IDEO ANV G

Un article de Ideopedia.

Français Aneuvien A.P.I.
Gabarit Chablonsat ʃɐblɔnsɐt
Gâche Keach
teret
preach
kɑːʃ
teʁət
pʁɑːʃ
Gâcher Nochles (-a, -ésa) nɔʃləs
Gâchette Digsat digzɐt
Gâchis Nochlad nɔʃlɐd
Gaffe Olkút ɔlˈkut
Gaffer Olkútes (-ċa, -ésa) ɔlˈkutəs
Gaffeur Olkúdu ɔlˈkudy
Gag gàg gag
Gage Gàzh gaʒ
Gager Gàzhe (-a, -éa) gaʒ
Gageur Gàzhdu gaʒdy
Gageüre Gàzhys gaʒəs
Gagner Temes (-sa, -ésa)
tùles (-sa, -ésa)
teməs
tyləs
Gai Vral vʁɐl
Gaiement Vralas vʁɐlɐs
Gain Lhek
tùl
ɫɛk
tyl
Gainer Allàble
kellàble
ɐˈlːablə
kɛˈlːablə
Gaîté Vralet vʁɐlət
Galamment Qurvas kuʁvɐs
Galant Qurvun kuʁvun
Galanterie Qurvet kuʁvət
Galantine Kalaṅtyn kɐlɑ̃tən
Galène Kalæn kɐˈlɛːn
Galère Zhólxhip
erárl
ʒolʃip
əʁˈɐʁl
Galérer Erárles (-a, -ésa) əʁˈɐʁləs
Galerie Arsal
gàlri
ɐχˈsɐl
galʁi
Galérien Zhoxhípdak ʒoˈkʃipdɐk
Galet Liċhàkt lit͡ʃakt
Galette Kondiċhà
liċhà
kɔndiˈt͡ʃa
liˈt͡ʃa
Galeux Kealon kɑːlɔn
Galion Kavlimxhíp kɐvlimˈʃip
Galipette Soplet
soròlat
sɔplət
sɔˈʁɔlɐt
Galoper Klotòk (-a, -éa) kloˈtɔk
Galopade Kloàtoakad kloatɔɐkɐd
Gamine Nex nɛks
Gaminerie Nexet nɛksət
Gant Hhirlàbl
hentlàbl
hiʁˈlabl
ɛntˈlabl
Ganter Hhirlàbles
hentlàbles (-a, -ésa)
hiʁˈlabləs
ɛntˈlabləs
Ganterie Hhirlafàktur hiʁlɐˈfaktuʁ
Garage Stànad
stanéa
parkéa
vihlòsb
çtanɐd
çtɐˈneɐ
pɐχˈke
vilˈɔʝb
Garagiste vilòsdu vilˈɔʝdy
Garant Varáonnor vɐʁɐɔnnɔʁ
Garantie Varánet vɐˈʁɐnət
Garantir Varánten (-a, -éna) vɐˈʁɐntən
Garce Nechk nɛʃk
Garçon Dak dɐk
Garçonne Kesdákad kəçˈdɐkɐd
Garçonnière Soruvlàd sɔʁuˈvlad
Garde Geràdu geˈʁady
Garde-fou Nibársat niˈbɐʁsɐt
Gardénal Fenobárbit fenoˈbɐʁbit
Garder Geràde (-a, -éa) geˈʁad
Garderie Geràdri geˈʁadʁi
Garderobe Mitul mitul
Gardien Geràdu geˈʁady
Gardiennage Gerànad geˈʁanɐd
Gardon Kordo kɔʁdo
Gare Stàtyn çtatɪn
Garer Stànes (-sa, -ésa) çtanəs
Garnement Nechèx nəˈʃɛks
Garnir Hàrnes (-a, -ésa) aʁnəs
Garniture Hàrnys aʁnɪs
Gars Duk duk
Gaspillage omòċhad ɔm'ɔt͡ʃɐd
Gaspiller Omòċhes (-a, -ésa) ɔmˈɔt͡ʃəs
Gaspilleur Omòċhor ɔmˈɔt͡ʃɔʁ
Gastéropode Stofúz çtoˈfuz
Gastrique Trinzhig tʁinʒik
Gastronome Lotínzhydu lotˈinʒədy
Gastro-entérite Trinzharkòchtad ˌtʁinʒɐʁˈkɔʃtɐd
Gastronomie Lotínzhet lotˈinʒət
Gastronomique Lotínzhig lotˈinʒik
Gâteau Kaag kɐːg
Gâter Ilàrche (-a, -éa)
orche (-a, -éa)
iˈlaʁʃən (-a, -éna)
ɔʁʃən
Gâterie Ilàrchi golàrchi iˈlaʁʃi
Gâteux Orchon ɔʁʃɔn
Gauche Skerd
kawĕ
atil
çkɛʁd
kɐvœ
ɐtil
Gauchismte Skerdesemt çkɛʁdesəmt
Gaucho Gaucho gɐʊt͡ʃo
Gaufrage Weavad vɑːvɐd
Gaufre Weav vɑːf
Gaufrer Weaves (-sa, -ésa) vɑːvəs
Gaufrier Weavsat vɑːvzɐt
Gavage Obvènad ɔbˈvɛnɐd
Gaver Obvènde (-a, -éa) ɔbˈvɛndə
Gay Vràl
fig
iqudák
vʁal
fig
iquˈdɐk
Gaz Fyf fɪf
Gazage Fyftoxad
Kùrtad
fɪftɔksɐd
kyχtɐd
Gaze Kùrtys kyχtəs
Gazéïfier Fýfes (-sa, -ésa) fɪfəs
Gazer Fyfmat (-a, -éa)
fyftoxe (-a, -éa)
fyfen (-na, -éna)
kùrtes (-a, -ésa)
fɪfmɐt
fɪftɔks
fɪfən
kyχtəs
Gazeux Fyfon fɪfɔn
Gazon Korpárda kɔʁˈpɐʁdɐ
Gazouillement/-is Pjitjad
klavítjad
pjitjɐd
klɐˈvitjɐd
Gazouiller Pjitj (-a, -ía) pjitj
Geai Zhæ ʒɛː
Geek Aligràmdu ɐliˈgʁamdy
Geindre Zhæm (-a, -eema) ʒɛːm
Geignement Zhæmad ʒɛːmɐd
Gel Zhæl
xhyl
ʒɛːl
kʃɪl
Gelée Zhĕlet
xhĕlet
ʒœlət
Geler Xhil (-a, a) kʃil
Gémaux Gemini gemini
Gemme Miynat
miynen
miːnɐt
miːnən
Gendre Nupnèrdak nypˈnɛʁdɐk
Gène Gæm gɛːm
Gêne Mælch mɛːlʃ
Gêner Mælche (-a, -éa) mɛːlʃə
Général Omnor
zhénral
omnoʁ
ʒenʁɐl
Généralement Omoras omoʁɐs
Généralisation Omortyn ɔmɔʁtən
Généraliser Omorode (-a, -éa) omoʁɔd
Généralité Omoret omoʁət
Générateur Puktor puktɔʁ
Génération Gemtyn gɛmtɪn
Générationnel Gèmtis gɛmtis
Générer Gèmdor (-a, -ía) gɛmdɔʁ
Généreusement Làjgevnas lajgəvnɐs
Généreux Làjgevon lajgevɔn
Générique Genàrig
kynoflist
geˈnaʁig
kɪnɔfliçt
Générosité Làjgevnet lajgɛvnət
Généticien Gemlògdu gɛmˈlɔgdy
Génétique Gèmatik
gèmig
gɛmɐltik
gɛmik
Gêneur Mælchordu mɛːlʃɔʁdu
Génial Viċhin vit͡ʃin
Génie Viċhidu
zheni
żhiyn
vit͡ʃi
ʒeni
d͡ʒiːn
Génisse Neparboovek
nexaboovek
nepɐʁˈboːvək
nəksɐˈboːvək
Génital Gopron gopʁɔn
Géniteur Gopòrdu goˈpɔʁdy
Génocide Poblemátad ˌpɔbleˈmɐtɐd
Genou Hnjœ njuː
Genouillère Hnjulàbl njuˈlabl
Genre Gemad gemɐd
Gens Dĕr dœʁ
Gent Ċitul t͡situl
Gentil Làjon lajɔn
Gentillesse Làjet lajət
Gentillet Làjin lajin
Gentiment Làjas lajɐs
Geôlier Zholtúrdu ʒɔolˈtuʁdy
Géographe Arràvdu ɐˈʀɐvdy
Géographie Arràvet ɐˈʀɐvət
Géographique Arràvig ɐˈʀɐvik
Géologue Krenlògdu kʁənˈlɔgdy
Géologie Krenlòget kʁənˈlɔgət
Géologique Krænolig kʁɛːnolik
Géomètre Hrametàrdu ʔχɐmeˈtaʁdy
Géométrie Hramelòget ʔχɐmeˈlɔgət
Géométrique Hrametàrig ʔχɐmeˈtaʁik
Gérable Màzhdar maʒdɐʁ
Gérant Màzhdu maʒdy
Gérer Màżh (-a, -ía) mad͡ʒ
Gériatrie Geroṅkùret geʁɔ̃nˈkyʁət
Gérontologie Geroṅtlóget geʁɔ̃tˈlogət
Gestation Partùrad pɐʁˈtyʁɐd
Geste Gæst
ki
gɛːçt
ki
Gesticulation Erkítyn əʁˈkitən
Gesticuler Erkítes (-ċa, -éna) əʁˈkitəs
Gestion Màżhentyn mad͡ʒəntɪn
Gestionnaire Màżhentar mad͡ʒəntɐʁ
Gestuel Kilen kilən
Gibbeux Oogon
leták
oːgɔn
leˈtɐk
Gibbon Gibo
hylob
gibo
ilɔp
Gibecière Hoṅbárd ɔ̃nˈbɐʁd
Gibier Hoṅzótul ɔ̃nˈzotul
Giboyeux Hoṅzoon ɔ̃nˈzoːn
Gifle Chyf ʃɪf
Gifler Chyfles (-a, -ésa) ʃɪflən
Gigogne Zhikon ʒikɔn
Gigolette Zhigin
plazhùkad
ʒigin
plɐˈʒykɐd
Gigolo Plazhùdak plɐˈʒydɐk
Gigot Zhigo ʒigo
Gigoter Tipekín (-a, -ía) tipeˈkin
Gigue Tipegan tipegɐn
Gingembre Genkèmber gənˈkɛmbəʁ
Girafe Zhỳrav ʒɨʁɐf
Girafon Nexhỳrav
todràp
nəkˈʃɨʁɐf
tɔdˈʁap
Giratoire Zhirator ʒiʁɐtɔʁ
Giries Nezhírir nəʒiʁiʁ
Girofle Chiròf ʃiˈʁɔf
Giroflée Ersis
ċhirsis
əʁsis
t͡ʃiʁsis
Giron Chooz ʃoːz
Girond Riym ʁiːm ʁɪm
Girouette Firòċat fiˈʁɔt͡sɐt
Gitan Tygàndu
rhitàndu
təˈgandy
χiˈtandy
Gîte Paṅglet
adínqb
pɑ̃nglət
ɐdinɸ
Gîter Paṅgle (-a, -éa)
adínqben (-a, -éna)
pɑ̃nglə
adˈinɸən
Giton Zhitœṅ ʒitɔ̃ː
Glace Xhiyl
àjs
loψaṅ
vyter
kʃiːl
ajs
lɔpsɑ̃
vɪtəʁ
Glacer Xhiyles (-sa, -ésa)
adbríles (-sa, -ésa)
kʃiːləs
ɐdˈbʁiləs
Glaciation Xhiltyn kʃiltən
Glacier Xhiflœm
ajthógdu
kʃiˈflum
kʃiɐˈʁeɐ
ɐjˈθogdy
Glacière Kolbók kɔlˈbok
Glacis Leaṅket lɑ̃ːnkət
Glaire Ljàch ljaʃ
Glaireux Ljàchon ljaʃɔn
Glamour Quàrmat
quàrmun
kwaʁmɐt
kwaʁmun
Glanage Krœnad kʁuːnɐd
Gland Kăg
kăjd
kɔg
kɔjd
Glande Klaṅtd klɑ̃ntd
Glander Osfàk (-ta, -téa) ɔçˈfak
Glaner Krœne (-a, -éa) kʁuːn
Glapir Qlheap (-a, -a[1]) qɫɑːp
Glapissement Qlheapad qɫɑːpɐd
Glas Nekbælh nəkˈbɛːɫ
Glèbe Fœṅgyt fɔ̃ːngɪt
Glissade Ziycad ziːsɐd
Glisser Ziyce (-a, -éa) ziːs
Glissière Ziycat ziːsɐt
Globalement Omorenas ɔmɔʁənɐs
Globalisation Omortyn ɔmɔʁtən
Globaliser Omorèd (-a, -éda) ɔmɔʁˈɛd
Globalité Omoret ɔmɔʁət
Globe Klob klɔb
Globique cirindig siʁindik
Globuleux Klobon klɔbɔn
Gloire Làng laŋ
Glorieusement Làngas laŋgɐs
Glorieux Làngon laŋgɔn
Glottal Gloten glɔtən
Glotte Glot glɔt
Gloussement Klœgad kluːgɐd
Glousser Klœge (-a, -éa) kluːg
Glouton Lakínzhondu lɐkˈinʒɔndy
Gloutonnerie Lakínzhet lɐkˈinʒət
Glu Glĕ glœ
Gluant Glun glun
Goinfre Nechlakínzhondu nəʃlɐkˈinʒɔndy
Goinfrerie Nechlakínzhet nəʃlɐkˈinʒət
Golf Golf gɔlf
Golfe Kolf kɔlf
Golfer Golfe (-a, -éa) gɔlf
Golfeur Golfdu gɔlfdy
Gonfler Pear (-a, -éa) pɑːʁ
Gonfleur Pearsat pɑːʁsɐt
Gonflette Izopearet izopɑːʁət
Googol Googol, gœgol gouːgɔl
Gorge Gàrgl
kealoj
gaʁgl
kɑːlɔj
Gorille Gorildak goʁildɐk
Gosse Nex
juk
Nɛks
juk
Goujon Kobj
Kœzh
kɔbj
kuːʒ
Goule Gœl guːl
Goulet Lenpás lənˈpɐs
Gouleyant Gytrýgdar gəˈtrɪgdɐʁ
Goulot Butòpnys butˈɔpnɪs
Gourmand Erínzhɔndy əʁˈinʒɔndy
Gourmander Oψhèren (-na, -éna) ɔˈpʃɛʁən
Gourmandise Erínzhet əʁˈinʒət
Gourme Kœrm kuːʁm
Gourmer Obríp (-a, -ía) ɔbˈʁip
Gourmet Gylínzhdu gəlˈinʒdy
Gourmette Ganríng gɐnˈʁiŋ
Gousse Kœsh kuːç
Gousset Azhabòlin ɐʒɐˈbɔlin
Goût Tas tɐs
Goûter Taste (-a, -éa) tɐçtə
Goûteur Tasdu tɐçdy
Goûteux Gyltáston gəltɐçtɔn
Goutte Kut
doklœraṅget
kut
dɔkˈluːʁɑ̃ŋgət
Goutteux Doklœron dɔkˈluːʁɔn
Gouttière Àqveg aqvək
Gouvernail Rikplaṅ ʁikplɑ̃
Gouvernement Pemerint pɛməʁint
Gouverner Pèmer (-a, -éra) pɛməʁ
Gouverneur Pèmetor pɛmetɔʁ
Grâce Hrobet
hropadt
ʔχɔbət
ʔχɔpɐdt
Gracier Hropen (-na, -éna) ʔχɔpən
Gracieux Hrobpon ʔχɔbpɔn
Grade Gràad aɐd
Grader Agràde (-a, -éa) ɐˈgʁad
Graduateur Rhográdor χoˈgʁɐdɔʁ
Graduation Subgrádentyn subˈgʁɐdəntɪn
Graduer Subgráde (-a, -éa) subˈgʁɐd
Grain Kert kɛʁt
Graine Nóq noq
Grainetrie Noqoos
noxhòp
nokˈoːs
noˈkʃɔp
Graisse Lip lip
Graissage Lipad lipɐd
Graisser Lipes (-ψa, -ésa) lipəs
Graisseux Liψon lipsɔn
Grand Rèeenem ʁɛnəm
Grandir Remmen (-ma, -éa)
(dem) ræs (-a, -a)
ʁɛmːəs
dəmˈʁɛːs
Grandissement Remàtio ʁeˈmatin
Grands-parents Ajpárdur ɐjˈpɐʁdyʁ
Gras Lipon lipɔn
Gratification Ahròptyn ɐˈχɔptɪn
Gratifier Ahròpe (-a, -éa) ɐˈχɔp
Gratis Nagàpas nɐˈgapɐs
Gratitude Hropet hχɔpət
Gratter Nekles (-a, -ésa) nɛkləs
Grattoir Nekelsat nɛkəlsɐt
Gratuit Nagàp
hropend
elisrĕn
nɐgap
ʔχɔpənd
eliˈçʁœn
Gratuitement Nagàpas
elisrĕnas
nɐgapɐs
eliˈçʁœnɐs
Grave Vylb
sojw
vɪlb
sɔjv
Gravement Sojwas sɔjvɐs
Graver Hraav (-a, ía) ʔχɐːv
Graveur Hraavor
hraavdu
hχɐːvɔʁ
hχɐːvdy
Gravitation Kràvidentyn kʁaviˌdɛntən
Gravité Sojwet
kràvidet
sɔjvət
kʁavidət
Graviter Kràvid (-a, -ía) kʁavid
Gravure Hraavys hχɐːvəs
Gréement Rigat
rigtul
ʁigɐt
ʁiktul
Gré Lomy lomɪ
Grec Hellen ɛlːən
Gréement Rigat
rigtul
ʁigɐt
ʁiktul
Gréer Rig (-ga, -ía) ʁig
Greffe Aknípat
lexríbur
ɐkˈnipɐt
lɛxˈʁibyʁ
Greffer Aknípe (-a, -éa) ɐkˈnip
Greffier Lexríbdu lɛxˈʁibdy
Greffon Akníp ɐkˈnip
Grêle Krt
sàk
kəχt
sak
Grêler Sak (-a, -a) sɐk
Grêlon Sàkert sakəχt
Grenouille Raan ʁɐːn
Grenouillère Rantáṅg
orromih
ʁɐnˈtɑ̃ŋ
ɔʁɔmi
Grès Gràjs gʁajs
Grésil Sàkin sakin
Gribouillage Hrochràfad ʔχɔʃˈʁafɐd
Gribouiller Hrochràve (-a, -éa) ʔɔʃˈʁav
Griffe Kryàv ɪaf
Griffer Ikrýve (-a, -éa) iˈkχɪv
Griffure Kryvys kχɪvəs
Gril Lărent lɔʁənt
Grill Lărenklem lɔʁɛnkləm
Grillade Lărenkar lɔʁɛnkɐʁ
Grillage Lărenklos lɔʁənklos
Grille Lărenter lɔʁɛntəʁ
Griller Lărend (-a, -éa) lɔʁənd
Grimper Obkáge (-a, -éa) ɔpˈkag
Grimpette Obkàget ɔpˈkagət
Grippe Kryp kʁɪp
Gripper Kryppe (-a, -éa) kʁɪʙ̪ə
Grisaille Kràjet kʁajət
Griser Kràjen (-na, -éna)
arĕlen (-na, -éna)
kʁajən
ɐʁœlən
Griserie Arĕlet ɐʁœlət
Grive Dràch dʁaʃ
Griveler Ċechpren (-na, -éna) t͡sɛʃprən
Grivèlerie Ċechprelet t͡sɛʃprelət
Griveleur Ċechpreldu t͡sɛʃprəldy
Grognement Grĕnad gʁœnɐd
Grogner Grĕn (-a, -ía) gʁœ
Grommeler Groem (-a, -éa) gʁœːm
Grommellement Groemad gʁœːmɐd
Grondement Grĕmúpid
grĕmad
gʁœmˈupid
gʁœmɐd
Gronder Grĕm
obrĕm
gʁœm
ɔbˈʁœm
Groom Aṅcyldak
spirœ
klotúrsat
ɑ̃nˈsɪldɐk
çpiʁuː
kloˈtuʁsɐt
Gros Roem
rym
ʁœːm
ʁɪm
Groseille Bærr bɛːʀ
Groseiller Bærrtal bɛːʀtɐl
Gros-œuvre Rĕmòp ʁœmˈɔp
Grossesse Partùret pɐʁˈtyʁət
Grosseur Boorzaj
roemet
boːʁzɐj
rœːmət
Grossier Nelich neliʃ
Grossièrement Nelichas neliʃɐs
Grossir Rĕmen (-ma, -éna) ʁɛms
Grossiste Rĕthógdu ʁœˈθogdy
Grotesque Groċeg gʁɔt͡səg
Grotesquement Groċegas gʁɔt͡segɐs
Grotesquerie Groċeget gʁɔt͡segət
Grotte Grot gʁɔt
Groupable Grœpdar gʁuːpdɐʁ
Groupage Grœpad gʁuːpɐd
Groupement Grœpys gʁuːpəs
Grouper Grœpe (-a, -éa) gʁuːp
Groupuscule Qidugrœp
grœpin
nechrœpin
qidygʁuːp
gʁuːpin
nəʃˈʁuːpin
Gruau Grau gʁɐɔ
Grumeau Krùmet kʁymət
Grumeler Krùmen (-a, -éna) kʁymən
Grutier Vikondu vikody
Gué Flupáskal
kulfœnpas
fluˌpɐçkɐl
kulˈfuːnpɐs
Guenilles Nechmíh[2] nəʃˈmi
Guenon Kysím
simek
kəˈsim
simək
Guépard Aċynon ɐt͡sɪnɔn
Guère Nog nɔg
Guérir Usdólesn (-sna, -ésna) ysˈdoləsn
Guérison Usdóltyn ysˈdoltən
Guérissable Usdóldar ysˈdoldɐʁ
Guérisseur Usdòldu ysˈdoldy
Guérite Vizhoos viʒˈoːs
Guerre Xap ksɐp
Guerrier Xapendu ksɐpəndy
Guerroyer Xaper (-ra, -era) ksɐpəʁ
Guet Vicha viʃɐ
Guet-apens Vichòpet viˈʃɔpət
Guetter Vichkòpe (-a, -éa) viʃˈkɔp
Guetteur vichdu viʃdy
Gui Gi gi
Guichetier Qibladu qiblɐdy
Guide Gitdu
hiplàn
gitdy
hipˈlan
Guider Gite (-a, -éa) git
Guidon Bakít bɐˈkit
Guimauve Ilàkaṅ
flhmòp
ilˈlakɑ̃
fəlˈmɔp
Guimbarde Keṁbard
dòzjoṅ
kɛ̃mbɐʁd
dɔzjɔ̃
Guise Taw tɐv
Guitariste Lùthardu lyˈθɐʁdy
Guitoune Vizhœna viˈʒuːnɐ
Gymnase Sokísal
dyporoos
sɔˈkisal
dəpɔʁˈoːs
Gymnaste Sokídu sɔkidy
Gymnastique Sokínatd sɔkinɐtd
Gymnique Sokínig sɔkinik
Gynécologiue kasmédiketdu kɐçˈmedikətdy
Gynécologique kasmédig kɐçˈmedik

F | En-tête | Aneuvien | H