IDEO ANV Ba

Un article de Ideopedia.

Français Aneuvien A.P.I.
Baba Oblœ
ilakaag
baba
ɔbˈluː
ilɐˈkɐːg
bɐbɐ
Babil Lasprát lɐˈçpʁɐt
Babiller Lalòk (-ta, -téa) lɐˈlɔk
Babiole Qykòf qəˈkɔf
Babord Bybòrd bəˈbɔʁd
Babouche Opfúntys ɔpˈfuntəs
Bac Bóàk
kaboot
bóàk
kɐˈboːt
Bacille Bàcil basil
Bacon Bækoṅ bɛːkɔ̃n
Bactérien Baktérin bɐkˈteʁin</fon
Bactériologique Bakterilòg
baktérig
bɐkteʁiˈlɔg
bakˈteʁik
Badin Lyplía ləpˈliɐ
Badine Vỳc vɨt͡s
Badiner Lyplíen (-na, -na) ləpˈliɐ
Badminton Bàdminton badmintɔn
Bafouillement Bbĕfad ʙœfɐd
Bafouiller Bbĕf (-a, -éa) ʙœf
Bagage Kypazh
nyvítul
kɪpɐʒ
nəˈvɪtul
Bagagiste Kypazhdu kɪpɐʒdy
Bagarre Oppùg ɔˈʙ̻yg
Bagnard Laψhódu lɐˈpʃody
Bagne Laψhool lɐˈpʃoːl
Bagnole Celed seləd
Bague digríng
funtríng
lik
digˈʁiŋ
funtˈχiŋ
lik
Baguer ringes (-a, -ésa) ʁiŋgəs
Baguette Qystýg
lubrœṅd
kəˈçtɪk
luˈbʁuːnd
Baie Taal
kolfin
erblàj
Tɐːl
kɔlfin
əʁˈblaj
Baignade Badhad bɐðɐd
Baigner Badhen (-a, -éna) bɐðən
Baigneur Badhadu
badhlœmyt
bɐðɐdy
bɐðˈluːmət
Baignoire Badhbók >bɐðˈbok
Bail Legrel lɛgʁəl
Bâillement Ahwad ɐwɐd
Bailler Legrèl (-a, -éla) ləgʁɛl
Bâiller Aau (ahwa, aúa) ɐːʊ
Bain Badh bɐð
Baiser Smlàk
smlàg (-a, -ía)
godor (-ka, kía)
çmlak
çmlag
godɔʁ
Baisse Lòvad lɔvɐd
Baisser lòvens (-nsa, -énsa) ˈlɔvəns
Bal Geṅchplas gɛ̃ʃplɐs
Balade Aṅdapla ɑ̃ndɐplɐ
Balader Aṅdaplar (-a, -éa) ɑ̃ndɐplɐʁ
Baladeur Aṅdor
aṅdaçănsent
walkman®
ɑ̃ndɔʁ
ɑ̃ndɐˈsɔnsənt
vɐlkmɐn
Baladeuse Panxel pɐnsəl
Balai Hwàp
koṅżat
wap
kɔ̃d͡zɐt
Balance Metraug
deskodu
meˈtʁaʊg
dɛçkody
Balancement Biljad bilʎɐd
Balancer (dem) bilj (-a, -ía)
oψlat (-a, -a)
obgéven (-na, -éna)
biʎ
opslɐt
nəʃˈgevən
Balançoire Bilaċedj
bilgóċedj
bilsúċedj
bilɐt͡sədj
bilˈgot͡sədj
bilˈsut͡sədj
Balayage Hwàpad
ckwòpad
wapɐd
skwɔpɐd
Balayer Hwàpes (-ψa, -ésa)
roċhúd (-a, -éa)
ckwope (-a, -éa)
hwatraage (-a, -éa)
wapəs
ʁɔˈt͡ʃud
skwɔp
wɐˈtχɐːg
Balayette Hwàpin wapin
Balayure Hwàpys wapəs
Balbutier Bbus (-a, -a) ʙus
Balconnet Usaràlin
bàlgo
ysɐˈʁalin
balgo
Baleineau Nexabhaal
bhakýrt
βɐːl
βɐkəχt
Baleinier Bhaxhíp
Bhalen
βɐːlˈʃip
βɐlən
Baleinière Bhalboot βɐːlˈboːt
Balisage Podilad podilɐd
Balise Podil podil
Baliser Podile (-a, -éa) podil
Ballade Aṅkáṅt ɑ̃nˈkɑ̃nt
Balle Bàl
bùlet
ljàr
pàq
bal
bylət
ʎaʁ
paq
Ballerine Paṅtokad
paṅtofyt
pɑ̃ntokɐd
pɑ̃ntofət
Ballet Paṅtom pɑ̃ntɔm
Ballon Ball
balvás
gaṁbet
taṅk
cym
bɐlː
bɐlˈvɐs
gɑ̃mbət
tɑ̃ŋk
sɪm
Ballonnement Balla bɐlːɐ
Ballonner Ballas (-a, -ása) bɐlːɐs
Ballot Bol bɔl
Balloter Bòles (-sa, -ésa) bɔləs
Balustrade Balùstrad bɐˈlystʁɐd
Balustre Balùster bɐˈlystəʁ
Bambin Ifàndu iˈfandy
Bambou Bambœ bɐmˈbuː
Bambouseraie Bambwéa bɐmˈbweɐ
Ban Ùsos ysos
Banane Banàn bɐˈnan
Bananeraie Banaréa bɐnɐˈʁeɐ
Bananier Banàtend
Banàen
bɐˈnatənd
bɐˈnaən
Banc nædj
aretòp
nyvál
pisktul
nɛːɟ
ɐʁeˈtɔp
nəˈvɐl
piçtul
Bancaire Baṅken bɑ̃nkən
Band (jazz) Bànd band
Bandage Likys likəs
Bande Lik
raṅg
gaṅg
lik
ʁɑ̃ŋ
gɑ̃ŋ
Bandelette Likin likin
Bander Like (-a, -éa)
ażàk (-a, -ía)
lik
ɐˈd͡zak
Banderole Kalík kɐˈlik
Bandit Gaṅgdu gɑ̃ŋdy
Bandoulière Zyzlaap zəzˈlɐːp
Bandrille Paṅdrij pɑ̃ndʁij
Banjo Baṅzho bɑ̃nʒo
Banlieue Suψtád
olcív
suˈpstɐdy
ɔlˈsif
Banlieusard Suψtádu
olcívdy
suˈpstɐdy
ɔlˈsivdy
Banque Baṅk bɑ̃ŋk
Banqueroute Baṅkród bɑ̃ŋkˈʁod
Banquet Erspiyset əχˈpiːsət
Banquette Nelsèdj nəlˈsɛdj
Banquier Baṅkdu bɑ̃nkdy
Banquise Xhilóg kʃɪˈlog
Baptême Batisad
pirfet
Bɐtisɐd
piχfət
Bar Æstambar
lœb
bàr
ɛːçtɐmbɐʁ
luːb
baʁ
Baraque Nafoos
nechoos
nɐfˈoːs
nəʃˈoːs
Baratin Nechàrlog nəʃˈaʁlɔk
Baratiner Nechàrl (-a, -éa) nəʃˈaʁl
Barbe Choṁpyt ʃɔ̃mpət
Barbeau Pàrbo
verdùryl
paʁbo
vɛʁˈdyʁɪl
Barbecue uslărent yçˈlɔʁənt
Barbelé Chràψran ʃʁapsʁɐn
Barber Chovœres ʃoˈvuːʁəs
Barbiche Chynpyt ʃɪnpət
Barbier choṁpykùtor
seviljor
ʃɔ̃mpəˈkytɔʁ
seviʎɔʁ
Barbouze Choṁpygdak ʃɔ̃mpəgdak
Barbu Choṁpydak ʃɔ̃mpədɐk
Barbillon Sylpíl
zatòsh
verdùryl
sɪlˈpil
zɐˈtɔç
vɛʁˈdyʁəl
Barboter lekíne leˈkin
Barbouze Choṁsýkdak ʃɔ̃mˈsɪkdɐk
Barbu Choṁkàpydak ʃɔ̃mˈkapɪdɐk
Barda Hikàrt iˈkaʁt
Barde Olmúsat
lykádak
ɔlˈmusɐt
lɪˈkɐdɐk
Barder Olbdròq (-qua, -qúa) ɔlbˈdʁɔq
Bardot Hipas ipɐs
Baril Pàril paʁil
Barillet Ryvòlv ʁəˈvɔlf
Baroque Barog bɐʁɔk
Barouf Pàruqb paʁuɸ
Barque Qiboot qiˈboːt
Barquette Oppákin ɔˈʙ̻ɐkin
Barrage Baarad
baarsat
aqàln
bɐːʁɐd
bɐːχɐt
ɐˈqaln
Barreau Baared bɐːʁəd
Barre Baar bɐːʁ
Barrer baares (-sa, -ésa)
byf (-a, -ía)
bɐːʁəs
bɪf
Barrette baarin
kapjáṅg
bɐːʁin
/kɐˈpjɑ̃ŋ
Barrière Baarsat bɐːʁsɐt
Barrir Pariyl (-a, -a) pɐˈʁiːl
Barrissement Pariylad pɐˈʁiːlɐd
Bas Lov
lovet
Low
leglàbl
lɔf
lovət
lɔv
lɛgˈlabl
Basalte Pasàlt pɐˌsalt
Basculable Biladar bilɐdɐʁ
Bascule Pesat pesɐt
Basculer Biladen (-na, -éna) bilɐdən
Base Beas
hav
sop
kaṅl
hars
bɑːs
ɐf
sɔp
kɑ̃l
hɐʁs
Baseball Beasbal bɑːçbɐl
Baser Havren (-a, -éna)
hares (-sa, -ésa)
ɐvʁən
ɐʁəs
Basilic Paslikz pɐçliks
Basilique Binlig binlik
Basique Harig
sopig
ɐʁik
sɔpik
Basket-ball paskúntyt
paskebal
pɐçˈkuntət
pɐçkəbɐl
Basse-cour Galéa gɐˈleɐ
Bassesse Nechlòvet nəʃˈlɔvət
Basset Lovœnd lɔvˈuːnd
Bassin [[IDEO_ANV_Remarques_Ba#Bassin|zhàbtaq
zhàbe
erwásq
aqéa
erplaaṅg
bàsin
ʒaptɐq
ʒab
əʁˈvɐçq
ɐˈqeɐ
əχˈplɑ̃ːŋ
basin
Bassine Kùvin kùvin
Basson Vyláṅger
peaso
vəˈlɑ̃nger
pɑːso
Bston Oppùg ɔʙ̥yg
Bât Poat pɔːt
Bataille grùkad gʁykɐd
Bâtard Olnàt
bostar
ɔlˈnat
bɔçtɐ
Bâtardise Olnérat
bostaret
ɔlˈneʁɐt
bɔçtɐʁət
Bateau Boot
xhip
chamo
gendépas
beason
boːt
kʃip
ʃɐmo
gənˈdepɐs
bɑːsɔn
Batellerie Flunávri fluˈnɐvʁi
Batelier Flunávdu fluˈnɐvdy
Bâter Poate (-a, -éa) pɔːt
Batyscaphe Suboot suˈboːt
Bâti Byno bɪno
Bâtiment Bynòψak bɪˈnɔpsɐk
Bâtir Bynopes (-ψa, -ésa) bɪˈnɔpəs
Bâton Styg çtɪg
Bâtonnier Alvokàpdu ɐlvoˈkapdy
Battement Tépad tepɐd
Battre Tépes (-ψa, -ésa)
karqes (-a, -ésa)
gruke (-a, -éa)
tepəs
kɐʁqəs
gʁuk
Batterie Téptul
kugtul
bàtri
tɑ̃mpəˌtul
kugtul
batʁi
Baume Palm pɐlm
Bauxite Alrud
bauxid
ɐlʁud
bɐʊksid
Bavard Neçhpàreldu nəʃˈpaʁəldy
Bavardage Pàrelad paʁelɐd
Bavarder Lòkes (-xa, -ésa) lɔkəs
Bave Spyd
kagílem
wilem
çpɪd
kɐˈgiləm
viləm
Baver Spydes (-ża, -ésa)
wilme (-a, -éa)
spyċokùt
çpɪdəs
vilmə
çpɪt͡soˈkùt
Bavoir Spyquar çpɪkwɐʁ
Bavure Usrénys
usléxet
yçˈʁenəs
yçˈleksət
Bazar Bàzar
razàbv
bazɐʁ
ʁɐˈzabv
Beau, bel(le) Ryln
rym
ʁɪln
ʁɪm
Beau-fils Syknèrdak sɪkˈnɛʁdɐk
Beau-frère Nupfràndak nypfʁandɐk
Beau-père Nupárdak
sykpárdak
nyˈpɐʁdɐk
sɪkˈpɐʁdɐk
Beaucoup Mulst mulst
Beauté Rylnet ʁɪlnət
Bébé Baabdu bɐːbdy
Bec Bek
fuchat
bɛk
fuʃɐt
Bécasse Bekàc be'kas
Bedeau Sjamàdak çmɐˈjadɐk
Bédouin Isezáṅdak isəzˈɑ̃ndak
Beige Ralyn ʁɐlɪn
Belge Belzhendu bɛlʒəndy
Bellâtre Nechrýldu nəʃˈʁɪndy
Belle-fille Syknèrkad sɪkˈnɛʁkɐd
Belle-mère Nupárkad
sykpárkad
nyˈpɐʁkɐd
sɪkˈpɐʁkɐd
Belle-sœur Nupfrànkad nypfʁankɐd
Belote Bĕlod bœlɔd
Bénédicité Aṅspísorad ɑ̃ˈçpisɔʁɐd
Bénédiction Lodíktyn loˈdiktən
Bénéfice Lotarf lotɐʁf
Bénéficiaire Lotarfardu lotɐʁfɐʁdy
Bénéficier Lotarfes (-a, -ésa) lotɐʁfəs
Bénéfique Lotarsig lotɐʁsik
Benêt, bêta Zjut zjut
Bénévolat Hrowárk hχɔˈvɐʁk
Bénévole Hrowárkendu hχɔˈvɐʁkəndu
Bénévolement Hrowárkas hχɔˈvɐʁkɐs
Bénir Lodík (-ta, -téa) loˈdik
Bénit Lódjan lodjɐn
Bénitier Kulvás
tridak
kulˈvɐs
tʁidɐk
Benjamin Ulnàt ul'nat
Berceau Babkàm bɐbˈkam
Bercement Labíljad lɐˈbiʎɐd
Bercer Labílj (-a, -ía)
nezhlàge (-a, -éa)
lɐˈbiʎ
nəʒlag
Berceuse Labiljáṅsyn
bilèdj
ˌlɐbiˈʎɑ̃nsən
Berger Ovendu ɔvəndy
Bergerie Ovoos ɔvˈoːs
Bernard-l'hermite Pagùr pɐˈgyʁ
Berne (en) Halvadlòvan ɐlvɐdˈlɔvɐn
Berner Chelek (-a, -ía) ʃɛlək
Besoin Nœzh
qœzh
nuːʒ
kuːʒ
Bestiaire Zoper zopəʁ
Bestial Nezhór
zoqúden
nəˈʒoʁ
zoˈqudən
Bestialement Nezhóras nəˈʒoʁɐs
Bestialiser Ażóren (-na, -éna) ɐˈd͡zoʁən
Bestialité Nezhóret
zoqúd
nəˈʒoʁət
zoˈqud
Bétail, bestiaux Zóme zom
Bête Zo
tyyr
zónig
zo
tɨːʁ
zonik
Bêtise Zóniket
Kaṁbrànd
zonikət
kɑ̃mbˈʁand
Betterave Bytrov bɪtʁɔf
Beurre Masel mɐsəl
Beurrer Masles (-a, -ésa) mɐçləs
Beurrier Mastraug mɐçˈtʁɐʊg

A | En-tête | Aneuvien | Bi