IDEO ANV En

Un article de Ideopedia.

(Différences entre les versions)
m
m (Ennuyer)
(16 révisions intermédiaires masquées)
Ligne 15 : Ligne 15 :
|Encadrement
|Encadrement
|[[IDEO_ANV_Remarques_Em#Encadrement|Ikáṅgad<br/>Direkdutœl]]
|[[IDEO_ANV_Remarques_Em#Encadrement|Ikáṅgad<br/>Direkdutœl]]
-
| iˈkɑ̃ŋgat<br/>diʁəkdyˈtuːl
+
| iˈkɑ̃ŋgɐd<br/>diʁəkdyˈtuːl
|-
|-
|Encadrer
|Encadrer
Ligne 26 : Ligne 26 :
|-
|-
|Enceinte
|Enceinte
-
|Partùr (alzh.)<br/>Olvát<br/>cănvát (n.)
+
|Partùr<br/>olvót<br/>ivót<br/>cănik
-
|pɐʁtyʁ<br/>ɔlˈvɐt<br/>sɔnˈvɐt
+
|pɐʁtyʁ<br/>ɔlˈvot<br/>iˈvot<br/>sɔnik
|-
|-
|Encens
|Encens
Ligne 34 : Ligne 34 :
|-
|-
|Encensement
|Encensement
-
|Snarat
+
|Snarad
-
|çnɐʁɐt
+
|çnɐʁɐd
|-
|-
|Encenser
|Encenser
Ligne 46 : Ligne 46 :
|-
|-
|Enchaînement
|Enchaînement
-
|Posgaanat
+
|Posgaanad
-
|pɔçˈgɐːnɐt
+
|pɔçˈgɐːnɐd
|-
|-
|Enchaîner
|Enchaîner
Ligne 54 : Ligne 54 :
|-
|-
|Enchantemement
|Enchantemement
-
|Ikáṅdat
+
|Ikáṅad
-
|iˈkɑ̃ndɐt
+
|iˈkɑ̃nɐd
|-
|-
|Enchanter
|Enchanter
-
|Ikáṅde (-a, -éa)
+
|[[IDEO_ANV_Remarques_Em#Enchanter|Isăres (-sa, -ésa]]<br/>ikáṅde (-a, -éa)]]
-
|iˈkɑ̃nd
+
|iˈsɔʁəs<br/>iˈkɑ̃nd
|-
|-
|Enchanteur
|Enchanteur
-
|Ikáṅd<sup>or</sup><sub>[[IDEO_ANV_Remarques_D#Les_mots_en_.E2.80.93du|<font color=black>u</font>]]</sub>
+
|Isărdu<br/>ikáṅdor
-
|iˈkɑ̃nd<sup>ɔʁ</sup><sub>y</sup>
+
|iˈsɔʁdy<br/>iˈkɑ̃ndɔʁ
|-
|-
|Enchaussement
|Enchaussement
-
|pakàlekat
+
|pakàlekad
-
|pɐˈkaləkɐt
+
|pɐˈkaləkɐd
|-
|-
|Enchausser
|Enchausser
Ligne 82 : Ligne 82 :
|-
|-
|Enchérissement
|Enchérissement
-
|Enpændat
+
|Enpænad
-
|ənˈpɛːndɐt
+
|ənˈpɛːnɐd
|-
|-
|Enclume
|Enclume
Ligne 94 : Ligne 94 :
|-
|-
|Encorbellement
|Encorbellement
-
|Ménsolat
+
|Ménsola
-
|mensolɐt
+
|mensolɐ
|-
|-
|Encorder
|Encorder
Ligne 110 : Ligne 110 :
|-
|-
|Endémie
|Endémie
-
|[[IDEO_ANV_Remarques__Em#Endémie|Omargráṅgat<br/>Omarlérat]]
+
|[[IDEO_ANV_Remarques__Em#Endémie|Omargráṅgad<br/>Omarlérad]]
-
|ɔmɐʁˈgʁɑ̃ngɐt<br/>ɔmɐʁˈleʁɐt
+
|ɔmɐʁˈgʁɑ̃ngɐd<br/>ɔmɐʁˈleʁɐd
|-
|-
|Endémique
|Endémique
Ligne 118 : Ligne 118 :
|-
|-
|Endettement
|Endettement
-
|Adévedat
+
|dinéveda
-
|ɐˈdevədɐt
+
|dinˈevədɐ
|-
|-
|Endetter
|Endetter
-
|Adévedes (-ża, -ésa)
+
|Dinévedes (-ża, -ésa)
-
|ɐˈdevɛdəs
+
|dinˈevɛdəs
|-
|-
|Endeuiller
|Endeuiller
Ligne 142 : Ligne 142 :
|-
|-
|Endoctrinement
|Endoctrinement
-
|[[IDEO_ANV_Remarques_Em#Endoctrinement|Idœlendat]]
+
|[[IDEO_ANV_Remarques_Em#Endoctrinement|Idœlenad]]
-
|iˈduːləndɐʁ
+
|iˈduːlənɐd
|-
|-
|Endoctriner
|Endoctriner
-
|Idœlener (-ra, -éra)
+
|Idœlene (-na, -éna)
|iˈduːlenəʁ
|iˈduːlenəʁ
|-
|-
Ligne 170 : Ligne 170 :
|-
|-
|Endurance
|Endurance
-
|Ikòrrodat
+
|Ikòrrodet
-
|iˈkɔʀɔdɐt
+
|iˈkɔʀɔdət
|-
|-
|Énergi<font color=brown>qu</font>e
|Énergi<font color=brown>qu</font>e
Ligne 190 : Ligne 190 :
|-
|-
|Énervement
|Énervement
-
|Anírvat
+
|Anírvad
-
|ɐˈniʁvɐt
+
|ɐˈniʁvɐd
|-
|-
|Enfant
|Enfant
Ligne 202 : Ligne 202 :
|-
|-
|Enfantement
|Enfantement
-
|Neràpat
+
|Neràpad
-
|neˈʁapɐt
+
|neˈʁapɐd
|-
|-
|Enfanter
|Enfanter
Ligne 210 : Ligne 210 :
|-
|-
|Enfantillage
|Enfantillage
-
|Nexàvat
+
|Nexàvad
-
|nɛkˈsavɐt
+
|nɛkˈsavɐd
|-
|-
|Enfantin
|Enfantin
Ligne 220 : Ligne 220 :
|[[IDEO_ANV_Remarques_Em#Enfer|Jăr<br/>ifèrn]]
|[[IDEO_ANV_Remarques_Em#Enfer|Jăr<br/>ifèrn]]
|jɔʁ<br/>iˈfɛʁn
|jɔʁ<br/>iˈfɛʁn
 +
|-
 +
|Enfermement
 +
|[[IDEO_ANV_Remarques_Em#Enfermer|Ikàrad<br/>iklóset]]
 +
|iˈkaʁɐd<br/>iˈklosət
|-
|-
|Enfermer
|Enfermer
-
|[[IDEO_ANV_Remarques_Em#Enfermer|Inkár (-sa, -séra)<br/>inklós (-a, -ósa)]]
+
|[[IDEO_ANV_Remarques_Em#Enfermer|Ikàrse (-a, -éa)<br/>iklósen (-na, -éna)]]
-
|inˈkɐʁ<br/>inˈklos
+
|iˈkaʁsə<br/>iˈklosnə
|-
|-
|Enfiévrer
|Enfiévrer
Ligne 246 : Ligne 250 :
|-
|-
|Enflure
|Enflure
-
|Ifírat
+
|Ifíra
-
|iˈfiʁɐt
+
|iˈfiʁɐ
|-
|-
|Enfouir
|Enfouir
Ligne 254 : Ligne 258 :
|-
|-
|Enfouissement
|Enfouissement
-
|Ifrúchat
+
|Ifrúchad
-
|iˈfʁuʃɐt
+
|iˈfʁuʃɐd
|-
|-
|Enfourner
|Enfourner
Ligne 274 : Ligne 278 :
|-
|-
|Engendrer
|Engendrer
-
|Agèrtes (-a, -ésa)
+
|Pares (-sa, -ésa)
-
|ɐˈgɛʁtəs
+
|pɐʁəs
|-
|-
|Engouement
|Engouement
-
|Erblòvat
+
|Erblòvad
-
|əʁˈblɔvɐt
+
|əʁˈblɔvɐd
|-
|-
|Engouer (s'_ pour)
|Engouer (s'_ pour)
Ligne 286 : Ligne 290 :
|-
|-
|Engrenage
|Engrenage
-
|[[IDEO_ANV_Remarques_Em#Engrenage|Krlaṅtul<br/>krlaṅ<font color=brown>d</font>at]]
+
|[[IDEO_ANV_Remarques_Em#Engrenage|Krlaṅtul<br/>krlaṅad]]
-
|kʁlɑ̃ntul<br/>kʁlɑ̃n<font color=brown>d</font>ɐt
+
|kʁlɑ̃ntul<br/>kʁlɑ̃nɐd
|-
|-
|Énigmatique
|Énigmatique
Ligne 310 : Ligne 314 :
|-
|-
|Enlaidissement
|Enlaidissement
-
|Amýċhat
+
|Amýċhad
-
|ɐˈmɪt͡ʃɐt
+
|ɐˈmɪt͡ʃɐd
|-
|-
|Enlèvement
|Enlèvement
-
|[[IDEO_ANV_Remarques_Em#Enlèvement|Dimerat<br/>ràpt]]
+
|[[IDEO_ANV_Remarques_Em#Enlèvement|Dimerad<br/>ràpt]]
-
|dimeʁɐt<br/>ʁapt
+
|dimeʁɐd<br/>ʁapt
|-
|-
|Enlever
|Enlever
Ligne 322 : Ligne 326 :
|-
|-
|Enlisement
|Enlisement
-
|Inárberbat
+
|Inárberbad
-
|inˌɐʁbeʁɐt
+
|inˌɐʁbeʁɐd
|-
|-
|Enliser
|Enliser
Ligne 330 : Ligne 334 :
|-
|-
|Enneigement
|Enneigement
-
|Inỳvat
+
|Inỳvad
-
|iˈnɨvɐt
+
|iˈnɨvɐd
|-
|-
|Enneiger
|Enneiger
Ligne 338 : Ligne 342 :
|-
|-
|Ennemi
|Ennemi
-
|Hostid[[IDEO_ANV_Remarques_D#Les_mots_en_.E2.80.93du|<font color=brown>u</font>]]
+
|[[IDEO_ANV_Remarques_Em#Ennemi|Hostiden<br/>hostidu]]
-
|ɔçtid
+
|ɔçtidən<br/>ɔçtidy
|-
|-
|Ennui
|Ennui
Ligne 346 : Ligne 350 :
|-
|-
|Ennuyer
|Ennuyer
-
|Rovœres (-sa, -ésa)
+
|Rovœre (-a, -éa)
-
|ʁɔˈvuːʁəs
+
|ʁɔˈvuːʁ
|-
|-
|Ennuyeux
|Ennuyeux
Ligne 362 : Ligne 366 :
|-
|-
|Énorme
|Énorme
-
|Oráṅk
+
|Errèm<br/>oráṅq
-
|ɔʁɑ̃nk
+
|əˈʀɛm<br/>ɔʁˈɑ̃nq
 +
|-
 +
|Énormément
 +
|Ermúls
 +
|əʁˈmuls
|-
|-
|Énormité
|Énormité
Ligne 370 : Ligne 378 :
|-
|-
|Enquête
|Enquête
-
|Læsqat
+
|Læsqad
-
|lɛːçqɐt
+
|lɛːçqɐd
|-
|-
|Enquêter
|Enquêter
-
|[[IDEO_ANV_Remarques_Em#Enquêter|Læsqe]] (-a, -qúa)
+
|[[IDEO_ANV_Remarques_Em#Enquêter|Læsq]] (-a, -qúa)
-
|lɛçqə
+
|lɛçq
|-
|-
|Enquêteur
|Enquêteur
Ligne 382 : Ligne 390 :
|-
|-
|Enregistrement
|Enregistrement
-
|Rekòrdat
+
|Rekòrad
-
|ʁeˈkɔʁdɐt
+
|ʁeˈkɔʁɐd
|-
|-
|Enregistrer
|Enregistrer
Ligne 394 : Ligne 402 :
|-
|-
|Enrôlement
|Enrôlement
-
|[[IDEO_ANV_Remarques_Em#Enrôlement|Amíl<sup>at</sup><sub>o</sub>]]
+
|[[IDEO_ANV_Remarques_Em#Enrôlement|Amíl<sup>ad</sup><sub>o</sub>]]
-
|ɐˈmilj<sup>ɐt</sup><sub>o</sub>
+
|ɐˈmilj<sup>ɐd</sup><sub>o</sub>
|-
|-
|Enrôler
|Enrôler
Ligne 402 : Ligne 410 :
|-
|-
|Enroulement, enroulage
|Enroulement, enroulage
-
|Iròl<font color=brown>d</font>at
+
|Iròlad
-
|iˈʁɔl<font color=brown>d</font>ɐt
+
|iˈʁɔlɐd
|-
|-
|Enrouler
|Enrouler
Ligne 422 : Ligne 430 :
|-
|-
|Ensablement
|Ensablement
-
|Inareenat
+
|Inareenad
-
|inɐˈʁeːnɐt
+
|inɐˈʁeːnɐd
|-
|-
|Ensabler
|Ensabler
Ligne 434 : Ligne 442 :
|-
|-
|Enseignement
|Enseignement
-
|Lenerat
+
|Lenerad
-
|lenəʁɐt
+
|lenəʁɐd
|-
|-
|Enseigne
|Enseigne
-
|Lenat
+
|Lenaa
-
|lenɐt
+
|lenɐː
|-
|-
|Enseigner
|Enseigner
Ligne 454 : Ligne 462 :
|-
|-
|Ensevelissement
|Ensevelissement
-
|Erkòwat
+
|Erkówad
-
|əʁˈkɔvɐt
+
|əʁˈkovɐd
|-
|-
|Entaille
|Entaille
Ligne 466 : Ligne 474 :
|-
|-
|Entendement
|Entendement
-
|Itèllat
+
|Itèlla
-
|iˈtɛlːɐt
+
|iˈtɛlːɐ
|-
|-
|Entendre
|Entendre
Ligne 474 : Ligne 482 :
|-
|-
|Enterrement
|Enterrement
-
|Subkrænat
+
|Subkrænad
-
|supˈkʁɛːnɐt
+
|supˈkʁɛːnɐd
|-
|-
|Enterrer
|Enterrer
Ligne 514 : Ligne 522 :
|-
|-
|Entrée
|Entrée
-
|[[IDEO_ANV_Remarques_Em#Entrée|Ingènt (-énat)<br/>innot<br/>infárt (-aarat)<br/>apláṅçhat<br/>pirăg<br/>adérat]]
+
|[[IDEO_ANV_Remarques_Em#Entrée|Ingènt (-énad)<br/>innot<br/>infárt (-aarad)<br/>apláṅçhad<br/>pirăg<br/>adérad]]
|inˈgɛnt<br/>iˈnːɔt<br/>inˈfɐʁt<br/>ɐˈplɑ̃nʃɐt<br/>piʁɔg<br/>ɐdˈeʁɐt
|inˈgɛnt<br/>iˈnːɔt<br/>inˈfɐʁt<br/>ɐˈplɑ̃nʃɐt<br/>piʁɔg<br/>ɐdˈeʁɐt
|-
|-
|Entregent
|Entregent
-
|[[IDEO_ANV_Remarques_Em#Entregent|Adriylkat]]
+
|[[IDEO_ANV_Remarques_Em#Entregent|Adriylkia]]
-
|ɐdˈʁiːlkɐt
+
|ɐdˈʁiːlkiɐ
|-
|-
|Entremetteur
|Entremetteur
Ligne 530 : Ligne 538 :
|-
|-
|Entremise
|Entremise
-
|Intemídat
+
|Intemídad
-
|intəˈmidɐt
+
|intəˈmidɐd
|-
|-
|Entreposer
|Entreposer
Ligne 562 : Ligne 570 :
|-
|-
|Entretien
|Entretien
-
|[[IDEO_ANV_Remarques_Em#Entretien|Alòkat<br/>akùrat]]
+
|[[IDEO_ANV_Remarques_Em#Entretien|Alòkad<br/>akùrad]]
-
|ɐˈlɔkɐt<br/>ɐˈkyʁɐt
+
|ɐˈlɔkɐd<br/>ɐˈkyʁɐd
|-
|-
|Entrisme
|Entrisme
Ligne 594 : Ligne 602 :
|-
|-
|Envie
|Envie
-
|Veṅd
+
|<font color=brown>Ob</font>ivèṅd
-
|vɛ̃nd
+
|ɔbiˈvɛ̃nd
|-
|-
|Envier
|Envier
-
|[[IDEO_ANV_Remarques_Em#Envier|<font color=brown>Ob</font>veṅde]]
+
|[[IDEO_ANV_Remarques_Em#Envier|<font color=brown>Ob</font>ivèṅde]]
-
|<font color=brown>ɔb</font>ˈvɛ̃ndə
+
|<font color=brown>ɔb</font>iˈvɛ̃ndə
|-
|-
|Envieux
|Envieux
-
|Obvèṅdon
+
|Obivèṅdon
-
|ɔbˈvɛ̃ndɔn
+
|ɔbiˈvɛ̃ndɔn
|-
|-
|Environ
|Environ
Ligne 610 : Ligne 618 :
|-
|-
|Environnement<font color=brown>al</font>
|Environnement<font color=brown>al</font>
-
|Sypa<sup>t</sup><sub><font color=brown>n</font></sub>
+
|Sype<sup>t</sup><sub><font color=brown>n</font></sub>
-
|sɪpɐ<sup>t</sup><sub><font color=brown>n</font></sub>
+
|sɪpə<sup>t</sup><sub><font color=brown>n</font></sub>
|-
|-
|Environner
|Environner
Ligne 622 : Ligne 630 :
|-
|-
|Envoi
|Envoi
-
|Apòstat
+
|Apòstad
-
|ɐˈpɔçtɐt
+
|ɐˈpɔçtɐd
|-
|-
|Envol
|Envol
-
|Aflògat
+
|Flògad
-
|ɐˈflɔgɐt
+
|flɔgɐd
|-
|-
|Envoler (s')
|Envoler (s')
-
|Aflóg (-a, -éa)
+
|Flóges (-sa, -ésa)
-
|ɐˈflog
+
|flog
|-
|-
|Envoûtement
|Envoûtement
-
|[[IDEO_ANV_Remarques_Em#Envoûtement|Sărmástat<br/>karmástat]]
+
|[[IDEO_ANV_Remarques_Em#Envoûtement|Sărmástad<br/>karmástad]]
-
|sɔʁˈmɐçtɐt<br/>kɐʁˈmɐçtɐt
+
|sɔʁˈmɐçtɐd<br/>kɐʁˈmɐçtɐd
|-
|-
|Envoûter
|Envoûter
Ligne 642 : Ligne 650 :
|-
|-
|Envoyer
|Envoyer
-
|[[IDEO_ANV_Remarques_Em#Envoyer|Apòste (-a, -éa)<br/>Abliyd (-a, -ía)]]
+
|[[IDEO_ANV_Remarques_Em#Envoyer|Appòste (-a, -éa)<br/>Aψènd (-a, -ía)<br/>Oψènd (-a, -ía)]]
-
|ɐˈpɔçtə<br/>ɐbˈliːd
+
|ɐˈʙ̥ɔçtə<br/>ɐˈpsɛnd<br/>ɔˈpsɛnd
|-
|-
|Eon
|Eon
Ligne 658 : Ligne 666 :
|-
|-
|Épandage
|Épandage
-
|Astròvdat
+
|Astròvad
-
|ɐçˈtʁɔvdɐt
+
|ɐçˈtʁɔvɐd
|-
|-
|Épanouir (s'_)
|Épanouir (s'_)
Ligne 666 : Ligne 674 :
|-
|-
|Épanouissement
|Épanouissement
-
|Erdeanat
+
|Erdeanad
-
|əʁˈdɑːnɐt
+
|əʁˈdɑːnɐd
|-
|-
|Épaulard
|Épaulard
Ligne 678 : Ligne 686 :
|-
|-
|Épaulement
|Épaulement
-
|[[IDEO_ANV_Remarques_Ep#Épaulement|Sutvál<br/>jorèdat<br/>krilat]]
+
|[[IDEO_ANV_Remarques_Ep#Épaulement|Sutvál<br/>jorèlad<br/>krilad]]
-
|sutˈvɐl<br/>ʃuldɐt<br/>kʁilɐt
+
|sutˈvɐl<br/>jɔˈʁɛlɐd<br/>kʁilɐd
|-
|-
|Épauler
|Épauler
Ligne 722 : Ligne 730 :
|-
|-
|Épidémie
|Épidémie
-
|[[IDEO_ANV_Remarques__Ep#Épidémie|Omgráṅgat<br/>omolérat]]
+
|[[IDEO_ANV_Remarques__Ep#Épidémie|Omgráṅgad<br/>omolérad]]
-
|ɔmˈgʁɑ̃ŋgɐt<br/>ɔmɔlˈeʁɐt
+
|ɔmˈgʁɑ̃ŋgɐd<br/>ɔmɔlˈeʁɐd
|-
|-
|Épidémique
|Épidémique
Ligne 742 : Ligne 750 :
|-
|-
|Épigramme
|Épigramme
-
|Erímat
+
|Erímad
-
|əʁˈimɐt
+
|əʁˈimɐd
|-
|-
|Épilogue
|Épilogue
Ligne 766 : Ligne 774 :
|-
|-
|Épizootie
|Épizootie
-
|Ozográṅgat
+
|Ozográṅgad
-
|ˌozoˈgʁɑ̃ŋgɐt
+
|ˌozoˈgʁɑ̃ŋgɐd
 +
|-
 +
|Éplucher, peler
 +
|Uspálles (-a, -ésa)
 +
|yçˈpɐlːəs
 +
|-
 +
|Éplucher, pelure
 +
|Pallys
 +
|pɐlːəs
|-
|-
|Éponge
|Éponge
Ligne 774 : Ligne 790 :
|-
|-
|Épongeage
|Épongeage
-
|Pœṅzhat
+
|Pœṅchad
-
|pɔ̃ːnʒɐt
+
|pɔ̃ːnʃɐd
|-
|-
|Éponger
|Éponger
Ligne 790 : Ligne 806 :
|-
|-
|Épouillage
|Épouillage
-
|Uspòċhat
+
|Uspòċhad
-
|yçˈpɔt͡ʃɐt
+
|yçˈpɔt͡ʃɐd
|-
|-
|Épouiller
|Épouiller
Ligne 798 : Ligne 814 :
|-
|-
|Épouser
|Épouser
-
|[[IDEO_ANV_Remarques_Ep#Épouser|Nùpen (-ψa, -ésa)<br/>avỳbor (-a, -ía)<br/>làbles (-a, -ésa)]]
+
|[[IDEO_ANV_Remarques_Ep#Épouser|Nùpen (-ψa, -ésa)<br/>avỳbor (-a, -ía)<br/>làblen (-a, -éna)]]
-
|nypən<br/>ɐˈvɨbɔʁ<br/>labləs
+
|nypən<br/>ɐˈvɨbɔʁ<br/>lablən
|-
|-
|Épousailles
|Épousailles
Ligne 826 : Ligne 842 :
|-
|-
|Épuisement
|Épuisement
-
|Erlàkolat
+
|Erlàkolad
-
|əʁˈlakɔlɐt
+
|əʁˈlakɔlɐd
|-
|-
|Épuiser
|Épuiser

Version du 26 mars 2020 à 10:41

Français Aneuvien A.P.I.
En Las
ċys
lɐs
t͡sɪs
Enamourer aklím ɐˈklim
Encadrement Ikáṅgad
Direkdutœl
iˈkɑ̃ŋgɐd
diʁəkdyˈtuːl
Encadrer Ikáṅg (-a, -ía) iˈkɑ̃ŋ
Encadreur Ikáṅgdu iˈkɑ̃ŋdy
Enceinte Partùr
olvót
ivót
cănik
pɐʁtyʁ
ɔlˈvot
iˈvot
sɔnik
Encens Snarc çnɐʁs
Encensement Snarad çnɐʁɐd
Encenser Asnáre (-a, -éa)
oψmích (-a, -ía)
ɐçˈnɐʁ
ɔpsˈmiʃ
Encensoir Snàrsat çnɐʁsɐt
Enchaînement Posgaanad pɔçˈgɐːnɐd
Enchaîner Olgaan (-a, -ána)
posgaan (-a -ána)
ɔlˈgɐːn
pɔçˈgɐːn
Enchantemement Ikáṅad iˈkɑ̃nɐd
Enchanter Isăres (-sa, -ésa
ikáṅde (-a, -éa)]]
iˈsɔʁəs
iˈkɑ̃nd
Enchanteur Isărdu
ikáṅdor
iˈsɔʁdy
iˈkɑ̃ndɔʁ
Enchaussement pakàlekad pɐˈkaləkɐd
Enchausser pakàleke (-a, -éa) pɐˈkalɛk
Enchère Enpænt ənˈpɛːnt
Enchérir (-r) Enpændesns (-a, -ésna)
Envárde (-a, -éa)
ənˈpɛːndəsn
ənˈvɐʁd
Enchérissement Enpænad ənˈpɛːnɐd
Enclume Kluum
iklùm
klùmdu
klyːm
iˈklym
klymdy
Encoche Germárqin gəʁˈmɐʁqin
Encorbellement Ménsola mensolɐ
Encorder Agótes ɐˈgotəs
Encore Fætas
reen
fɛːtɐs
ʁeːn
Encourager Akàrel (-la, -éla) ɐˈkaʁəl
Endémie Omargráṅgad
Omarlérad
ɔmɐʁˈgʁɑ̃ngɐd
ɔmɐʁˈleʁɐd
Endémique Omargráṅgig
Omarlérig
ɔmɐʁˈgʁɑ̃ngik
ɔmɐʁˈleʁik
Endettement dinéveda dinˈevədɐ
Endetter Dinévedes (-ża, -ésa) dinˈevɛdəs
Endeuiller Nekrùtes (-ca, -ésa) nekʁytəs
Endiablé Ivídban iˈvidbɐn
Endocrine Inémon inˈemɔn
Endocrinologie Inemlòget inəmˈlɔgət
Endoctrinement Idœlenad iˈduːlənɐd
Endoctriner Idœlene (-na, -éna) iˈduːlenəʁ
Endommager Chaṅden (-a, -éna) ʃɑ̃ndən
Endormir sliyves (-sa, -ésa) çliːvəs
Endroit Poctj
blo
pɔstj
blo
Enduire Endùples (-a, -ésa) ənˈdylpəs
Enduit Endùp ənˈdyp
Endurance Ikòrrodet iˈkɔʀɔdət
Énergique Erzhig ɛʁʒik
Endurer ikòrroden (-na, -éna) iˈkɔʀɔdən
Énervation Dynírventyn dəˈniʁvəntɪn
Énerver Anírves (-sa, -ésa)
dynírves(-a, -ésa)
ɐˈniʁvəs
dəˈniʁvəs
Énervement Anírvad ɐˈniʁvɐd
Enfant Neràpdu
ifàndu
nexàvdu
neˈʁapdy
iˈfandy
nɛˈksavdy
Enfant de cœur Kultadùsdu kultɐˈdysdy
Enfantement Neràpad neˈʁapɐd
Enfanter Neràpen (-na, -éna) neˈʁapən
Enfantillage Nexàvad nɛkˈsavɐd
Enfantin Nexàven nɛkˈsavən
Enfer Jăr
ifèrn
jɔʁ
iˈfɛʁn
Enfermement Ikàrad
iklóset
iˈkaʁɐd
iˈklosət
Enfermer Ikàrse (-a, -éa)
iklósen (-na, -éna)
iˈkaʁsə
iˈklosnə
Enfiévrer Ifébres (-a, -ésa) iˈfebʁəs
Enfiler Asíles (-sa, -ésa)
adimís (-a, -a)
ɐˈsiləs
ɐdinˈmis
Enfin Kunas kunɐs
Enflammer Ifœges (-xa, -ésa)
iníges (-xa, -gésa)
iˈfuːgəs
inˈigəs
Enfler Ifèl (-a, -éla) iˈfɛl
Enflure Ifíra iˈfiʁɐ
Enfouir Ifrúche (a, -éa) iˈfʁuʃ
Enfouissement Ifrúchad iˈfʁuʃɐd
Enfourner Inórnes (-a, -ésa) inˈoʁnəs
Engagement Ipòċyn
ipòctyn
iˈpɔt͡sɪn
iˈpɔçtɪn
Engager Ipòctesn
ipòden
iˈpɔstəsn
iˈpɔdən
Engeance Nechdùtul nəʃˈdytul
Engendrer Pares (-sa, -ésa) pɐʁəs
Engouement Erblòvad əʁˈblɔvɐd
Engouer (s'_ pour) Dem erblòve pœr (+acc) ˌdɛməʁˈblɔvəbɛʁ
Engrenage Krlaṅtul
krlaṅad
kʁlɑ̃ntul
kʁlɑ̃nɐd
Énigmatique Rydlig ʁɪdlik
Énigme Rydel ʁɪdəl
Enjeu Berlaṅt bɛʁlɑ̃t
Enkyster Akýcte (-a, -éa) ɐˈkɪstə
Enlaidir Amýċhen (-na, -éna) ɐˈmɪt͡ʃən
Enlaidissement Amýċhad ɐˈmɪt͡ʃɐd
Enlèvement Dimerad
ràpt
dimeʁɐd
ʁapt
Enlever Dimer (-ra, -réa)
ràpe (-ta, -téa)
diməʁ
ʁaʙ̥ə
Enlisement Inárberbad inˌɐʁbeʁɐd
Enliser Inárberbes (-a, -ésa) inˌɐʁbeʁəs
Enneigement Inỳvad iˈnɨvɐd
Enneiger Inỳve (-a, éa) iˈnɨv
Ennemi Hostiden
hostidu
ɔçtidən
ɔçtidy
Ennui Rovœr ʁɔˈvuːʁ
Ennuyer Rovœre (-a, -éa) ʁɔˈvuːʁ
Ennuyeux Rovœron ʁɔˈvuːʁɔn
Énoncé (n) Isĕvek iˈsœvɛk
Énoncer Isĕvege (-a, éa) iˈsœvɛg
Énorme Errèm
oráṅq
əˈʀɛm
ɔʁˈɑ̃nq
Énormément Ermúls əʁˈmuls
Énormité Oráṅket ɔˈʁɑːnkət
Enquête Læsqad lɛːçqɐd
Enquêter Læsq (-a, -qúa) lɛçq
Enquêteur Læsqor lɛːçqɔʁ
Enregistrement Rekòrad ʁeˈkɔʁɐd
Enregistrer Rekòrd (-a, -éa) ʁeˈkɔʁd
Enrhumer Iklòrhis (-a, -a) iˈklɔχɪs
Enrôlement Amílado ɐˈmiljɐdo
Enrôler Amíles (-sa, -ésa) ɐˈmiljəs
Enroulement, enroulage Iròlad iˈʁɔlɐd
Enrouler Iròlen (-na, -éna) iˈʁɔlən
Enrouleur, euse Iròldu iˈʁɔldy
Enrouleuse Iròlsaent iˈʁɔlsɐənt
Enrubanner Ibáṅdes (-a, -ésa) iˈbɑ̃ndəs
Ensablement Inareenad inɐˈʁeːnɐd
Ensabler Inareenes (-sa, -ésa) inɐˈʁeːnəs
Enseignant Lenerundu lenəʁundy
Enseignement Lenerad lenəʁɐd
Enseigne Lenaa lenɐː
Enseigner Lener (-na, -a) lenəʁ
Ensemble Tœlas tuːlɐs
Ensevelir Erkòwe (-a, -éa) əʁˈkɔv
Ensevelissement Erkówad əʁˈkovɐd
Entaille Germárq
çkrytys
gəʁˈmɐʁq
skʁɪtəs
Entailler Germárq (-a, -úa) gəʁˈmɐʁk
Entendement Itèlla iˈtɛlːɐ
Entendre Audj (-a, -ía)
atèl (-a, -ía)
ersàpes (-ψa, -ésa)
ɐʊdj
ɐˈtɛl
əʁˈsapəs
Enterrement Subkrænad supˈkʁɛːnɐd
Enterrer Subkrændes (-a, -ésa) supˈkʁɛːndəs
Entier Orron ɔʀɔn
Entièrement Orronas ɔʀɔnɐs
Entité Orret ɔʀət
Entonner Adáṅt (-a, -éa)
apàrile (-a, -éa)
ɐdˈɑ̃nt
ɐˈpaʁil
Entonnoir Lukoon luˈkoːn
Entrailles itràlj iˈtʁaʎ
Entre Inte intə
Entrecuisse Intebàlm ˌintəˈbalm
Entrée Ingènt (-énad)
innot
infárt (-aarad)
apláṅçhad
pirăg
adérad
inˈgɛnt
iˈnːɔt
inˈfɐʁt
ɐˈplɑ̃nʃɐt
piʁɔg
ɐdˈeʁɐt
Entregent Adriylkia ɐdˈʁiːlkiɐ
Entremetteur Intemídu intəˈmidy
Entremettre Intemíd (-a, -ía) intəˈmid
Entremise Intemídad intəˈmidɐd
Entreposer Karhen (-a, -éna) kɐχən
Entrepôt Karhoos kɐχˈoːs
Entreprendre Itekœne (-a, -éa) ˌitəˈkuːn
Entrepreneur Itekœnordu ˌitəˈkuːnɔʁdy
Entreprise Itekœnaet ˌitəˈkuːnɐət
Entrer Ingæn
infaar
inpùze
inpàteze
Inˈgɛːn
inˈfɐʁ
inˈpyz
inˈpatɛz
Entretenir Alòk (-ta, -téa)
akùres (-sa, -ésa)
ɐˈlɔk
ɐˈkyʁəs
Entretien Alòkad
akùrad
ɐˈlɔkɐd
ɐˈkyʁɐd
Entrisme Obínesem ɔbˈinesəm
Envahir Oψhtág (-a, -ía) ɔpʃˈtɐg
Envahisseur Oψhtágor ɔpʃˈtɐgɔʁ
Enveloppe Jerfùl jəʁˈfyl
Enveloppé Krpùlon kəɔʁˈpylɔn
Envelopper Jerfùles (-sa, -ésa) jəʁˈfyləs
Envi (à l'_) Ăkòlas ɔˈkɔlɐs
Envie Obivèṅd ɔbiˈvɛ̃nd
Envier Obivèṅde ɔbiˈvɛ̃ndə
Envieux Obivèṅdon ɔbiˈvɛ̃ndɔn
Environ Sypas sɪpɐs
Environnemental Sypetn sɪpətn
Environner Olsýpe (-a, -éa) ɔlˈsɪp
Environs Sype sɪp
Envoi Apòstad ɐˈpɔçtɐd
Envol Flògad flɔgɐd
Envoler (s') Flóges (-sa, -ésa) flog
Envoûtement Sărmástad
karmástad
sɔʁˈmɐçtɐd
kɐʁˈmɐçtɐd
Envoûter Sărmástes (-a, -ésa)
karmástes (-a, -ésa)
sɔʁˈmɐçtəs
kɐʁˈmɐçtəs
Envoyer Appòste (-a, -éa)
Aψènd (-a, -ía)
Oψènd (-a, -ía)
ɐˈʙ̥ɔçtə
ɐˈpsɛnd
ɔˈpsɛnd
Eon Ereen əʁˈeːn
Épais Næbon nɛːbɔn
Épaisseur Næbnet nɛːbnət
Épandage Astròvad ɐçˈtʁɔvɐd
Épanouir (s'_) Erdeantes (-a, -ésa) əʁˈdɑːntəs
Épanouissement Erdeanad əʁˈdɑːnɐd
Épaulard Oark ɔːʁk
Épaule Jorèd jɔˈʁɛd
Épaulement Sutvál
jorèlad
krilad
sutˈvɐl
jɔˈʁɛlɐd
kʁilɐd
Épauler Jorède (-a, -éa) jɔʁɛd
Éphémère Davlívon dɐvˈlivɔn
Éphéméride Davàlendar dɐvˈaləndɐʁ
Épi Spiyk çpiːk
Épi- en- ən-
Épice Spæc çpɛːs
Épicéa Picéa piˈseɐ
Épicerie Specri çpɛsʁi
Épicier Specdu çpɛsdy
Épicurien Epikùrendu epiˈkyʁəndy
Épidémie Omgráṅgad
omolérad
ɔmˈgʁɑ̃ŋgɐd
ɔmɔlˈeʁɐd
Épidémique Omgráṅgig ɔmˈgʁɑ̃ŋgk
Épidémiologie Omgráṅgloget ɔmˈgʁɑ̃ŋglɔgət
Épiderme Ekutálh ekuˈtɐɫ
Épidermique Ekutálhig ekuˈtɐɫik
Épigramme Erímad əʁˈimɐd
Épilogue Kunalog kunɐlɔk
Épine Spuf çpuf
Épinette Spuklávsent çpuˈklɐfsənt
Épique Espig ɛçpik
Épistolaire Epestolar epəçˌtolɐʁ
Épizootie Ozográṅgad ˌozoˈgʁɑ̃ŋgɐd
Éplucher, peler Uspálles (-a, -ésa) yçˈpɐlːəs
Éplucher, pelure Pallys pɐlːəs
Éponge Pœṅzh
pœṅchat
pœ̃ːnʒ
pœ̃ːnʃɐt
Épongeage Pœṅchad pɔ̃ːnʃɐd
Éponger Pœṅche (-a, -éa) pɔ̃ːnʃə
Épopée Espiget ɛçpigət
Époque Epoq epɔq
Épouillage Uspòċhad yçˈpɔt͡ʃɐd
Épouiller Uspòċhe (-a, -éa) yçˈpɔt͡ʃə
Épouser Nùpen (-ψa, -ésa)
avỳbor (-a, -ía)
làblen (-a, -éna)
nypən
ɐˈvɨbɔʁ
lablən
Épousailles Nupfèj nypˈfɛj
Épouxse Nùpdu nypdy
Éprendre (s') Aklím (dem) (-íma, -íma) ɐˈklim
Épreuve Krép kʁep
Épris Aklíman ɐˈklimɐn
Éprouver Krépesn (-ψna, -ésna) kʁepəsn
Épuisement Erlàkolad əʁˈlakɔlɐd
Épuiser Erlàkole (-a, -éa) əʁˈlakɔl
Épuisette Prasíl pʁɐˈsil
Épuration Appàrtentyn ɐˈʙ̥aʁtəntɪn
Épurer Appàrtes (-a, -ésa) ɐˈʙ̥aʁtəs

Ed | E | En-tête | Aneuvien | Eq