Artblira ke yikya

Teliz mal Wikikrenteem.

Grablé kal exulera, aneyara

Artblira ke yikyaEn, setikera va bat sielcek somerelvaweter. Remi tanoyu bartivacku, va merocenyena balima grenyon al pestalé ; va bata susta milafa titlapison va kawodalird al satoleyé. Va orikafa otsa ke ayafa sutuca al uzá ; va volrotisa telafa blira daskina gu konaktan al gildá.


Darekeon. Kaiki miamiel. Mal Vaudeville wenyaxe kal Drouot vawila laní, ampuson moolanis va bedom lize kevumuva vulted. Lavagopa tixuler lodame luber, italason va tieoraleem is tugabentason va nuda. Twern afigar, xetkaf lodam abdaf. Ampusik va mecoba disuked.

Tresenikya, ton kamadana gratca, nedisa va nimat, gurowitana va batakafa omexa leve spupiafa afida ke mielafi afi, izgon ice tuvel ked, rozad, oke ampuson laoon pokolanid, mimason ko oblaka ke lanisikye va toloya tapedafa is akoydafa ewa. Kottanya va ayikye konakveraston radimelanir, va int kevon licason, sukeson kev inafa gexata va zaxaraf gaeloy ; voxe, wison da beta koldara tir keskiskafa, bam levgon is mevaleon bulur aze kafkedason gin avlemodar.


Laní, rozan gan kottanya, dapnarin gu ewazalt, kugdan is boikepen. Levgon, va baroya vultesa dum tuoviskanik is mimasa pu aryona va konaka kaliafa ewa wí. Nume kotara silukon toz vulted ise otced, gison kan nubeem va gem lokialion vulteteson. Revielon ardialafa bakonera dilizer.

Laizon va ma lev jinafa almar edje lidixafa puda ko jinafa oblaka prejar : « Va jin giwal, weltikye, giwal, va jin me bulul ‼»

Va tresenikya disuké. Ina tir leon tolsandafa vox ixam omweyesa. Kalí : « Do jin zavzagil ‼» Prejar : « Ox ! Grewapá. »

Pok ardialikafa conya artlaniv. Ina va int fenkur nume remlaniv.

Aze va Drouot vawila molaní.

Dositikya va jin erur :

— Den jin pil ?

— Volgue.

— Tokdume me ? Pu jin fu zananyal nume me vulkutú.

Erú, grikteteson gu ina.

— Kire va kurenik dikí.

— Kle, tok zvak ?

— Benje, yikya, beomá. Va rin al divargé. Va jin re guaulal ‼

Vawila tir letafa is orikafa, engrenyafa. Voxe bata yikya licasa va jinafa ma, va gabentafa pestaba tolgenisa va jin loeke tukultar. Djukutcar. Aklon dimelaní, aze kan olgafa puda :

— Oyox, diliiskel, xay ‼

Ina laninde riyomer, aze levgon toz buwejer. Zavzá lidixaf, tukrenugan, megildas.

— Benje, tokcoba dilizer ?

Ina vanmiae ikuza prejar :

— Ede co grupel, me itupafa, xabe.

— Va tokcoba, kle ?!

— Va bata blira.

— Tokdume vaon al naral ?

— Kas batcoba tir jinafa rola ?

— Rola ke toktan, battode ?

— Grupé, jin !

Teca dulapera tove bat jovlenik artfir. Erú :

— Va rinafa izva kalil !?

Pu jin pwader.


— Tiyí santevdaf, koe Yvetot dene Lerable W-ye faydolesik zanivayá. Gadikeem tiyir awalkaf. Va metel dikiyí ; wickiyí da felisik va jin laninde disukeyer ise va jinaf tcoreem gilalamayar ; vexe me loon nueyé. Va manteca coba grupeyé, efe. Koe tawaday gitiv stropaf ; vexe Lerable W-ye tiyir guazaf abidik kottaneavielon gilanis ko misa. Meviele co foliyí da in co rovebaskir, oyox !

» En, lanviele koe burmotaxo va jin djukonarir. Acagí. Mallanir.

» Lenteon Dutan W-ye sinkadolesik va dolta gediyir. Inaf papleketik tiyir mempesafe yikye ; goke iskeyé da di brostayar. Mancoba tove kottan sodilizer, mex ? Batdume va tuvel sielon gigufenkunayá, nume piyir ise va jin kevlaniyir.

» Vexe, lanmielon, Lerable W-ye va lor gilder. Ticlanir nume va Antoine kosmar aze djumatar. Koznara, vordavara kan rova ik lavak ik kotcoba. Jin, va nomta nariyí aze ko nuda otceyé. Batse ilon.

» Vudeyé, vuderseyé. Keve kon tuvel va int vageyé. Azon ronton kabduon laniyí. Efe foliyí da kontel al zo atayar nume gan batultikeem ixam zo koaneyayá. Va vawapa van Rouen artlaniyí. Trakuyú da banlize va int di ropalseckeyé.

» Orikapayar eke kelor me zo wiyir, ise va vakol ies koe yon vesk gildeyé. Kas va dat lor mielon rogildel ? Va zveri iesi dum laridagenik, va bonol ies, va sulem azdas is jontikcoba merogildana. Tiyí ton broen imeem. Ba kot lor gamdasugdayá. Kontan va mana takrakontera somegestir. Viele toz afizar, bam rieta va batultilk va jin gin kolur nume toz vulté. Azon va int tuvumeltá.

» Soe pesté aeles, nekev gojuca. Vexe va mecoba digiyí, va mek talolkam, va jinafa erba al vulkuyú, va kotaf jinaf digiks dene tamava, va san-anyustoy franc talolk.

» Acum dem jivot dankas laní. Idular. Awalt puiler. Miafiz kaikfir. Wan laní.

» Levgon, va okol kadimon gildé. Rwodé. Toloy batultik ! Jinaf fortey ipewer ; al folí da fu lubéyé ; voxe wonté. Sin vebidud. Va jin disuked. Kontol, tel guazaf, kalir, djam :

– Kiavá, we’t’mikya.

– Kiavá, weltikye.

– Tokliz batinde lanil ?

– Ko Rouen laní, zanivatason va segeyemba runda.

– Batkane, lanison ?

– Gue, batkane.

Djamae.

» Jinafa takra dendaweyer, weltikye, eke mea ropulviyí. Trakuyú : « Sin va jin gid. » Nume djuvulteyé ise nimatwogideyé. Voxe vere co zo vebiduyú, gildal.

» Guazik dakiyir : « Kal Barentin belcon fu koyat, we’t’mikya, larde va mil zalor radimlakiv. » Dulzeyé : « Gue, seylapon, weltikye. »

» Acum lanison is lakison ginelav. Va int tumempesá cugeke rotaskí, goke va coba megotina al folid. Azon edje va aalxomo remlakiyiv, guazik ve kalir : « Kas we’t’mikya moe tij va int fu tildet ?» Bam, metrakuson dulzé : « Ede djumel, weltikye. »


» Aze volrundanyar ise va okol pu bantol isker, aze in is jin ko aala laniv.

» Mea meseylon rokaliyí. Va tokcoba ika jin co askiyil ? Al askir va coba al djumer. Azon kalir : « Va palik gomevulkul ‼» Nume gitison va toloy okol al dimlanir edje bantol al kevlanir. Tiyí kinokaf eke co boreyé, weltikye. Voxe me rovebacagiyí, gildal.

» Azon gin laniyiv. Mea pulviyí. Jinafa takra sugawalkerseyer. Ison me rotavlayá kire aelerseyé. Soe, koe kona wida, va galemacek dem vor pu jin al firvid, batcoba va abico po konakedje dimon ziliyir. Azon ta remlakira va Barentin voldo jin al sored. Acum koe kelor al debanyá aze cugeke boreyé.

» Bak lo baroy bartiv kal Rouen wan laniyí. Pere sielbartiv tiyir viele artlaniyí. Taneon kotbati afi va jin baalpeyed. Ison me grupeyé lize rodebanyá. Kene vawa, kelor sotigid, dem werd lize kenibeteson dace rosenyet. Kevoke koe widava mecoba.

» Jinaf nimateem ko alto koniyid, ise laonemeyé eke riwe lubeyé. Azon, toz muvayar, ton gemafa muvama, bro resielon, i ton muva remnisa nujimeaskison. Bak muvas viel gití volfalaf. Acum koo nuda toz laniyí. Va kotbata mona disukeyé, trakuson : « Jontika ilava isu beg koe batyone xe tigid, neke va bet mit isu baplada me trasití. » Va nuda koolaniyí lize lana ayikya va lanisikye rozayad. Mantode, weltikye, va rotiks sokaskit. Acum bro sina va konaktanye toz ganeyé. Voxe me mbi dulzeyé. Co djutiyí awalkaf. Batcoba kali miamiel tiskickiyir. Dace mea grupeyé va coba askiyí. Tere, batse ayikye va jin terektar. Erur : « Toklize sokel ?» Lente adruca kalion tuvepokawet. Dulzé : « Va rin den jin me rostá, larde do gadya soké. Vexe kas kona mona tir liz rolanit ?

» Ine dulzeyer : « Fotce, va tol-sanoy talolkam ika mawa me fu ixalá. ~ Azon undeyer aze dakiyir :~ Doon pil ‼ Va vumeltaxo grupé lize me zo waljoatat. »

» Kaik za va jin stayar aze art widava jupayar, ko werdxo poke kuksa. Mea roderadimelaniyí.

» Va jin debanyasiyir aze toz flideyer dume su piyiv. Vexe larde tiyir abrotcife gu arienta ise tiyí kuncarsayan pune komodeyé.

» Mekon zilison mallaniyir. Dace me sonkeyé. Muvayar inde kaliyí. Batvielu gikranavé voxe me rofraskewé, larde koe ogola mielcekon al kenibé.

» Gan toloy ardialrizik zo divmodayá nume di zo kosogzayá aze vanion koflintayá lize anyustkon zavzagiyí edje ardial lasugrupeyer dan ape tickiyí ise lizu piyí. Me djukaliyí, kivason va daskiks.

» Wori batcoba di zo grupeyer nume di zo dimebiduyú, moi tuvolgunasa malyera.

» Va beg gin gotrasiyí. Va rundak laseotayá voxe golde flint lizu piyí vol lajuwayá.

» Bam va guazafe malyesikye itumayase va jin remi malyera bro Lerable yotik koe Yvetot setikeyé. Nume di kevlaniyí. Al me rokleyé. Viele buluyú pune va decemoy talolkam pu jin ziliyir, kalison : « Kotviele liote seotatal. Voxe loon tolon safteon me pil ‼»

» Va batcoba gildackayá, oye inafa klaa. Nume undemeyé. Trakuyú : « Yikye, sokipejer, sosusker ; vexe slikaca sometigir, solve guazikye sotir arcoba. » Ison re grupeckeyé, va tec guazaf jidol, dem erupakoraf iteem is jidjasa takumarama.

» Kas grupel va coba di askiyí, weltikye ? Va int dum exomikyaja dimlanisa denu dolexo vageyé, nume aneyatason va malgestunikye va nudeem pabuyú. Ox ! Taneavordon vaon guiveyé. Pu int kaliyí : « Batse lantan dapnarir. »

Vanlanir. Toz kalir, djam :

– Kiavá, we’t’mikya.

– Kiavá, weltikye.

– Tokliz batinde lanil ?

– Va felisik dimdenlaní.

– Sumeon soker, felisik ?

– Cwade, cwade.

Djamae.

» Bam va arcoba mea rokaliyir. Jin, va bora tuviayá enide di ropebuyur.

» Bam va konaka cpara omapudon tiyayar, aze eruyur da vaon di worayá. Jupayá da di karakeyer, gildal, azon kempayá. Batkane va toloye ok baroye kotrielon dadiyí ise kot kielcek tiyir nuyaf. Banugale rekolanya ke jinafa blira tiyir. Va visk me daskiyí.

» Vexe goxe. Metan jontikedje zo soguaular. Goxe va kulapikye ke vamoef seltom rungrupeyé. Va savsaf taneagadesik tickis persanalubdaf.

» Lansielon va jin ta estura ko monefo voltaxo stayar. Voxe batviele, gildal, va int vol rodelunteyer. Ba eftol awalkeyer.

» Va baroy flintaf aksat di remzawayá, larde me tiyí koeninteyen.

» Acum bam ko Paris mallapiyí.

» Ox ! Batlize, weltikye, blira sotir olgafa. Me kotvielon estú, benje ! Slik exavusik. Neix, rotaxe, kottan sokuncar, mex ?


Ina amlitar. Keneon wan laní, ton licana takra. Levgon gin rinur.

— Kle, va jin me denlanil, abegye ?

— Gue, al ixam kalí.

— Kle ! Kiavá, soe grewá, mevidjeson. Voxe gruyé da kiovel.

Nume mallanir, kolanison va muvara gemafa dum italk. Va ina valevolanisa va tieoral az griawisa ko izga wí. Kimtafa yikya !

  Xanto  
Vergumvelt L'Odyssée d'une fille
Sutesik Guy de Maupassant
Piskura Le Rosier de Mme Husson
Ava Francava
Evla 1888
  Kalkotavara  
Vergumvelt Artblira ke yikya
Kalkotavasik Elisabeth Rovall
Piskura Kotava.org
Evla 2014
Klita
  Krentduga  
Webesik Seramikya
Krentduga Image:100%.jpg Tuenayana   
   

Berpotam ke Guy de Maupassant