IDEO ANV Coa

Un article de Ideopedia.

(Différences entre les versions)
m
Version actuelle (4 mai 2021 à 10:41) (modifier) (défaire)
m (Collection)
 
Ligne 266 : Ligne 266 :
|-
|-
|Collection
|Collection
-
|Omadentúl
+
|Emjàltul
-
|ɔmɐdənˈtul
+
|əmˈjaltul
|-
|-
|Collectionner
|Collectionner
-
|Omadentúles (-sa, -ésa)
+
|Emjàle (-a, -éa)
-
|ɔmɐdənˈtuləs
+
|əmˈjal
|-
|-
|Collectionneur
|Collectionneur
-
|[[IDEO_ANV_Remarques_D#Les_mots_en_.E2.80.93du|<font color=black>Omadentúldu</font>]]
+
|[[IDEO_ANV_Remarques_D#Les_mots_en_.E2.80.93du|<font color=black>Emjàlordu</font>]]
-
|ɔmɐdənˈtuldy
+
|əmˈjalɔʁdy
|-
|-
|Collège
|Collège

Version actuelle

Français Aneuvien A.P.I.
Coaliser Kuáljen (-ina, -ína) kuˈɐljən
Coalition Kuáljentyn kuˈɐljəntɪn
Cobaye Kopàj
adgæzo, -du
kɔˈpaj
ɐdˈgɛː-
Cobra Kòbra kɔbʁɐ
Coca Koqà koˈqa
Cocaïne Koqàjn kɔˈkajn
Coccigrue Peziz peziz
Coccinelle Żhod dʒɔd
Coche Koch
marq
chwinkad
kɔtʃ
mɐʁq
ʃwinkɐd
Cochenille Kochnil
kochrub
kɔʃnil
kɔʃʁub
Cocher Kochdak
marq (-a, -úa)
kɔtʃdɐk
mɐʁq
Cochon Chwilen ʃwin
Cochonnerie Chwinet ʃwinət
Cocktail Bevmíx
trigmíx
mixys
fejàlespis
bɛvˈmiks
tʁigˈmiks
miksəs
fəˈjaləçpis
Cocotier Kokotend kokotəˈnd
Cocotte Fljogál
pungvás
ċhygvás
papvás
subákad
fljoˈgɐl
pungˈvás
t͡ʃəgˈvɐs
pɐpˈvɐs
subɐˈkɐd
Cocu Kuku kuku
Cocufier Kukedor (-a, -ía)
obkúkuven (na, -éna)
kukedɔʁ
ɔbˈkukuvən
Cocufieur Kukordu kukɔʁdy
Codage Kodat kɔdɐt
Code Kood kɔd koːd
Coder Kòdes (-ża, -ésa) kɔdəs
Codification Lekódyn ləˈkodɪn
Codifier Lekódes (-ża, -ésa) leˈkodəs
Cœlacanthe Làtimer latiməʁ
Coercible Oψhlàxendar ɔpʃˈlaksəndɐʁ
Coercitif Oψhlàxentis ɔpʃˈlaksəntis
Coercition Oψhlàxentyn ɔpʃˈlaksəntɪn
Cœur Kàred kaʁəd
Cognac Konjàk (trygaṅt) kɔˈɲak
Cogner Pùges (-xa, ésa) pygəs
Cogneur Pùgdu pygdy
Coiffable Kapylărdaʁ ˌkapəˈlɔʁdɐʁ
Coiffage Kapylărad ˌkapəˈlɔʁɐd
Coiffe Kapòra kɐpˈɔʁɐ
Coiffer Kapylăre (-a, -éa)
kapóre (-a, -éa)
ˌkapəˈlɔʁ
kapˈoʁ
Coiffeur Kàpylărdu ˌkapəlˌɔʁdy
Coiffure Kappylărys
kapórys
ˌkapəˈlɔʁɪs
kapˈoʁɪs
Coin Gona gɔnɐ
Coinçage obòndad ɔbˈɔndɐd
Coincement obònad ɔbˈɔnɐd
Coincer Obòne (-a, -éa) ɔbˈɔn
Coing Kœṅg kɔ̃ŋ
Coke Erkearb əʁˈkɑːʁb
Cokéfaction Erkarfàktyn əʁkɐʁˈfaktɪn
Cokéifiable Erkearbedar əʁˈkɑːʁbedɐʁ
Cokéifier Erkearbes (-a, -ésa) əʁˈkɑːʁbəs
Cokerie Erkearberi əʁˈkɑːʁbəʁi
Col Kodel
kaln
kodəl
kɐln
Colère Iyrr iːʀ
Coléreux Iyron, iyrron iːʁɔn iːʀɔn
Colérique Iyrrig iːʁik iːʀik
Colibri Kòlibri kɔlibʁi
Colimaçon Roskála ʁɔsˈkɐlɐ
Colis Mypàk mɪˈpak
Collaborateur Kulàporentordu kuˈlapɔʁˌɛntɔʁdy
Collaboration Kulàporentyn kuˈlapɔʁˌɛntən
Collaborer Kulàpor (-a, -éa) kuˈlapɔʁ
Collage Pĕlmat pœlmɐt
Collation Spisinet
gœlentyn
çpisinət
guːləntɪn
Collationner Gœles (-sa, -ésa) guːləs
Colle Prelm pʁəlm
Collecte Omadgònet ɔmɐdˈgɔnət
Collecter Omadgònes (-sa, -ésa) ɔmɐdˈgɔnəs
Collecteur Omadgònsat ɔmɐdˈgɔnsɐt
Collection Emjàltul əmˈjaltul
Collectionner Emjàle (-a, -éa) əmˈjal
Collectionneur Emjàlordu əmˈjalɔʁdy
Collège Kollèzh kɔˈlːɛʒ
Collégial (-e) Kollèzhen kɔˈlːɛʒən
Collégiale (couv.) Kollezhjàl ˌkɔlːɛʒˈjal
Collégien, -ne Kollèzhdu kɔˈlːɛʒdy
Collègue Kollegdu
kuwárdu
kɔˈlːɛgdy
kuˈvɐʁdy
Coller Prĕlme (-a, -éa) pʁœlm
Collier Koltál
kolpára
kɔlˈtɐl
kɔlˈpɐʁɐ
Collimaté Kellimátan ˌkɛlːiˈmɐtɐn
Collimateur Kellimátor ˌkɛlːiˈmɐtɔʁ
Collision Kaxkárqyn kɐkʃ'kɐʁqən
Colloïdal Pĕlmojden pœlmɔjdən
Colloïde Pĕlmojd pœlmɔjd
Colombage Drevotènja Dʁevoˈtɛnjɐ
Colombe Vỳtov vɨtɔf
Colombier, pigeonnier Tovoos tɔvˌoːs
Colombin Lungetrœṅ lungəˈtʁɔ̃n
Colombophile Tovlàjdu
tovdrœgdu
tɔvˈlajdy
tɔvˈdʁuːgdy
Colon Kolòndu koˈlɔndy
Côlon Kuníψep kunˈipsəp
Colonie Kolòni koˈlɔni
Colonisation Kolòntyn koˈlɔntɪn
Coloniser Kolòn (-a, -ía) koˈlɔn
Colonnade Kòlontul kɔlɔntul
Colonne Kòlon kɔlɔn
Colorant Fàrgor faʁgɔʁ
Coloration Fàrgentyn faʁgɔʁəntɪn
Colorer Fàrgen (-a, -éna) faʁgən
Coloriage Fàrgaerd faʁgɐərd
Coloriser Fàrges (-a, -ésa) faʁgɐd
Coloris Fàrga faʁgɐ
Colorisation Fàrgad faʁgɐd

Ci | C | en-tête | Aneuvien | Com