IDEO ANV Ro

Un article de Ideopedia.

Français Aneuvien A.P.I.
Robe Rob ʁɔb
Robot Robodu ʁobody
Robotique Robotikg ʁobotikg
Robotisation Adróbotyn ɐdˈʁobotɪn
Robotiser Adróbos (-a, -ósa) ɐdˈʁobos
Roche Rok ʁɔk
Rocher Rok
berg
tỳmbok
gyròk
ʁɔk
bɛːʁg
tɨmbɔk
gɪˈʁʁɔk
Rock Rock ʁɔk
Roder Veren (-na, -éna) veʁən
Rôder Obvĕgen (-na, -éna) ɔbˈvœgən
Rôdeur Obvĕgdu ɔbˈvœgdy
Rogner Hrugéren (-na, -éna) ʔχuˈgeʁən
Rognure Hrugérys ʔχuˈgeʁɪs
Rogue Rog ʁɔg
Roi Rex
regdak
ʁɛks
ʁɛgdɐk
Roitelet Roadhav
nechqýtrex
ʁɔːðɐf
nəʃˈqɪtʁəks
Rom Romdu ʁɔmdu
Romain Romandu ʁɔmɐndu
Roman Romen
saag
ʁɔmən
sɐːg
Romance Lyrmia lɪʁmiɐ
Romancer Saager (-ra, -éra) sagəʁ
Romancier Saagerdu sɐːgəʁdy
Romanesque Saagan sɐːgɐn
Romantique Lyrmig lɪʁmik
Romantisme Lyrmesem lɪʁmesəm
Rompre Rùp (-ta, -téa) ʁyp
Rond Cun sun
Rondeur Cunet sunət
Ronger Krĕṅges (-a, ésa) kʁɛ̃ŋgəs
Rongeur Krĕṅgenzo kʁɛ̃ŋənzo
Roquer Kaṅvlople (-a, -éa) kɑ̃vlɔp>
Roquette Roket
ruget
ʁɔkət
ʁugət
Rose Rhod
rooz
χɔd
ʁoːz
Rosé (vin) Klàrub klaʁyp
Roseau Rozo ʁozo
Rosée Enbéret ənˈbeʁət
Rosir Rhoden (-a, -ésa) χɔdən
Rosse Nechíp nəʃˈip
Rossignol Sinjòlav
klatíng
ethóga
siˈɲɔlɐf
klɐˈtiŋ
eˈθogɐ
Rotation Rotentyn ʁɔtəntɪn
Roter Oerke (-a, -éa) œːχkə
Rotin Ròtyn ʁɔtən
Rôtir Rostaen (-a, -éna) ʁɔçtɐən
Rôtisserie Rostenklem
rostenskop
ˈʁɔçtənklɛm
ˈʁɔçtənçkɔp
Rotor Ròtor ʁɔtɔʁ
Roturier, non noble Lebondu lebɔndy
Roue Rol ʁɔl
Rouge Rub ʁub
Rougeole Rubráṅget ʁubˈʁɑ̃ngət
Rougeur Rubaṅt
rublaa
ʁubˈɑ̃nt
ʁubˈlɐː
Rougir Ruben (-na, -éna) ʁubən
Rouleau Romàl ʁomàl
Rouler Rolen (-na, -éna) ʁɔlən
Roulette Rolin
gaṁbròl
ʁɔlin
gɑ̃mbˈʁɔl
Roulotte Roloos ʁɔlˈoːs
Roussette Gupàlla
roquàl
siblav
guˈpalːɐ
ʁoˈkwal
siblɐv
Route Strad
rood
çtʁɐd
ʁoːd
Roux Roog ʁoːg
Royal Regen ʁegən
Royalismte Regesemt ʁegesəmt
Royalties Chære ʃɛːʁ
Royaume Rextad
reglaṅd
ʁɛkstɐd
ʁɛglɑ̃nd
Ruban Baṅd bɑ̃nd
Rubéole Rubol ʁubɔl
Rubis Rubin ʁubin
Ruche Abjoos ɐbjˈoːs
Rude Rùd ʁyd
Rudeur Rùdet ʁydət
Rudoyer Obrùdes (-ża, -ésa) ɔbˈʁydəs
Ruelle Gedin
olkàm
gɛdin
ɔlˈkam
Rugby Owbásp ɔvˈbɐçp
Rugir Rohar (-hra, -hréa) ʁɔːʁ ʁɔʔɐʁ
Rugosité Tràqet
kypret
tʁaqət
kɪpʁət
Rugueux Tràqon
kypron
tʁaqɔn
kɪpʁɔn
Ruine Wræg
nùtrf
vʁɛːg
nytəʁf
Ruiner Nùtrof (-a, -a) nytʁɔf
Ruineux Nùtrfon nytəʁfɔn
Rumeur Rògeroṁt ʁɔgəʁmɔ̃nt
Ruminant Paṅslazó ˌpɑ̃nçlɐˈzo
Ruminer Paṅslarínzh (-a, -ía)
paṅsauke (-a, -éa)
ˌpɑ̃nçlɐʁˈinʒ
pɑ̃nsɐʊk
Rune Futher
ruun
fuθəʁ
ʁyːn
Runique Futhrig
ruunig
fuθʁik
ʁyːnik
Rupteur Rùψat ʁypsɐt
Rupture Rùptys ʁyptɪs
Ruseé Zorron ʁʀɔn
Ruser Zorre (-a, -éa) zɔʀə
Rush Rĕch
kohù
ʁœʃ
kɔʔy
Rustique Laṅdarig lɑ̃ndɐʁik
Rustre Nechláṅdarig nəʃˈlɑ̃ndɐʁik
Rutiler Zybríl (-a, -ía) zəˈbʁil
Rythme Tepra tɛpʁɐ
Rythmer Tepres (-a, -ésa) tɛpʁəs
Rythmique Teprig tɛpʁik


Rh | R | En-tête | Aneuvien | S