Loma:MagyaravaSuteroteem

Teliz mal Wikikrenteem.

Grablé kal exulera, aneyara

Omavaloma


volveylomeem

Bata loma va 1 volveyloma digir.

K

Lomolkeem « MagyaravaSuteroteem ».

Tid 2 teliz koe bata loma.

K

M