Pone ke mawakwikya Luz05

Teliz mal Wikikrenteem.

Grablé kal exulera, aneyara

Pone ke mawakwikya


Alubeaf luz

Remi 28 ke lerdeaksat.


Gadikya al awalker. Va warzot kan twa male vo rerielon kazawayá. Beka va yona vordava gu ina kotviele anton seotayá, batcoba va jin al puidar, nume boreyé, borepeyé, borepeyé… Wison va jin bores, Weltikya kaliyir :

― Tok ware tid bat bask ?…

Dulzeyé :

― Gadikya, jinafa kimtafa gadikya su awalker !…

Bam, Weltikya, gubepudon :

― Batcoba tir volkalaca… voxe mekon rotaskí… Kottode, kobara me gonurdar…

Ve tiyir kotcoba… Ax ! ae !… Kiewuca va Weltikya me belkur…

Coba loeke tuvolkalayasa va jin, lecen va kanyuva wal awalkera ke gadikya is pisonara va abrikolam al krafiá. Al trakú da batcoba tiyir estera ke kelt, ise gadikya me co-mulufteyer ede va redakik me co-vebayá enide va kimtaf Kléber di atayar… Kore pu int tolkaliyí da gadikya abdi abrikol al awalkeyer… Mecoba askiyir… nume bata rieta dum sidja va jin vielcekon di onkayar…

Co-djumallaniyí… Vexe Audierne, sumepon… arte tamava, dire !… Ise me erbadigí… Viele va kuba ke jinaf taneaf aksat remzawatá, va koinkexe gododeté ; va yona bozama askina remi vieleem edje moe lume gobliyí, dace me rodimdodeté…

Ostik, tokenide co-mallaní ?… Berikye tir zanise moe tota ke Soka, mone Sinia, tce, lecen metel va kon warzot vlevion al kazawar… Ise Louise berikya ?… Toklize re tigir ?… Me grupé… Batvielu va cin buluyur, kadim Jean Le Duff koe Concarneau, metel va giva icde ina al gilder… Batliz ik banliz gozayar, ape, oretlik gruper liz !… Ina koe tresexe rotir tigir ; rotir al awalker, ina dere. Ise rotir dere berikye al awalker…

En, tokenide banliz co-laní ?… Tokinde batcoba va jin co-progeyer ?… Va kontel mea dikí, ise gadikya va mecoba al isker, ape… Inaf digin vageeemaj is konako guto va danun lavajeb ape me dodeted…

Atedafa, neke… Edje ina bliyir, vaon vugviele trakuyú… me godetolwiyí… Ba jinyona unebetara puon anton suteyé, ise va warzafe mane opelon bazeyé… Ina va jin manote alieyer… tiyí volkalapaf, do ina kotedje izakafa !… Voxe, vere givanon da al awalker, pesté sugawalkaf gu gloga is lodantaf dam betviele…

Nume va rumeugal cuynarson setiké… Icde tisikeem is cobeem vanmiaeon lize va olgafa bliravera al boká, va kotcoba tolwí… Arse slika volkaluca vomeon vox slika kaluca kaikeon… Tamava me tir malyafa.

Konmielon, setiké, ~ wori tiyí velapaf, ~ setiké da kan branola ke giwaratota vagrableson ve zo divmodeyev. Ox ! batyona rozara isti zivotc is miel, cugeke grenyafa !… Malidarevielon, zivotcon sukayar ; edogea ke molt tiyir batakarsafa is yatkafa ; abic likay al rodimpiyid… Jontikar, kimtaf, ape keuniyid…

Grupeson da gadikye mone Sein ewala onayar, gadikya dwinsiyir… Pokoleyer da ine ko molt ke ewala al vurjayar, milinde batcoba jontikviele al sokiyir… Wori, terektason va nola ke giwaratota, skotcapasa is zwapafa ve ranyayar… va jin gu baynasedok bimulon anamplekuyur aze va proske vanlaniyir… Louise berikya, ixam sardafa, is leklaafe berikye radimlaniyid, ieson :

― Ax ! tumtafa Ketikya !… Ax ! minaf Jesus !…

Ise ina dere ieyer :

― Ax ! tumtafa Ketikya !… Ax ! minaf Jesus !…

Nudama tiyid kotrafa gu korik : yona ayikya isu guazik isu velik. Moe etol lize bresa tota zo gildeyed, tari dem ciwan izgik ampuyur. Vexe golde porsafa sukara is moekote yona runta baliewesa mo raporvraday is runarton tsentesa, ton buliranokodara, metan moe proske rotigiyir… Gadikya moo binka laniyir… « Ax ! Tumtafa Ketikya !… Ax ! minaf Jesus ! »… moo binka aname reca kale storka… Kotcoba tiyir ebeltafa moe siday, ise moe dere ebeltafa bira, walukon, sumeon, leve ayewara ke storkafi, yona granafa djiga, tidnisa runta tubatakaweyed… Damo yon botc… « Ax ! Tumtafa Ketikya !… ax minaf Jesus ! »… damo yon botc is laninde gan sin kovdan, damo sukara is laninde gan ina spikonana, koe meem ke gadikya komodeyer… Koe omafa bonta ve divmodeyer, aze wale yone orikafe ge, wale yona brigafa gexata, wale yona perzafa ma, moe tawukilava afiana gan toloyi raki, va awalkodapa ve wiyí… « Ax ! Tumtafa Ketikya !… Ax ! minaf Jesus ! »… va kovudasa awalkoda, abrotcafa is lebafa, entiannafa, dem kladayan lesay is kota bewa tridenafa gu yona forteyasa vobiga is wanienafa gu jontika faltafa kretsa… Tiyir gadikye…

Ware wí… Inaf usuk tiyir krunaf gu kerava, ise koe usuk, belcekanafa lezja askisa va soninda tigiyid… Ayik mo ine xowayad, va inafa alma kan yoni idulafi rodagaki pragayad, va gael den in koartayad… Tigiyid dotagadesik… ujagertik W-ye… liomredakik… birabatultik… Ve vudeyé, va int gu sedok grifunyeyé, aze vulteson wal nimateem ke batyon korik, moe pumayan tilmueem, toz ieyé, va gadye toz rozayá… va gadya toz rozayá… Vegungikya va jin di divbureyer…

Batvielu gadikya riyomeson toz uliruyur. Tition koe widiovuxe soe lakobayar, vexe larde kotedje tiyir izakafa, mek tilik djusuyur. Acum, deneon tiskiyir, tuizakawesa, motcasa is brigafa ; nume viele tiyir kotrafa gu lavajeb, va cin alieyer… Tuke toka fala me ve zo atayá ?…

Jin, va mona otceyé, kotviele royateyé. Moe etol gibepelfujuyú, koe matela gibedjolvetayá, koe warulla titekraytacekon gibepujedayá… Oke, vakrile Plogoff vawa, ludevon ice werdafa suxaca, bravanafa gu birasuka is dem lucap, do kone velikye vanmiae batakafa toresta rovuyú… Viele sielon dimlaniyí, va gadikya senyesa moe tilmueem reme pikay, mezekasa, ton art zionaf gu wupteks, do empanaf tirac koe nuba, dile trasiyí… Jontikviele va inafo alto goborodeyé… Divmodera tiyid eaftafa… Vilasa oviskaca va ina tegulayar… Me malterektason va jinyona blikera isu iera, ina va jin div ilava solimpayar, onkayar, pudapeyer, va jin gu guto tanileyer, ieson :

― Va rinafa alma goseotá !!… Goseotá !!…

Jontikviele, ve folawalkeyer…

Azon ina va int gruspeyer enide va ulirerba di rowayar. Mielon, kotmielon, va yona xadafa vordava kev mona gildeyev… Birelik kolaniyir, tukotras va mawa gu bireipafa is skadayafa dakelapa… Senyayar, bartivon tiskiyir aze mallaniyir… Azon artan vanion piyir, dere senyayar, ware bartivon tiskiyir aze mallaniyir… Dile yona lyumara iku kovudasa eviera koe ebelte ke batyon relkaf mielcek, nume konakviele, batultik walpiyid…

Konaka tanda oltavon remfiyid… Kotlize me zo djusekayá, mei berikya, mei berikye… Kottan il cin koe nuda mangiyir. Telik gu beta mona liz ta djolvetara ik wipitera laniyiv va cin raporgason aloyayad… Konviele, Louise berikya, dana va int do birelik dere gruspeyer, ve otceyer… Azon berikye wetce jotatotasik seguyur… Do gadikya zavzayá antaf…

Ba sanda, mea tiyí romeyafa. Kotaveyemb gan tulaja ke gadya va rena, firugayan gan kota rovaca una do konake velikye, kaliapon altokon al atriyí… Damo yona ilara isu vordavara, vexe kotedje kagaelas va bira, nuyafa is pofa, al laumayá eke ba santanda va taneaf botc ke araduca grupeyé… Leve pelfudafa laviuca, tiyí riwe ayikya…

Ba santolda, tiyí ayikya, koton… num mea ketaf… Boeyen ? Volgue, me tagelton… Fineyes ? Gue, laninde… icle tode dumivuca ke jinafa fogra is ixakuca ke firuganuca co-noved… Kontaneavielon, vani mistapa, ikaokilik ke widiovuxe, guazikye imkirapafe is dakelakirajafe dum deaxolye, is ke dane vola tiyir anton fordaf usukaf is lukastaf berip, mo piluda mone Saint-Jean va jin jekuyur. Nume batlize, koe vask ke kiria, koe orikafe fe liz lofta begamayad… liz birelik va yona saga trasiyina dene bira konakviele preyutayad… batlize moe ilava kum kacawesa lezja, solve va int me vewayá meie kuzuyú, ine va jin nariyir… ika tanoye kramte !… Inaf yolt tiyir atedaf : Cléophas Biscouille…

Kle batse merogrupena coba, ke dana ko mek berpot va pebura al trasí. Biscouille W-ye tiyir evakafe, fikafe, idase… Ostik, viele va jin ko ebeltafe fe ke pist balemon ok alubon jekuyur, rokalí da va meki tci ziliyir ; volson. Acum, viele va ine toltrakú ~ ise jontikviele trakú ~ tokdume meviele ilkadé ike rotapsá ? Ba bata setikera, puvoteson divrozana, va kagrupesindapa satolé… va krenugindapa is dere enbatcerinda pu int kalison da, mea konviele, va bat idas korobutik tolwití, milinde in tiyir, moe ilava kum lezja…

Icde batcoba, kore tí dulkik, va ilkafa webera gu tanizva ke zolonikeem batliz ronovanburé…

Paul Bourget W-ye tiyir koekaf nik ke Fardin biptikya isu swavaf nyapesik lize wetce mawakwikya daretandon zaniyí. Kotedje gildeyé va kalina coba da antafe ine, kale ludev, va ayikyafa esapafa gloga grupeyer… Ise pu ine jontikviele djugasuteyé enide va bat tod ke skerafa swavopa di levplekuyú… Me al ebleyé… Gan gorestuca ke manyona abdikerelera me zo gevarsal. Sina me tid darsafa gu kwik, dotrakú. Vexe, koe bonta ke biptikya, swavopa zo kalipiyir… Tire, cinafa swava gan tela ke feliik zo sotezar, nume kalira ke bonta koe zanivaxo dere zo sokalir. Aje koe zanivaxo mek Paul Bourget grugrogas va yon tod ke cinon flidena ayikyeva isu grutcines tiyir… Pebura ke miv Jean weltamikye va jin me keldaskiyid…

Konviele, feliikya ta burera va « kwitafa » twa pu bat tcumpik va jin stakseyer. In va dulzera miv bulkayar… Bam tulaoawé nume gu olyastes uum bibé, soe vajason va nik gu bata tapedafa rupaja… Paul Bourget W-ye eruyur :

― Toktanya rinaf nik tir ? Saneikya ?... Wawikya, ape ?...

― Mawakwikya, dum jin, tcumpik.

Bourget W-ye ton vamoeik ve konejayar, ikudason ve dilpayar. Ax fotce ! va wawik me albar.

― Va manyona gloga me viunsú, ~ kaliyir… ~ Pinarsafa gloga… Dace me tid gloga… Me tid va jinafa swavopa…

Ve gildayá da, koe bata anameda, anton kaike krupa vas vuntoy franc olkik toz tir gloga…

Kevie Jules Lemaître W-ye, nobasik va mona, ine dere, dane bibenon gu milcoba, kurtason va jinafa fonta, agralon dulzeyer :

― Kle, mempese Célestine, rinaf nik tir kiewikya, efe. Ise ede va rin vektar, va kona panca pu rin balte co-kalí, grupel… ex !... ex !... ex !...

Ine, icle, ton vola ke zimaf is lionas tawadaylorikam, me wifruyur… ise tiyir fanikany… Aje den adlutikeem al luber !...

Golde batcoba is bancoba, me grupé inde koe bato kusto ke Audierne co-vanpiyí, ede Petites Sœurs alkikyeem ke Pont-Croix, krupteson da tiyí gruf is agralaf, va jin saason me al emudeyer. Sina va jinafa klaa iku megrupesuca iku figafa is ilamakladana debala me rofaveyed enide joke int di kosaveyed ike di guaptayad, inde batcoba koe jontikbata moninda ferepon sokir, platison va ayafa savera kal gomiluca… Sina tiyid ixakaf is vazaf is sodaf tisikam, is kulansaf, is me rovenubasotces van avlasik mei rovewipites den mona… Konakviele dene sina copuca tiyir, vexe lajuxodiayad… Ostik vanmiae figaceem ke blira, wan tiyid itupafa ise gronon wan dankayad, dum verbok… Sinafa afanara va blira tiyir kontemesa is va jin boresisa, re viele va sinafa parmafa is enkarafa vonuca lokiewon rodegildá…

Sina va belira is asadara is tucuara pu jin taveyed, nume, viele va bat adraceem umon artion felileyé, va jin wetce zanisikam di rundayad, den buluyus vombik pis, kotidulugalon, do kurenik is toloya nazbeikya, ko grostanafa lamonemeinda, poke Comfort… Yon sintaaf korik, efe, vox gabentapaf, gabentarsaf !... Is nizdef !... Meviele moe gexata kona kicera, mei daava moe sinaf kotedje ebeltaf vageeem… Vombik vleve graxiz va anamuckesiko volmiv al inkeyer, nume batlize, afizcekon, antaf, va yon sutcaf atoak ik yona vizuafa speda okon « ato » zanudasa va gampera va omexa anamuckeyer. Weltikya ta seotara va olaxaxe va malyeroterura azu ara, va favigey az ar, sutelayar. Ise toloya nazbeikya, va mecoba kalison, va mecoba askison, battel dem nudoloral, bantel dem libollesay, blafotafa is mazdafa, gentimkirafa is omunafa, batlize turodaweyed, dum toloya ruxa gracisa va kotcoba, va sid, va lava, va awalt… Sin va jin argepeyed… Arti anyustoy aksat, va sin kerektayá, ve vogdason vox azon batceson…

Rotaxe !... Va Paris gandis is blis aname jin gildeyé… Inaf gaeloy va jinafa takra gu yona warzafa jugemera tukotrayar. Beka abicviele divlaniyir, va yona nuda iku sirgeda iku tari iku berma iku sizuntas direm iku inganafa ayikya gevapanon al mafelayá… Ise, sielon, levi senyara moe teveaf vegem, va aryon kwik ke mona djumayá… ise va inyona numempesa liona dere… ise va inyona rupa va jin iskesa ton ribiegafa akoyera… Kore koe bata mona abicedje al tiskí, batlize sielon, moe teveaf vegem, va jontika gruspera al wí, nume ton perlera ke bodorkik va jinaf pak al narí… Ax ! Maneke klubon al levpokolé ise melanon al tí bitonaf, kan bata potcafa rietava ke tci is fogra…

Ex en !... Tit jotaf… va mecoba icde blira grupet… gestit ise klokat… Ax, klokara ! Yona akoydaca… Va vaon al estú, milinde Xavier W-ye kaliyir, firugapayan oyik, jinon fure kalitimb…

Aze al tanamú… Ax ! jontikeke al tanamú… Kovudasa viele modová…

Me tí guazaf, wori, vexe va jontikcoba al wí, pokuon… va jontiktan koton lebaf al wí… Ise va dakela ke inafa grita, ke alma, ke gloga al espedá… Nekev kofigasiki, batcoba divdaakejer… Manote, tarkano koexo, sintaafa yasa, va zionaca, va kinokafa fogra, va strafa gomilara, leve kota ceakafa awiaca, ropreyutar… ax ! va batcoba gruper !... Kore sin tid kulaf, va leso ik piako diskid, va yono moavayafo guto digid ; kore koe dilgavafa gartonga va int tcated ise bralded… va sin grupé !... Batcoba tir meparvuafa… Ise sinafa takra tir idasa loon dam ilava ke gadikya tiyir…

Ax ! kimtafa kwikya en zo gotemar, ise maneke tir antafa !... Koe otapafa mona iku daavafa iku lorafa rotirubar vexe zavzar antafa, kotedje !... Antuca, me tir blira ton antik, voxe blira dene artan, dene korik medulapes va rin, sedme dan til zolonaf leon dam vakol bedjindan gu zom ok imwa kalropena dum nazbeik ke kulik… dene korik ke dan va mefavlafe guazafe vage ok blokanaf zavzaks anton malseotal :

― Va bate efte, zaxanafe, rotestul… Va bat wilam koe burmotaxo tenukel, in divdaakejer…

Kot ravlem va rin vligur, kota zatca omon loon dam bonol plekur… Ostik mecoba zo gokalir ; gokicel ise gogrewal, edeme bevulal niaik ok takraja… Dile, divatcetakason va feliikya, va inaf kapray ve djukugosayá, va moueem kan vitodeem ve djukujoxayá…

Anye va manyona ebeltafa rieta me kotedje dadit… Spikonawet ise xodiat enide lokiewon rokipet, wal min.

Resielon, vani sielestura, va jin gabentapaf wison, Marianne krenugaweyer, djuvinuyur. Ludevon ic tinida, vanmiae flava dem guazafa eluxaxa is zionaf bilunt, ta aneyara va tirac dem lavajeb di laniyir.

― Va int me cwade govanmanyal, ~ pu jin kaliyir… ~ va int gobotcemel, kiewaya… gotolpozilil.

Azon va ulida pu jin gimayason, bak tanoy bartiv, ton abadeem moe azega, kan impadimawesa is bresa puda, va yona moxinafa rupa icde akola, va yona radekara, va awalkera ke inafa gadikya, ke gadikye, ke berikya pu jin pwadeyer… Inafa puda, kotwexon, loon tuzomaweyer… Iteem tuabdaweyer, ise frineson va galema tolkaliyir :

― Va int me cwade govanmanyal… Awalkera ke rinafa gadya… ax ! volkalacapa… Vexe va tokcoba rotaskil ?... kot min tit awalkolaf… Ax ! jinaf Lorik ! Ax ! kimtafa kiewaya !...

Azon, ine vere toz boreyer, borepeyer, ise edje boreyer, borepeyer, me ten breyer :

― Va int me govanmanyal… me govanmanyal…

Taneon temera… batcoba fure vanpiyir aklafa astolierinda, loloon tugijawesa…Ise inaf jivotap botcen gan boredara, isu moupueem, isu jonbarafa itowa, ton utardap levmadaweyed…

― Tcax stivawel, Marianne, ~ kaliyí… ~ Weltikya va rin co-rogilder nume co-ropir…

Vexe ine va jin me terektayar, ise lopoon boreson :

― Ax ! mana volkalaca !... mana volkalacapa !...

Maninde, jin dere, ton uvoona tukerovayan gan ulira is takra kontena gan ikuzara ke Marianne, toz buwejayá dum sul… Sopron… ine me tir rotikya…

Vexe batlize argawé… argawepé… argawersé !... Dene rekodikya co-djuzaní, ok koe Amerika…

  Xanto  
Vergumvelt Le Journal d'une femme de chambre
Sutesik Octave Mirbeau
Piskura Eugène Fasquelle
Ava Francava
Evla 1900
  Kalkotavara  
Vergumvelt Pone ke mawakwikya
Kalkotavasik Sabrina Benkelloun
Piskura Kotava.org
Evla 2012
Klita
  Krentduga  
Webesik Sab
Krentduga Image:100%.jpg Tuenayana (2012)


Pone ke mawakwikya (Octave Mirbeau)

← 4-eaf luz - 5-eaf luz - 6-eaf luz →