IDEO ANV Ra

De Ideopedia
Révision de 18 mai 2023 à 00:20 par Anoev (discussion | contributions)

(diff) ← Version précédente | Voir la version courante (diff) | Version suivante → (diff)
Français Aneuvien A.P.I.
Rab Adrèpen ɐdˈʁɛpən
Rabâchage Asrendíkad ˌɐçʁənˈdikɐd
Rabâcher Asrndík (-ta, -téa) ˌɐçʁənˈdik
Rabaisser Sublovsàrdes (-a, -ésa)
oblovsàrdes (-a, -ésa)
sublɔfˈsaʁdəs
ɔblɔfˈsaʁdəs
Rabbin Ràbidu ʁabidy
Rabique Rabig ʁɐbik
Rabot Kober kobəʁ
Raboter Kobres (-a, -ía) kobʁəs
Raccord Raltàq ʁɐlˈtaq
Raccorder Raltàqe (-a, -úa) ʁɐlˈtaq
Raccourci Kortród
kortelad
kɔχtχˈʁod
kɔʁtelɐd
Raccourcir kortesn (-a, -ésna)
kortemat (-a, -éa)
kɔχtəsn
kɔχʁtemɐt
Raccourcissement Kortad kɔʁtɐd
Racket Ăqbràk ɔˈɸʁak
Racketter Ăqbràp (-ta, -téa) ɔˈɸʁap
Racketteur Ăqbràdu ɔˈɸʁady
Race Ril ʁil
Racé Rilon ʁilɔn
Racine Raadh ʁɐːð
Racismte Rilesemon ʁilesəmön
Racontar Nechrýfet nəˈʃχɪfət
Raconter Sàge (-a, -éa)
nechrýfes (-sa, -ésa)
sag
nəˈʃχɪfəs
Rade havàln
stam
ɐˈvaln
çtɐm
Radeau Navoot
zhyríko
ʒəˈʁiko
Radiateur Celsat
celòṁb
sɛlsɐt
Radiation Radetyn
byventyn
ʁɐdetɪn
bɪvəntɪn
Radical Raadhegon
raadhopra
ʁɐːðegɔn
ʁɐːðopʁɐ
Radicande Subraaful subˈʁɐːful
Radier Byve (-a, -éa)
subtùpa
bɪv
supˈtypɐ
Radio Radiodu ʁɐ·di·o
Radis raadhik ʁɐːðik
Radius Ròtaq
Radoter Gurdík (-ta, -téa) guʁˈdik
Raffinage Kunákad kunˈɐkɐd
Raffinement Gyinet giːnət
Raffiné Gyinan
kunákan
giːnɐn
kuˈnɐkɐn
Raffiner Kunák kuˈnɐk
Raffinerie Kunakéa
kunakoos
kunɐˈkeɐ
kunɐˈkeɐ
Raffineur Kunákordu kuˈnɐkɔʁdy
Raffut Mulstrœm mulˈtʁuːm
Rafle Ompèrntyn ɔmˈpɛʁntɪn
Rafler Orgœnes (-a, -ésa)
ompèrnd (-a, -éda)
ɔʁˈguːnəs
ɔmˈpɛʁn
Rage Rabj
hànj
ʁɐbj
anj
Rageur Hànjor anjɔʁ
Rageusement Hànjas anjɐs
Ragoût Stewra çtevʁɐ
Ragoûtant Stewron çtevʁɔn
Rail Ralj ʁɐʎ
Railler Iron (-a, -ía) iʁɔn
Raillerie Ironad iʁɔnɐd
Railleur Irondu iʁɔndy
Rainure Rădys ʁɔdɪs
Rainurer Rădes (-sa, -ésa) ʁɔdəs
Raisin Stàvl çtavl
Raison Radhṅtyn
sĕret
ʁɐðɪn
ʁɑ̃ntɪn
Raisonnable Raṅtydar ʁɑ̃ntɪdɐʁ
Raisonnement Raṅtad ʁɑ̃ntɐd
Raisonner raṅtes (-a, -ésa)
nechráṅtes (-a, -ésa)
ʁɑ̃ntəs
nəʃˈʁɑ̃ntəs
Raisonneur Nechráṅdu nəʃˈʁɑ̃ndy
Ralenti Alósas
alósyvan
alósat
ɐˈlosɐs
ɐˈlosɪvɐn
ɐˈlosɐt
Ralentir Losyve (-a, -éa) losɪv
Ralentissement Losyvadynd ɐdˈlosɪvɐd
Ralentisseur Adlósyvorsat ɐdˈlosɪfsɐt
Ralliement Ralljad ʁɐljɐd
Rallier Ralljes (-a, -ésa) ʁɐljəs
Ramage Chetat
pàrlinad
ʧetɐt
paʁlinɐd
Ramassage omadgœnad
traṅsfær
omɐdˈguːnɐd
tχãnsˈfɛˌʁ
Ramasser kregœnes (-sa, -ésa)
omadgœnes (-sa, -ésa)
kʁənˈguːnəs
omɐdˈguːnəs
Ramassis nechtœl nəʃˈtuːl
Ramer reame ʁɑːm
Ramener Retadliyd ʁətɐdˈliːd
Rameur Reamdu ʁɑːmdy
Ramure Chetys
hervyrgys
ʧetɪs
ɛʁvəʁgɪs
Ramollir ilàlesn (-sna, -ésna) iˈlaləsn
Ramollissement Adilàlad ˌɐdiˈlalɐd
Ramonage Povekùrad povəːkyʁɐd
Ramoner Povekùre (-a, -éa) povəːkyʁ
Ramoneur Povekùrdu povəːkyʁ
Rampe Repka
hænteska
lugbaar
ʁɛpkɐ
ɛːntɘçkɐ
Ramper Rep (-ta, -téa) ʁɛp
Rancart Nechpòct nəʃˈpɔst
Randonnée Zhiráṅdet ʒiʁˈɑ̃ndət
Randonner Zhiráṅd (-a, -éa) ʒiʁˈɑ̃nd
Randonneur Zhiráṅdu ʒiʁˈɑ̃ndy
Rang Ord ɔʁd
Rangée Dùlet dùlət
Rangement Ordylad
ordilsat
ɔʁdilɐd
ɔʁdilsɐt
Ranger Ordyl (-na, -nía) ɔʁdəl
Rap Rap<ref name="iv">Invariable.</ref> ʁɐp
Râpe Rræb ʀɛːb
Râper Rræbj (-a, -ía)
rrisj (-a, -ía)
ʀɛːbj
Rapide Syv
syœm
syvstrægen
syvdu
sɪf
Rapidement Syvas sɪvɐs
Rapidité Syvet sɪvət
Rapine Hràkin hχakin
Rappeler bichœles (-sa, -ésa)
birúve (-a, -éa)
ropade (-a, -éa)
menrekesn
biˈʃuːləs
biˈʁuv
ʁopɐd
mɛnʁekəsn
Rapport Ràtio
sryf
rylèt
ʁatio
çʁɪf
rɪˈlɛt
Rapporter Rofær (-a, -ía)
sryfes (-sa, -ésa)
echýfes (-sa, -ésa)
aqbar (-a, -éqa)
adípar (-a, -éa)
ʁoˈfɛːʁ
çʁɪfəs
ɐɸɐʁ
ɐˈdipɐʁ
Rapporteur Gonsat
sryfdu
gɔnsɐt
çʁɪfdy
Raquette Pravast
roerbeg
ràged
pχɐvɐçt
ʁœˌʁbək
ʁagəd
Rare Olygon ɔlɪgɔn
Raréfaction Olyktyn olɪktən
Rarement Pjas pjɐs
Rareté Olyget olɪgət
Ras Chàv ʃaf
Rasage Chàvad ʃavɐd
Raser Chàves (-sa, -ésa)
xhrehes (-sa, -ésa)
chàbe (-a, -éa)
hovœres (-sa, -esa)
ʃavəs
kʃχeʔəs
ʃab
oˈvuːʁəs
Raseur Chavdu
hovœrdu
ʃavdy
oˈvuːʁdy
Rasoir Chavsat ʃɐfsɐt
Rassemblement Pilhipad piɫipɐd
Rassembler Pilhip (-a, -ía) piɫip
Rassembleur Pilhipor piɫipɔʁ
Rassurer Entàrden (-a, -éna) ənˈtaʁdən
Rat Ràdhed
dinràchdu
paṅtozhùkad
ʁaðəd
Ratage Gutípad guˈtipɐd
Rate ràdhek
ràt
spliyn
ʁaðək
ʁat
çpli:n
Râteau krenżat
ratal
foṅgœṁb
kχɛnʣɐt
ʁɐtɐl
fõngõ:mb
Rater Gutípe (-a, éa)
mus (-sa, -a)
guˈtip
mus
Ratification Lèkentyn lɛkəntɪn
Ratifier Lèkes (-xa, -ésa) lɛkəs
Ratio Radh ʁɐð
Ration Tealet tɑːlət
Rationnel Radhon ʁɐðɔn
Rationnement Tealesad tɑːləsɐd
Rationner Teales (-sa, -ésa) tɑːləs
Raton (animal) Radho ʁɐðo
Ratonnade Oψýċhad ɔˈpsɪt͡ʃɐd
Rattraper Biskòch (-a, -éa)
elireanes (-sa, -ésa)
pasivyt (-a, -ýta)
bisˈkɔʃ
eliˈrɑːnəs
pɐsivət
Raturer Enbýfyes (-sa, -ésa) ənˈbɪfəs
Rauque Raug ʁɐʊg
Ravir Hràpe
Rayer Byf (-fa, -ía)
getráce (-ja, -ía)
bɪf
geˈtʁas
Rayon Ràad
luád
ràg
ʁaɐd
luˈɐd
ʁag
Rayonnage Ràga ʁagɐ
Rayonne Rajòn ʁɐˈjɔn
Rayonnement Luádet
radet
luˈɐdət
ʁɐdət
Rayonner Luáden (-na, -éna)
raden (-na, -éna)
luˈɐdən
ʁɐdən
Rayure Getrys tʁɪs
getʁɪs

Q | R | En-tête | Aneuvien | Re