Loma:Avk-4 favesikeem

Teliz mal Wikikrenteem.

Grablé kal exulera, aneyara

Favesik yo kotavon kotunon grugoles


Lomolkeem « Avk-4 favesikeem ».

Tid 3 teliz koe bata loma.

K

S

V