IDEO ANV Cr

Un article de Ideopedia.

Français Aneuvien A.P.I.
Crabe Kaṅk kɑ̃nk
Crac ! Hràaak! aɐːk
Crachat Spỳċys çpɨt͡səs
Cracher Spỳċe (-a, -éa) çpɨt͡sə
Craindre Zhœṅg (-a, -éa) ʒɔ̃ːŋ
Crainte Zhœṅget ʒɔ̃:ŋgət
Craintif Zhœṅgis ʒɔ̃:ŋgis
Cramoisir, cramer Rígnes (-na, -ésa) ʁignəs
Crâne Kàptaq
roagon
kaptɐq
ʁɔːgɔn
Crânement Roagas ʁɔːgɐs
Crâner Roages (-sa, -ésa) ʁɔːgəs
Crâneur Roagdu ʁɔːgdy
Crapaud Bœv buːf
Craps Kraψ kʁɐps
Craquement Kràkad kʁakɐt
Craquelure Kràgys kʁagɪs
Craquer Kràge (-a, -éa)
legràge (-a, -éa)
kʁag
ləgˈʁag
Crash test Kràchtect kʁaʃtɛst
Crasse Erdwòqet əʁˈdwɔqət
Crasseux Erdwòqon əʁˈdwɔqɔn
Cratère Culul sulul
Cravache Hiψleg ipslək
Cravate Kòlik kɔlik
Cravater Kolnóde (-a, -éa)
Kolkàp (-ta, -téa)
kɔlˈnod
kɔlˈkap
Crawl Krool kʁoːl
Crayonner Karandache (-a, -éa) kɐʁɐndɐʃ
Créance Kredet
aṅtevet
kʁedət
ɑ̃ntevət
Créancier Aṅtevedu ɑ̃ntəvdy
Créateur Krattordu kʁɐtɔʁdu
Créatif Krattis kʁɐtis
Création Krattyn kʁɐtɪn
Créature Krattys kʁɐtəs
Crèche Krip
Nàtrip
baboos
kʁip
nɐtʁip
bɐˈboːs
Crédible, croyable Kredar kʁedɐʁ
Crédit Krest
kaṅved
kʁɛçt
kɑ̃nvəd
Créditer Kaṅgev (-a, -éva) kɑ̃ngəf
Crédule Nechkrédenu nəʃ'kʁedəny
Crédulité Nechkrédet nəʃ'kʁedət
Créer Krate (-a, -éa) kχɐt
Crémaillère Krlàtakraṅta kχlatɐˌkʁɑ̃tɐ
Crèmerie Kràlemrimskop kχaləmʁiçkɔp
Crémeux Kràlemon kχalemɔn
Crémier kralethógdu kχɐleˈθogdy
Créneau Krànlo kχanlo
Crénelage Krànal kχanɐl
Créneler Krànel (-la, -éla) kχanəl
Créole Krooldu kχoːldy
Crêpe Hrep
krep
hχɛp
kχɛp
Crépi Valmíh vɐlmi
Crépiter Qyċhek (-a, -ía) qɪt͡ʃək
Crépon Hrepoṅ hχepɔ̃
Crépu Hrepan hχepɐn
Crétacé Kretaséa kʁetɐˈseɐ
Crête Kàpok kapɔk
Crétin Blĕch blœʃ
Crétiniser Blĕches (-cha, -esa) blœʃəs
Creuser Gerrer (-rra, -rréa) gɛʀəʁ
Creux Gerron gɛʀɔn
Crevaison Tipĕrkyn tiˈpœʁkɪn
Crevasse Erèkj
xhul
əʁˈɛkj
kʃul
Crever Erpĕrk (-a, -ía)
nechdæn (-a, -éna)
subdæn (-a, -éna)
əʁˈpœχk
nəʃˈdɛːn
subˈdɛːn
Crevette Krvæt kəʁˈvɛːt
Crevure Erpĕkys
nechpĕrd
əʁˈpœkɪs
nɛʃˈpœʁd
Crier Hrikg (-a, -ía) hχikg
Criard Hrigon hχigɔn
Cric Kryk kχɪk
Criée Hriget hχigət
Crime Bùnĕz bynœs
Criminaliser Abùnĕze (-a, -éa) ɐˈbynœz
Criminalité Bùnĕzet bynœzət
Criminel Bùnĕzondu bynœzɔndy
Crin zopíl zoˈpil
Crinière Pikroon
pikpòk
piˈkχoːn
pikˈpɔk
Crinoline Krinolyn
roψtut
tùψkal
kχinolɪn
ʁɔpstut
tupskɐl
Crise Kriyd kχiːd
Crissement Ckrijt kχijt
Crisser Ckrij (-a, ckria) kχij
Cristal Krisdalh
krictal
kχiʝdɐɫ
kʁistɐl
Cristallerie Krictalfàktur ˌkχistɐlˈfaktuʁ
Cristallin Krisdalhon
glàco
kχistɐlɔn
glaso
Cristallisable Krisdaldar kχiʝdɐldɐʁ
Cristallisation Krisdaltyn kʁiʝdɐltɪn
Cristalliser Krisdalhes (-a, -ésa) kχiʝdɐɫəs
Cristalloïde Krisdalhojd kχiʝdɐɫɔjd
Critique Kridig
krisíladigu
kχidik
kʁiˈsilɐdiky
Critiquer Krisil (-a, -a) kχiˈsil
Croate Hrvatendu həχvɐtənsy
Croche Halvàd ɐlˈvad
Crocher Spashe (-a, -éa)
spadòsh
çpɐçə
çpɐdɔç
Crochet Spashin
zhislàg
quarkrám
çpɐçin
ʒiˈɬag
kwɐʁˈkʁɐm
Croire Kred (-a, -ía) kχɛd
Croisade Krogad kχogɐd
Croisé Krogadak kχogɐdak
Croisée Kroblàj
kroget
kχoˈblaj
kχogət
Croisement Fypl
krogad
gomíxadys
ɐtˈplɛnt
kχʁɔgɐd
goˈmiksɐdəs
Croiser Fyple (-a, -éa)
krog (-a, -ía)
gomíxe (-a, -ía)
ɐtˈplɛn
kʁɔg
goˈmiksə
Croisière Koroexmy kɔˈʁœːksmɪ
Croisillon Kroxys kχɔksɪs
Croissance Rèset ʁɛsət
Croissant Cemòrqb seˈmɔʁɸ
Croître Res (-a, -a) ʁɛs
Croix Krox kχɔks
Croquer Tonzhe (-a, -éa)
Karanzhe (-a, -éa)
tɔnʒə
kɐʁɐʒə
Croquis Karanzhys (-a, -éa) kɐʁɐnʒəs
Crotale Kròtal kʁɔtɐl
Croûte Krœqa kʁuːqɐ
Croyance Kredet
fàdet
kχedət
fadət
Croyant Fàdun fàdun
Cru Krùda kʁydɐ
Cruauté Krœtet kχuːtət
Cruche Varvás vɐʁˈvɐs
Crucifier Obkròg (-a, -ía) ɔpˈkʁɔg
Crucifixion Obkròxyn ɔpˈkʁɔxən
Crudité Krùdet
aṅtpaaste
kʁydət
ɑ̃nˈpɐːçtə
Crue Enàqa ənˈaqɐ
Cruel Krœton kʁuːton
Cruellement Krœtas kʁuːtɐs
Cubique Kùbig kybik
Cueilletteur Ckutrágadsu
pilgœnatdu
kyˈtʁɐgɐdsy
pilˈguːnɐtɐtdy
Cueillir Ckutrág (-a, -éa)
pilgœnes (-sa, -ésa)
opèrnd (-a, -néda)
skyˈtʁɐg
pilˈguːnəs
oˈpɛʁnd
Cuiller Lĕzhit lœʒit
Cuillerée Lĕzhilak lœʒilɐk
Cuilleron Lĕzhpól lœʒˈpol
Cuir Laadh lɐːð
Cuirasse Mupèṅg muˈpɛ̃ŋ
Cuirassé Mupèṅxhip muˈpɛnʃip
Cuirasser Amupèn (-a, -éna) ɐmuˈpɛn
Cuire Kœgesn (-sna, -ésna) kuːgəsn
Cuisine Kœg
kœxal
kuːg
kuːksɐl
Cuisiner Kœgdor (-a, -ía) kugˈdɔʁ
Cuisinier, -ière Kœgdu kuːgdy
Cuisinière Kœxent kuːksənt
Cuisiniste Kœxaldu kuːksɐldy
Cuisse, -eau, -ot Bàlmin balmin
Cuisson Kœgtyn kuːktɪn
Cuistre Nechtúndu nəʃˈtundy
Cuivrage Kùprad kypʁɐd
Cuivrer Kùpren (-a, -éna) kypʁən
Cuivreux Kùpron kypʁɔn
Cuivrique Kùprig kypʁik
Cul Deg deg
Culasse Kùlas kylɐs
Cul-de-sac Eljùv əljˈyf
Culot Kopek
autyg
kɔpək
ɐʊtɪkɔn
Culotte Deglàbl dəgˈlabl
Culotté Autygon ɐʊtɪgɔn
Culpabilisation Dyrentyn dɪʁəntɪn
Culpabiliser Obdýrtes (-a, -éna) ɔbˈdɪʁtən
Culpabilité Dyret dɪʁət
Culte Kult kult
Cultivateur Kulterdu kultəʁdy
Cultiver Kulter (-a, -éa)
nyvj (-a, -ía)
kultəʁ
nivj
Cultuel Kulton kultɔn
Cultural Kulturen kultuʁən
Culture Kultur
nyvjà
kultuʁ
nəˈvja
Culturel Nyvjàn nəˈvjan
Culturismte Izomesemdu izɔmˌesəmçdy
Cumin Kuum kyːm
Cumulard Kœlymdu
Cumuler Kœlyme (-lma, -lýma) kuːlɪm
Cunilingus Syl-n'onágev
onaglàgad
ˌsɪlnɔˈnɐgəv
ɔnɐgˈlagɐd
Cupide Kàpton kaptɔn
Cupidité Kàptet kaptət
Cupidon Qupidoṅ kupidɔ̃
Curage Kérad keʁɐd
Cure Kùur kyuʁ
Curé Kurdak kuʁdɐk
Curée Predys pʁedɪs
Curer Kére (-a, -éa) keʁ
Curetage Indekerad ˌindəˈkeʁɐd
Curie Kuri kuʁi
Curieux Ażĕton
gurjon
ɐˈd͡żzœtɔn
guʁjɔnċ
Curiosité Ażĕt
gurjet
gurja
ɐˈd͡zœt
guʁjət
guʁjɐ
Curiste Kùrdu kyʁdy
Curling Xhiċeelad kʃiˈt͡seːlɐd
Customiser Prívăres (-sa, -ésa) pʁivɔʁəs
Cutané Kutan kutɐn
Cuti-réaction Kutiràktyn kutiˈʁaktɪn
Cutter Ckùċat
kalblàd
kyt͡sɐt
kɐlˈblad
Cuvage Kùvad kyvɐd
Cuver Kùven (-na, -éna) kyvən
Cuvette Kùvin kyvin
Cyan Cjaṅ sjɑ̃
Cyanidrique Cjànidrig sjanidʁik
Cyanose Cjànoz sjanoz
Cyanosé Cjànozan sjanozɐn
Cyanure Cjànys sjanɪs
Cybercafé Siberpœṅt siˈbəʁˈpɔ̃ːnt
Cybernétique Sibèrnikg siˈbɛʁnik
Cyborg Sibòrgdu siˈbɔʁgdy
Cyclone Cikloon siˈkloːn
Cylindre Slyndar ɬɪndɐʁ
Cylindrique Slyndrig ɬɪndʁik
Cynique Hœnig uːnik
Cynisme Hœndesem uːndesəm
Cynodrome Hundaréa undɐˈʁeɐ
Cyprès Kupar kupɐʁ

Co | C | En-tête | Aneuvien | D