Stuveem ke Alice koe Zultaxo Luz02

Teliz mal Wikikrenteem.

Grablé kal exulera, aneyara

Stuveem ke Alice koe Zultaxo


Toleaf luz : Ujiwa dem ikuza

« Lolo turilitasa !» Alice divier ( akoyeper eke mea grukotavuckur ). « Vokewé dum teli logijafi sumedizvesiki ! Done, nugeem !» ( Van nugeem su itomar nume in nuvilfirsir. ) « Ox, jinaf kimtaf nugameem ! Nué : toktel va rinaf vukudeem isu omexeem batvielu plekutur, abegaf ? Luxe jin, tce me rovodaskití ! Ile rin tigití nume me roviunsutú. Lokiewon xodial !!» Alice miledje trakur : « Neke gotí vonaf, edeme in rotir vewatar da van jinafo djumeno xo di lanitir ! Arse : ba kot kristnazbalaviel va stazameem pu in firvití. »

Azon ine under kane narteter. « Kan buresik gostakseté, ~ trakur ;~ mana atedaca tir siabera pu intaf nugeem ! Ise van toke mane ?

Ronenuga ke Alice, weltik ;
Moe Teyxotcalistam ;
Poke Teykarniz ;
( Do renara ke Alice ).

Ox ! va manyona velaca kalí !

Milviele, inafa taka va pij ke bonta klantar : kire inafe rane tir vas lo lerdoy foot lum ; nume va moavafa marnama konarir aze va tuvel ke matela vanvulter.

Kimtafe Alice ! Eliwon ic int senyayase, me loon rotaskir, va matela anton rokodisuker. Vexe remlanira va berla dure mea zo pokoler nume ine debanyar aze gire borer.

« Tí kinokaf gu int !! ~ Alice kalir, ~ mana velikyapa ( djak bata ewa tir malyackafa djakae ) batinde boresa ! Djay, ten borel !!» Vexe wan borer, ikuzapar nume va ujiwapa anameon tere wir, va aludevafa gu mon balemoy inch lum is divlizesa kal istexo ke bonta.

Vanion ine va loram ke ilufa lanira gilder ; va iteem kalion bosolar aze va dan pis disuker. Tir Batakalibol, tcatepeson, gis koe bata nuba va deaxolxaf tobeem is koe bana va ruelgapa. Cobalepes vanvulter, kalidason : « Ox ! Dacikya ! Dacikya ! Ox ! Di zideper ede askí da ker !» Alice tir volkalapafe eke va bettan djupropomadar ; acum viele Libol pokon tigir, ton dulkafa is vazafa puda, toz kalir : « Vay, weltik …» Libol guyapon skotcotar, va tobeem is ruelga lubesir aze cugeke toz vulter griawison ko mielak.

Alice va tobeem is ruelga tredur, aze, larde koe bata bonta idulapar, va int ruelgar kalison : « Ae, ae, kotcoba revielon tir divulafa ! Arinton coba gubeon sokiyid. Nué kase mielon me al zo betá ? Trakú : kas divmodeson regazdon tiyí mil velik ? Fosetiké da tiyir amidamaf. Vexe me tí miltel, bibera bam tir : toktan kle tí ? Ax, batcoba tir argepe !» Aze va kota grupena milklaafa velikya undeson toz wigar enide rabater kase gu tana al zo betar.

« Arse me tí Ada, ~ kalir, ~ inaf abrotcaf usuk tir kendakiraf voxe jinaf volkendar. Efe me tí Mabel lecen jin va jontikcoba grupé voxe in, ox, va vugcoba ! Ostik, tir int voxe tí int. Ox, kotcoba en tir enapafa ! Va kotcoba inton grupeyena fu lasetiké. Tetce : balemoy jon aluboy dum san-toloy, is balemoy jon tevoy dum san-baroy, is balemoy jon peroy dum … ox ! ton mane kalie va tol-sanoy meviele zometé ! Wori, jonkarawafra sugdalansar. Va tawavopa yawá. London tir kelu ke Paris, is Paris kelu ke Roma, is Roma kelu ke …, me batcoba tir rolafa, arse ! Ape gu Mabel al zo betá ! Va “ How doth the little ” fu lareizú. » Va nubeem mo badeeem gamdar milinde viele va taveks gikalir, aze va kuda toz tolkalir, vox ton wevdafa is divulafa puda, nume ewa mea artstid dum gelkeon :

« How doth the little crocodile
Improve his shining tail,
And pour the waters of the Nile
On every golden scale !»

« How cheerfully he seems to grin,
How neatly spreads his claws,
And welcomes little fishes in
With gently smiling jaws !»


« Arse bata ewa tid rolafa, ~ kimtafe Alice kalir, aze ikuza va iteem gire tukotrar, ~ ape tí Mabel nume koe bata sutafa monama fu goblí ise va meki vefasiki ta deasera dadití, ise ox ! va jontik taveks gonoraveté ! Efe goracká. Ede tí Mabel, batlize zavzagití ! Kore sin va taka co-nedid kalison djam “ Va cin dimdenlanil, abegya, vay !?” djamae, anton ticon co-disuké aze co-kalí : “ Kle toktan tí ? Taneon kalic nume ede mana tira va jin co-puver, pune di co-ticlaní. Edeme batlize zavzagití kalida di vanpí ar velik. ”» Alice ikuzapason divier : « Neke, ae, djupowipí da va taka ticeon co-nedid ! Argawepé batlize ant tison !»

Edje va batcoba muxar, va nubeem disuker nume akoyenon wir da va tana deaxolxafa tobama ke Libol kalison su plekur. « Tokinde va mancoba al rotaskí ?» trakur. « Kle gire tuomawé ?» Ranyar aze va azega vanlanir enide va int di saber, aze gotur da inafe rane tir vas mon toloy inch lum inde rosonker, ise kalion wan illaumar. Fure vofar da gina ruelga nekir, acum va ina ampuson divgir, riwe abdida di griawirsir.

« Biwe su yaté ! ~ Alice kalir kontepenon gan bata levgafa betara vox sensafe rabateson da wan tir. ~ Dure ko matela !» Van tuvelam vulteper, voxe kax ! tuvelam dimon tir budenaf ise moavafa marnama dum abdion moe trivafa azega tigir. « Kotcoba dun ligundewer, ~ kimtaf velik trakur, ~ maneke al sometí omaf, dare, meviele ! Ise batcoba tir rotarsafa, arse !»

Kalison va batyona ewa nuga kilder aze splatcax ! kal itowa koe lavok tigir. Taneafa rieta tir da ko bira konkane al luber. Pu int kalir : « Battode kan impadimak rodimdenlapí. » ( Alice ken biradom tanon al lapir, nume batvielu folir da, kene englaf krimteem betliz lapil, jontika piludilpega isu rumeik suxas va bixe kan intaleakom tigid, ise dere ematcap dem jonvielerafa mona is kadimeon impadimakafa golda. ) Vexe fure gildar da koe ujiwa dem intafa ikuza tigí, dem ikuza lubeyesa edje rane tiyir vas lerdoy foot lum.

« Co-kuraní da leote al co-boré ! ~ Alice kalir, pujeson is latrasison va divpujexo. ~ Gu batcoba fu zo esté, tce, ko intaf ikuzeem wizuweson ! Batcoba titir atedafa, ae ! Ison, kotcoba revielon atedafa. »

Milviele ine va koncoba pokeon pujedasa koe ujiwa gilder, nume vanpujer enide di wir dacoba nijur. Ine taneon trakur da lempol ok troskol rotir, vexe ine vere setiker eke re tir omafe, aze fure sonker da slakol milinde kildeyes ko ujiwa opelon tir.

« Ede va bat slakol co-gukoé, ~ Alice trakur. ~ Kotcoba batlize tir cugunaykafa nume in rotir grupulvir. Kottode loxe royová. » Kle bokar : « Ey Slakol, kas va divpujexo va bata ujiwa grupel ? Pujeyeson cuepé, ey Slakol !» ( Alice trakur da batcoba tir baskack ta powara va slakol. Va mancoba dare al someaskir, vexe setiker da koe latinavaf pulviropak ke berikye al wir : “ va Slakol, az ke Slakol, az pu Slakol, az ey Slakol !”) Slakol kaikdisuker ise ine fowir da in va itama miabuditar, voxe ine va mecoba kalir.

« In rotir me grupenglavur, ~ Alice trakur ;~ ape francaf slakol artlapiyis do William the Conqueror. » ( Tire, golde intafa gruperansa va izva, Alice gestinsir edje batcoba al sokir. ) Acum gire lwir : « Où est ma chatte ?»; batcoba tir taneaf blayak ke inaf francavaf kost. Slakol levgon div lava welver aze nuskotcapar. « Ox ! ixedá !» Alice blion divier, kivason da va kimtaf sulem al puidasir. « Al vulkú da va karvol somealbal. »

« Va karvol volalbá !» Slakol ier, ton remrusa is zidesa puda. « Kas rin va karvol ika jin co-albal ?»

« Gue, ape, ~ Alice ton santas kom kalir. ~ Me mibuwel. Neke va cinaf Dinah karvol pu rin co-djukanedí. Anton wison va in, va karvol arse co-albal. In tir agralapaf. » Alice koe ujiwa vungon vanpujer, pu likon int pulvison : « In poke tey aulon tigir, frineson va inieem is tcateson va vola ; ise tir roropen detceikany ; ise tir ebidupusik va slakol ! Ox ! va rin ixedá !» Alice gire divier, solve Slakol broeweper, ise ine vofackar da al kantapar. « Va mancoba mea pulvitit larde me albal. »

« Min, ae ! ~ skotcason kal ault Slakol diviegar. ~ Dumede jin va mancoba co-gipulví ! Cinafa yasa va karvol sokilkader, va bat parodjaf is zugiaf tisik ! Xay va bat yolt mea gildé !!»

« Gue, en ! ~ Alice kalir, djukubetason va detce. ~ Kas, kas va vakol albal ?» Slakol me dulzer nume Alice lujon kalir : « Poke cinafa mona ekoltaf vakolam tigir nume pu rin co-djunedí ! Omaf terrier vakol dem vebes iteem, ae, is kendaf beretraf usuk ! Va mimaks dimburecker, ise moe vadimef inieem gruranyer, ise ta estura wipitecker, ise randayer jontikote va acku me rosetiké. Gan dielik zo digir, aje, ise battan kalir da in tir favlaf loeke tir vas decemoy pound tal ! In kalir da in va kot tovol atar ise, oh ! lorik ! ~ Alice ton niges kom diviegar. ~ Va rin gire su kantá !» Tire Slakol ilpujeper maninde va lava ke ujiwa tegulapar.

Alice va in zijnon rozar : « Abegaf slakol ! Dimpujel, vay !? Va karvol mei vakol mea pulvitit larde va sin me albal !» Gildeson va batcoba, Slakol rwoder aze vion vanpujer ; inafa vola tiyir zwafa ( zidesa, ~ Alice trakur ~), aze in ton skotcasa pudama kalir : « Va domega artpujet aze va intafa izva pwadeté nume di witil dume va karvol is vakol sobogá. »

Sin berde gomalpujed lecen ujiwa vanpir kotrafa gu lubeyesi zveri isu sulem : tid nudol is dodo zveri is lori zveri is kiizoc is konakar megubef sulem. Alice kabduepujer aze kotaf milk va domega vanpujer.

  Xanto  
Vergumvelt Alice's Adventures in Wonderland
Sutesik Lewis Carroll
Piskura -
Ava Englava
Evla 1865
  Kalkotavara  
Vergumvelt Stuveem ke Alice koe Zultaxo
Kalkotavasik Yurani Andergan
Piskura Kotava.org
Evla 2013
Klita
  Krentduga  
Webesik Yurani
Krentduga Image:100%.jpg Tolbeliyina

Xantof yunkeks ke John Tenniel
Xantof yunkeks ke John Tenniel
Xantof yunkeks ke John Tenniel


Stuveem ke Alice koe Zultaxo
(Lewis Carroll)

← 1-eaf luz - 2-eaf luz - 3-eaf luz →