IDEO ANV En

Un article de Ideopedia.

(Différences entre les versions)
m
Version actuelle (26 mars 2020 à 10:41) (modifier) (défaire)
m (Ennuyer)
 
(32 révisions intermédiaires masquées)
Ligne 10 : Ligne 10 :
|-
|-
|Enamourer
|Enamourer
-
|[[IDEO_ANV_Remarques_Am#S'amouracher|adklím]]
+
|[[IDEO_ANV_Remarques_Am#S'amouracher|aklím]]
-
|ɐdˈklim
+
|ɐˈklim
|-
|-
|Encadrement
|Encadrement
-
|[[IDEO_ANV_Remarques_Em#Encadrement|Ikáṅgat<br/>Ikaṅgdutœl]]
+
|[[IDEO_ANV_Remarques_Em#Encadrement|Ikáṅgad<br/>Direkdutœl]]
-
| iˈkɑ̃ŋgat<br/>ikɑ̃ŋdyˈtuːl
+
| iˈkɑ̃ŋgɐd<br/>diʁəkdyˈtuːl
|-
|-
|Encadrer
|Encadrer
Ligne 26 : Ligne 26 :
|-
|-
|Enceinte
|Enceinte
-
|Partùr (alzh.)<br/>Olvát<br/>çănvát (n.)
+
|Partùr<br/>olvót<br/>ivót<br/>cănik
-
|pɐʁtyʁ<br/>ɔlˈvɐt<br/>sɔnˈvɐt
+
|pɐʁtyʁ<br/>ɔlˈvot<br/>iˈvot<br/>sɔnik
|-
|-
|Encens
|Encens
-
|[[IDEO_ANV_Remarques_Em#Encens|Snarç]]
+
|[[IDEO_ANV_Remarques_Em#Encens|Snarc]]
|çnɐʁs
|çnɐʁs
|-
|-
|Encensement
|Encensement
-
|Snarat
+
|Snarad
-
|çnɐʁɐt
+
|çnɐʁɐd
|-
|-
|Encenser
|Encenser
-
|[[IDEO_ANV_Remarques_Em#Encens|Asnáre (-a, -éa)<br/>oψmíçh (-a, -ía)]]
+
|[[IDEO_ANV_Remarques_Em#Encens|Asnáre (-a, -éa)<br/>oψmích (-a, -ía)]]
-
|ɐçˈnɐʁ ɔpsˈmiʃ
+
|ɐçˈnɐʁ<br/>ɔpsˈmiʃ
|-
|-
|Encensoir
|Encensoir
Ligne 46 : Ligne 46 :
|-
|-
|Enchaînement
|Enchaînement
-
|Posgaanat
+
|Posgaanad
-
|pɔçˈgɐːnɐt
+
|pɔçˈgɐːnɐd
|-
|-
|Enchaîner
|Enchaîner
Ligne 54 : Ligne 54 :
|-
|-
|Enchantemement
|Enchantemement
-
|Ikáṅdat
+
|Ikáṅad
-
|iˈkɑ̃ndɐt
+
|iˈkɑ̃nɐd
|-
|-
|Enchanter
|Enchanter
-
|Ikáṅde (-a, -éa)
+
|[[IDEO_ANV_Remarques_Em#Enchanter|Isăres (-sa, -ésa]]<br/>ikáṅde (-a, -éa)]]
-
|iˈkɑ̃nd
+
|iˈsɔʁəs<br/>iˈkɑ̃nd
|-
|-
|Enchanteur
|Enchanteur
-
|Ikáṅdor ([[IDEO_ANV_Remarques_D#Les_mots_en_.E2.80.93du|<font color=black>-du</font>]])
+
|Isărdu<br/>ikáṅdor
-
|iˈkɑ̃ndɔʁ
+
|iˈsɔʁdy<br/>iˈkɑ̃ndɔʁ
 +
|-
 +
|Enchaussement
 +
|pakàlekad
 +
|pɐˈkaləkɐd
 +
|-
 +
|Enchausser
 +
|pakàleke (-a, -éa)
 +
|pɐˈkalɛk
|-
|-
|Enchère
|Enchère
Ligne 74 : Ligne 82 :
|-
|-
|Enchérissement
|Enchérissement
-
|Enpændat
+
|Enpænad
-
|ənˈpɛːndɐt
+
|ənˈpɛːnɐd
 +
|-
 +
|Enclume
 +
|[[IDEO_ANV_Remarques_Em#Enclume|Kluum<br/>iklùm<br/>klùmdu]]
 +
|klyːm<br/>iˈklym<br/>klymdy
|-
|-
|Encoche
|Encoche
Ligne 82 : Ligne 94 :
|-
|-
|Encorbellement
|Encorbellement
-
|Ménsolat
+
|Ménsola
-
|mensolɐt
+
|mensolɐ
|-
|-
|Encorder
|Encorder
-
|Adgòtes
+
|Agótes
-
|ɐtˈgɔtəs
+
|ɐˈgotəs
|-
|-
|Encore
|Encore
|[[IDEO_ANV_Remarques_Em#Encore|Fætas<br/>reen]]
|[[IDEO_ANV_Remarques_Em#Encore|Fætas<br/>reen]]
|fɛːtɐs<br/>ʁeːn
|fɛːtɐs<br/>ʁeːn
 +
|-
 +
|Encourager
 +
|Akàrel (-la, -éla)
 +
|ɐˈkaʁəl
|-
|-
|Endémie
|Endémie
-
|[[IDEO_ANV_Remarques__Em#Endémie|Omargráṅgat<br/>Omarlérat]]
+
|[[IDEO_ANV_Remarques__Em#Endémie|Omargráṅgad<br/>Omarlérad]]
-
|ɔmɐʁˈgʁɑ̃ngɐt<br/>ɔmɐʁˈleʁɐt
+
|ɔmɐʁˈgʁɑ̃ngɐd<br/>ɔmɐʁˈleʁɐd
|-
|-
|Endémique
|Endémique
Ligne 102 : Ligne 118 :
|-
|-
|Endettement
|Endettement
-
|Adévedat
+
|dinéveda
-
|ɐˈdevədɐt
+
|dinˈevədɐ
|-
|-
|Endetter
|Endetter
-
|Adévedes (-ża, -ésa)
+
|Dinévedes (-ża, -ésa)
-
|ɐˈdevɛdəs
+
|dinˈevɛdəs
|-
|-
|Endeuiller
|Endeuiller
Ligne 122 : Ligne 138 :
|-
|-
|Endocrinologie
|Endocrinologie
-
|Inémloget
+
|Inemlòget
-
|inˈemlɔgət
+
|inəmˈlɔgət
|-
|-
|Endoctrinement
|Endoctrinement
-
|[[IDEO_ANV_Remarques_Em#Endoctrinement|Idœlendat]]
+
|[[IDEO_ANV_Remarques_Em#Endoctrinement|Idœlenad]]
-
|iˈduːləndɐʁ
+
|iˈduːlənɐd
|-
|-
|Endoctriner
|Endoctriner
-
|Idœlener (-ra, -éra)
+
|Idœlene (-na, -éna)
|iˈduːlenəʁ
|iˈduːlenəʁ
|-
|-
|Endommager
|Endommager
-
|Çhaṅden (-a, -éna)
+
|Chaṅden (-a, -éna)
|ʃɑ̃ndən
|ʃɑ̃ndən
|-
|-
-
|Endormir (s')
+
|Endormir
-
|(dem) asliyv (-a, -ía)
+
|sliyves (-sa, -ésa)
-
|ɐçˈliːf
+
|çliːvəs
|-
|-
|Endroit
|Endroit
-
|[[IDEO_ANV_Remarques_Em#Endroit|Poçtj<br/>blo]]
+
|[[IDEO_ANV_Remarques_Em#Endroit|Poctj<br/>blo]]
|pɔstj<br/>blo
|pɔstj<br/>blo
|-
|-
Ligne 154 : Ligne 170 :
|-
|-
|Endurance
|Endurance
-
|Ikòrrodat
+
|Ikòrrodet
-
|iˈkɔʀɔdɐt
+
|iˈkɔʀɔdət
 +
|-
 +
|Énergi<font color=brown>qu</font>e
 +
|Erzhi<font color=brown>g</font>
 +
|ɛʁʒi<font color=brown>k</font>
|-
|-
|Endurer
|Endurer
Ligne 162 : Ligne 182 :
|-
|-
|Énervation
|Énervation
-
|Usnírventyn
+
|Dynírventyn
-
|ysˈniʁvəntɪn
+
|dəˈniʁvəntɪn
|-
|-
|Énerver
|Énerver
-
|[[IDEO_ANV_Remarques_Em#.C3.89nerver|Adnírves (-sa, -ésa)<br/>usnírves(-a, -ésa)]]
+
|[[IDEO_ANV_Remarques_Em#.C3.89nerver|Anírves (-sa, -ésa)<br/>dynírves(-a, -ésa)]]
-
|ɐdˈviʁvəs<br/>ysˈniʁvəs
+
|ɐˈniʁvəs<br/>dəˈniʁvəs
|-
|-
|Énervement
|Énervement
-
|Adnírvat
+
|Anírvad
-
|ɐdˈviʁvɐt
+
|ɐˈniʁvɐd
|-
|-
|Enfant
|Enfant
Ligne 182 : Ligne 202 :
|-
|-
|Enfantement
|Enfantement
-
|Neràpat
+
|Neràpad
-
|neˈʁapɐt
+
|neˈʁapɐd
|-
|-
|Enfanter
|Enfanter
Ligne 190 : Ligne 210 :
|-
|-
|Enfantillage
|Enfantillage
-
|Nexàvdat
+
|Nexàvad
-
|nɛkˈsavdɐt
+
|nɛkˈsavɐd
|-
|-
|Enfantin
|Enfantin
Ligne 200 : Ligne 220 :
|[[IDEO_ANV_Remarques_Em#Enfer|Jăr<br/>ifèrn]]
|[[IDEO_ANV_Remarques_Em#Enfer|Jăr<br/>ifèrn]]
|jɔʁ<br/>iˈfɛʁn
|jɔʁ<br/>iˈfɛʁn
 +
|-
 +
|Enfermement
 +
|[[IDEO_ANV_Remarques_Em#Enfermer|Ikàrad<br/>iklóset]]
 +
|iˈkaʁɐd<br/>iˈklosət
|-
|-
|Enfermer
|Enfermer
-
|[[IDEO_ANV_Remarques_Em#Enfermer|Inkár (-sa, -séra)<br/>inklós (-a, -ósa)]]
+
|[[IDEO_ANV_Remarques_Em#Enfermer|Ikàrse (-a, -éa)<br/>iklósen (-na, -éna)]]
-
|inˈkɐʁ<br/>inˈklos
+
|iˈkaʁsə<br/>iˈklosnə
|-
|-
|Enfiévrer
|Enfiévrer
-
|Adfébres (-a, -ésa)
+
|Ifébres (-a, -ésa)
-
|ɐtˈfebʁəs
+
|iˈfebʁəs
|-
|-
|Enfiler
|Enfiler
-
|[[IDEO_ANV_Remarques_Em#Enfiler|Acíles (-sa, -ésa)<br/>adinmís (-a, -a)]]
+
|[[IDEO_ANV_Remarques_Em#Enfiler|Asíles (-sa, -ésa)<br/>adimís (-a, -a)]]
-
|ɐˈt͡siləs<br/>ɐdinˈmis
+
|ɐˈsiləs<br/>ɐdinˈmis
|-
|-
|Enfin
|Enfin
Ligne 226 : Ligne 250 :
|-
|-
|Enflure
|Enflure
-
|Ifírat
+
|Ifíra
-
|iˈfiʁɐt
+
|iˈfiʁɐ
 +
|-
 +
|Enfouir
 +
|Ifrúche (a, -éa)
 +
|iˈfʁuʃ
 +
|-
 +
|Enfouissement
 +
|Ifrúchad
 +
|iˈfʁuʃɐd
|-
|-
|Enfourner
|Enfourner
-
|Inhòrnes (-a, -ésa)
+
|Inórnes (-a, -ésa)
-
|inˈɔʁnəs
+
|inˈoʁnəs
|-
|-
|Engagement
|Engagement
-
|[[IDEO_ANV_Remarques_Em#Engagement|Ipòċyn<br/>adpòçtyn]]
+
|[[IDEO_ANV_Remarques_Em#Engagement|Ipòċyn<br/>ipòctyn]]
-
|iˈpɔt͡sɪn<br/>ɐdˈpɔçtɪn
+
|iˈpɔt͡sɪn<br/>iˈpɔçtɪn
|-
|-
|Engager
|Engager
-
|[[IDEO_ANV_Remarques__Em#Enfer|Ipòçtes<br/>adpòçtes<br/>ipòden]]
+
|[[IDEO_ANV_Remarques__Em#Engagement|Ipòcte<sup>s</sup><sub>n</sub><br/>ipòden]]
-
|iˈpɔstəs<br/>ɐdˈpɔstes<br/>iˈpɔdən
+
|iˈpɔstə<sup>s</sup><sub>n</sub><br/>iˈpɔdən
|-
|-
|Engeance
|Engeance
-
|Neçhdùtul
+
|Nechdùtul
|nəʃˈdytul
|nəʃˈdytul
|-
|-
|Engendrer
|Engendrer
-
|Adgèrtes (-a, -ésa)
+
|Pares (-sa, -ésa)
-
|ɐdˈgɛʁtəs
+
|pɐʁəs
|-
|-
|Engouement
|Engouement
-
|Erblòvat
+
|Erblòvad
-
|əʁˈblɔvɐt
+
|əʁˈblɔvɐd
|-
|-
|Engouer (s'_ pour)
|Engouer (s'_ pour)
-
|Dem adblòve ber (+acc)
+
|Dem erblòve pœr (+acc)
-
|ˌdɛmɐbˈlɔvəbɛʁ
+
|ˌdɛməʁˈblɔvəbɛʁ
|-
|-
|Engrenage
|Engrenage
-
|[[IDEO_ANV_Remarques_Em#Engrenage|Krlaṅtul<br/>krlaṅ<font color=brown>d</font>at]]
+
|[[IDEO_ANV_Remarques_Em#Engrenage|Krlaṅtul<br/>krlaṅad]]
-
|kʁlɑ̃ntul<br/>kʁlɑ̃n<font color=brown>d</font>ɐt
+
|kʁlɑ̃ntul<br/>kʁlɑ̃nɐd
|-
|-
|Énigmatique
|Énigmatique
Ligne 274 : Ligne 306 :
|-
|-
|Enkyster
|Enkyster
-
|Adkýçte (-a, -éa)
+
|Akýcte (-a, -éa)
-
|ɐdˈkɪstə
+
|ɐˈkɪstə
|-
|-
|Enlaidir
|Enlaidir
-
|Admýċhen (-na, -éna)
+
|Amýċhen (-na, -éna)
-
|ɐdˈmɪt͡ʃʃən
+
|ɐˈmɪt͡ʃən
|-
|-
|Enlaidissement
|Enlaidissement
-
|Admýċhat
+
|Amýċhad
-
|ɐdˈmɪt͡ʃɐt
+
|ɐˈmɪt͡ʃɐd
|-
|-
|Enlèvement
|Enlèvement
-
|[[IDEO_ANV_Remarques_Em#Enlèvement|Dimerat<br/>ràpt]]
+
|[[IDEO_ANV_Remarques_Em#Enlèvement|Dimerad<br/>ràpt]]
-
|dimeʁɐt<br/>ʁapt
+
|dimeʁɐd<br/>ʁapt
|-
|-
|Enlever
|Enlever
-
|[[IDEO_ANV_Remarques_Em#Enlèvement|Dimer (-ra, -réa)<br/>ràppe (-a, -éa)]]
+
|[[IDEO_ANV_Remarques_Em#Enlèvement|Dimer (-ra, -réa)<br/>ràpe (-ta, -téa)]]
-
|diməʁ<br/>ʁaʙ̪ə
+
|diməʁ<br/>ʁaʙ̥ə
|-
|-
|Enlisement
|Enlisement
-
|Inárberbat
+
|Inárberbad
-
|inˌɐʁbeʁɐt
+
|inˌɐʁbeʁɐd
|-
|-
|Enliser
|Enliser
Ligne 302 : Ligne 334 :
|-
|-
|Enneigement
|Enneigement
-
|Inỳvat
+
|Inỳvad
-
|iˈnɨvɐt
+
|iˈnɨvɐd
|-
|-
|Enneiger
|Enneiger
-
|Inỳv (-a, ía)
+
|Inỳve (-a, éa)
-
|iˈnɨf
+
|iˈnɨv
|-
|-
|Ennemi
|Ennemi
-
|Hostid[[IDEO_ANV_Remarques_D#Les_mots_en_.E2.80.93du|<font color=brown>u</font>]]
+
|[[IDEO_ANV_Remarques_Em#Ennemi|Hostiden<br/>hostidu]]
-
|ɔçtid
+
|ɔçtidən<br/>ɔçtidy
|-
|-
|Ennui
|Ennui
Ligne 318 : Ligne 350 :
|-
|-
|Ennuyer
|Ennuyer
-
|Rovœres (-sa, -ésa)
+
|Rovœre (-a, -éa)
-
|ʁɔˈvuːʁəs
+
|ʁɔˈvuːʁ
|-
|-
|Ennuyeux
|Ennuyeux
Ligne 334 : Ligne 366 :
|-
|-
|Énorme
|Énorme
-
|Oráṅk
+
|Errèm<br/>oráṅq
-
|ɔʁɑ̃nk
+
|əˈʀɛm<br/>ɔʁˈɑ̃nq
 +
|-
 +
|Énormément
 +
|Ermúls
 +
|əʁˈmuls
|-
|-
|Énormité
|Énormité
Ligne 342 : Ligne 378 :
|-
|-
|Enquête
|Enquête
-
|Læsqat
+
|Læsqad
-
|lɛːçqɐt
+
|lɛːçqɐd
|-
|-
|Enquêter
|Enquêter
-
|[[IDEO_ANV_Remarques_Em#Enquêter|Læsqe]] (-a, -qúa)
+
|[[IDEO_ANV_Remarques_Em#Enquêter|Læsq]] (-a, -qúa)
-
|lɛçqə
+
|lɛçq
|-
|-
|Enquêteur
|Enquêteur
-
|Læsqator
+
|Læsqor
-
|lɛːçqɐtɔʁ
+
|lɛːçqɔʁ
|-
|-
|Enregistrement
|Enregistrement
-
|Rekòrdat
+
|Rekòrad
-
|ʁeˈkɔʁdɐt
+
|ʁeˈkɔʁɐd
|-
|-
|Enregistrer
|Enregistrer
Ligne 366 : Ligne 402 :
|-
|-
|Enrôlement
|Enrôlement
-
|[[IDEO_ANV_Remarques_Em#Enrôlement|Admíl<sup>at</sup><sub>o</sub>]]
+
|[[IDEO_ANV_Remarques_Em#Enrôlement|Amíl<sup>ad</sup><sub>o</sub>]]
-
|ɐdˈmilj<sup>ɐt</sup><sub>o</sub>
+
|ɐˈmilj<sup>ɐd</sup><sub>o</sub>
|-
|-
|Enrôler
|Enrôler
-
|Admíles (-sa, -ésa)
+
|Amíles (-sa, -ésa)
-
|ɐdˈmiljəs
+
|ɐˈmiljəs
|-
|-
|Enroulement, enroulage
|Enroulement, enroulage
-
|Iròl<font color=brown>d</font>at
+
|Iròlad
-
|iˈʁɔl<font color=brown>d</font>ɐt
+
|iˈʁɔlɐd
|-
|-
|Enrouler
|Enrouler
Ligne 394 : Ligne 430 :
|-
|-
|Ensablement
|Ensablement
-
|Inareenat
+
|Inareenad
-
|inɐˈʁeːnɐt
+
|inɐˈʁeːnɐd
|-
|-
|Ensabler
|Ensabler
Ligne 406 : Ligne 442 :
|-
|-
|Enseignement
|Enseignement
-
|Lenerat
+
|Lenerad
-
|lenəʁɐt
+
|lenəʁɐd
|-
|-
|Enseigne
|Enseigne
-
|Lenat
+
|Lenaa
-
|lenɐt
+
|lenɐː
|-
|-
|Enseigner
|Enseigner
Ligne 420 : Ligne 456 :
|[[IDEO_ANV_Remarques_Em#Ensemble|Tœl<font color=brown>as</font>]]
|[[IDEO_ANV_Remarques_Em#Ensemble|Tœl<font color=brown>as</font>]]
|tuːl<font color=brown>ɐs</font>
|tuːl<font color=brown>ɐs</font>
 +
|-
 +
|Ensevelir
 +
|Erkòwe (-a, -éa)
 +
|əʁˈkɔv
 +
|-
 +
|Ensevelissement
 +
|Erkówad
 +
|əʁˈkovɐd
|-
|-
|Entaille
|Entaille
Ligne 430 : Ligne 474 :
|-
|-
|Entendement
|Entendement
-
|Intelpòtat
+
|Itèlla
-
|ˌintəlˈpɔtɐt
+
|iˈtɛlːɐ
|-
|-
|Entendre
|Entendre
Ligne 438 : Ligne 482 :
|-
|-
|Enterrement
|Enterrement
-
|Subkrændat
+
|Subkrænad
-
|supˈkʁɛːndɐt
+
|supˈkʁɛːnɐd
|-
|-
|Enterrer
|Enterrer
Ligne 454 : Ligne 498 :
|-
|-
|Entité
|Entité
-
|Ortat
+
|Orret
-
|ɔʀtɐt
+
|ɔʀət
|-
|-
|Entonner
|Entonner
Ligne 464 : Ligne 508 :
|Lukoon
|Lukoon
|luˈkoːn
|luˈkoːn
 +
|-
 +
|Entrailles
 +
|[[IDEO_ANV_Remarques_Em#Entrailles|itràlj]]
 +
|iˈtʁaʎ
|-
|-
|Entre
|Entre
Ligne 474 : Ligne 522 :
|-
|-
|Entrée
|Entrée
-
|[[IDEO_ANV_Remarques_Em#Entrée|Ingènt (-énat)<br/>ingelek<br/>infárt (-aarat)<br/>adpláṅçhat<br/>adérat]]
+
|[[IDEO_ANV_Remarques_Em#Entrée|Ingènt (-énad)<br/>innot<br/>infárt (-aarad)<br/>apláṅçhad<br/>pirăg<br/>adérad]]
-
|inˈgɛnt<br/>ingəˈlek<br/>inˈfɐʁt<br/>ɐdˈplɑ̃nʃɐt<br/>ɐdˈeʁɐt
+
|inˈgɛnt<br/>iˈnːɔt<br/>inˈfɐʁt<br/>ɐˈplɑ̃nʃɐt<br/>piʁɔg<br/>ɐdˈeʁɐt
|-
|-
|Entregent
|Entregent
-
|[[IDEO_ANV_Remarques_Em#Entregent|Adriylkat]]
+
|[[IDEO_ANV_Remarques_Em#Entregent|Adriylkia]]
-
|ɐdˈʁiːlkɐt
+
|ɐdˈʁiːlkiɐ
|-
|-
|Entremetteur
|Entremetteur
Ligne 490 : Ligne 538 :
|-
|-
|Entremise
|Entremise
-
|Intemídat
+
|Intemídad
-
|intəˈmidɐt
+
|intəˈmidɐd
|-
|-
|Entreposer
|Entreposer
Ligne 502 : Ligne 550 :
|-
|-
|Entreprendre
|Entreprendre
-
|Intekœne (-a, -éa)
+
|Itekœne (-a, -éa)
-
|ˌintəˈkuːn
+
|ˌitəˈkuːn
|-
|-
|Entrepreneur
|Entrepreneur
-
|Intekœn<sup>or</sup><sub>du</sub>
+
|Itekœn<sup>or</sup><sub>du</sub>
-
|ˌintəˈkuːn<sup>ɔʁ</sup><sub>dy</sub>
+
|ˌitəˈkuːn<sup>ɔʁ</sup><sub>dy</sub>
|-
|-
|Entreprise
|Entreprise
-
|[[IDEO_ANV_Remarques_Em#Entreprise|Intekœn<sup>a</sup><sub>e</sub>t]]
+
|[[IDEO_ANV_Remarques_Em#Entreprise|Itekœn<sup>a</sup><sub>e</sub>t]]
-
|ˌintəˈkuːn<sup>ɐ</sup><sub>ə</sub>t
+
|ˌitəˈkuːn<sup>ɐ</sup><sub>ə</sub>t
|-
|-
|Entrer
|Entrer
Ligne 518 : Ligne 566 :
|-
|-
|Entretenir
|Entretenir
-
|[[IDEO_ANV_Remarques_Em#Entretien|Adlòk (-ta, -téa)<br/>adkùres (-sa, -ésa)]]
+
|[[IDEO_ANV_Remarques_Em#Entretien|Alòk (-ta, -téa)<br/>akùres (-sa, -ésa)]]
-
|ɐdˈlɔk<br/>ɐdˈkyʁəs
+
|ɐˈlɔk<br/>ɐˈkyʁəs
|-
|-
|Entretien
|Entretien
-
|[[IDEO_ANV_Remarques_Em#Entretien|Adlòkat<br/>adkùrat]]
+
|[[IDEO_ANV_Remarques_Em#Entretien|Alòkad<br/>akùrad]]
-
|ɐdˈlɔkɐt<br/>ɐdˈkyʁɐt
+
|ɐˈlɔkɐd<br/>ɐˈkyʁɐd
 +
|-
 +
|Entrisme
 +
|Obínesem
 +
|ɔbˈinesəm
|-
|-
|Envahir
|Envahir
Ligne 550 : Ligne 602 :
|-
|-
|Envie
|Envie
-
|Veṅd
+
|<font color=brown>Ob</font>ivèṅd
-
|vɛ̃nd
+
|ɔbiˈvɛ̃nd
|-
|-
|Envier
|Envier
-
|[[IDEO_ANV_Remarques_Em#Envier|<font color=brown>Ob</font>veṅde]]
+
|[[IDEO_ANV_Remarques_Em#Envier|<font color=brown>Ob</font>ivèṅde]]
-
|<font color=brown>ɔb</font>ˈvɛ̃ndə
+
|<font color=brown>ɔb</font>iˈvɛ̃ndə
|-
|-
|Envieux
|Envieux
-
|Obvèṅdon
+
|Obivèṅdon
-
|ɔbˈvɛ̃ndɔn
+
|ɔbiˈvɛ̃ndɔn
|-
|-
|Environ
|Environ
Ligne 566 : Ligne 618 :
|-
|-
|Environnement<font color=brown>al</font>
|Environnement<font color=brown>al</font>
-
|Sypa<sup>t</sup><sub><font color=brown>n</font></sub>
+
|Sype<sup>t</sup><sub><font color=brown>n</font></sub>
-
|sɪpɐ<sup>t</sup><sub><font color=brown>n</font></sub>
+
|sɪpə<sup>t</sup><sub><font color=brown>n</font></sub>
|-
|-
|Environner
|Environner
Ligne 578 : Ligne 630 :
|-
|-
|Envoi
|Envoi
-
|Apòstat
+
|Apòstad
-
|ɐˈpɔçtɐt
+
|ɐˈpɔçtɐd
|-
|-
|Envol
|Envol
-
|Aflògat
+
|Flògad
-
|ɐˈflɔgɐt
+
|flɔgɐd
|-
|-
|Envoler (s')
|Envoler (s')
-
|Aflóg (-a, -éa)
+
|Flóges (-sa, -ésa)
-
|ɐˈflog
+
|flog
|-
|-
|Envoûtement
|Envoûtement
-
|[[IDEO_ANV_Remarques_Em#Envoûtement|Sărmástat<br/>karmástat]]
+
|[[IDEO_ANV_Remarques_Em#Envoûtement|Sărmástad<br/>karmástad]]
-
|sɔʁˈmɐçtɐt<br/>kɐʁˈmɐçtɐt
+
|sɔʁˈmɐçtɐd<br/>kɐʁˈmɐçtɐd
|-
|-
|Envoûter
|Envoûter
Ligne 598 : Ligne 650 :
|-
|-
|Envoyer
|Envoyer
-
|[[IDEO_ANV_Remarques_Em#Envoyer|Apòste (-a, -éa)<br/>Abliyd (-a, -ía)]]
+
|[[IDEO_ANV_Remarques_Em#Envoyer|Appòste (-a, -éa)<br/>Aψènd (-a, -ía)<br/>Oψènd (-a, -ía)]]
-
|ɐˈpɔçtə<br/>ɐbˈliːd
+
|ɐˈʙ̥ɔçtə<br/>ɐˈpsɛnd<br/>ɔˈpsɛnd
|-
|-
|Eon
|Eon
Ligne 606 : Ligne 658 :
|-
|-
|Épais
|Épais
-
|Læbon
+
|Næbon
-
|lɛːbɔn
+
|nɛːbɔn
|-
|-
|Épaisseur
|Épaisseur
-
|[[IDEO_ANV_Remarques_Ep#Épaisseur|Læb<font color=brown>n</font>et]]
+
|[[IDEO_ANV_Remarques_Ep#Épaisseur|Næb<font color=brown>n</font>et]]
-
|lɛːb<font color=brown>n</font>ət
+
|nɛːb<font color=brown>n</font>ət
|-
|-
|Épandage
|Épandage
-
|Astròvdat
+
|Astròvad
-
|ɐçˈtʁɔvdɐt
+
|ɐçˈtʁɔvɐd
|-
|-
|Épanouir (s'_)
|Épanouir (s'_)
Ligne 622 : Ligne 674 :
|-
|-
|Épanouissement
|Épanouissement
-
|Erdeanat
+
|Erdeanad
-
|əʁˈdɑːnɐt
+
|əʁˈdɑːnɐd
|-
|-
|Épaulard
|Épaulard
Ligne 634 : Ligne 686 :
|-
|-
|Épaulement
|Épaulement
-
|[[IDEO_ANV_Remarques_Ep#Épaulement|Sutvál<br/>çhuldat<br/>krilat]]
+
|[[IDEO_ANV_Remarques_Ep#Épaulement|Sutvál<br/>jorèlad<br/>krilad]]
-
|sutˈvɐl<br/>ʃuldɐt<br/>kʁilɐt
+
|sutˈvɐl<br/>jɔˈʁɛlɐd<br/>kʁilɐd
|-
|-
|Épauler
|Épauler
-
|Jorke (-a, -éa)
+
|Jorède (-a, -éa)
-
|jɔχkə
+
|jɔʁɛd
|-
|-
|Éphémère
|Éphémère
Ligne 658 : Ligne 710 :
|-
|-
|Épice
|Épice
-
|Spæç
+
|Spæc
|çpɛːs
|çpɛːs
|-
|-
|Épicéa
|Épicéa
-
|Piçéa
+
|Picéa
|piˈseɐ
|piˈseɐ
|-
|-
|Épicerie
|Épicerie
-
|Speçri
+
|Specri
|çpɛsʁi
|çpɛsʁi
|-
|-
|Épicier
|Épicier
-
|[[IDEO_ANV_Remarques_D#Les_mots_en_.E2.80.93du|<font color=black>Speçdu</font>]]
+
|[[IDEO_ANV_Remarques_D#Les_mots_en_.E2.80.93du|<font color=black>Specdu</font>]]
|çpɛsdy
|çpɛsdy
|-
|-
Ligne 678 : Ligne 730 :
|-
|-
|Épidémie
|Épidémie
-
|[[IDEO_ANV_Remarques__Ep#Épidémie|Numgráṅgat<br/>numolérat]]
+
|[[IDEO_ANV_Remarques__Ep#Épidémie|Omgráṅgad<br/>omolérad]]
-
|numˈgʁɑ̃ŋgɐt<br/>numɔlˈeʁɐt
+
|ɔmˈgʁɑ̃ŋgɐd<br/>ɔmɔlˈeʁɐd
|-
|-
|Épidémique
|Épidémique
-
|Numgráṅgig
+
|Omgráṅgig
-
|numˈgʁɑ̃ŋgk
+
|ɔmˈgʁɑ̃ŋgk
|-
|-
|Épidémiologie
|Épidémiologie
-
|Numgráṅgloget
+
|Omgráṅgloget
-
|numˈgʁɑ̃ŋglɔgət
+
|ɔmˈgʁɑ̃ŋglɔgət
|-
|-
|Épiderme
|Épiderme
Ligne 698 : Ligne 750 :
|-
|-
|Épigramme
|Épigramme
-
|Erímat
+
|Erímad
-
|əʁˈimɐt
+
|əʁˈimɐd
|-
|-
|Épilogue
|Épilogue
|Kunalog
|Kunalog
|kunɐlɔk
|kunɐlɔk
 +
|-
 +
|Épine
 +
|Spuf
 +
|çpuf
 +
|-
 +
|Épinette
 +
|Spuklávsent
 +
|çpuˈklɐfsənt
|-
|-
|Épique
|Épique
Ligne 711 : Ligne 771 :
|Épistolaire
|Épistolaire
|Epestolar
|Epestolar
-
|epəçˌtɔlɐʁ
+
|epəçˌtolɐʁ
|-
|-
|Épizootie
|Épizootie
-
|Nuzográṅgat
+
|Ozográṅgad
-
|ˌnuzoˈgʁɑ̃ŋgɐt
+
|ˌozoˈgʁɑ̃ŋgɐd
 +
|-
 +
|Éplucher, peler
 +
|Uspálles (-a, -ésa)
 +
|yçˈpɐlːəs
 +
|-
 +
|Éplucher, pelure
 +
|Pallys
 +
|pɐlːəs
|-
|-
|Éponge
|Éponge
-
|[[IDEO_ANV_Remarques_Ep#Éponge|Pœṅzh<br/>pœṅçhat]]
+
|[[IDEO_ANV_Remarques_Ep#Éponge|Pœṅzh<br/>pœṅchat]]
|pœ̃ːnʒ<br/>pœ̃ːnʃɐt
|pœ̃ːnʒ<br/>pœ̃ːnʃɐt
|-
|-
|Épongeage
|Épongeage
-
|Pœṅzhat
+
|Pœṅchad
-
|pɔ̃ːnʒɐt
+
|pɔ̃ːnʃɐd
|-
|-
|Éponger
|Éponger
-
|Pœṅçhe (-a, -éa)
+
|Pœṅche (-a, -éa)
|pɔ̃ːnʃə
|pɔ̃ːnʃə
|-
|-
Ligne 738 : Ligne 806 :
|-
|-
|Épouillage
|Épouillage
-
|Uspòċhat
+
|Uspòċhad
-
|yçˈpɔt͡ʃɐt
+
|yçˈpɔt͡ʃɐd
|-
|-
|Épouiller
|Épouiller
Ligne 746 : Ligne 814 :
|-
|-
|Épouser
|Épouser
-
|[[IDEO_ANV_Remarques_Ep#Épouser|Nùpen (-ψa, -ésa)<br/>advỳbor (-a, -ía)<br/>làbles (-a, -ésa)]]
+
|[[IDEO_ANV_Remarques_Ep#Épouser|Nùpen (-ψa, -ésa)<br/>avỳbor (-a, -ía)<br/>làblen (-a, -éna)]]
-
|nypən<br/>ɐdˈvɨbɔʁ<br/>labləs
+
|nypən<br/>ɐˈvɨbɔʁ<br/>lablən
|-
|-
|Épousailles
|Épousailles
Ligne 758 : Ligne 826 :
|-
|-
|Éprendre (s')
|Éprendre (s')
-
|Adklímen (dem) (-íma, -íma)
+
|Aklím (dem) (-íma, -íma)
-
|ˌdɛmɐdˈklimən
+
|ɐˈklim
|-
|-
|Épreuve
|Épreuve
Ligne 766 : Ligne 834 :
|-
|-
|Épris
|Épris
-
|Adklíman
+
|Aklíman
-
|ɐdˈklimɐn
+
|ɐˈklimɐn
|-
|-
|Éprouver
|Éprouver
-
|Kreben (-na, -éna)
+
|Krépe<sup>s</sup><sub>n</sub> (-<sup>ψ</sup><sub>n</sub>a, -é<sup>s</sup><sub>n</sub>a)
-
|kʁebən
+
|kʁepə<sup>s</sup><sub>n</sub>
|-
|-
|Épuisement
|Épuisement
-
|Erlàkolat
+
|Erlàkolad
-
|əʁˈlakɔlɐt
+
|əʁˈlakɔlɐd
|-
|-
|Épuiser
|Épuiser
Ligne 786 : Ligne 854 :
|-
|-
|Épuration
|Épuration
-
|Adpàrtentyn
+
|Appàrtentyn
-
|ɐdˈpaʁtəntɪn
+
|ɐˈʙ̥aʁtəntɪn
|-
|-
|Épurer
|Épurer
-
|Adpàrtes (-a, -ésa)
+
|Appàrtes (-a, -ésa)
-
|ɐdˈpaʁtəs
+
|ɐˈʙ̥aʁtəs
|}
|}

Version actuelle

Français Aneuvien A.P.I.
En Las
ċys
lɐs
t͡sɪs
Enamourer aklím ɐˈklim
Encadrement Ikáṅgad
Direkdutœl
iˈkɑ̃ŋgɐd
diʁəkdyˈtuːl
Encadrer Ikáṅg (-a, -ía) iˈkɑ̃ŋ
Encadreur Ikáṅgdu iˈkɑ̃ŋdy
Enceinte Partùr
olvót
ivót
cănik
pɐʁtyʁ
ɔlˈvot
iˈvot
sɔnik
Encens Snarc çnɐʁs
Encensement Snarad çnɐʁɐd
Encenser Asnáre (-a, -éa)
oψmích (-a, -ía)
ɐçˈnɐʁ
ɔpsˈmiʃ
Encensoir Snàrsat çnɐʁsɐt
Enchaînement Posgaanad pɔçˈgɐːnɐd
Enchaîner Olgaan (-a, -ána)
posgaan (-a -ána)
ɔlˈgɐːn
pɔçˈgɐːn
Enchantemement Ikáṅad iˈkɑ̃nɐd
Enchanter Isăres (-sa, -ésa
ikáṅde (-a, -éa)]]
iˈsɔʁəs
iˈkɑ̃nd
Enchanteur Isărdu
ikáṅdor
iˈsɔʁdy
iˈkɑ̃ndɔʁ
Enchaussement pakàlekad pɐˈkaləkɐd
Enchausser pakàleke (-a, -éa) pɐˈkalɛk
Enchère Enpænt ənˈpɛːnt
Enchérir (-r) Enpændesns (-a, -ésna)
Envárde (-a, -éa)
ənˈpɛːndəsn
ənˈvɐʁd
Enchérissement Enpænad ənˈpɛːnɐd
Enclume Kluum
iklùm
klùmdu
klyːm
iˈklym
klymdy
Encoche Germárqin gəʁˈmɐʁqin
Encorbellement Ménsola mensolɐ
Encorder Agótes ɐˈgotəs
Encore Fætas
reen
fɛːtɐs
ʁeːn
Encourager Akàrel (-la, -éla) ɐˈkaʁəl
Endémie Omargráṅgad
Omarlérad
ɔmɐʁˈgʁɑ̃ngɐd
ɔmɐʁˈleʁɐd
Endémique Omargráṅgig
Omarlérig
ɔmɐʁˈgʁɑ̃ngik
ɔmɐʁˈleʁik
Endettement dinéveda dinˈevədɐ
Endetter Dinévedes (-ża, -ésa) dinˈevɛdəs
Endeuiller Nekrùtes (-ca, -ésa) nekʁytəs
Endiablé Ivídban iˈvidbɐn
Endocrine Inémon inˈemɔn
Endocrinologie Inemlòget inəmˈlɔgət
Endoctrinement Idœlenad iˈduːlənɐd
Endoctriner Idœlene (-na, -éna) iˈduːlenəʁ
Endommager Chaṅden (-a, -éna) ʃɑ̃ndən
Endormir sliyves (-sa, -ésa) çliːvəs
Endroit Poctj
blo
pɔstj
blo
Enduire Endùples (-a, -ésa) ənˈdylpəs
Enduit Endùp ənˈdyp
Endurance Ikòrrodet iˈkɔʀɔdət
Énergique Erzhig ɛʁʒik
Endurer ikòrroden (-na, -éna) iˈkɔʀɔdən
Énervation Dynírventyn dəˈniʁvəntɪn
Énerver Anírves (-sa, -ésa)
dynírves(-a, -ésa)
ɐˈniʁvəs
dəˈniʁvəs
Énervement Anírvad ɐˈniʁvɐd
Enfant Neràpdu
ifàndu
nexàvdu
neˈʁapdy
iˈfandy
nɛˈksavdy
Enfant de cœur Kultadùsdu kultɐˈdysdy
Enfantement Neràpad neˈʁapɐd
Enfanter Neràpen (-na, -éna) neˈʁapən
Enfantillage Nexàvad nɛkˈsavɐd
Enfantin Nexàven nɛkˈsavən
Enfer Jăr
ifèrn
jɔʁ
iˈfɛʁn
Enfermement Ikàrad
iklóset
iˈkaʁɐd
iˈklosət
Enfermer Ikàrse (-a, -éa)
iklósen (-na, -éna)
iˈkaʁsə
iˈklosnə
Enfiévrer Ifébres (-a, -ésa) iˈfebʁəs
Enfiler Asíles (-sa, -ésa)
adimís (-a, -a)
ɐˈsiləs
ɐdinˈmis
Enfin Kunas kunɐs
Enflammer Ifœges (-xa, -ésa)
iníges (-xa, -gésa)
iˈfuːgəs
inˈigəs
Enfler Ifèl (-a, -éla) iˈfɛl
Enflure Ifíra iˈfiʁɐ
Enfouir Ifrúche (a, -éa) iˈfʁuʃ
Enfouissement Ifrúchad iˈfʁuʃɐd
Enfourner Inórnes (-a, -ésa) inˈoʁnəs
Engagement Ipòċyn
ipòctyn
iˈpɔt͡sɪn
iˈpɔçtɪn
Engager Ipòctesn
ipòden
iˈpɔstəsn
iˈpɔdən
Engeance Nechdùtul nəʃˈdytul
Engendrer Pares (-sa, -ésa) pɐʁəs
Engouement Erblòvad əʁˈblɔvɐd
Engouer (s'_ pour) Dem erblòve pœr (+acc) ˌdɛməʁˈblɔvəbɛʁ
Engrenage Krlaṅtul
krlaṅad
kʁlɑ̃ntul
kʁlɑ̃nɐd
Énigmatique Rydlig ʁɪdlik
Énigme Rydel ʁɪdəl
Enjeu Berlaṅt bɛʁlɑ̃t
Enkyster Akýcte (-a, -éa) ɐˈkɪstə
Enlaidir Amýċhen (-na, -éna) ɐˈmɪt͡ʃən
Enlaidissement Amýċhad ɐˈmɪt͡ʃɐd
Enlèvement Dimerad
ràpt
dimeʁɐd
ʁapt
Enlever Dimer (-ra, -réa)
ràpe (-ta, -téa)
diməʁ
ʁaʙ̥ə
Enlisement Inárberbad inˌɐʁbeʁɐd
Enliser Inárberbes (-a, -ésa) inˌɐʁbeʁəs
Enneigement Inỳvad iˈnɨvɐd
Enneiger Inỳve (-a, éa) iˈnɨv
Ennemi Hostiden
hostidu
ɔçtidən
ɔçtidy
Ennui Rovœr ʁɔˈvuːʁ
Ennuyer Rovœre (-a, -éa) ʁɔˈvuːʁ
Ennuyeux Rovœron ʁɔˈvuːʁɔn
Énoncé (n) Isĕvek iˈsœvɛk
Énoncer Isĕvege (-a, éa) iˈsœvɛg
Énorme Errèm
oráṅq
əˈʀɛm
ɔʁˈɑ̃nq
Énormément Ermúls əʁˈmuls
Énormité Oráṅket ɔˈʁɑːnkət
Enquête Læsqad lɛːçqɐd
Enquêter Læsq (-a, -qúa) lɛçq
Enquêteur Læsqor lɛːçqɔʁ
Enregistrement Rekòrad ʁeˈkɔʁɐd
Enregistrer Rekòrd (-a, -éa) ʁeˈkɔʁd
Enrhumer Iklòrhis (-a, -a) iˈklɔχɪs
Enrôlement Amílado ɐˈmiljɐdo
Enrôler Amíles (-sa, -ésa) ɐˈmiljəs
Enroulement, enroulage Iròlad iˈʁɔlɐd
Enrouler Iròlen (-na, -éna) iˈʁɔlən
Enrouleur, euse Iròldu iˈʁɔldy
Enrouleuse Iròlsaent iˈʁɔlsɐənt
Enrubanner Ibáṅdes (-a, -ésa) iˈbɑ̃ndəs
Ensablement Inareenad inɐˈʁeːnɐd
Ensabler Inareenes (-sa, -ésa) inɐˈʁeːnəs
Enseignant Lenerundu lenəʁundy
Enseignement Lenerad lenəʁɐd
Enseigne Lenaa lenɐː
Enseigner Lener (-na, -a) lenəʁ
Ensemble Tœlas tuːlɐs
Ensevelir Erkòwe (-a, -éa) əʁˈkɔv
Ensevelissement Erkówad əʁˈkovɐd
Entaille Germárq
çkrytys
gəʁˈmɐʁq
skʁɪtəs
Entailler Germárq (-a, -úa) gəʁˈmɐʁk
Entendement Itèlla iˈtɛlːɐ
Entendre Audj (-a, -ía)
atèl (-a, -ía)
ersàpes (-ψa, -ésa)
ɐʊdj
ɐˈtɛl
əʁˈsapəs
Enterrement Subkrænad supˈkʁɛːnɐd
Enterrer Subkrændes (-a, -ésa) supˈkʁɛːndəs
Entier Orron ɔʀɔn
Entièrement Orronas ɔʀɔnɐs
Entité Orret ɔʀət
Entonner Adáṅt (-a, -éa)
apàrile (-a, -éa)
ɐdˈɑ̃nt
ɐˈpaʁil
Entonnoir Lukoon luˈkoːn
Entrailles itràlj iˈtʁaʎ
Entre Inte intə
Entrecuisse Intebàlm ˌintəˈbalm
Entrée Ingènt (-énad)
innot
infárt (-aarad)
apláṅçhad
pirăg
adérad
inˈgɛnt
iˈnːɔt
inˈfɐʁt
ɐˈplɑ̃nʃɐt
piʁɔg
ɐdˈeʁɐt
Entregent Adriylkia ɐdˈʁiːlkiɐ
Entremetteur Intemídu intəˈmidy
Entremettre Intemíd (-a, -ía) intəˈmid
Entremise Intemídad intəˈmidɐd
Entreposer Karhen (-a, -éna) kɐχən
Entrepôt Karhoos kɐχˈoːs
Entreprendre Itekœne (-a, -éa) ˌitəˈkuːn
Entrepreneur Itekœnordu ˌitəˈkuːnɔʁdy
Entreprise Itekœnaet ˌitəˈkuːnɐət
Entrer Ingæn
infaar
inpùze
inpàteze
Inˈgɛːn
inˈfɐʁ
inˈpyz
inˈpatɛz
Entretenir Alòk (-ta, -téa)
akùres (-sa, -ésa)
ɐˈlɔk
ɐˈkyʁəs
Entretien Alòkad
akùrad
ɐˈlɔkɐd
ɐˈkyʁɐd
Entrisme Obínesem ɔbˈinesəm
Envahir Oψhtág (-a, -ía) ɔpʃˈtɐg
Envahisseur Oψhtágor ɔpʃˈtɐgɔʁ
Enveloppe Jerfùl jəʁˈfyl
Enveloppé Krpùlon kəɔʁˈpylɔn
Envelopper Jerfùles (-sa, -ésa) jəʁˈfyləs
Envi (à l'_) Ăkòlas ɔˈkɔlɐs
Envie Obivèṅd ɔbiˈvɛ̃nd
Envier Obivèṅde ɔbiˈvɛ̃ndə
Envieux Obivèṅdon ɔbiˈvɛ̃ndɔn
Environ Sypas sɪpɐs
Environnemental Sypetn sɪpətn
Environner Olsýpe (-a, -éa) ɔlˈsɪp
Environs Sype sɪp
Envoi Apòstad ɐˈpɔçtɐd
Envol Flògad flɔgɐd
Envoler (s') Flóges (-sa, -ésa) flog
Envoûtement Sărmástad
karmástad
sɔʁˈmɐçtɐd
kɐʁˈmɐçtɐd
Envoûter Sărmástes (-a, -ésa)
karmástes (-a, -ésa)
sɔʁˈmɐçtəs
kɐʁˈmɐçtəs
Envoyer Appòste (-a, -éa)
Aψènd (-a, -ía)
Oψènd (-a, -ía)
ɐˈʙ̥ɔçtə
ɐˈpsɛnd
ɔˈpsɛnd
Eon Ereen əʁˈeːn
Épais Næbon nɛːbɔn
Épaisseur Næbnet nɛːbnət
Épandage Astròvad ɐçˈtʁɔvɐd
Épanouir (s'_) Erdeantes (-a, -ésa) əʁˈdɑːntəs
Épanouissement Erdeanad əʁˈdɑːnɐd
Épaulard Oark ɔːʁk
Épaule Jorèd jɔˈʁɛd
Épaulement Sutvál
jorèlad
krilad
sutˈvɐl
jɔˈʁɛlɐd
kʁilɐd
Épauler Jorède (-a, -éa) jɔʁɛd
Éphémère Davlívon dɐvˈlivɔn
Éphéméride Davàlendar dɐvˈaləndɐʁ
Épi Spiyk çpiːk
Épi- en- ən-
Épice Spæc çpɛːs
Épicéa Picéa piˈseɐ
Épicerie Specri çpɛsʁi
Épicier Specdu çpɛsdy
Épicurien Epikùrendu epiˈkyʁəndy
Épidémie Omgráṅgad
omolérad
ɔmˈgʁɑ̃ŋgɐd
ɔmɔlˈeʁɐd
Épidémique Omgráṅgig ɔmˈgʁɑ̃ŋgk
Épidémiologie Omgráṅgloget ɔmˈgʁɑ̃ŋglɔgət
Épiderme Ekutálh ekuˈtɐɫ
Épidermique Ekutálhig ekuˈtɐɫik
Épigramme Erímad əʁˈimɐd
Épilogue Kunalog kunɐlɔk
Épine Spuf çpuf
Épinette Spuklávsent çpuˈklɐfsənt
Épique Espig ɛçpik
Épistolaire Epestolar epəçˌtolɐʁ
Épizootie Ozográṅgad ˌozoˈgʁɑ̃ŋgɐd
Éplucher, peler Uspálles (-a, -ésa) yçˈpɐlːəs
Éplucher, pelure Pallys pɐlːəs
Éponge Pœṅzh
pœṅchat
pœ̃ːnʒ
pœ̃ːnʃɐt
Épongeage Pœṅchad pɔ̃ːnʃɐd
Éponger Pœṅche (-a, -éa) pɔ̃ːnʃə
Épopée Espiget ɛçpigət
Époque Epoq epɔq
Épouillage Uspòċhad yçˈpɔt͡ʃɐd
Épouiller Uspòċhe (-a, -éa) yçˈpɔt͡ʃə
Épouser Nùpen (-ψa, -ésa)
avỳbor (-a, -ía)
làblen (-a, -éna)
nypən
ɐˈvɨbɔʁ
lablən
Épousailles Nupfèj nypˈfɛj
Épouxse Nùpdu nypdy
Éprendre (s') Aklím (dem) (-íma, -íma) ɐˈklim
Épreuve Krép kʁep
Épris Aklíman ɐˈklimɐn
Éprouver Krépesn (-ψna, -ésna) kʁepəsn
Épuisement Erlàkolad əʁˈlakɔlɐd
Épuiser Erlàkole (-a, -éa) əʁˈlakɔl
Épuisette Prasíl pʁɐˈsil
Épuration Appàrtentyn ɐˈʙ̥aʁtəntɪn
Épurer Appàrtes (-a, -ésa) ɐˈʙ̥aʁtəs

Ed | E | En-tête | Aneuvien | Eq