdan eliˈpʁɔdɐn
Impubère Aṅpùbon ɑ̃nˈpybɔn
Impudemment Romógnas ʁɔmˈognɐs
Impudence Romóget ʁɔmˈogət
Impudent Romógon ʁɔmˈogɔn
Impuissance Elikànet
eligópotet
eliˈkanət
eliˈgopɔtət
Impuissant Elikànun
eligòpotun
eliˈkanun
eliˈgopɔtun
Impulsif ichòrtis iˈʃɔχtis
Impulsivité ichòret iˈʃɔʁət
Impulsion ichòrtyn iˈʃɔχtən
Impur Elipàrt eliˈpaʁt
Impureté Elipàret
elipàrys
eliˈpaʁəts
In-, il-, ir- Elji ɛlj eli
Inaccessible Eljàgsesendar ɛlˈjagzesəndɐʁ
Inaltérable Eljobrogòndar ɛlˌjobʁoˈgɔndɐʁ
Inaliénable Eljálidendar əljˈɐlidəndɐʁ
Inapte Eljàpt əʎˈapt
Incapable Elipòdar eliˈpɔdɐʁ
Incapacité Elipòdret eliˈpɔdʁət
Incarcération Ikàrsyn iˈkaʁsən
Incarcérer Ikàres (-sa, -ésa) iˈkaʁəs
Incarnat Nebàrnaf neˈbaʁnɐf
Incarnation Allívtyn ɐˈlːiftɪn
Incarner Allíven (-na, -éna) ɐˈlːlivən
Incassable Eliskríċadar eliˈçkʁit͡sɐdɐʁ
Incendiaire Igoψhágordu igoˈpʃɐgɔʁdy
Incendie Igoψhák Igoˈpʃɐk
Incendier Igoψhág (-a, -ía) Igoˈpʃɐg
Incessible Eljiymdar eˈʎiːmdɐʁ
Incidence Isídens iˈsidəns
Incident Isídun
Isíad
iˈsidun
iˈsiɐd
Incitation Orkòrtyn ɔχˈkɔχtən
Inciter Orkòr (-a, -ía) ɔχˈkɔʁ
Incivilité Ucívnet yˈsivnət
Incivique Elicívig eliˈsivik
Inclure Indòle (-a, -éa) inˈdɔl
Inclusion Indòltyn inˈdɔltən
Incoercible Eljoψhlàxendar ɛljɔpʃˈlakəndɐʁ
Incongru Elikòran eliˈkɔʁɐn
Incongruité Elikòret eliˈkɔʁət
Inconnu Elikógandu eliˈkogɐndy
Incontinence Elidretpòtant elidətˈpɔtɐnt
Incontinent Elidretpòtun
Ekáp
elidətˈpɔtun
eˈkɐp
Inconvenant Elikòlvun eliˈkɔlvun
Inconvénient Eljerpòt eljəʁˈpɔt
Incorrigible Elikòrgendar eliˈkɔʁgəndɐʁ
Incorruptible Eljòrshendar ɛlˈjɔʁçəndɐʁ
Incroyable Elikrédar eliˈkʁedɐʁ
Inculpation Ledýrantyn leˈdɪʁɐntɪn
Inculper Ledýrantes (-a, -ésa) leˈdɪʁɐntəs
Incurie Elikùret eliˈkyʁət
Indécis Eljervèlan ˌɛljəʁˈvɛlɐn
Indécision Eljervèltyn ˌɛljəʁˈvɛltɪn
Indéniable Elinedíkdar ˌelineˈdikdɐʁ
Indépendance Sòvoret
elisubkòmet
sɔvɔʁət
eliˈsubˈkɔmət
Indépendant Sòvor
elisubkòmun
sɔvɔʁ
eliˈsubˈkɔmun
Indésirable Elivélyndar ˌeliˈvelɪndɐʁ
Indestructible Eliklàsdar ˌeliˈklaçdɐʁ
Index Idígt
idèx
uslèk
iˈdikt
iˈdɛks
yçˈlɛk
Indexable Idèxdar iˈdɛsdɐʁ
Indexation Idèxtyn iˈdɛstɪn
Indexer Idèxe (-a, -éa) iˈdɛksə
Indicateur Idíktor iˈdiktɔʁ
Indicatif Idíktis iˈdiktis
Indication Idíktyn iˈdiktɪn
Indice Idíka iˈdikɐ
Indigeste Elistopỳgdar ɛlˌiçtoˈpɨgdɐʁ
Indigestion Elistopỳgtyn ɛlˌiçtoˈpɨktən
Indigne Elinòbl eliˈnɔbl
Indiquer Idík (-ta, -tía) iˈdik
Indirect Elidírekt eliˈdiʁəkt
Indiscipline Elikòrgyn eliˈkɔʁgɪn
Indiscipliné Elikòrgan eliˈkɔʁgɐn
Individu Nedivdu nedifdy
Individualismte Nedivesemt nedivˌesəmt
Individuel Nedíval nedivɐl
Indivisible Elidívidar eliˈdividɐʁ
Indo-européen Indoeropen inˈdœːʁɔpən
Inducteur Idúktor iˈduktɔʁ
Indu Elidèvan elidɛvɐn
Induire Idúk (-ta, -téa) iˈduk
Induit Idúan iˈduɐn
Indulgence Alqíboret ɐlˈqibɔʁət
Indulgent Alqíboren ɐlˈqibɔʁun
Industrie Idústri iˈduçtʁi
Industriel Idústrin iˈduçtʁin
Industrieux Idústron iˈduçtʁɔn
Inexcusable Elidiskúlpaṅdar ˌelidiçˈkúlpɑ̃ndɐʁ
Inexistant Eljetèrun ɛljəˈteʁun
Inexistence Eljetèret ɛljəˈteʁət
Infant Ifaṅdu ifɑ̃ndy
Infanterie Faṅtri fɑ̃ntʁi
Infanticide Nevmátad
nermátad
nəʁˈmɐtɐd
Infantile Ifànten iˈfantən
Infect Ifèkt iˈfɛkt
Infecter Ifèkte (-a, -éa) iˈfɛktə
Infection Ifèktyn iˈfɛktɪn
Inférieur Subon subɔn
Infériorité Subet subət
Infernal Ifèren iˈfɛʁən
Infester Oψhtafèkte (-a, -éa) ɔpʃtɐˈfɛktə
Infiltration Ifíltertyn
obíltertyn
iˈfiltəʁtɪn
ɔbˈiltəʁtɪn
Infiltrer Ifílter (-ra, -éra)
obílter (-ra, -éra)
iˈfiltəʁ
ɔbˈiltəʁ
Infini Elikœnan eliˈkunɐn
Infiniment Elikœnas eliˈkunɐs
Infinité Elikédret eliˈkedʁnət
Infinitésimal Ermíkral əʁˈmikʁɐl
Infinitif Elistáṁbis eliˈçtɑ̃mbis
Infinitude Elikœnet eliˈkunət
Infirmation Obtàdertyn ɔpˈtadəʁtɪn
Infirme Flegdu flɛgdy
Infirmer Obtàderen (-na, -éna) ɔpˈtadɛʁən
Infirmerie Flegoos
flexal
flegˈoːs
flɛksɐl
Infirmier Flegendu
flekùren
flegəndy
fleˈkyʁən
Infirmière (nom) Flegenkad
niŋgæl
flegənkɐd
ninˈgɛːl
Inflammable Igindar igindɐʁ
Inflammation Adígtyn
erdòltyn
ɐdˈiktɪn
əʁˈdɔltɪn
Inflation Eflíktyn eˈfliktən
Infliger Iflíg (-a, -ía) iˈflig
Influence Menpòtet mənˈpɔtət
Influent Menpòtun mənˈpɔtun
Influer Mepòten (-na, -éna) mənˈpɔtən
Informateur Diskadu diçkɐdy
Information Diskastyn
ifòrmentyn
diçkɐçtɪn
iˈfɔʁməntɪn
Informel Elimòrfel eliˈmɔʁfəl
Informer Diskase (-a, -éa) diçkɐz
Infra- Ifra- ifʁɐ
Infuser Lupík (-ta, -tía) luˈpik
Infusion Lupíktyn luˈpiktən
Ingénierie Izhéniri iˈʒeniʁi
Ingénieur Izhénjordu iˈʒenjɔʁ
Ingénieux Izhénjon iˈʒenjɔn
Ingéniosité Izhéniret iˈʒeniʁət
Ingénu Frænymon fʁɛːnɪmɔn
Ingénuité Frænymet fʁɛːnɪmət
Ingérer Inzhĕr (-a, -a) inˈʒœʁ
Ingestion Inzhĕrtyn inˈʒœʁtɪn
Ingrat Elihròpon
dyshròbon
eliˈχɔpɔn
dəçˈχɔbɔn
Ingratitude Elihròpet eliˈχɔpət
Inhiber Oerfe (-a, -éa) œːʁfə
Inhibition Oerftyn œːʁftɪn
Inimaginable Elirydàtendar eliʁəˈdatəndɐʁ
Ininflammable Eljadígnendar ˌeljɐdˈignəndɐʁ
Initiatique Pirlèrig piʁˈlɛʁik
Initiation Pirlèrtyn
Piropad
piʁˈlɛʁtɪn
piʁɔpɐd
Initiative Pirvèltyn piʁˈvɛltɪn
Initier Pirlèr (-na, -éna) piʁˈlɛʁ
Injecteur Izlàċent iˈzlat͡sənt
Injection Izlàtyn iˈzlatɪn
Injuste Elíg eˈlig
Injustice Elígnet eˈlignət
Innocence Elidýranet
elimatùret
eliˈdɪʁɐnət
elimɐˈtyʁət
Innocent Elidýrdar
elimatùr
eliˈdɪʁdɐʁ
elimɐˈtyʁ
Innocenter Usdýrten (-a, -éna) ysˈdɪʁtən
Innovation Inèvtyn iˈnɛfˌtən
Innover Inèven (-na, -éna) iˈnɛvən
Inondable Suflúgdar suˈflugdɐʁ
Inondation Suflúkyn suˈflukɪn
Inonder Suflúkes (-xa, -ésa) suˈflukəs
Inopérant Eljòperun əljˈɔpəʁun
Inouï Eljăn əlˈjɔn
Inquiet Eliqiydon eliˈqiːdɔn
Inquiéter eliqiydesn (-żna, eliqydésna) eliˈqiːdəsn
Inquiétude Eliqiydet eliˈqiːdət
Inquisiteur Ikistor iˈkiçtɔʁ
Inquisition Ikístyn iˈkiçtən
Insalubre Elisalœntar elisɐˈluntɐʁ
Insalubrité Elisalœnet elisɐˈlunət
Inscription Iskríptyn
askríptyn
iˈçkʁiptən
ɐˈçkʁiptən
Inscrire Iskríp (-ta, -téa)
askríp (-ta, -téa)
içˈʁip
ɐˈçkʁip
Insecte Isek
entòm
isək
ənˈtɔm
Insecticide Isekmátor
isekmátprod
isəkˈmɐtɔʁ
isəkˈmɐtpʁɔd
Insectivore Entomínzhor əntɔmˈinʒɔʁ
Insensé Elisænden eliˈsɛndən
Insidieusement Chăpas t͡ʃɔpɐs
Insidieux Chăpon t͡ʃɔpɔn
Insolation Isœntyn iˈsuːntɪn
Insolence Esrýpens
elidývet
əçˈʁɪpəns
ˌeliˈdɪvet
Insolent Esrýpen
elidývun
əçˈʁɪpən
ˌeliˈdɪvun
Insolite Guris guʁis
Inspecteur Ispèktor içˈpɛktɔʁ
Inspection Ispèktyn içˈpɛktɪn
Inspiration Ibæntyn
akrátyn
iˈbɛːntɪn
ɐˈkʁɐtɪn
Inspirer Ibæn (-a, -eena)
akáte (-a, -éa)
iˈbɛːn
ɐtˈkʁɪtən
Instabilité Elistáṅdet ˌeliˈçˈtɑ̃ndət
Instable Elistáṅdar ˌeliˈçˈtɑ̃ndɐʁ
Instance Istáṅs
istána
iˈçˈtɑ̃ns
iˈçtɐnɐ
Instant Tup tup
Instantané Tupan tupɐn
Instauration Istànortyn iˈçtanɔʁtən
Instaurer Istànor (-a, -ía) içˈtanɔʁ
Institut Istúnt içˈtunt
Instituteur Istúntor içˈtuntɔʁ
Institution Istúntyn içˈtuntɪn
Instructeur Istrúktor içˈʁuktɔʁ
Instructif Istrúktis içˈʁuktis
Instruction Istrúktyn içˈʁuktɪn
Instrument Istrùt içˈʁyt
Instrumental Istrùten içˈʁytən
Instrumentiste Istrùdu içˈʁydy
Insu Elistăn eliˈçtɔn
Insubmersible Elisubmègdar ˌelisubˈmɛgdɐʁ
Insubordination Elisubizhœṅtyn ˌeliˌsubiˈʒɔ̃ːntɪn
Insuffisant Elirèctun eliˈʁɛstun
Insufflation Ifòftyn iˈfɔftɪn
Insuffler Ifòfe (-a, -éa) iˈfɔf
Insulaire Nestar nɛçtɐʁ
Insularité Nestet nɛçtət
Insurrection Enobriysyn ˌɛnɔbˈʁiːsən
Insurger Adenobriys
dem enobriys
ɐdˌɛnɔbˈʁiːs
ˌdəmɛnɔbˈʁiːs
Intégral Orrenon
itékral
ɔʀenɔn
iˈtekʁɐl
Intégralité Orrenet ɔʀenət
Intègre Prorron
itéker
pʁɔʀɔn
iˈtekəʁ
Intégrer Itékres (-a, -ésa) iˈtekʁəs
Intégrisme Itekrésem ˌitəˈkʁesəm
Intégrismte Itekresondu ˌitəˈkʁesɔndy
Intégrité Prorronet
itékret
pʁɔʀɔnət
iˈtekʁət
Intellect Intelik intəlik
Intellectualisme Intelesem intəlˌesəm
Intellectuel Intelor intelɔʁ
Intelligence intelet intelət
Intelligent intelon intelɔn
Intelligentsia inteldutul intɛlˌdytul
Intendance Hamànet ɐˈmanət
Intendant Hamàndu ɐˈmandy
Intense Endon ɛndɔn
Intensif Endis ɛndis
Intensifier Endotes (-ċa, -ésa) ɛndɔtəs
Intensité Endoet ɛndœːt
Inter- inter
-aṁb-
inte intɛʁ intəʁ
ɑ̃m(b)
Interdiction Probintyn pχɔbintən
Interdire Probide (-a, -éa) pχɔbid
Interdit Probidan
usplýtan
pχɔbidɐn
yçˈplɪtɐn
Intéressant Tregon
blòvon
tʁegɔn
blɔvɔn
Intéresser Tregade (-a, -éa)
blòven (-na, -éna)
tʁegɐd
blɔvən
Intérêt Trega
blòva
tʁegɐ
blɔvɐ
Intérieur Indéra inˈdeʁɐ
Intérioriser Indérade (-a, -éa) inˈdeʁɐd
Intermède Inteplaṅcha ˌinteˈplɑ̃nʃɐ
Intermédiaire Intíliat
intekártar
Inˈtiliɐt
ˌinteˈkɐʁtɐʁ
Intermezzo Intermezzo
inteplaṅcha
ˌintɛʁˈmɛdzo
ˌinteˈplɑ̃nʃɐ
Internat Indeskool ˌindəçˈkoːl
Internaute Intenàvdu ˌinteˈnavdy
Interne Intèrendu inˈtɛʁəndy
Interner Indère (-a, -éra) inˈdɛʁ
Internet Internet intɛʁnət
Interprétation Operynbántyn
ykestrátyn
ɔˌpɛʁənˈbɐntɪn
ɪkəçˈtʁɐtɪn
Interprète Operynbándu
ykestrádu
ɔˌpɛʁənˈbɐndy
ɪkəçˈtʁɐdy
Interpréter Operynben (-a, -éna)
ykestren (-a, -éna)
ɔˌpɛʁənˈbən
ɪkəçˈtʁən
Interrogation Erprgœntyn ˌɛʁpəʁˈguːntən
Interrogatoire Erprgœntat
obrgœntat
ˌɛʁpəʁˈguːntɐt
ˌɔbəʁˈguːntɐt
Interroger Erprgœntes
obrgœntes (-a, -ésa)
ˌɛʁpəʁˈguːntəs
ˌɔbəʁˈguːntəs
Interrompre Adrùp (-ta, -téa) ɐdˈʁyp
Interrupteur Oṅdrùψat ɔ̃dˈʁypsɐt
Interruption Adrùptyn ɐdˈʁyptɪn
Intersection Aṁbkróxyn ɑ̃mˈkʁokxən
Intestin Kyψep kɪpsəp
Intoxication Itòxtyn iˈtɔstɪn
Intoxiquer Itòx (-a, -ía) iˈtɔks
Intraitable Elitrádar ˌeliˈtʁɐdɐʁ
Intransigeance Eljaṁprídet ˌɛljɑ̃mˈpʁidət
Intransigeant Eljaṁprídun ˌɛljɑ̃mˈpʁidun
Intransitif Eljolzhènktis ˌɛljɔlˈʒɛntis
Intrigue Idrík iˈdʁik
Intriguer Idríg (-a, -ía) iˈdʁig
Intrinsèque Itríseg iˈdʁisək
Intrinsèquement Itrísegas iˈdʁisəgɐs
Introduction Inpèrtyn inˈpɛʁtən
Introduire Inpèrt (-a, -éa) inˈpɛʁt
Intronisation Itróntyn iˈtʁontən
Introniser Itrónes (-sa, -ésa) ɐˈtʁonəs
Introspection Imelœktyn imeˈluːktɪn
Introverti Imekéren imeˈkeʁən
Intuitif Itwítis iˈtwitis
Intuition Itwítyn iˈtwitən
Invalidation Usvárdentyn yçˈvɐʁdəntɪn
Invalider Usvárdes (a, -ésa) yçˈvɐʁdəs
Invalide Elivárdar
elipòtordu
eliˈvɐʁdɐʁ
eliˈpɔtɔʁdy
Invalidité Elivárdet
elipòtret
eliˈvɐʁdət
eliˈpɔtʁət
Invariable Elisylœrdar elisəˈluːʁdɐʁ
Invariablement Elisylœrdas elisəˈluːʁdɐs
Inventer Ĕrekes (-xa, -ésa) œʁekəs
Inventeur Ĕrekdu
vœndu
œʁɛkdy
vuːndy
Inventif Ĕrekis œʁekis
Inventivité Ĕrekizet œʁəktɪzət
Invention Ĕrektyn œʁəktɪn
Inventorier Olbús (-ka, -kéa) ɔlˈbus
Inverse Vỳrt vɨʁt
Inverser Avỳrtes (-a, -ésa) aˈvɨʁtəs
Inversible Avỳrdar
traṅýrdar
aˈvɨʁdɐʁ
tʁɑ̃nˈsɪʁdɐʁ
Inversion Avỳrtyn aˈvɨʁtɪn
Invertébré Eliganèstan
eligantyyr
ˌeligɐˈnɛçtɐn
ˌeligɐnˈtɨːʁ
Inverti Àqepan
quvỳrdu
aqepɐn
quˈvɨʁdy
Invitation Hranqbtyn
adòrtyn
hχɐnɸtɪn
ɐˈdɔχtɪn
Inviter Hranqb (-a, -ía)
dărdhe (-a, -éa)
hχɐnɸ
dɔʁðə
Involontaire Elivèlaṅd eliˈvɛlɑ̃d
Involontairement Elivèlaṅdas eliˈvɛlɑ̃ndɐs
Involuer Elivòlen
ropáṅ (-na, -a)
eliˈvɔlən
ʁoˈpɑ̃
Involution Elivòluntyn
ropáṅet
eliˈvɔluntɪn
ʁoˈpɑ̃nət
Involutif Ropáṅis ʁoˈpɑ̃nis
Invraisemblable Eljavèrdar əljɐˈvɛʁdɐʁ
Invraisemblance Eljavèrderet əljɐˈvɛʁdɛʁət
Invulnérabilité Eliplàmet eliˈplamət
Invulnérable Eliplàmdar eliˈplamdɐʁ
Iode Ijòd iˈjɔd
Iodé Jòdan jɔdɐn
Ioder Adjòdes (ca, -ésa) ɐdˈjɔdəs
Iodure Ijòdys iˈjɔdɪs
Ion Polzàw
Joṅ
pɔlˈzav
jɔ̃
Ionique Polzàwig
jonig
pɔlˈzavik
jɔnik
Ionisation Polzàtyn
jontyn
pɔlˈzatən
jɔntən
Ioniser Polzàte (-a, -éa)
jone (-a, -éa)
pɔlˈzat
jɔn
Ironie Ironet iʁɔnət
Ironique Ironig iʁɔnik
Ironiser Irone (-a, -éa) iʁɔn
Irradiation Arràdyn ɐˈʀadən
Irradier Arràdes (-a, -ésa) ɐˈʀadəs
Irrationnel Elirádhynen eliˈʁɐðɪnən
Irréel Eliræl eliˈʁɛːl
Irremplaçable Eljopàrpocdar eljoˈpaʁpɔsdɐʁ
Irrespect Elidyvèrt ˌelidəˈvɛʁt
Irrespectueusement Elidyvèrtas ˌelidəˈvɛʁtɐs
Irrespectueux Elidyvèrton ˌelidəˈvɛʁtɔn
Irresponsable Usverántor
eliverántor
ˌysveˈʁɐntɔʁ
ˌeliveˈʁɐntɔʁ
Irrigation Ażáctyn ɐˈd͡zɐstɪn
Irriguer Ażáces (-ca, -césa) ɐˈd͡zɐsəs
Irritabililé Iyrret iːʀət
Irritable Iyrrdar iːʀdɐʁ
Irritation Flegystyn
iyrrentyn
flɛgəçtɪn
iːʀəntɪn
Irriter Fleges (-sa, -ésa)
Iyrres (-sa, -ésa)
flɛgəs
iːʀəs
Irruption Obingèntyn ɔbinˈgɛntən
Israélite Isràlitdu isˈʁalitdy
Isolant Mupòrvun muˈpɔʁvun
Isolat Oψòlok ɔˈpsɔlɔk
Isolation Mupòrvyn muˈpɔʁvɪn
Isolationismte Mupòrvesemt muˈpɔʁvesəmt
Isolement Obráqtyn ɔbˈʁɐqtən
Isoler Muporve (-a, -éa)
obraq (-a, -úa)
muˈpɔʁvə
ɔbˈʁɐq
Issu Ùskan yçˈkɐn
Issue Ùsrad yçˈʁɐd
Itératif Itéris iˈteʁis
Itération Itértyn iˈteʁtɪn
Itinéraire Ăkvĕg ɔkvœg
Ivoire Tozhind tɔʒind
Ivoirien Ivoren ivɔʁən
Ivre Ebron ebʁɔnət
Ivresse Ebret ebʁət

H | En-tête | Aneuvien | J