IDEO ANV V W

Un article de Ideopedia.

(Différences entre les versions)
m
Version actuelle (29 avril 2020 à 19:22) (modifier) (défaire)
m
 
(42 révisions intermédiaires masquées)
Ligne 7 : Ligne 7 :
![[Alphabet_phon%C3%A9tique_international|A.P.I.]]
![[Alphabet_phon%C3%A9tique_international|A.P.I.]]
|-
|-
-
|Vacances
+
|Vacance
-
|Kœṅzher<br/>kœṅzhendave
+
|Kœchet<br/>kœṅzher
-
|kɔ̃ːʒəʁ<br/>kɔ̃ːʒənˌdɐv
+
|kuːʃət<br/>kɔ̃ːʒəʁ
|-
|-
|Vacancier
|Vacancier
-
|[[IDEO_ANV_Remarques_D#Les_mots_en_.E2.80.93du|<font color=black>Kœṅzhendu</font>]]
+
|[[IDEO_ANV_Remarques_D#Les_mots_en_.E2.80.93du|<font color=black>Kœṅzhedu</font>]]
-
|kɔ̃ːʒənˌdɐv
+
|kɔ̃ːʒeˌdy
|-
|-
|Vacant
|Vacant
-
|Kύhun
+
|Kœchun
|kuːʃun
|kuːʃun
|-
|-
Ligne 23 : Ligne 23 :
|subˈlapdy
|subˈlapdy
|-
|-
-
|Vaccin
+
|Vacation
-
|Vàx
+
|Kœchtyn
-
|vaks
+
|kuːʃtɪn
|-
|-
-
|Vaccination
+
|Vaccin<font color=brown>ation</font>
-
|Vàxentyn
+
|Vàx<font color=brown>yntyn</font>
-
|vaksəntɪn
+
|vaks<font color=brown>əntɪn</font>
|-
|-
|Vacciner
|Vacciner
-
|Vàxyn (-a, -a)
+
|Vàxyne (-a, -éa)
|vaksɪn
|vaksɪn
|-
|-
|Vachard
|Vachard
-
|Erbèçh
+
|Erbérh
-
|əʁˈbɛʃ
+
|əʁˈbeχ
|-
|-
|Vache
|Vache
-
|[[IDEO_ANV_Remarques_V|Boovek<br/>beçh]]
+
|[[IDEO_ANV_Remarques_V|Boovek<br/>bérh]]
-
|boːvək<br/>bɛʃ
+
|boːvək<br/>beχ
|-
|-
|Vacher, cow-boy
|Vacher, cow-boy
Ligne 48 : Ligne 48 :
|-
|-
|Vacherie
|Vacherie
-
|[[IDEO_ANV_Remarques_V#Vacherie|Boovnet<br/>beçhet]]
+
|[[IDEO_ANV_Remarques_V#Vacherie|Boovet<br/>berhet]]
-
|boːvnət<br/>bɛʃət
+
|boːvət<br/>beχət
|-
|-
|Vacherin
|Vacherin
-
|Vàçhreṅ
+
|Vàchreṅ
|vaʃʁɛ̃
|vaʃʁɛ̃
|-
|-
Ligne 60 : Ligne 60 :
|-
|-
|Vagin
|Vagin
-
|Waazh
+
|Vaazh
|vɐːʒ
|vɐːʒ
|-
|-
|Vaginal
|Vaginal
-
|Waazhen
+
|Vaazhen
|vɐːʒən
|vɐːʒən
|-
|-
Ligne 72 : Ligne 72 :
|-
|-
|Vagissement
|Vagissement
-
|Zhaamat
+
|Zhaamad
-
|ʒɐːmɐt
+
|ʒɐːmɐd
|-
|-
|Vague
|Vague
-
|[[IDEO_ANV_Remarques_V#Vague|Aqsin<br/>çhmov]]
+
|[[IDEO_ANV_Remarques_V#Vague|Aqsin<br/>chmov]]
|ɐqsin<br/>ʃmɔf
|ɐqsin<br/>ʃmɔf
|-
|-
Ligne 84 : Ligne 84 :
|-
|-
|Vaguement
|Vaguement
-
|Çhmovas
+
|Chmovas
|ʃmɔvɐs
|ʃmɔvɐs
|-
|-
Ligne 90 : Ligne 90 :
|Mjalkèrdu
|Mjalkèrdu
|mjɐlˈkɛʁdy
|mjɐlˈkɛʁdy
-
|-
 
-
|Vain
 
-
|Dyson
 
-
|dɪsɔn
 
|-
|-
|Vaincre
|Vaincre
Ligne 99 : Ligne 95 :
|vik
|vik
|-
|-
-
|Vainement, en vain
+
|Vaincu
-
|Dysas
+
|Vik<sup>tan</sup><sub>[[IDEO_ANV_Remarques_D#Les_mots_en_.E2.80.93du|<font color=brown>du</font>]]</sub>
-
|dɪsɐs
+
|vik<sup>tɐn</sup><sub><font color=brown>dy</font></sub>
 +
|-
 +
|Vain<font color=brown>ement, en vain</font>
 +
|Dys<sup>on</sup><sub><font color=brown>as</font></sub>
 +
|dɪs<sup>on</sup><sub><font color=brown>ɐs</font></sub>
|-
|-
|Vainqueur
|Vainqueur
|Viktor[[IDEO_ANV_Remarques_D#Les_mots_en_.E2.80.93du|<font color=brown>du</font>]]
|Viktor[[IDEO_ANV_Remarques_D#Les_mots_en_.E2.80.93du|<font color=brown>du</font>]]
-
|viktor
+
|viktoʁ<font color=brown>dy</font>
|-
|-
|Vair
|Vair
Ligne 124 : Ligne 124 :
|-
|-
|Vaissellier
|Vaissellier
-
|Banígek
+
|Basígek
-
|bɐˈnigək
+
|bɐˈsigək
|-
|-
|Val<font color=brown>lée</font>
|Val<font color=brown>lée</font>
Ligne 138 : Ligne 138 :
|Aṅcyldak
|Aṅcyldak
|ɑ̃nʦəldɐk
|ɑ̃nʦəldɐk
 +
|-
 +
|Valence
 +
|Varda
 +
|vɐʁdɐ
|-
|-
|Valeur
|Valeur
Ligne 144 : Ligne 148 :
|-
|-
|Validateur
|Validateur
-
|[[IDEO_ANV_Remarques_V#Valide|Vardetor<br/>vardecat]]
+
|[[IDEO_ANV_Remarques_V#Valide|Vardetor<br/>vardeċat]]
-
|vɐʁdətɔʁ<br/>vɐʁdəʦɐt
+
|vɐʁdətɔʁ<br/>vɐʁdət͡sɐt
|-
|-
|Validation
|Validation
Ligne 160 : Ligne 164 :
|-
|-
|Validité
|Validité
-
|Vardenet
+
|Vardaret
-
|vɐʁdɛnət
+
|vɐʁdɐʁət
|-
|-
|Valise
|Valise
-
|Maaz, [[IDEO_ANV_Dialectes#Autres_variantes|<font color=green>meaz</font>]]
+
|M<sup>a</sup><sub>[[IDEO_ANV_Dialectes#Autres_variantes|<font color=black>e</font>]]</sub>as
-
|mɐːz [[IDEO_ANV_Dialectes#Autres_variantes|<font color=green>m<sup>a</sup><sub>ɑ</sub>ːz</font>]]
+
|m<sup>ɐ</sup><sub>[[IDEO_ANV_Dialectes#Autres_variantes|<font color=black>ɑ</font>]]</sub>ːs
|-
|-
|Vallon
|Vallon
-
|Adervaal
+
|Vaalin
-
|ɐdəʁˈvɐːl
+
|vɐːlin
|-
|-
|Vallonné
|Vallonné
-
|Adervaalan
+
|Vaalon
-
|ɐdəʁˈvɐːlɐn
+
|vɐːlon
 +
|-
 +
|Vallonnment
 +
|Vaalet
 +
|vɐːlət
|-
|-
|Valoir
|Valoir
Ligne 196 : Ligne 204 :
|-
|-
|Vampire
|Vampire
-
|[[IDEO_ANV_Remerques_V#Vampire|Lugóçh]]
+
|[[IDEO_ANV_Remerques_V#Vampire|Lugóch]]
|luˈgoʃ
|luˈgoʃ
|-
|-
|Vampiriser
|Vampiriser
-
|Oblugóçhe (-a, -a)
+
|Oblugóche (-a, -a)
|ɔbluˈgoʃ
|ɔbluˈgoʃ
|-
|-
|Vampirisme
|Vampirisme
-
|Lugóçhesem
+
|Lugóchesem
|luˈgoʃesəm
|luˈgoʃesəm
|-
|-
|Vandale
|Vandale
-
|[[IDEO_ANV_Remerques_V#Vandale|Vaṅdaldu<br/>neçhklàsdu]]
+
|[[IDEO_ANV_Remerques_V#Vandale|Vaṅdaldu<br/>nechklàsdu]]
-
|Vɑ̃ndɐldy<br/>nəçhˈklasdu
+
|Vɑ̃ndɐldy<br/>nəʃˈklasdu
|-
|-
|Vandaliser
|Vandaliser
-
|[[IDEO_ANV_Remerques_V#Vandale|Neçhklàste (-a, -éa)]]
+
|[[IDEO_ANV_Remerques_V#Vandale|Nechklàste (-a, -éa)]]
-
|nəçhˈklaçtə
+
|nəʃˈklaçtə
|-
|-
|Vandalisme
|Vandalisme
-
|Neçhklàstesem
+
|Nechklàstesem
-
|nəçhˈklaçtesəm
+
|nəʃˈklaçtesəm
|-
|-
|Vanille
|Vanille
Ligne 224 : Ligne 232 :
|-
|-
|Vaniller
|Vaniller
-
|[[IDEO_ANV_Remarques_V#Vaniller|Advàniles (-sa, -ésa)]]
+
|[[IDEO_ANV_Remarques_V#Vaniller|Avàniles (-sa, -ésa)]]
-
|ɐdˈvaniləs
+
|ɐˈvaniləs
|-
|-
|Vanillier
|Vanillier
-
|Vanilgòla
+
|Vanigòla
-
|vanilˈgɔlɐ
+
|vaniˈgɔlɐ
|-
|-
|Vanilline
|Vanilline
Ligne 237 : Ligne 245 :
|Vanne
|Vanne
|[[IDEO_ANV_Remarques_V#Vanne|Aqtœr<br/>żhok]]
|[[IDEO_ANV_Remarques_V#Vanne|Aqtœr<br/>żhok]]
-
|ɐqtuːʁ<br/>ʤɔk
+
|ɐqˈtuːʁ<br/>d͡ʒɔk
|-
|-
|Vapeur
|Vapeur
-
|Stumf
+
|Stumf<br/>stumchip
-
|çtumf
+
|çtumf<br/>çtumʃip
|-
|-
|Vaporisateur
|Vaporisateur
Ligne 252 : Ligne 260 :
|-
|-
|Vaquer
|Vaquer
-
|Dorse (-a, -éa)
+
|Kœche (-a, -éa)
-
|dɔʁsə
+
|kuːʃ
|-
|-
|Varan
|Varan
Ligne 264 : Ligne 272 :
|-
|-
|Variable
|Variable
-
|Pinkdar
+
|Pikdar
-
|pindɐʁ
+
|pikdɐʁ
|-
|-
|Variation
|Variation
-
|Pinkyn
+
|Pikyn
-
|pinkɪn
+
|pikən
|-
|-
|Varice
|Varice
-
|Hemachys
+
|Hemaċhys
-
|emɐʧəs
+
|emɐt͡ʃəs
|-
|-
|Varicelle
|Varicelle
-
|Pochàk
+
|Poċhàk
-
|pɔˈʧak
+
|pɔˈt͡ʃak
|-
|-
|Varier
|Varier
-
|Pinken (-a, -éna)
+
|Piken (-a, -éna)
-
|pinkən
+
|pikən
|-
|-
|Variole
|Variole
Ligne 292 : Ligne 300 :
|-
|-
|Variqueux
|Variqueux
-
|Hemachon
+
|Hemaċhon
-
|emɐʧɔn
+
|emɐt͡ʃɔn
|-
|-
|Vasculaire
|Vasculaire
Ligne 304 : Ligne 312 :
|-
|-
|Vaseux
|Vaseux
-
|Staṅgubon
+
|Staṅgon
-
|çtɑ̃ngubɔn
+
|çtɑ̃ngɔn
|-
|-
|Vasistas
|Vasistas
Ligne 312 : Ligne 320 :
|-
|-
|Vassal
|Vassal
-
|Waçal
+
|Vacal
|vɐsɐl
|vɐsɐl
|-
|-
|Vassaliser
|Vassaliser
-
|Adwáçales (-sa, -ésa)
+
|Vacales (-sa, -ésa)
-
|ɐdˈvɐsɐləs
+
|vɐsɐləs
|-
|-
|Vaste
|Vaste
Ligne 336 : Ligne 344 :
|-
|-
|Vautrer (se)
|Vautrer (se)
-
|Dem erliyg<br/>dem neçhliyg (-a, -lygéa)
+
|Dem <sup>er</sup><sub>nech</sub>liyg(-a, -lygéa)
-
|ˌdɛməʁˈliːg<br/>ˌdɛmnəʃˈliːg
+
|ˌdɛm<br/>ˌdɛm<sup>əʁ</sup><sub>nəʃ</sub>ˈliːg
|-
|-
|Veau
|Veau
Ligne 348 : Ligne 356 :
|-
|-
|Végétal
|Végétal
-
|Pỳr
+
|Pỳr<font color=brown>on</font>
-
|pɨʁ
+
|pɨʁ<font color=brown>ɔn</font>
 +
|-
 +
|Végétalien
 +
|Pyrínzhor
 +
|pəʁˈinʒɔʁ
 +
|-
 +
|Végétarien
 +
|Elikarínzhor<br/>elizínzhor
 +
|eliˈzinʒɔʁ<br/>eliˈzinʒɔʁ
|-
|-
|Végétatif
|Végétatif
-
|Pỳrtis
+
|Pỳris
-
|pɨʁtis
+
|pɨʁis
|-
|-
|Végétation
|Végétation
Ligne 376 : Ligne 392 :
|-
|-
|Veillée
|Veillée
-
|Pocèn
+
|Pocén
-
|pɔˈtsɛn
+
|pɔˈsen
|-
|-
|Veiller
|Veiller
-
|[[IDEO_ANV_Remarques_V#Veiller|Viyzhe (-a, -éa)<br/>poceen (-a, -a)]]
+
|[[IDEO_ANV_Remarques_V#Veiller|Viyzhe (-a, -éa)<br/>pocén (-a, -a)]]
-
|viːʒ<br/>pɔˈtseːn
+
|viːʒ<br/>pɔˈseːn
|-
|-
|Veilleur, euse
|Veilleur, euse
Ligne 395 : Ligne 411 :
|çkupɔn
|çkupɔn
|-
|-
-
|Veine
+
|Veine<font color=brown>ux</font>
-
|[[IDEO_ANV_Remarques_V#Veine|Hemadùp<br/>skup]]
+
|[[IDEO_ANV_Remarques_V#Veine|Qblhep<font color=brown>on</font><br/>skù]]
-
|emɐˈdyp<br/>çkup
+
|ɸɫɛp<font color=brown>ɔn</font><br/>çky
-
|-
+
-
|Veineux
+
-
|Hemadùpon
+
-
|emɐˈdypɔn
+
|-
|-
|Veinule
|Veinule
Ligne 413 : Ligne 425 :
|Vélin
|Vélin
|Velèṅ
|Velèṅ
-
|veˈlɛ̃n
+
|velɛ̃
 +
|-
 +
|Véliplanchiste
 +
|[[IDEO_ANV_Remarques_D#Les_mots_en_.E2.80.93du|<font color=black>Vlinàdu</font>]]
 +
|vliˈnady
|-
|-
|Vélo
|Vélo
|[http://aphil.forumn.net/diegese-f12/moyens-de-transport-t266.htm#3265 <font color=black>Bàjg</font>]
|[http://aphil.forumn.net/diegese-f12/moyens-de-transport-t266.htm#3265 <font color=black>Bàjg</font>]
|bajg
|bajg
-
|-
 
-
|Vélocipède
 
-
|Funbàjg
 
-
|funˈbajg
 
|-
|-
|Vélodrome
|Vélodrome
-
|Bajgaréa
+
|Bajríng
-
|bɐjgɐˈʁeɐ
+
|bɐjˈʁiŋ
|-
|-
|Vélomoteur
|Vélomoteur
Ligne 432 : Ligne 444 :
|-
|-
|Velours
|Velours
-
|[[A posteriori|<font color=black>V<sup>e</sup><sub>ĕ</sub>lvet</font>]]
+
|Velyt
-
|v<sup>ɛ</sup><sub>œ</sub>lvət
+
|velət
 +
|-
 +
|Velouté
 +
|Vedyl
 +
|vedəl
|-
|-
|Vélux
|Vélux
Ligne 444 : Ligne 460 :
|-
|-
|Vendange
|Vendange
-
|Grepgúnat
+
|Grepgúnad
-
|gʁəpˈgunɐt
+
|gʁəpˈgunɐd
|-
|-
|Vendanger
|Vendanger
Ligne 456 : Ligne 472 :
|-
|-
|Vendeur
|Vendeur
-
|Thógor, [[IDEO_ANV_Remarques_D#Les_mots_en_.E2.80.93du|<font color=black>thógdy</font>]]
+
|Thóg<sup>or</sup><sub>[[IDEO_ANV_Remarques_D#Les_mots_en_.E2.80.93du|<font color=black>du</font>]]</sub>
-
|θogɔʁ
+
|θog<sup>ɔʁ</sup><sub>dy</font></sub>
|-
|-
|Vendre
|Vendre
Ligne 476 : Ligne 492 :
|-
|-
|Venger
|Venger
-
|Veṅdik (-ta, -tía)
+
|Veṅdige (-ta, -tía)
-
|vɛ̃dik
+
|vɛ̃dig
|-
|-
|Vengeur
|Vengeur
-
|Veṅdikor
+
|Veṅdigor
-
|vɛ̃dikɔʁ
+
|vɛ̃digɔʁ
|-
|-
|Vénéneux
|Vénéneux
Ligne 507 : Ligne 523 :
|kɔm
|kɔm
|-
|-
-
|Vent
+
|Vent<font color=brown>eux</font>
-
|Fiyn
+
|Fiyn<font color=brown>on</font>
-
|fiːn
+
|fiːn<font color=brown>ɔn</font>
|-
|-
|Vente
|Vente
Ligne 516 : Ligne 532 :
|-
|-
|Ventilateur
|Ventilateur
-
|Fingèvsent
+
|Findòrsent
-
|finˈgɛfsənt
+
|finˈdɔʁsənt
|-
|-
|Ventilation
|Ventilation
-
|Fingèvtyn
+
|Findòrtyn
-
|finˈgɛftɪn
+
|finˈdɔʁtɪn
|-
|-
|Ventiler
|Ventiler
-
|Fingèven (na, -éna)
+
|Findòr (-a, -ía)
|finˈgɛvən
|finˈgɛvən
|-
|-
|Ventre
|Ventre
-
|Bjoçh
+
|Bjoch
|bjɔʃ
|bjɔʃ
|-
|-
|Ventrée
|Ventrée
-
|Bjoçhláknet
+
|Bjochláket
-
|bjɔʃˈlɐknət
+
|bjɔʃˈlɐkət
|-
|-
|Ventru
|Ventru
-
|Bjoçhon
+
|Bjochon
|bjɔʃɔn
|bjɔʃɔn
|-
|-
|Venue
|Venue
-
|Kòmat
+
|Kòmad
-
|kɔmɐt
+
|kɔmɐd
|-
|-
|Vénus
|Vénus
Ligne 552 : Ligne 568 :
|-
|-
|Vêpres
|Vêpres
-
|Abenkúlt
+
|Abekúlt
-
|ɐbənˈkult
+
|ɐbeˈkult
|-
|-
|Ver
|Ver
Ligne 568 : Ligne 584 :
|-
|-
|Verdeur
|Verdeur
-
|[[IDEO_ANV_Remarques_V#Verdeur|Hrænet<br/>krudet]]
+
|[[IDEO_ANV_Remarques_V#Verdeur|Hrænet<br/>krùdet]]
|hχɛːnət<br/>kʁudət
|hχɛːnət<br/>kʁudət
|-
|-
Ligne 576 : Ligne 592 :
|-
|-
|Verdure
|Verdure
-
|Hrendenàt
+
|Hrendena
-
|hχɛndənɐt
+
|hχɛndənɐ
|-
|-
|Verge
|Verge
-
|Værzh
+
|[[IDEO_ANV_Remarques_V#Verge|Værzh<br/>qbal]]
-
|vɛːʁʒ
+
|vɛːʁʒ<br/>qbal
|-
|-
|Verger
|Verger
-
|Fruktendaréa
+
|Fruktéa
-
|fʁuktəndɐˈʁeɐ
+
|fʁuktˈeɐ
|-
|-
|Vergeture
|Vergeture
Ligne 592 : Ligne 608 :
|-
|-
|Vérifiable
|Vérifiable
-
|Adverykógdar
+
|Verykógdar
-
|ɐdveʁəˈkogdɐʁ
+
|veʁəˈkogdɐʁ
|-
|-
|Vérification
|Vérification
-
|Adverykógtyn
+
|Verykógtyn
-
|ɐdveʁəˈkoktən
+
|veʁəˈkoktən
|-
|-
|Vérifier
|Vérifier
-
|Adverykóges (-xa, -ésa)
+
|Verykóges (-xa, -ésa)
-
|ɐdveʁəˈkogəs
+
|veʁəˈkogəs
|-
|-
|Véritable
|Véritable
Ligne 614 : Ligne 630 :
|<font color=#ff0921>Vermèj</font>
|<font color=#ff0921>Vermèj</font>
|vəʁˈmɛj
|vəʁˈmɛj
 +
|-
 +
|Vernier
 +
|Ketyskal
 +
|kɛtəˌçkɐl
 +
|-
 +
|Vernir
 +
|Brilăkes (-xa, -ésa)
 +
|bʁilɔkəs
 +
|-
 +
|Vernis
 +
|Brilăk
 +
|bʁilɔk
|-
|-
|Vérole
|Vérole
-
|Venobrat
+
|Venobra
-
|venɔbʁɐt
+
|venɔbʁɐ
|-
|-
|Véroler
|Véroler
-
|Venobrat
+
|Venobre
-
|venɔbʁən
+
|venɔbʁə
|-
|-
|Verrat
|Verrat
-
|Çhwined
+
|Chwined
|ʃwinəd
|ʃwinəd
|-
|-
Ligne 632 : Ligne 660 :
|-
|-
|Verrouillage
|Verrouillage
-
|H<font color=brown>ĕ</font>rlòkdat
+
|H<font color=brown>ĕ</font>rlòkad
-
|<sup>hχ</sup><sub><font color=brown>əʁˈ</font></sub>lɔkdɐt
+
|<sup>hχ</sup><sub><font color=brown>əʁˈ</font></sub>lɔkɐd
|-
|-
|Verrou<font color=darkred>iller</font>
|Verrou<font color=darkred>iller</font>
Ligne 652 : Ligne 680 :
|-
|-
|Versement
|Versement
-
|Bœrsat
+
|Bœrsa<font color=brown>t</font>
-
|buːχsɐt
+
|buːχsɐ<font color=brown>t</font>
|-
|-
|Verser
|Verser
-
||[[IDEO_ANV_Remarques_V#Verser|Acàçe<br/>bœrse (-a, -éa)]]
+
||[[IDEO_ANV_Remarques_V#Verser|Ażàce (-a, -éa)<br/>bœrse (-a, -éa)]]
-
|ɐˈtsas<br/>buʁsə
+
|ɐˈd͡zas<br/>buʁsə
|-
|-
|Verset
|Verset
Ligne 668 : Ligne 696 :
|-
|-
|Vert
|Vert
-
|<font color=green>Hræn</font>
+
|<font color=#00FF00>Hræn</font>
|hχɛːn
|hχɛːn
 +
|-
 +
|Vertèbre
 +
|[[IDEO_ANV_Remarques_V#Vertèbre|Ganestaq]]
 +
|gɐnəçtɐq
 +
|-
 +
|Vertébral
 +
|[[IDEO_ANV_Remarques_V#Vertèbre|Ganestal]]
 +
|gɐnəçtɐl
 +
|-
 +
|Vertébré
 +
|[[IDEO_ANV_Remarques_V#Vertébré|Ganestan<br/>ganestyyr]]
 +
|gɐnəçtan<br/>gɐnəçˈtɨːʁ
|-
|-
|Vertement
|Vertement
-
|Obkrùdnas
+
|Obkrùdas
-
|ɔbˈkʁydnɐs
+
|ɔbˈkʁydɐs
 +
|-
 +
|Vertical<font color=brown>e</font>
 +
|[[IDEO_ANV_Remarques_V#Vertical|Żhogbon<br/><font color=brown>żhogeb</font>]]
 +
|d͡ʒɔgbon<br/><font color=brown>d͡ʒɔgəp</font>
|-
|-
|Vespéral
|Vespéral
Ligne 679 : Ligne 723 :
|ɐbeʁən
|ɐbeʁən
|-
|-
-
|Veste
+
|Vest<sup>e</sup><sub><font color=brown>on</font></sub>
-
|Wæçt
+
|Wæct<font color=brown>o</font>
-
|vɛːst
+
|vɛːst<font color=brown>o</font>
|-
|-
|Vestiaire
|Vestiaire
-
|mikáṅvsal
+
|Mikáṅsal
-
|miˈkɑ̃fsɐl
+
|miˈkɑ̃sɐl
|-
|-
|Vestibule
|Vestibule
Ligne 692 : Ligne 736 :
|-
|-
|Vêtement
|Vêtement
-
|Mihat
+
|Mih
-
|miʔɐt
+
|mi
|-
|-
|Vétéran
|Vétéran
Ligne 700 : Ligne 744 :
|-
|-
|Vétérinaire
|Vétérinaire
-
|Zoméden, -médikdu<br/>tyrméden, -medikdu
+
|Zoméden<br/>zomedíkdu<br/>tyrméden<br/>tyrmedíkdu
-
|zoˈmedən<br/>təʁˈmedən
+
|zoˈmedən<br/>zomeˈdikdy<br/>təʁˈmedən<br/>təʁmeˈdikdy
|-
|-
|Vêtir
|Vêtir
-
|Mihes (-ísa, -ísa)
+
|Mihes (-sa, -ésa)
|miʔəs
|miʔəs
|-
|-
|Vétuste
|Vétuste
-
|[[IDEO_ANV_Remarques_V#Vétuste|Neçhvòn]]
+
|[[IDEO_ANV_Remarques_V#Vétuste|Nechvòn]]
|nəʃˈvɔn
|nəʃˈvɔn
|-
|-
|Vétusté
|Vétusté
-
|[[IDEO_ANV_Remarques_V#Vétuste|Neçhvònet]]
+
|[[IDEO_ANV_Remarques_V#Vétuste|Nechvònet]]
|nəʃˈvɔnət
|nəʃˈvɔnət
|-
|-
|Veuf, -ve
|Veuf, -ve
-
|[[IDEO_ANV_Remarques_D#Les_mots_en_.E2.80.93du|<font color=black>Nekronùpdu</font>]]
+
|[[IDEO_ANV_Remarques_D#Les_mots_en_.E2.80.93du|<font color=black>Nekrùpdu</font>]]
-
|ˌnekʁoˈnypdy
+
|ˌneˈkʁypdy
|-
|-
|Veule
|Veule
Ligne 728 : Ligne 772 :
|-
|-
|Veuvage
|Veuvage
-
|Nekronùpat
+
|Nekronùpet
-
|ˌnekʁoˈnypɐt
+
|ˌnekʁoˈnypət
 +
|-
 +
|Viable
 +
|Livdar
 +
|livdaʁ
|-
|-
|Viandard
|Viandard
-
|Neçhœṅtor
+
|Nechœṅtor
|nəʃˈɔ̃ːntɔʁ
|nəʃˈɔ̃ːntɔʁ
|-
|-
Ligne 744 : Ligne 792 :
|-
|-
|Vibratoire
|Vibratoire
-
|Ibírrentor
+
|Ibírrentis
-
|iˈbiʀəntɔʁ
+
|iˈbiʀəntis
|-
|-
|Vibrer
|Vibrer
Ligne 756 : Ligne 804 :
|-
|-
|Vicariat
|Vicariat
-
|Vigàrat
+
|Vigàret
-
|viˈgaʁɐt
+
|viˈgaʁət
|-
|-
|Vice
|Vice
-
|Vĕçh
+
|Vĕch
|vœʃ
|vœʃ
 +
|-
 +
|Vice-
 +
|[[IDEO_ANV_Remarques_V#Vice-|Alzh<font color=grey>oṅ</font>-]]
 +
|ɐlʒ<font color=grey>ɔ̃n</font>
|-
|-
|Vicié
|Vicié
-
|Vĕçhan
+
|Vĕchan
|vœʃɐn
|vœʃɐn
|-
|-
|Vicieusement
|Vicieusement
-
|Vĕçhas
+
|Vĕchas
|vœʃɐs
|vœʃɐs
|-
|-
|Vicieux
|Vicieux
-
|Vĕçhon
+
|Vĕchon
|vœʃɔn
|vœʃɔn
|-
|-
|Victime
|Victime
-
|Viktem ([[IDEO_ANV_Remarques_D#Les_mots_en_.E2.80.93du|<font color=black>-du</font>]])
+
|Viktem[[IDEO_ANV_Remarques_D#Les_mots_en_.E2.80.93du|<font color=brown>du</font>]]
-
|viktəm
+
|viktəm<font color=brown>dy</font>
|-
|-
|Victoire
|Victoire
-
|Viktorat
+
|Viktora
-
|viktɔʁɐt
+
|viktɔʁɐ
|-
|-
|Victorien
|Victorien
Ligne 796 : Ligne 848 :
|-
|-
|Vide
|Vide
-
|[[IDEO_ANV_Remarques_V#Vide|Silak<br/>siyk]]
+
|[[IDEO_ANV_Remarques_V#Vide|Sikal<br/>siyk]]
-
|silɐk<br/>siːk
+
|sikɐl<br/>siːk
|-
|-
|Vidéo
|Vidéo
-
|[[IDEO_ANV_Remarques_V#Video|Video]]
+
|[[IDEO_ANV_Remarques_V#Video|Vidéo]]
-
|video
+
|viˈdeo
|-
|-
|Vider
|Vider
Ligne 808 : Ligne 860 :
|-
|-
|Videur
|Videur
-
|[[IDEO_ANV_Remarques_D#Les_mots_en_.E2.80.93du|<font color=black>Opòçdak</font>]]
+
|[[IDEO_ANV_Remarques_D#Les_mots_en_.E2.80.93du|<font color=black>Opòcdak</font>]]
-
|ɔˈpɔçdɐk
+
|ɔˈpɔsdɐk
|-
|-
|Vie
|Vie
Ligne 824 : Ligne 876 :
|-
|-
|Vielle
|Vielle
-
|Henròluth
+
|Henrolùth
-
|ənˈʁɔluθ
+
|ənʁoˈlyθ
|-
|-
|Vierge
|Vierge
Ligne 836 : Ligne 888 :
|-
|-
|Vif
|Vif
-
|Lifar
+
|[[IDEO_ANV_Remarques_V#Vif|Livis<br/>brajon<br/>stron]]
-
|lifɐʁ
+
|livis<br/>bʁɐjɔn<br/>çtχɔn
|-
|-
|Vigogne
|Vigogne
Ligne 844 : Ligne 896 :
|-
|-
|Vil
|Vil
-
|Nĕçhon
+
|Nĕchon
|nœʃɔn
|nœʃɔn
|-
|-
|Vilain
|Vilain
-
|Nĕçhlyr
+
|Nĕchlyr
-
|nœʃˈɪʁ
+
|nœʃˈlɪʁ
|-
|-
|Villa
|Villa
Ligne 855 : Ligne 907 :
|dɔʁvoːs
|dɔʁvoːs
|-
|-
-
|Village
+
|Village<font color=brown>ois</font>
-
|Dorvet
+
|Dorve<sup>t</sup><sub>[[IDEO_ANV_Remarques_D#Les_mots_en_.E2.80.93du|<font color=brown>du
-
|dɔʁvət
+
</font>]]</sub>
-
|-
+
|dɔʁvə<sup>t</sup><sub><font color=brown>dy
-
|Villageois
+
</font></sub>
-
|[[IDEO_ANV_Remarques_D#Les_mots_en_.E2.80.93du|<font color=black>Dorvedu
+
-
</font>]]
+
-
|dɔʁvədy
+
|-
|-
|Ville
|Ville
Ligne 881 : Ligne 930 :
|-
|-
|Vindicatif
|Vindicatif
-
|Veṅdikis
+
|Vindikis
-
|vɛ̃ndikis
+
|vindikis
|-
|-
|Vindicte
|Vindicte
-
|Veṅdikat
+
|Vindiket
-
|vɛ̃ndikɐt
+
|vindikət
|-
|-
|Vingt<font color=brown>aine</font>
|Vingt<font color=brown>aine</font>
Ligne 897 : Ligne 946 :
|-
|-
|Violation
|Violation
-
|Xhorkèntyn
+
|Obòrtyn
-
|kʃɔʁˈkɛntən
+
|ɔbˈɔʁtən
 +
|-
 +
|Viol<font color=brown>eur</font>
 +
|[[IDEO_ANV_Remarques_V#Viol|Goork<font color=brown>or</font>, gokárv<font color=brown>oʁ</font>]]
 +
|goːʁk<font color=brown>ɔʁ</font>, goˈkɐʁv<font color=brown>ɔʁ</font>
|-
|-
|Viole
|Viole
Ligne 908 : Ligne 961 :
|kʃɔʁˌkənt
|kʃɔʁˌkənt
|-
|-
-
|Viol<font color=brown>ent</font>
+
|Violent
-
|Xhork<font color=brown>en</font>
+
|Xhorkon
-
|kʃɔʁˌk<font color=brown>ən</font>
+
|kʃɔʁˌkɔn
|-
|-
|Violenter
|Violenter
-
|Xhorkenten (-enta, -entéa)
+
|Xhorkes (-a, -ésa)
-
|kʃɔʁˌkɛntən
+
|kʃɔʁˌkən
 +
|-
 +
|Violer
 +
|Goorkes (-a, -ésa)
 +
|kʃɔʁˌk
|-
|-
|Violet
|Violet
Ligne 921 : Ligne 978 :
|-
|-
|Violette
|Violette
-
|[[IDEO_ANV_Remarques_V#Violette|Tupargòla]]
+
|[[IDEO_ANV_Remarques_V#Violette|Tupàrg]]
-
|tupɐʁˈgɔlɐ
+
|tuˈpaʁg
|-
|-
|Violon
|Violon
|[[IDEO_ANV_Remarques_V#Violon|Joruth<br/>waażhum<br/>mugót]]
|[[IDEO_ANV_Remarques_V#Violon|Joruth<br/>waażhum<br/>mugót]]
-
|jɔʁuθ<br/>vɐːdʒum<br/>muˈgot
+
|jɔʁuθ<br/>vɐːd͡ʒum<br/>muˈgot
|-
|-
|Violoncelle
|Violoncelle
-
|Kameruth
+
|Kamelùth
-
|kameʁuθ
+
|kameˈlyθ
|-
|-
|Vipère
|Vipère
-
|Wypr
+
|Vypr
|vɪpʁən
|vɪpʁən
|-
|-
|Vipérin
|Vipérin
-
|Wypren
+
|Vypron
-
|vɪpʁən
+
|vɪpʁɔn
|-
|-
|Virage
|Virage
-
|[[IDEO_ANV_Remarques_V#Virage|Orbat<br/>vỳrat]]
+
|[[IDEO_ANV_Remarques_V#Virage|Orbad<br/>vỳrad]]
-
|ɔʁbɐt<br/>vɨʁɐt
+
|ɔʁbɐd<br/>vɨʁɐd
|-
|-
|Virago
|Virago
Ligne 949 : Ligne 1 006 :
|-
|-
|Viral
|Viral
-
|Viren
+
|Virùn
-
|viʁən
+
|viˈʁyn
|-
|-
|Virement
|Virement
-
|Difærat
+
|Difæret
-
|diˈfɛːʁɐt
+
|diˈfɛːʁət
|-
|-
|Virer
|Virer
-
|[[IDEO_ANV_Remarques_V#Virer|Difær (-a, -a)<br/>usklœtes (-ca, -ésa)<br/>orben (-a, -éna)<br/>vỳr (-a, -ía)]]
+
|[[IDEO_ANV_Remarques_V#Virer|Difær (-a, -a)<br/>usklœtes (-ċa, -ésa)<br/>orben (-a, -éna)<br/>vỳr (-a, -ía)]]
|diˈfɛːʁ<br/>yçˈkluːtəs<br/>ɔʁbən<br/>vɨr
|diˈfɛːʁ<br/>yçˈkluːtəs<br/>ɔʁbən<br/>vɨr
|-
|-
|Virgule
|Virgule
|[[Aneuvien#Signes_et_ponctuation|Tys]]<br/>[[IDEO_ANV_D%C3%A9terminatifs#Les_num.C3.A9raux|dekys]]
|[[Aneuvien#Signes_et_ponctuation|Tys]]<br/>[[IDEO_ANV_D%C3%A9terminatifs#Les_num.C3.A9raux|dekys]]
-
|tɪs dɛkəs
+
|tɪs<br/>dɛkəs
|-
|-
|Viril
|Viril
Ligne 971 : Ligne 1 028 :
|Dagmet
|Dagmet
|dɐgmət
|dɐgmət
 +
|-
 +
|Virtuose
 +
|Kàdor
 +
|kadɔʁ
 +
|-
 +
|Virtuosité
 +
|Kàdret
 +
|kadʁət
|-
|-
|Virus
|Virus
Ligne 997 : Ligne 1 062 :
|-
|-
|Viseur
|Viseur
-
|Siylat, -sent
+
|Siyls<sup>a</sup><sub>en</sub>t
-
|siːlɐt -sənt
+
|siːls<sup>ɐ</sup><sub>ən</sub>t
|-
|-
|Vision
|Vision
-
|Védjyn
+
|Védyn
|vedɪn
|vedɪn
|-
|-
Ligne 1 009 : Ligne 1 074 :
|-
|-
|Visite
|Visite
-
|Veràlat<br/>vedjárat
+
|[[IDEO_ANV_Remarques_V#Visite|Verat<br/>vedjat]]
-
|veˈʁalɐt<br/>veˈdjɐʁɐt
+
|veʁat<br/>vedjɐt
|-
|-
|Visiter
|Visiter
-
|Vedjáren (-a, -ía)
+
|[[IDEO_ANV_Remarques_V#Visite|Veraten (-na, -éna)<br/>vedjáren (-na, -éna)]]
-
|veˈdjɐʁən
+
|veʁɐtən<br/>veˈdjɐʁən
|-
|-
|Visiteur
|Visiteur
|[[IDEO_ANV_Remarques_D#Les_mots_en_.E2.80.93du|<font color=black>Vedjádu</font>]]
|[[IDEO_ANV_Remarques_D#Les_mots_en_.E2.80.93du|<font color=black>Vedjádu</font>]]
-
|veˈʁalɐt<br/>veˈdjɐdy
+
|veˈʁady<br/>veˈdjɐdy
|-
|-
|Vison
|Vison
Ligne 1 029 : Ligne 1 094 :
|-
|-
|Vissage
|Vissage
-
|Srovdat
+
|Srovad
-
|çʁɔvdɐt
+
|çʁɔvɐd
|-
|-
|Visser
|Visser
-
|Srovor (-a, -òra)
+
|Srove (-a, -éa)
-
|çʁɔvɔʁ
+
|çʁɔv
 +
|-
 +
|Visseuse-dévisseuse
 +
|Srovsent
 +
|çʁɔfsənt
|-
|-
|Vital
|Vital
-
|Nuzhlívert
+
|Nuzhlívon
-
|nuʒˈlivəʁt
+
|nuʒˈlivɔn
|-
|-
|Vitalité
|Vitalité
-
|Livnet
+
|Livet
-
|livnət
+
|livət
|-
|-
|Vite
|Vite
Ligne 1 051 : Ligne 1 120 :
|Syvnet
|Syvnet
|sɪvnət
|sɪvnət
-
|-
 
-
|Vivace
 
-
|Lifar
 
-
|lifɐʁət
 
-
|-
 
-
|Vivacité
 
-
|Lifaret
 
-
|lifɐʁət
 
-
|-
 
-
|Vivisection
 
-
|Livkùtyn
 
-
|lifˈkytən
 
-
|-
 
-
|Vivre
 
-
|Liven (-na, -éna)
 
-
|livən
 
|-
|-
|Vitrage
|Vitrage
-
|Vydratul
+
|Vydrul
-
|vɪdʁɐtul
+
|vɪdʁul
|-
|-
|Vitrail
|Vitrail
-
|Hrovýdrat
+
|Hrovýdro
-
|hχovɪdʁɐt
+
|hχoˈvɪdʁo
|-
|-
|Vitre
|Vitre
-
|Vyter<br/>vydrat
+
|Vyter<br/>vydra
-
|vɪtəʁ<br/>vɪdʁɐt
+
|vɪtəʁ<br/>vɪdʁɐ
|-
|-
|Vitrer
|Vitrer
-
|Vydren (-a, -éa)
+
|Vydres (-a, -ésa)
|vɪdʁən
|vɪdʁən
|-
|-
Ligne 1 089 : Ligne 1 142 :
|-
|-
|Vitrification
|Vitrification
-
|Vydresyn
+
|Avýdresyn
-
|vɪdʁɛsən
+
|ɐˈvɪdʁɛsən
|-
|-
|Vitrifier
|Vitrifier
-
|Vydres (-a, -éa)
+
|Avýdres (-a, -éa)
-
|vɪdʁəs
+
|ɐˈvɪdʁəs
|-
|-
|Vitrine
|Vitrine
-
|[[IDEO_ANV_Remarques_V#Vitrine|Exídrat]]
+
|[[IDEO_ANV_Remarques_V#Vitrine|Exídra]]
-
|ɛˈksidʁɐt
+
|ɛˈksidʁɐ
 +
|-
 +
|Vivace
 +
|Livis
 +
|livis
 +
|-
 +
|Vivacité
 +
|Livet
 +
|livət
 +
|-
 +
|Vivement
 +
|Livas<br/>espas
 +
|livət<br/>ɛçpɐs
 +
|-
 +
|Vivisection
 +
|Livkùtyn
 +
|lifˈkytən
 +
|-
 +
|Vivre
 +
|Liven (-na, -éna)
 +
|livən
|-
|-
|Vocable
|Vocable
-
|Slodat
+
|Sloda
-
|çlodɐt
+
|çlodɐ
|-
|-
|Vocabulaire
|Vocabulaire
Ligne 1 109 : Ligne 1 182 :
|-
|-
|Vocatif
|Vocatif
-
|Çhœlis
+
|Chœlis
|ʃuːlis
|ʃuːlis
 +
|-
 +
|Vocal
 +
|Vòkal
 +
|vɔkɐl
 +
|-
 +
|Vœu
 +
|Vot
 +
|vɔt
|-
|-
|Vogue<font color=brown>r</font>
|Vogue<font color=brown>r</font>
Ligne 1 117 : Ligne 1 198 :
|-
|-
|Voici
|Voici
-
|[[IDEO_ANV_Remarques_V#Voici.2C_Voil.C3.A0|Mak]]
+
|[[IDEO_ANV_Remarques_V#Voici.2C_Voil.C3.A0|Màk]]
-
|mɐk
+
|mak
|-
|-
|Voie
|Voie
Ligne 1 125 : Ligne 1 206 :
|-
|-
|Voilà
|Voilà
-
|[[IDEO_ANV_Remarques_V#Voici.2C_Voil.C3.A0|Mad]]
+
|[[IDEO_ANV_Remarques_V#Voici.2C_Voil.C3.A0|Màd]]
-
|mɐd
+
|mad
|-
|-
|Voilage
|Voilage
-
|Vlymat
+
|Vlymo
-
|vlɪmɐt
+
|vlɪmo
|-
|-
|Voile<font color=brown>r</font>
|Voile<font color=brown>r</font>
-
|[[IDEO_ANV_Remarques_V#Voile|Vl<sup>i</sup><sub>y</sub>m<font color=brown>e</font> (-a, -éa)<br/>atiles (-sa, -éqa)]]
+
|[[IDEO_ANV_Remarques_V#Voilé|Vl<sup>i</sup><sub>y</sub>m<font color=brown>e</font> (-a, -éa)<br/>atiles (-sa, -éqa)]]
|vl<sup>i</sup><sub>ɪ</sub>m<br/>ɐtiləs
|vl<sup>i</sup><sub>ɪ</sub>m<br/>ɐtiləs
|-
|-
Ligne 1 145 : Ligne 1 226 :
|-
|-
|Voilure
|Voilure
-
|Vlimat
+
|Vlitul
-
|vlimɐt
+
|vlitul
|-
|-
|Voir
|Voir
-
|Vedj (-a, -ía)
+
|[[IDEO_ANV_V_Voir|Vedj (-a, -ía)<br/>Sygen (-na, -éna)]]
-
|vɛdj
+
|vɛdj<br/>sɪgən
-
|-
+
-
|Voir venir
+
-
|[[IDEO_ANV_Genre%2C_sexe_et_parent%C3%A9|Sygen (-na, -éna)]]
+
-
|sɪgən
+
|-
|-
|Voisin
|Voisin
-
|Vicyn ([[IDEO_ANV_Remarques_D#Les_mots_en_.E2.80.93du|<font color=black>-du</font>]])
+
|Viċyn[[IDEO_ANV_Remarques_D#Les_mots_en_.E2.80.93du|<font color=brown>du</font>]]
-
|viʦən
+
|vit͡sɪn<font color=brown>dy</font>
|-
|-
|Voisinage
|Voisinage
-
|Vicyndat
+
|[[IDEO_ANV_Remarques_V#Voisinage|Viċùtul<br/>viċet]]
-
|viʦəndɐt
+
|viˈt͡sytul<br/>vit͡sət
|-
|-
|Voiture
|Voiture
-
|Xeliys, [[IDEO_ANV_Dialectes#Variantes_reconnues|<font color=black>xeljys</font>]]
+
|[[IDEO_ANV_Dialectes#Variantes_reconnues|<font color=black>Xeliys</font>]]
-
|ksəˈliːs kseljəs
+
|ksəˈliːs
|-
|-
|Voiturier
|Voiturier
|[[IDEO_ANV_Remarques_D#Les_mots_en_.E2.80.93du|<font color=black>Staxeliysdu</font>]]
|[[IDEO_ANV_Remarques_D#Les_mots_en_.E2.80.93du|<font color=black>Staxeliysdu</font>]]
-
|çtɐksəˈliːçdy
+
|ˌçtɐksəˈliːçdy
|-
|-
|Voix
|Voix
Ligne 1 177 : Ligne 1 254 :
|-
|-
|Vol
|Vol
-
|[[IDEO_ANV_Remarques_V#Vol|fl<sup>o</sup><sub><font color=brown>ò</font><sub>g<font color=brown>at</font><br/>hràk]]
+
|[[IDEO_ANV_Remarques_V#Vol|fl<sup>o</sup><sub><font color=brown>ò</font></sub>g<font color=brown>at</font><br/>hràk]]
-
|flɔgɐt<br/>hχak
+
|flɔg<font color=brown>ɐt</font><br/>hχak
|-
|-
|Volage
|Volage
-
|Godáfon
+
|Dafon
-
|gɔˈdɐfɔn
+
|dɐfɔn
|-
|-
|Volaille
|Volaille
Ligne 1 188 : Ligne 1 265 :
|gɐltul
|gɐltul
|-
|-
-
|Volailler
+
|Volailler, -ère
|Galthógdu
|Galthógdu
|gɐlˈθogdy
|gɐlˈθogdy
 +
|-
 +
|Volaillère
 +
|Galihkùl
 +
|gɐliˈkyl
|-
|-
|Volaillerie
|Volaillerie
Ligne 1 213 : Ligne 1 294 :
|-
|-
|Voler
|Voler
-
|[[IDEO_ANV_Remarques_V#Vol|Flóg (-a, -éa)<br/>hràp (-ta, -a)]]
+
|[[IDEO_ANV_Remarques_V#Vol|Flóg (-a, -éa)<br/>hràp (-a, -ía)]]
|flog<br/>hχap
|flog<br/>hχap
|-
|-
Ligne 1 221 : Ligne 1 302 :
|-
|-
|Volley-ball
|Volley-ball
-
|Volleball
+
|Vollebal
-
|vɔlːebɐlː
+
|vɔlːebɐl
 +
|-
 +
|Volleyeur
 +
|vɔlːebɐdy
 +
|vɔlːebɐldy
|-
|-
|Volontaire
|Volontaire
Ligne 1 241 : Ligne 1 326 :
|-
|-
|Volume
|Volume
-
|Volùm
+
|Volœm
-
|voˈlym
+
|voˈluːm
|-
|-
|Volumétrique
|Volumétrique
-
|Volùmetrig
+
|Volumétrig
-
|voˈlymetʁik
+
|voluˈmetʁik
|-
|-
|Volumineux
|Volumineux
-
|Volùmon
+
|Volœmon
-
|voˈlymɔn
+
|voˈluːmɔn
|-
|-
|Volupté
|Volupté
-
|Volœṁbet
+
|Volœmbet
-
|voˈlɔ̃mbət
+
|voˈluːmbət
|-
|-
|Voluptueusement
|Voluptueusement
-
|Volœṁbas
+
|Volœmbas
-
|voˈlɔ̃mbɐs
+
|voˈluːmbɐs
|-
|-
|Voluptueux
|Voluptueux
-
|Volœṁbon
+
|Volœmbon
-
|voˈlɔ̃mbɔn
+
|voˈluːmbɔn
|-
|-
|Volute<font color=brown>r</font>
|Volute<font color=brown>r</font>
|Volut<font color=brown>e (-a, -éa)</font>
|Volut<font color=brown>e (-a, -éa)</font>
-
|vɔlut
+
|volut
|-
|-
|Vomi<font color=brown>r</font>
|Vomi<font color=brown>r</font>
Ligne 1 273 : Ligne 1 358 :
|-
|-
|Vorace
|Vorace
-
|Eradínzhen ([[IDEO_ANV_Remarques_D#Les_mots_en_.E2.80.93du|<font color=black>-inzhdu</font>]])
+
|Eradínzh<sup>en</sup><sub>[[IDEO_ANV_Remarques_D#Les_mots_en_.E2.80.93du|<font color=black>du</font>]]</sub>
-
|əʁɐdˈinʒən -ˈinʒdy
+
|əʁɐdˈinʒ<sup>ən</sup><sub>dy</sub>
|-
|-
|Voracement
|Voracement
Ligne 1 285 : Ligne 1 370 :
|-
|-
|Votation (CH)
|Votation (CH)
-
|Skrtyn
+
|Skĕrtyn
|çkəʁtən
|çkəʁtən
|-
|-
Ligne 1 291 : Ligne 1 376 :
|Skrĕ<sup>t</sup><font color=brown><sub>d</sub> (-a, -éa)</font>
|Skrĕ<sup>t</sup><font color=brown><sub>d</sub> (-a, -éa)</font>
|çkʁœ<sup>t</sup><sub>d</sub>
|çkʁœ<sup>t</sup><sub>d</sub>
 +
|-
 +
|Votif
 +
|Votis
 +
|vɔtis
|-
|-
|Votre, vos
|Votre, vos
|[[IDEO_ANV_Déterminatifs#Adjectifs_possessifs|V<sup>o</sup><sub>e</sub>d]]<br/>[[IDEO_ANV_Déterminatifs#Adjectif_personnel_indirect|ed]]
|[[IDEO_ANV_Déterminatifs#Adjectifs_possessifs|V<sup>o</sup><sub>e</sub>d]]<br/>[[IDEO_ANV_Déterminatifs#Adjectif_personnel_indirect|ed]]
|v<sup>ɔ</sup><sub>ə</sub>d<br/>əd
|v<sup>ɔ</sup><sub>ə</sub>d<br/>əd
 +
|-
 +
|Vouer
 +
|Vote (-a, -éa)
 +
|vɔt
|-
|-
|Vouloir
|Vouloir
Ligne 1 303 : Ligne 1 396 :
|Or
|Or
|ɔʁ
|ɔʁ
 +
|-
 +
|Vou<sup>v</sup><sub>ss</sub>oiement
 +
|[[IDEO_ANV_Remerques_V#Vouvoiement|Oresdíkad]]
 +
|ˌɔʁəçˈdikɐd
|-
|-
|Vou<sup>v</sup><sub>ss</sub>oyer
|Vou<sup>v</sup><sub>ss</sub>oyer
-
|[[IDEO_ANV_Remerques_V#Vouvoiement|Orevdík]] (-ta, -téa)
+
|[[IDEO_ANV_Remerques_V#Vouvoiement|Oresdík]] (-ta, -téa)
-
|ˌɔʁəvˈdik
+
|ˌɔʁəçˈdik
|-
|-
|Voyage
|Voyage
-
|Elàmydat
+
|Làmyvad
-
|ɛˈlamɪdɐt
+
|lamɪvɐd
|-
|-
|Voyager
|Voyager
-
|Elàmyven (-na, -éna)
+
|Làmyven (-na, -éna)
-
|ɛˈlamɪvən
+
|lamɪvən
|-
|-
|Voyageur
|Voyageur
-
|Elàmyn, [[IDEO_ANV_Remarques_D#Les_mots_en_.E2.80.93du|<font color=black>-mydu</font>]]
+
|Làmy<sup>n</sup><sub>[[IDEO_ANV_Remarques_D#Les_mots_en_.E2.80.93du|<font color=black>du</font>]]</sub>
-
|ɛˈlamɪn
+
|lamɪ<sup>n</sup><sub>du</sub>
|-
|-
|Voyagiste
|Voyagiste
-
|Elàmythog<sup>or</sup><sub>[[IDEO_ANV_Remarques_D#Les_mots_en_.E2.80.93du|<font color=black>du</font>]]</sub>
+
|Lamythóg<sup>or</sup><sub>[[IDEO_ANV_Remarques_D#Les_mots_en_.E2.80.93du|<font color=black>du</font>]]</sub>
-
|ɛˈlamɪˌθog<sup>ɔʁ</sup><sub>dy</sub>
+
|ˌlɐmɪˈθog<sup>ɔʁ</sup><sub>dy</sub>
|-
|-
|Voyance
|Voyance
-
|Vedimíret
+
|Sygimíret
-
|vediˈmiʁət
+
|səgmiˈmiʁət
|-
|-
|Voyant
|Voyant
-
|[[IDEO_ANV_Remarques_V|vedimírdu<br/>çvedjun<br/>vecat<br/>veżat]]
+
|[[IDEO_ANV_Remarques_V|Vedu<br/>ygimírdu<br/>kulug]]
-
|vediˈmiʁdy<br/>çvedjun<br/>veʦɐt<br/>veʣɐt
+
|Vedu<br/>səgˈmiʁdy<br/>kuluk
|-
|-
|Voyelle
|Voyelle
Ligne 1 337 : Ligne 1 434 :
|-
|-
|Voyeur
|Voyeur
-
|Obvédindu
+
|Obvédu
-
|ɔbˈvedindy
+
|ɔbˈvedy
|-
|-
|Voyeurisme
|Voyeurisme
-
|Obvédinesem
+
|Obvédesem
-
|ɔbˈvedinˌesəm
+
|ɔbˈvedesəm
|-
|-
|Voyou
|Voyou
Ligne 1 348 : Ligne 1 445 :
|gwap
|gwap
|-
|-
-
|Vrai
+
|Vrai<font color=brown>ment</font>
-
|Veryd
+
|Veryd<font color=brown>as</font>
-
|veʁɪd
+
|veʁɪd<font color=brown>ɐs</font>
-
|-
+
-
|Vraiment
+
-
|Verydas
+
-
|veʁɪdɐs
+
|-
|-
|Vraisemblable
|Vraisemblable
-
|Advèrdar
+
|Avérdar
-
|ɐdˈvɛʁdɐʁ
+
|ɐˈveʁdɐʁ
|-
|-
|Vraisemblance
|Vraisemblance
-
|Advèrdet
+
|Avérdet
-
|ɐdˈvɛʁdət
+
|ɐˈveʁdət
|-
|-
|Vue
|Vue
-
|[[IDEO_ANV_Remarques_V#Vue|Ve<font color=brown>dja</font>t]]
+
|[[IDEO_ANV_Remarques_V#Vue|Ve<font color=brown>dje</font>t]]
-
|vɛ<font color=brown>djɐ</font>t
+
|vɛ<font color=brown>djə</font>t
|-
|-
|Vulnérabilité
|Vulnérabilité
Ligne 1 377 : Ligne 1 470 :
|-
|-
|Vulnéraire
|Vulnéraire
-
|Usplàmdar
+
|Usplàmda
-
|yçˈplamdɐʁ
+
|yçˈplamdɐ
|-
|-
|Vulvaire
|Vulvaire
Ligne 1 389 : Ligne 1 482 :
|-
|-
|Vulvite
|Vulvite
-
|Ònarigat
+
|Ònariget
-
|ɔnɐʁigɐt
+
|ɔnɐʁigət
|-
|-
|Vu-mètre
|Vu-mètre
-
|Volçămetr
+
|Volcămetr
|vɔlsɔmɛtʁ
|vɔlsɔmɛtʁ
|}
|}
Ligne 1 415 : Ligne 1 508 :
|-
|-
|Wapiti
|Wapiti
-
|[[IDEO_ANV_Remarques_W à Z#Wapiti|Wàpiti<br/>wapiti]]
+
|[[IDEO_ANV_Remarques_W à Z#Wapiti|W<sup>à</sup><sub>a</sub>piti]]
-
|vapiti<br/>wapiti
+
|<sup>v</sup><sub>w</sub>apiti
|-
|-
|Warrant
|Warrant
Ligne 1 424 : Ligne 1 517 :
|Water-closet
|Water-closet
|Làtryn
|Làtryn
-
|latʁən
+
|latʁɪn
 +
|-
 +
|Watt
 +
|[[IDEO_ANV_Remarques_W à Z#Watt|Wàtt, watt]]
 +
|vàt, wɐt
|-
|-
|Weekend
|Weekend
-
|[[IDEO_ANV_Remarques_W à Z#Weekend|Kunèptav, kœneptav<br/>weekend]]
+
|[[IDEO_ANV_Remarques_W à Z#Weekend|Kunèptav<br/>weekend]]
-
|kuːnɛptɐf kunˈɛptɐf<br/>wiːkɛnd
+
|kuˈnɛptɐf<br/>wiːkɛnd
 +
|-
 +
|Whisky
 +
|Whisky
 +
|wiçkɪ
 +
|-
 +
|Whist
 +
|Wist
 +
|viçt
|-
|-
|Wombat
|Wombat
-
|Woṁbat
+
|Woṁba
-
|vɔ̃mbɐt
+
|vɔ̃mbɐ
|}
|}

Version actuelle

V

Français Aneuvien A.P.I.
Vacance Kœchet
kœṅzher
kuːʃət
kɔ̃ːʒəʁ
Vacancier Kœṅzhedu kɔ̃ːʒeˌdy
Vacant Kœchun kuːʃun
Vacataire Sublàpdu subˈlapdy
Vacation Kœchtyn kuːʃtɪn
Vaccination Vàxyntyn vaksəntɪn
Vacciner Vàxyne (-a, -éa) vaksɪn
Vachard Erbérh əʁˈbeχ
Vache Boovek
bérh
boːvək
beχ
Vacher, cow-boy Boovendu boːvəndy
Vacherie Boovet
berhet
boːvət
beχət
Vacherin Vàchreṅ vaʃʁɛ̃
Vacuité Silaket
dyset
silɐkət
dɪsət
Vagin Vaazh vɐːʒ
Vaginal Vaazhen vɐːʒən
Vagir Zhaam (-a, -ía) ʒɐːm
Vagissement Zhaamad ʒɐːmɐd
Vague Aqsin
chmov
ɐqsin
ʃmɔf
Vaguelette Aqsilin ɐqsilin
Vaguement Chmovas ʃmɔvɐs
Vaguemestre Mjalkèrdu mjɐlˈkɛʁdy
Vaincre Vik (-ta, -téa) vik
Vaincu Viktandu viktɐndy
Vainement, en vain Dysonas dɪsonɐs
Vainqueur Viktordu viktoʁdy
Vair Vær vɛːʁ
Vairon Wỳtoloj
elimfàrgoje
vɨtɔlɔj
elimˈfaʁgɔje
Vaisseau Vaskùl
alxhip
vɐçˈkyl
ɐlˈʃhip
Vaisselle Bastul bɐçtul
Vaissellier Basígek bɐˈsigək
Vallée Vaal vɐːl
Valable Vardar vɐʁdɐʁ
Valet Aṅcyldak ɑ̃nʦəldɐk
Valence Varda vɐʁdɐ
Valeur Vardet vɐʁdət
Validateur Vardetor
vardeċat
vɐʁdətɔʁ
vɐʁdət͡sɐt
Validation Vardentyn vɐʁdəntɪn
Valide Vardar
potor
vɐʁdɐʁ
pɔtɔʁ
Valider Vardes (-a, -ésa) vɐʁdəs
Validité Vardaret vɐʁdɐʁət
Valise Maeas mɐɑːs
Vallon Vaalin vɐːlin
Vallonné Vaalon vɐːlon
Vallonnment Vaalet vɐːlət
Valoir Varde (-a, -éa) vɐʁdə
Valser Wàlge (-a, -éa) valgə
Valve Vàlv
vitœr
valf
viˈtuʁ
Vamp Oψýlkad ɔˈpsɪlkɐd
Vamper Oψyldær (-a, -a) ɔpsɪlˈdɛːʁkɐd
Vampire Lugóch luˈgoʃ
Vampiriser Oblugóche (-a, -a) ɔbluˈgoʃ
Vampirisme Lugóchesem luˈgoʃesəm
Vandale Vaṅdaldu
nechklàsdu
Vɑ̃ndɐldy
nəʃˈklasdu
Vandaliser Nechklàste (-a, -éa) nəʃˈklaçtə
Vandalisme Nechklàstesem nəʃˈklaçtesəm
Vanille Vànil vanil
Vaniller Avàniles (-sa, -ésa) ɐˈvaniləs
Vanillier Vanigòla vaniˈgɔlɐ
Vanilline Erzànil əʁzˈanil
Vanne Aqtœr
żhok
ɐqˈtuːʁ
d͡ʒɔk
Vapeur Stumf
stumchip
çtumf
çtumʃip
Vaporisateur Ostúmsat ɔˈçtumsɐt
Vaporiser Ostúmes (-sa, -ésa) ɔˈçtuməs
Vaquer Kœche (-a, -éa) kuːʃ
Varan Varaṅ vɐʁɑ̃n
Varech Varæq vaʁɛːq
Variable Pikdar pikdɐʁ
Variation Pikyn pikən
Varice Hemaċhys emɐt͡ʃəs
Varicelle Poċhàk pɔˈt͡ʃak
Varier Piken (-a, -éna) pikən
Variole Vàrjol vaʁjɔl
Variolique Vàrjolig vaʁjɔlik
Variqueux Hemaċhon emɐt͡ʃɔn
Vasculaire Vaskùlar vɐçˈkylɐʁ
Vase Staṅgub
ervás
çtɑ̃ngup
əʁˈvɐs
Vaseux Staṅgon çtɑ̃ngɔn
Vasistas Siblàj siˈblaj
Vassal Vacal vɐsɐl
Vassaliser Vacales (-sa, -ésa) vɐsɐləs
Vaste Ernæl əʁˈnɛːl
Vaticinateur Kàsaṅdu kasɑ̃nˌdy
Vaticination Kàsaṅdeĕrtyn kasɑ̃nˌdɛœʁtɪn
Vaticiner Kàsaṅder (-ra, -éra) kasɑ̃nˌdəʁ
Vautrer (se) Dem ernechliyg(-a, -lygéa) ˌdɛm
ˌdɛməʁnəʃˈliːg
Veau Nexaboov
babboov
nɛksɐboːf
bɐʙoːf
Vedette Vedboot
vedintdu
vədboːt
vedint
Végétal Pỳron pɨʁɔn
Végétalien Pyrínzhor pəʁˈinʒɔʁ
Végétarien Elikarínzhor
elizínzhor
eliˈzinʒɔʁ
eliˈzinʒɔʁ
Végétatif Pỳris pɨʁis
Végétation Pỳrtyn pɨʁtən
Végéter Pỳren (-na, -éna) pɨʁən
Véhicule Vihkùl viˈkyl
Véhiculer Vihkùlen (-na, -éna)
faares (-sa, -ésa)
viˈkylən
fɐːʁəs
Veille Viyzh
aṅdav
viːʒ
ɑ̃ndɐf
Veillée Pocén pɔˈsen
Veiller Viyzhe (-a, -éa)
pocén (-a, -a)
viːʒ
pɔˈseːn
Veilleur, euse Viyzhdu viːʒdy
Veilleuse Viyzhlug viːʒluk
Veinard Skupon çkupɔn
Veineux Qblhepon
skù
ɸɫɛpɔn
çky
Veinule Hemadinùp
hemadùpin
emɐdinˈyp
emɐˈdypin
Vêler Bovneràpe (-a, -éa) bɔvnəˈap
Vélin Velèṅ velɛ̃
Véliplanchiste Vlinàdu vliˈnady
Vélo Bàjg bajg
Vélodrome Bajríng bɐjˈʁiŋ
Vélomoteur Moba mobɐ
Velours Velyt velət
Velouté Vedyl vedəl
Vélux Todàr-blàj
vlug
tɔdaʁˈblaj
vlug
Vendable Thógdar θogdɐʁ
Vendange Grepgúnad gʁəpˈgunɐd
Vendanger Grepgúnes (-sa, -ésa) gʁəpˈgunəs
Vendangeur grepgúndu gʁəpˈgundy
Vendeur Thógordu θogɔʁdy</font>
Vendre Thóge (-a, -éa) θog
Vendredi Vrjæsdav vʁjɛːçdɐf
Venelle Lèged lɛgəd
Vengeance Veṅdik vɛ̃dik
Venger Veṅdige (-ta, -tía) vɛ̃dig
Vengeur Veṅdigor vɛ̃digɔʁ
Vénéneux Venymon venɪmɔn
Vénérable Venérdar vəˈneʁdɐʁ
Vénérien Venéren vəˈneʁən
Vénimeux Obvénymon ɔbˈvenɪmɔn
Venin Venym venɪm
Venir Koòm (-a, -ía) kɔm
Venteux Fiynon fiːnɔn
Vente Thog θɔg
Ventilateur Findòrsent finˈdɔʁsənt
Ventilation Findòrtyn finˈdɔʁtɪn
Ventiler Findòr (-a, -ía) finˈgɛvən
Ventre Bjoch bjɔʃ
Ventrée Bjochláket bjɔʃˈlɐkət
Ventru Bjochon bjɔʃɔn
Venue Kòmad kɔmɐd
Vénus Veneér venəʁ vəˈneʁ
Vénusien Veneren venerən
Vêpres Abekúlt ɐbeˈkult
Ver Lœṁb lɔ̃̃ːmb
Véracité Verydaret veʁədˌɐʁət
Verbe Vaaremb
slov
vɐːʁəmb
çlɔ̃̃f
Verdeur Hrænet
krùdet
hχɛːnət
kʁudət
Verdir Hræven (-ra, -éna) hχɛːvən
Verdure Hrendena hχɛndənɐ
Verge Værzh
qbal
vɛːʁʒ
qbal
Verger Fruktéa fʁuktˈeɐ
Vergeture Oblanpállys ɔblɐmˈpɐlːəs
Vérifiable Verykógdar veʁəˈkogdɐʁ
Vérification Verykógtyn veʁəˈkoktən
Vérifier Verykóges (-xa, -ésa) veʁəˈkogəs
Véritable Verydar veʁɪdɐʁ
Vérité Verydet veʁɪdət
Vermeil, vermillon Vermèj vəʁˈmɛj
Vernier Ketyskal kɛtəˌçkɐl
Vernir Brilăkes (-xa, -ésa) bʁilɔkəs
Vernis Brilăk bʁilɔk
Vérole Venobra venɔbʁɐ
Véroler Venobre venɔbʁə
Verrat Chwined ʃwinəd
Verre Vydr
vas
vɪdʁ
vɐs
Verrouillage Hĕrlòkad əʁˈlɔkɐd
Verrouiller Hĕrlòke (-a, -éa) əʁˈlɔk
Verrue Palnoaq pɐlˈnɔːk
Vers Riylem
Ad
Riːləm
ɐd
Versatile Erkaṅvon əχˈkɑ̃vɔn
Versement Bœrsat buːχsɐt
Verser Ażàce (-a, -éa)
bœrse (-a, -éa)
ɐˈd͡zas
buʁsə
Verset Surt suχt
Version Vyrsyn vɪχsən
Vert Hræn hχɛːn
Vertèbre Ganestaq gɐnəçtɐq
Vertébral Ganestal gɐnəçtɐl
Vertébré Ganestan
ganestyyr
gɐnəçtan
gɐnəçˈtɨːʁ
Vertement Obkrùdas ɔbˈkʁydɐs
Verticale Żhogbon
żhogeb
d͡ʒɔgbon
d͡ʒɔgəp
Vespéral Aberen ɐbeʁən
Vesteon Wæcto vɛːsto
Vestiaire Mikáṅsal miˈkɑ̃sɐl
Vestibule Ingæncal inˈgɛnsɐl
Vêtement Mih mi
Vétéran Vonerdu vɔnəʁdy
Vétérinaire Zoméden
zomedíkdu
tyrméden
tyrmedíkdu
zoˈmedən
zomeˈdikdy
təʁˈmedən
təʁmeˈdikdy
Vêtir Mihes (-sa, -ésa) miʔəs
Vétuste Nechvòn nəʃˈvɔn
Vétusté Nechvònet nəʃˈvɔnət
Veuf, -ve Nekrùpdu ˌneˈkʁypdy
Veule Lœṁben lɔ̃mbən
Veulerie Lœṁbet ɔ̃mbət
Veuvage Nekronùpet ˌnekʁoˈnypət
Viable Livdar livdaʁ
Viandard Nechœṅtor nəʃˈɔ̃ːntɔʁ
Viande Kàrna kaʁnɐ
Vibration Ibírrentyn iˈbiʀəntɪn
Vibratoire Ibírrentis iˈbiʀəntis
Vibrer Ibírren (-a, -éna) iˈbiʀən
Vicaire Vigàr viˈgaʁ
Vicariat Vigàret viˈgaʁət
Vice Vĕch vœʃ
Vice- Alzhoṅ- ɐlʒɔ̃n
Vicié Vĕchan vœʃɐn
Vicieusement Vĕchas vœʃɐs
Vicieux Vĕchon vœʃɔn
Victime Viktemdu viktəmdy
Victoire Viktora viktɔʁɐ
Victorien Viktoregen viktɔʁegən
Victorieusement Viktoras viktɔʁɐs
Victorieux Viktoron viktɔʁɔn
Vide Sikal
siyk
sikɐl
siːk
Vidéo Vidéo viˈdeo
Vider Siykes (-xa, -késa) siːkəs
Videur Opòcdak ɔˈpɔsdɐk
Vie Liv lif
Vieillard Gerœṅdu geˈʁɔ̃ndy
Vieillesse Gerœṅet geˈʁɔ̃nət
Vielle Henrolùth ənʁoˈlyθ
Vierge Pàrten
Virgo
paʁtən
viʁgo
Vieux Von
geroṅt
vɔn
geˈʁɔ̃nt
Vif Livis
brajon
stron
livis
bʁɐjɔn
çtχɔn
Vigogne Vikòn viˈkɔn
Vil Nĕchon nœʃɔn
Vilain Nĕchlyr nœʃˈlɪʁ
Villa Dorvoos dɔʁvoːs
Villageois Dorvetdu dɔʁvətdy

Ville Stad çtɐd
Vin Viyn
oen
pikràt
viːn
œːn
piːkʁat
Vinaigre Doviyn doˈviːn
Vinasse Neskràt nəçˈkʁɐt
Vindicatif Vindikis vindikis
Vindicte Vindiket vindikət
Vingtaine Tinekersyn tinəkˌɛʁsən
Vintage Erdàtan əʁˈdatɐn
Violation Obòrtyn ɔbˈɔʁtən
Violeur Goorkor, gokárv goːʁkɔʁ, goˈkɐʁvɔʁ
Viole Zhruth ʒʁuθ
Violence Xhorkent kʃɔʁˌkənt
Violent Xhorkon kʃɔʁˌkɔn
Violenter Xhorkes (-a, -ésa) kʃɔʁˌkən
Violer Goorkes (-a, -ésa) kʃɔʁˌk
Violet Wjòlyt vjɔlət
Violette Tupàrg tuˈpaʁg
Violon Joruth
waażhum
mugót
jɔʁuθ
vɐːd͡ʒum
muˈgot
Violoncelle Kamelùth kameˈlyθ
Vipère Vypr vɪpʁən
Vipérin Vypron vɪpʁɔn
Virage Orbad
vỳrad
ɔʁbɐd
vɨʁɐd
Virago Dagekad dɐgekɐd
Viral Virùn viˈʁyn
Virement Difæret diˈfɛːʁət
Virer Difær (-a, -a)
usklœtes (-ċa, -ésa)
orben (-a, -éna)
vỳr (-a, -ía)
diˈfɛːʁ
yçˈkluːtəs
ɔʁbən
vɨr
Virgule Tys
dekys
tɪs
dɛkəs
Viril Dagem dɐgəm
Virilité Dagmet dɐgmət
Virtuose Kàdor kadɔʁ
Virtuosité Kàdret kadʁət
Virus Virùs viˈʁys
Vis Srov çʁɔf
Visa Visum visum
Visage Vaaz vɐːz
Viscosité Toozet toːzət
Viser Vis (-a, -ía)
siyl (-a, syla)
vis
siːl
Viseur Siylsaent siːlsɐənt
Vision Védyn vedɪn
Visionner Védjen (-a, -éna) vedjən
Visite Verat
vedjat
veʁat
vedjɐt
Visiter Veraten (-na, -éna)
vedjáren (-na, -éna)
veʁɐtən
veˈdjɐʁən
Visiteur Vedjádu veˈʁady
veˈdjɐdy
Vison Woos voːs
Visqueux toozon toːzɔn
Vissage Srovad çʁɔvɐd
Visser Srove (-a, -éa) çʁɔv
Visseuse-dévisseuse Srovsent çʁɔfsənt
Vital Nuzhlívon nuʒˈlivɔn
Vitalité Livet livət
Vite Syv sɪf
Vitesse Syvnet sɪvnət
Vitrage Vydrul vɪdʁul
Vitrail Hrovýdro hχoˈvɪdʁo
Vitre Vyter
vydra
vɪtəʁ
vɪdʁɐ
Vitrer Vydres (-a, -ésa) vɪdʁən
Vitreux Eliklàton eliˈklatɔn
Vitrification Avýdresyn ɐˈvɪdʁɛsən
Vitrifier Avýdres (-a, -éa) ɐˈvɪdʁəs
Vitrine Exídra ɛˈksidʁɐ
Vivace Livis livis
Vivacité Livet livət
Vivement Livas
espas
livət
ɛçpɐs
Vivisection Livkùtyn lifˈkytən
Vivre Liven (-na, -éna) livən
Vocable Sloda çlodɐ
Vocabulaire Slotul çlotul
Vocatif Chœlis ʃuːlis
Vocal Vòkal vɔkɐl
Vœu Vot vɔt
Voguer Vlog (-a, -éa) vlɔg
Voici Màk mak
Voie Glys
veg
glɪs
vɛg
Voilà Màd mad
Voilage Vlymo vlɪmo
Voiler Vliyme (-a, -éa)
atiles (-sa, -éqa)
vliɪm
ɐtiləs
Voilette Vlymin vlɪmin
Voilier Vlimboot
vlimxhíp
vlimˈboːt
vlimˈʃip
Voilure Vlitul vlitul
Voir Vedj (-a, -ía)
Sygen (-na, -éna)
vɛdj
sɪgən
Voisin Viċyndu vit͡sɪndy
Voisinage Viċùtul
viċet
viˈt͡sytul
vit͡sət
Voiture Xeliys ksəˈliːs
Voiturier Staxeliysdu ˌçtɐksəˈliːçdy
Voix Vok
srok
tem
vɔk
çʁɔk
tɛm
Vol floògat
hràk
flɔgɐt
hχak
Volage Dafon dɐfɔn
Volaille Galtul gɐltul
Volailler, -ère Galthógdu gɐlˈθogdy
Volaillère Galihkùl gɐliˈkyl
Volaillerie Galthógri gɐlˈθogʁi
Volatil Adfýfdar
elistáṅdar
ɐdˈfɪfdɐʁ
eliˈçtɑ̃ndɐʁ
Volatile Flogzo flɔgzo
Volant Badem
rikring
ruthring
trăsin
bɐdəm
ʁikriŋ
ruθʁiŋ
tʁɔsin
Volcanique Vùlkanig vylkɐnik
Voler Flóg (-a, -éa)
hràp (-a, -ía)
flog
hχap
Voleur Hràpor
hràpdu
hχapɔʁ
hχapdy
Volley-ball Vollebal vɔlːebɐl
Volleyeur vɔlːebɐdy vɔlːebɐldy
Volontaire Velaṅdu velɑ̃ndy
Volontairement Velaṅdas velɑ̃ndɐs
Volonté Velaṅdet velɑ̃ndət
Volontiers Velyntas veləntɐs
Volume Volœm voˈluːm
Volumétrique Volumétrig voluˈmetʁik
Volumineux Volœmon voˈluːmɔn
Volupté Volœmbet voˈluːmbət
Voluptueusement Volœmbas voˈluːmbɐs
Voluptueux Volœmbon voˈluːmbɔn
Voluter Volute (-a, -éa) volut
Vomir Arràger (-gra, -gĕra) ɐˈʀagəʁ
Vorace Eradínzhendu əʁɐdˈinʒəndy
Voracement Eradínzhas əʁɐdˈinʒɐs
Voracité Eradínzhet əʁɐdˈinʒət
Votation (CH) Skĕrtyn çkəʁtən
Voter Skrĕtd (-a, -éa) çkʁœtd
Votif Votis vɔtis
Votre, vos Voed
ed
vɔəd
əd
Vouer Vote (-a, -éa) vɔt
Vouloir Vel (-la, -ía) vɛl
Vous Or ɔʁ
Vouvssoiement Oresdíkad ˌɔʁəçˈdikɐd
Vouvssoyer Oresdík (-ta, -téa) ˌɔʁəçˈdik
Voyage Làmyvad lamɪvɐd
Voyager Làmyven (-na, -éna) lamɪvən
Voyageur Làmyndu lamɪndu
Voyagiste Lamythógordu ˌlɐmɪˈθogɔʁdy
Voyance Sygimíret səgmiˈmiʁət
Voyant Vedu
ygimírdu
kulug
Vedu
səgˈmiʁdy
kuluk
Voyelle Vòkal vɔkɐl
Voyeur Obvédu ɔbˈvedy
Voyeurisme Obvédesem ɔbˈvedesəm
Voyou Gwàp gwap
Vraiment Verydas veʁɪdɐs
Vraisemblable Avérdar ɐˈveʁdɐʁ
Vraisemblance Avérdet ɐˈveʁdət
Vue Vedjet djət
Vulnérabilité Plàmdaret plamdɐʁət
Vulnérable Plàmdar plamdɐʁ
Vulnéraire Usplàmda yçˈplamdɐ
Vulvaire Ònagar ɔnɐgɐʁ
Vulve Ònag ɔnɐg
Vulvite Ònariget ɔnɐʁigət
Vu-mètre Volcămetr vɔlsɔmɛtʁ


W

Français Aneuvien A.P.I.
Wagon Waan vɐn
Wagonnet Waannot vɐnːɔt
Wapiti Wàapiti vwapiti
Warrant Waraṅflio
waraṅkut
vɐʁɑ̃nflio
vɐʁɑ̃nkut
Water-closet Làtryn latʁɪn
Watt Wàtt, watt vàt, wɐt
Weekend Kunèptav
weekend
kuˈnɛptɐf
wiːkɛnd
Whisky Whisky wiçkɪ
Whist Wist viçt
Wombat Woṁba vɔ̃mbɐ

U | En-tête | Aneuvien | X