Loma:Avk favesikeem

Teliz mal Wikikrenteem.

Grablé kal exulera, aneyara

Lomeem ke vwa va kotava ke favesikeem


volveylomeem

Bata loma va 5 volveyloma digir.

A

Lomolkeem « Avk favesikeem ».

Tid 0 teliz koe bata loma.