IDEO ANV V W

Un article de Ideopedia.

(Différences entre les versions)
m
m (M a J)
Ligne 706 : Ligne 706 :
|Obkrùdnas
|Obkrùdnas
|ɔbˈkʁydnɐs
|ɔbˈkʁydnɐs
 +
|-
 +
|Vertical<font color=brown>e</font>
 +
|[[IDEO_ANV_Remarques_V#Vertical|Żhogbon<br/>żhogeb]]
 +
|d͡ʒɔgbon<br/>d͡ʒɔgəp
|-
|-
|Vespéral
|Vespéral
Ligne 978 : Ligne 982 :
|-
|-
|Viral
|Viral
-
|Viren
+
|Virùn
-
|viʁən
+
|viˈʁyn
|-
|-
|Virement
|Virement
Ligne 1 000 : Ligne 1 004 :
|Dagmet
|Dagmet
|dɐgmət
|dɐgmət
 +
|-
 +
|Virtuose
 +
|Kàdor
 +
|kadɔʁ
 +
|-
 +
|Virtuosité
 +
|Kàdret
 +
|kadʁət
|-
|-
|Virus
|Virus
Ligne 1 140 : Ligne 1 152 :
|Chœlis
|Chœlis
|ʃuːlis
|ʃuːlis
 +
|-
 +
|Vœu
 +
|Vot
 +
|vɔt
|-
|-
|Vogue<font color=brown>r</font>
|Vogue<font color=brown>r</font>
Ligne 1 320 : Ligne 1 336 :
|Skrĕ<sup>t</sup><font color=brown><sub>d</sub> (-a, -éa)</font>
|Skrĕ<sup>t</sup><font color=brown><sub>d</sub> (-a, -éa)</font>
|çkʁœ<sup>t</sup><sub>d</sub>
|çkʁœ<sup>t</sup><sub>d</sub>
 +
|-
 +
|Votif
 +
|Votis
 +
|vɔtis
|-
|-
|Votre, vos
|Votre, vos
|[[IDEO_ANV_Déterminatifs#Adjectifs_possessifs|V<sup>o</sup><sub>e</sub>d]]<br/>[[IDEO_ANV_Déterminatifs#Adjectif_personnel_indirect|ed]]
|[[IDEO_ANV_Déterminatifs#Adjectifs_possessifs|V<sup>o</sup><sub>e</sub>d]]<br/>[[IDEO_ANV_Déterminatifs#Adjectif_personnel_indirect|ed]]
|v<sup>ɔ</sup><sub>ə</sub>d<br/>əd
|v<sup>ɔ</sup><sub>ə</sub>d<br/>əd
 +
|-
 +
|Vouer
 +
|Vote (-a, -éa)
 +
|vɔt
|-
|-
|Vouloir
|Vouloir

Version du 30 novembre 2014 à 10:06

V

Français Aneuvien A.P.I.
Vacance Kœchet
kœṅzher
kuːʃət
kɔ̃ːʒəʁ
Vacancier Kœṅzhendu kɔ̃ːʒənˌdy
Vacant Kœchun kuːʃun
Vacataire Sublàpdu subˈlapdy
Vacation Kœchtyn kuːʃtɪn
Vaccination Vàxentyn vaksəntɪn
Vacciner Vàxyn (-a, -a) vaksɪn
Vachard Erbérh əʁˈbeχ
Vache Boovek
bérh
boːvək
beχ
Vacher, cow-boy Boovendu boːvəndy
Vacherie Boovet
berhet
boːvət
beχət
Vacherin Vàchreṅ vaʃʁɛ̃
Vacuité Silaket
dyset
silɐkət
dɪsət
Vagin Waazh vɐːʒ
Vaginal Waazhen vɐːʒən
Vagir Zhaam (-a, -ía) ʒɐːm
Vagissement Zhaamat ʒɐːmɐt
Vague Aqsin
chmov
ɐqsin
ʃmɔf
Vaguelette Aqsilin ɐqsilin
Vaguement Chmovas ʃmɔvɐs
Vaguemestre Mjalkèrdu mjɐlˈkɛʁdy
Vaincre Vik (-ta, -téa) vik
Vaincu Viktandu viktɐndy
Vainement, en vain Dysonas dɪsonɐs
Vainqueur Viktordu viktoʁdy
Vair Vær vɛːʁ
Vairon Wỳtoloj
elimfàrgoje
vɨtɔlɔj
elimˈfaʁgɔje
Vaisseau Vaskùl
alxhip
vɐçˈkyl
ɐlˈʃhip
Vaisselle Bastul bɐçtul
Vaissellier Banígek bɐˈnigək
Vallée Waal vɐːl
Valable Vardar vɐʁdɐʁ
Valet Aṅcyldak ɑ̃nʦəldɐk
Valence Vardat vɐʁdɐt
Valeur Vardet vɐʁdət
Validateur Vardetor
vardecat
vɐʁdətɔʁ
vɐʁdəʦɐt
Validation Vardentyn vɐʁdəntɪn
Valide Vardar
potor
vɐʁdɐʁ
pɔtɔʁ
Valider Vardes (-a, -ésa) vɐʁdəs
Validité Vardenet vɐʁdɛnət
Valise Maeas mɐɑːs
Vallon Aderwaal ɐdəʁˈvɐːl
Vallonné Aderwaalan ɐdəʁˈvɐːlɐn
Valoir Varde (-a, -éa) vɐʁdə
Valser Wàlge (-a, -éa) valgə
Valve Vàlv
vitœr
valf
viˈtuʁ
Vamp Oψýlkad ɔˈpsɪlkɐd
Vamper Oψyldær (-a, -a) ɔpsɪlˈdɛːʁkɐd
Vampire Lugóch luˈgoʃ
Vampiriser Oblugóche (-a, -a) ɔbluˈgoʃ
Vampirisme Lugóchesem luˈgoʃesəm
Vandale Vaṅdaldu
nechklàsdu
Vɑ̃ndɐldy
nəʃˈklasdu
Vandaliser Nechklàste (-a, -éa) nəʃˈklaçtə
Vandalisme Nechklàstesem nəʃˈklaçtesəm
Vanille Vànil vanil
Vaniller Advàniles (-sa, -ésa) ɐdˈvaniləs
Vanillier Vanilgòla vanilˈgɔlɐ
Vanilline Erzànil əʁzˈanil
Vanne Aqtœr
żhok
ɐqˈtuːʁ
d͡ʒɔk
Vapeur Stumf çtumf
Vaporisateur Ostúmsat ɔˈçtumsɐt
Vaporiser Ostúmes (-sa, -ésa) ɔˈçtuməs
Vaquer Kœche (-a, -éa) kuːʃ
Varan Varaṅ vɐʁɑ̃n
Varech Varæq vaʁɛːq
Variable Pinkdar pindɐʁ
Variation Pinkyn pinkɪn
Varice Hemaċhys emɐt͡ʃəs
Varicelle Poċhàk pɔˈt͡ʃak
Varier Pinken (-a, -éna) pinkən
Variole Vàrjol vaʁjɔl
Variolique Vàrjolig vaʁjɔlik
Variqueux Hemaċhon emɐt͡ʃɔn
Vasculaire Vaskùlar vɐçˈkylɐʁ
Vase Staṅgub
ervás
çtɑ̃ngup
əʁˈvɐs
Vaseux Staṅgubon çtɑ̃ngubɔn
Vasistas Siblàj siˈblaj
Vassal Wacal vɐsɐl
Vassaliser Wacales (-sa, -ésa) vɐsɐləs
Vaste Ernæl əʁˈnɛːl
Vaticinateur Kàsaṅdu kasɑ̃nˌdy
Vaticination Kàsaṅdeĕrtyn kasɑ̃nˌdɛœʁtɪn
Vaticiner Kàsaṅder (-ra, -éra) kasɑ̃nˌdəʁ
Vautrer (se) Dem erliyg(-a, -lygéa)
dem nechliyg (-a, -lygéa)
ˌdɛməʁˈliːg
ˌdɛmnəʃˈliːg
Veau Nexaboov
babboov
nɛksɐboːf
bɐʙoːf
Vedette Vedboot
vedintdu
vədboːt
vedint
Végétal Pỳr pɨʁ
Végétatif Pỳrtis pɨʁtis
Végétation Pỳrtyn pɨʁtən
Végéter Pỳren (-na, -éna) pɨʁən
Véhicule Vihkùl viˈkyl
Véhiculer Vihkùlen (-na, -éna)
faares (-sa, -ésa)
viˈkylən
fɐːʁəs
Veille Viyzh
aṅdav
viːʒ
ɑ̃ndɐf
Veillée Pocèn pɔˈtsɛn
Veiller Viyzhe (-a, -éa)
poceen (-a, -a)
viːʒ
pɔˈtseːn
Veilleur, euse Viyzhdu viːʒdy
Veilleuse Viyzhlug viːʒluk
Veinard Skupon çkupɔn
Veineux Hemadùpon
skup
emɐˈdypɔn
çkup
Veinule Hemadinùp
hemadùpin
emɐdinˈyp
emɐˈdypin
Vêler Bovneràpe (-a, -éa) bɔvnəˈap
Vélin Velèṅ veˈlɛ̃n
Véliplanchiste Vlinàdu vliˈnady
Vélo Bàjg bajg
Vélocipède Funbàjg funˈbajg
Vélodrome Bajgaréa bɐjgɐˈʁeɐ
Vélomoteur Moba mobɐ
Velours Velyt velət
Velouté Vedyl vedəl
Vélux Todàr-blàj
vlug
tɔdaʁˈblaj
vlug
Vendable Thógdar θogdɐʁ
Vendange Grepgúnat gʁəpˈgunɐt
Vendanger Grepgúnes (-sa, -ésa) gʁəpˈgunəs
Vendangeur grepgúndu gʁəpˈgundy
Vendeur Thógordu θogɔʁdy</font>
Vendre Thóge (-a, -éa) θog
Vendredi Vrjæsdav vʁjɛːçdɐf
Venelle Lèged lɛgəd
Vengeance Veṅdik vɛ̃dik
Venger Veṅdige (-ta, -tía) vɛ̃dig
Vengeur Veṅdigor vɛ̃digɔʁ
Vénéneux Venymon venɪmɔn
Vénérable Venérdar vəˈneʁdɐʁ
Vénérien Venéren vəˈneʁən
Vénimeux Obvénymon ɔbˈvenɪmɔn
Venin Venym venɪm
Venir Koòm (-a, -ía) kɔm
Vent Fiyn fiːn
Vente Thog θɔg
Ventilateur Fingèvsent finˈgɛfsənt
Ventilation Fingèvtyn finˈgɛftɪn
Ventiler Fingèven (na, -éna) finˈgɛvən
Ventre Bjoch bjɔʃ
Ventrée Bjochláknet bjɔʃˈlɐknət
Ventru Bjochon bjɔʃɔn
Venue Kòmat kɔmɐt
Vénus Veneér venəʁ vəˈneʁ
Vénusien Veneren venerən
Vêpres Abenkúlt ɐbənˈkult
Ver Lœṁb lɔ̃̃ːmb
Véracité Verydaret veʁədˌɐʁət
Verbe Vaaremb
slov
vɐːʁəmb
çlɔ̃̃f
Verdeur Hrænet
krudet
hχɛːnət
kʁudət
Verdir Hræven (-ra, -éna) hχɛːvən
Verdure Hrendenat hχɛndənɐt
Verge Værzh vɛːʁʒ
Verger Fruktendaréa fʁuktəndɐˈʁeɐ
Vergeture Oblanpállys ɔblɐmˈpɐlːəs
Vérifiable Adverykógdar ɐdveʁəˈkogdɐʁ
Vérification Adverykógtyn ɐdveʁəˈkoktən
Vérifier Adverykóges (-xa, -ésa) ɐdveʁəˈkogəs
Véritable Verydar veʁɪdɐʁ
Vérité Verydet veʁɪdət
Vermeil, vermillon Vermèj vəʁˈmɛj
Vernier Ketyskal kɛtəˌçkɐl
Vernir Brilăkes (-xa, -ésa) bʁilɔkəs
Vernis Brilăk bʁilɔk
Vérole Venobrat venɔbʁɐt
Véroler Venobrat venɔbʁən
Verrat Chwined ʃwinəd
Verre Vydr
vas
vɪdʁ
vɐs
Verrouillage Hĕrlòkat əʁˈlɔkɐt
Verrouiller Hĕrlòke (-a, -éa) əʁˈlɔk
Verrue Palnoaq pɐlˈnɔːk
Vers Riylem
Ad
Riːləm
ɐd
Versatile Erkaṅvon əχˈkɑ̃vɔn
Versement Bœrsat buːχsɐt
Verser Aċàce
bœrse (-a, -éa)
ɐˈt͡sas
buʁsə
Verset Surt suχt
Version Vyrsyn vɪχsən
Vert Hræn hχɛːn
Vertèbre Ganestaq gɐnəçtɐq
Vertébral Ganestal gɐnəçtɐl
Vertébré Ganestan
ganestyyr
gɐnəçtan
gɐnəçˈtɨːʁ
Vertement Obkrùdnas ɔbˈkʁydnɐs
Verticale Żhogbon
żhogeb
d͡ʒɔgbon
d͡ʒɔgəp
Vespéral Aberen ɐbeʁən
Vesteon Wæcto vɛːsto
Vestiaire mikáṅvsal miˈkɑ̃fsɐl
Vestibule Ingæncal inˈgɛnsɐl
Vêtement Mihat miʔɐt
Vétéran Vonerdu vɔnəʁdy
Vétérinaire Zoméden
zomedíkdu
tyrméden
tyrmedíkdu
zoˈmedən
zomeˈdikdy
təʁˈmedən
təʁmeˈdikdy
Vêtir Mihes (-sa, -ésa) miʔəs
Vétuste Nechvòn nəʃˈvɔn
Vétusté Nechvònet nəʃˈvɔnət
Veuf, -ve Nekronùpdu ˌnekʁoˈnypdy
Veule Lœṁben lɔ̃mbən
Veulerie Lœṁbet ɔ̃mbət
Veuvage Nekronùpat ˌnekʁoˈnypɐt
Viandard Nechœṅtor nəʃˈɔ̃ːntɔʁ
Viande Kàrna kaʁnɐ
Vibration Ibírrentyn iˈbiʀəntɪn
Vibratoire Ibírrentor iˈbiʀəntɔʁ
Vibrer Ibírren (-a, -éna) iˈbiʀən
Vicaire Vigàr viˈgaʁ
Vicariat Vigàrat viˈgaʁɐt
Vice Vĕch vœʃ
Vicié Vĕchan vœʃɐn
Vicieusement Vĕchas vœʃɐs
Vicieux Vĕchon vœʃɔn
Victime Viktemdu viktəmdy
Victoire Viktorat viktɔʁɐt
Victorien Viktoregen viktɔʁegən
Victorieusement Viktoras viktɔʁɐs
Victorieux Viktoron viktɔʁɔn
Vide Sikal
siyk
sikɐl
siːk
Vidéo Video video
Vider Siykes (-xa, -késa) siːkəs
Videur Opòcdak ɔˈpɔsdɐk
Vie Liv lif
Vieillard Gerœṅdu geˈʁɔ̃ndy
Vieillesse Gerœṅet geˈʁɔ̃nət
Vielle Henròluth ənˈʁɔluθ
Vierge Pàrten
Virgo
paʁtən
viʁgo
Vieux Von
geroṅt
vɔn
geˈʁɔ̃nt
Vif Lifar lifɐʁ
Vigogne Vikòn viˈkɔn
Vil Nĕchon nœʃɔn
Vilain Nĕchlyr nœʃˈlɪʁ
Villa Dorvoos dɔʁvoːs
Villageois Dorvetdu dɔʁvətdy

Ville Stad çtɐd
Vin Viyn
oen
pikràt
viːn
œːn
piːkʁat
Vinaigre Doviyn doˈviːn
Vinasse Neskràt nəçˈkʁɐt
Vindicatif Veṅdikis vɛ̃ndikis
Vindicte Veṅdikat vɛ̃ndikɐt
Vingtaine Tinekersyn tinəkˌɛʁsən
Vintage Erdàtan əʁˈdatɐn
Violation Xhorkèntyn kʃɔʁˈkɛntən
Viole Zhruth ʒʁuθ
Violence Xhorkent kʃɔʁˌkənt
Violent Xhorkon kʃɔʁˌkɔn
Violenter Xhorken (-a, -éna) kʃɔʁˌkən
Violet Wjòlyt vjɔlət
Violette Tupargòla tupɐʁˈgɔlɐ
Violon Joruth
waażhum
mugót
jɔʁuθ
vɐːd͡ʒum
muˈgot
Violoncelle Kameruth kameʁuθ
Vipère Wypr vɪpʁən
Vipérin Wypren vɪpʁən
Virage Orbat
vỳrat
ɔʁbɐt
vɨʁɐt
Virago Dagekad dɐgekɐd
Viral Virùn viˈʁyn
Virement Difærat diˈfɛːʁɐt
Virer Difær (-a, -a)
usklœtes (-ċa, -ésa)
orben (-a, -éna)
vỳr (-a, -ía)
diˈfɛːʁ
yçˈkluːtəs
ɔʁbən
vɨr
Virgule Tys
dekys
tɪs dɛkəs
Viril Dagem dɐgəm
Virilité Dagmet dɐgmət
Virtuose Kàdor kadɔʁ
Virtuosité Kàdret kadʁət
Virus Virùs viˈʁys
Vis Srov çʁɔf
Visa Visum visum
Visage Vaaz vɐːz
Viscosité Toozet toːzət
Viser Vis (-a, -ía)
siyl (-a, syla)
vis
siːl
Viseur Siylsaent siːlsɐənt
Vision Védyn vedɪn
Visionner Védjen (-a, -éna) vedjən
Visite Verat
vedjat
veʁat
vedjɐt
Visiter Vedjáren (-a, -ía) veˈdjɐʁən
Visiteur Vedjádu veˈʁalɐt
veˈdjɐdy
Vison Woos voːs
Visqueux toozon toːzɔn
Vissage Srovat çʁɔvɐt
Visser Srove (-a, -éa) çʁɔvɔʁ
Vital Nuzhlívert nuʒˈlivəʁt
Vitalité Livnet livnət
Vite Syv sɪf
Vitesse Syvnet sɪvnət
Vivace Lifar lifɐʁət
Vivacité Lifaret lifɐʁət
Vivisection Livkùtyn lifˈkytən
Vivre Liven (-na, -éna) livən
Vitrage Vydratul vɪdʁɐtul
Vitrail Hrovýdrat hχovɪdʁɐt
Vitre Vyter
vydrat
vɪtəʁ
vɪdʁɐt
Vitrer Vydren (-a, -éa) vɪdʁən
Vitreux Eliklàton eliˈklatɔn
Vitrification Vydresyn vɪdʁɛsən
Vitrifier Vydres (-a, -éa) vɪdʁəs
Vitrine Exídrat ɛˈksidʁɐt
Vocable Slodat çlodɐt
Vocabulaire Slotul çlotul
Vocatif Chœlis ʃuːlis
Vœu Vot vɔt
Voguer Vlog (-a, -éa) vlɔg
Voici Mak mɐk
Voie Glys
veg
glɪs
vɛg
Voilà Mad mɐd
Voilage Vlymat vlɪmɐt
Voiler Vliyme (-a, -éa)
atiles (-sa, -éqa)
vliɪm
ɐtiləs
Voilette Vlymin vlɪmin
Voilier Vlimboot
vlimxhíp
vlimˈboːt
vlimˈʃip
Voilure Vlimat vlimɐt
Voir Vedj (-a, -ía) vɛdj
Voir venir Sygen (-na, -éna) sɪgən
Voisin Vicyn (-du) viʦən
Voisinage Vicyndat viʦəndɐt
Voiture Xeliys ksəˈliːs
Voiturier Staxeliysdu çtɐksəˈliːçdy
Voix Vok
srok
tem
vɔk
çʁɔk
tɛm
Vol floògat
hràk
flɔgɐt
hχak
Volage Godáfon gɔˈdɐfɔn
Volaille Galtul gɐltul
Volailler Galthógdu gɐlˈθogdy
Volaillerie Galthógri gɐlˈθogʁi
Volatil Adfýfdar
elistáṅdar
ɐdˈfɪfdɐʁ
eliˈçtɑ̃ndɐʁ
Volatile Flogzo flɔgzo
Volant Badem
rikring
ruthring
trăsin
bɐdəm
ʁikriŋ
ruθʁiŋ
tʁɔsin
Volcanique Vùlkanig vylkɐnik
Voler Flóg (-a, -éa)
hràp (-ta, -a)
flog
hχap
Voleur Hràpor
hràpdu
hχapɔʁ
hχapdy
Volley-ball Volleball vɔlːebɐlː
Volontaire Velaṅdu velɑ̃ndy
Volontairement Velaṅdas velɑ̃ndɐs
Volonté Velaṅdet velɑ̃ndət
Volontiers Velyntas veləntɐs
Volume Volùm voˈlym
Volumétrique Volùmetrig voˈlymetʁik
Volumineux Volùmon voˈlymɔn
Volupté Volœṁbet voˈlɔ̃mbət
Voluptueusement Volœṁbas voˈlɔ̃mbɐs
Voluptueux Volœṁbon voˈlɔ̃mbɔn
Voluter Volute (-a, -éa) vɔlut
Vomir Arràger (-gra, -gĕra) ɐˈʀagəʁ
Vorace Eradínzhendu əʁɐdˈinʒəndy
Voracement Eradínzhas əʁɐdˈinʒɐs
Voracité Eradínzhet əʁɐdˈinʒət
Votation (CH) Skrtyn çkəʁtən
Voter Skrĕtd (-a, -éa) çkʁœtd
Votif Votis vɔtis
Votre, vos Voed
ed
vɔəd
əd
Vouer Vote (-a, -éa) vɔt
Vouloir Vel (-la, -ía) vɛl
Vous Or ɔʁ
Vouvssoiement Oresdíkat ˌɔʁəçˈdikɐt
Vouvssoyer Oresdík (-ta, -téa) ˌɔʁəçˈdik
Voyage Làmyvat lamɪvɐt
Voyager Làmyven (-na, -éna) lamɪvən
Voyageur Làmyndu lamɪndu
Voyagiste Làmythogordu lamɪˌθogɔʁdy
Voyance Vedimíret vediˈmiʁət
Voyant vedimírdu
vedjun
veċat
veżat
vediˈmiʁdy
vedjun
vet͡sɐt
ved͡zɐt
Voyelle Vòkal vɔkɐl
Voyeur Obvédu ɔbˈvedy
Voyeurisme Obvédesem ɔbˈvedesəm
Voyou Gwàp gwap
Vraiment Verydas veʁɪdɐs
Vraisemblable Advèrdar ɐdˈvɛʁdɐʁ
Vraisemblance Advèrdet ɐdˈvɛʁdət
Vue Vedjet djət
Vulnérabilité Plàmdaret plamdɐʁət
Vulnérable Plàmdar plamdɐʁ
Vulnéraire Usplàmdar yçˈplamdɐʁ
Vulvaire Ònagar ɔnɐgɐʁ
Vulve Ònag ɔnɐg
Vulvite Ònarigat ɔnɐʁigɐt
Vu-mètre Volcămetr vɔlsɔmɛtʁ


W

Français Aneuvien A.P.I.
Wagon Waan vɐn
Wagonnet Waannot vɐnːɔt
Wapiti Wàapiti vwapiti
Warrant Waraṅflio
waraṅkut
vɐʁɑ̃nflio
vɐʁɑ̃nkut
Water-closet Làtryn latʁɪn
Weekend Kœuneptav
weekend
kunɛptɐf
wiːkɛnd
Whisky Whisky wiçkɪ
Wombat Woṁbat vɔ̃mbɐt

U | En-tête | Aneuvien | X