IDEO ANV Br

Un article de Ideopedia.

(Différences entre les versions)
m
m (Brusque)
Ligne 354 : Ligne 354 :
|-
|-
|Brusque
|Brusque
-
|Sud
+
|Ċut
-
|sud
+
|t͡sut
|-
|-
|Brusquement
|Brusquement
-
|Sudas
+
|Ċutas
-
|sudɐs
+
|t͡sutɐs
|-
|-
|Brusquer
|Brusquer
-
|Sudj (-a, -ía)
+
|Ċutj (-a, -ía)
-
|sudj
+
|t͡uc
|-
|-
|Brut
|Brut

Version du 8 juillet 2021 à 20:02

Français Aneuvien A.P.I.
Braie Legverat
pràj
muvál
pislat
ləgˈvɛʁɐt
pʁaj
muˈvɐl
piçlɐt
Braiement Haṅat ɑ̃nɐt
Braire Haṅen (haṅa, haṅa) ɑ̃nən
Braise Igède iˈgɛd
Braiser Igœges iˈguːgəs
Braiseux Igèdon iˈgɛdɔn
Bramer Herrege (-a, -éa) ɛʀəg
Branchage Chĕtul ʃœtul
Branche Chĕt ʃœt
Branchement Chĕtad ʃœtɐd
Brancher Chĕtes (-ċa, -ésa) ʃœtəs
Branchie Aqbænkem ɐˈɸɛnkən
Branlée Obzùqad ɔbˈzykɐd
Branler Zùqes (-sa, -ésa)
nexhát (-a, -ía)
zyqəs
nəˈkʃɐt
Branleur Nexhòrdak nəˈkʃɔʁdɐk
Braquage Bràgad
hràkad
bʁagɐd
hχakɐd
Braquer Bràge
hràke (-a, -éa)
bʁagdɐt
hχak
Braquet Syrà səˈʁa
Bracelet Pœngring puːŋʁiʁŋ
Braillement Nechrík nəʃˈʁik
Brailler Nechríg (-a, -ía) nəʃˈʁig
Bras Pradhem pʁɐðəm
Brasier Igedéa igəˈdeɐ
Brassard Pradhring pʁɐðʁiŋ
Brasse Pradhjàd pʁɐðˈjad
Brassée Pradhláket pʁɐðˈlɐkət
Brasse-papillon Farvadhjàd fɐʁvɐˈðjad
Brasserie Elfàktur
elklèm
əlˈfaktuʁ
əlˈklɛm
Brésilien Brasylen bʁɐsilən
Bref Pĕt pœt
Breuvage bĕvah bœvɐh
Brevet Akófljo
bròvet
ɐˈkofljo
bʁɔvət
Breveter Bròvete (-a, -éa) bʁɔvˈɛtən
Bréviligne Pĕcòmon pœˈtsɔmɔn
Brick Brixhip bʁikʃip
Bricolage Geqydat
nechèkat
geqɪdɐt
nəʃˈɛkɐt
Bricoler Geqyde (-a, -éa)
nechéqyde (-a, -éa)
geqɪd
nəʃˈeqɪd
Bricoleur Geqydu
vorepdu
nechékydu
geqɪdy
vɔʁəpdy
nəʃˈeqɪdy
Brièveté Pĕdet pœdəet
Brik Brik bʁik
Briller Bril (-la, -lía) bʁil
Brimade Obházad ɔβˈɐzɐd
Brimer Obháze (-a, -éa) ɔβˈɐz
Brin Pjot pjɔt
Briquette Briqin bʁiqin
Briquet Fœchat fuːʃɐt
Briquetterie Briqtur bʁiqtuʁ
Bris Shjek çjɛk
Brise Feny fenɪ
Brise-glace Xhilxhip kʃilʃip
Briser Shjæg (-a, shegía) çjɛːg
Brocante Limèrkad liˈmɛʁkɐd
Brocanteur Limthógdu limˈθogdy
Brochet Prchĕt pəʁˈʃœt
Brochette Spisting
spisdul
dùtul
çpiçtiŋ
çpiçdyl
dytul
Brome Broom bʁoːm
Bronche Ertùp əʁˈtyp
Broncher Subvòne (-a, -éa) subˈvɔn
Bronchiole Ertùpin ɛʁˈtypin
Bronchiolite Ertùpingrant ɛʁˈtypiŋgʁɑ̃t
Bronzage Sufàrpalad suˈfaʁpɐlɐd
Bronzer Sufàrpalen suˈfaʁpɐldən
Brossage Fràtad fʁatɐd
Brosser Fràte (-a, -éa) fʁat
Brouillage Ċhàmad
eliplínad
t͡ʃamɐd
eliˈplinɐd
Brouillard Fiyg fiːg
Brouille Dyskjeas dəçˈkjɑːs
Brouiller Ċhàme (-a, -éa)
Dyskjease (-a, -éa)
t͡ʃam
dəçˈkjɑːs
Brouillon Ċhàmon
supóch
t͡ʃamɔn
suˈpoʃ
Brouter Parínzh (-a, -ía)
tomút (-a, -éa)
pɐˈʁinʒ
toˈmut
Broutille Tukypet tukɪpət
Broyage Iskrízhad içˈkʁiʒɐd
Broyer Iskrízh (-a, -ía) içˈkʁiʒ
Broyeur Iskrísat içˈkʁisɐt
Bru Nupnèrkad nypˈnɛʁkɐd
Bruissement Hrupichad hχupiʃɐd
Bruit Hrupid
Chrfĕch
hχupid
ʃəʁˈfœʃ
Bruitage Hrupitad
Chrfĕchad
hχupitɐd
ʃəʁˈfœʃɐd
Bruiter Hrpides (-ża, -ésa)
herfĕche (-a, -éa)
ɐdˈrupit
ɐðəʁˈfœʃ
Bruiteur Hrupidu hχupidy
Brûler Igen (-na, -éna)
ignes (-a, -ésa)
bùrne (-a, -éa)
igən
ignəs
byʁnə
Brûleur Ixat iksɐt
Brûlure Ignys
bùrnys
ignəs
bùrnəs
Brumeux Prymon pʁɪmɔn
Brumisateur Pryzlàċat pʁɪpʁɪˈzlat͡sɐt
Brun, marron Broon bʁoːm
Brunir Broen (-a, brĕnéa) bʁœːn
Brusque Ċut t͡sut
Brusquement Ċutas t͡sutɐs
Brusquer Ċutj (-a, -ía) t͡uc
Brut Brùt bʁyt
Brutal Peng pɛŋ
Brutalement Pengas pɛŋgɐs
Brutalité Penget pɛŋgət
Brute Pengdu pɛŋdy
Bruyamment Hrupidas hχupidɐs
Bruyant Hrupidun hχupidun
Bûche Xiyrys ksiːʁəs
Bûcher Xiyrytul ksiːʁətul
Bûcheron Xiyrydu ksiːʁədy
Buffet Jàleskig
jàlespis
jàlesklem
jaləçkig
jaləçpis
jaləsklɛm
Buffle Bùfel byfəl
Bulbe Pœlk puːlk
Bulbeux Pœlkon puːlkɔn
Bulle Bùl byl
Buller Tybùl (-a, -éa) təˈbyl
Bulletin Tyflío təˈflio
Bure Bùr byʁ
Bureau Bùro
bùrmes
bùrsal
koṅtœr
byʁo
byʁməs
byʁsɐl
kɔ̃nˈtuːr
Burin Buurg byːʁg
Buriner Bùrge (-a, -éa) byːʁgə
Burlesque Pœrleseg puːʁlesək
Bus Bus bus
Buse Bùz
kœċhav
byz
kuːt͡ʃɐf
Busard Bùzor byzɔʁ
But Berat
gool
bɛʁɐt
goːl
Butaène Bùtaen bytɐən
Buter Eskemt (-a, -éa)
Esrát (-a, -éa)
dem oporles (-a, -ésa)
ogmát (-a, -éa)
əçkɛmt
əçˈʁɐt
ɔpɔʁləs
ɔgˈmɐt
Butin Pekjat pɛkjɐt
Butiner Pekj (-a, -ía) pɛkj
Butoir Esrásat əçˈʁɐsɐt
Butor Bùtor bytɔʁ
Butte Toap tɔːp
Butyne Bùtin bytin

Bl | En-tête | Aneuvien | C