IDEO ANV Coo

Un article de Ideopedia.

Français Aneuvien A.P.I.
Coopérateur Kuprèntor kuˈpʁɛntɔʁ
Coopératif Kuprèntis kuˈpʁɛntis
Coopérative (nm) Kudináso Kudinˈɐso
Coopération Kuprèntyn kuˈpʁɛntɪn
Coopérer Kuprès (-a, -ésa) kuˈpʁɛs
Cooptation Kumòptyn kumˈɔptɪn
Coopter Kumòp (-ta, -téa) kumˈɔp
Copain, pote Ċhumdu t͡ʃumdy
Copeau Hryft hχɪft
Copinage Ċhumad
nechúmad
t͡ʃumɐd
neˈʃumɐd
Copie Dœpet duːpət
Copier Dœpen (-na, -éna) duːpət
Copieur Dœpordu
duψent
duːpɔʁdy
dupsənt
Cophophage Koprínzhor kɔpʁˈinʒɔʁ
Cophophagie Koprínzhet kɔpʁˈinʒət
Copyright Doplék
copyright
dɔpˈlek
kɔpiʁɐɪt
Coq Galed gɐləd
Coque Kok
koṅk
kóq
kɔk
kɔ̃k
koq
Coquecigrue Koxigrù kɔksiˈgʁy
Coquet Rylín ʁəˈlin
Coquetterie Rylínet ʁəˈlinət
Coquilage Kòkjazh
kòkij
kɔkjɐʃ
kɔkij
Coquille Kòkij kɔkij
Coquille Saint-Jacques Repèktor ʁeˈpɛktɔʁ
Coquillettes Qĕdine qœdin
Coquin Slyng ɬɪŋ
Cor Horn
kalh
ɔʁn
kɐɫ
Corail Draak
koralj
dʁɐːk
kɔʁɐʎ
Corbeau Korav
oskrídu
mensol
kɔʁɐf
ɔˈçkridy
mɛnsɔl
Corbeille Æċo ɛːt͡so
Cordage Gotad
gotœl
gotɐd
gotuːl
Corde Goto goto
Cordé Kamòrfan
gotmòrfan
kɐˈmɔʁfɐn
gɔtˈmɔʁfɐn
Cordée Goduul godyːl
Cordelette Gotin gotin
Corder Ingòtes (-ċa, -ésa)
olgótes (-ċa, -ésa)
Gotmetàr (-a, -éa)
inˈgɔtəs
ɔlˈgɔtəs
gɔtmeˈtaʁ
Cordial Kàredon kaʁedɔn
Cordialement Kàredas kaʁedɐs
Cordialité Kàredet kaʁedət
Cornac Lefáṅdu leˈfɑ̃ndy
Corne Tỳrg tɨʁg
Corneille Kornav kɔʁnɐf
Cornemuse Erpoflùt
palàjp
əʁpoˈflyt
pɐlˈajp
Corner Tyrfòf (-fa, -a)
gonchút
təʁˈfɔf
gɔnˈʃut]]
Cornet Tỳra tɨʁɐ
Cornichon Gœmbrin guːmbʁin
Cornu Tỳrgan tɨʁgɐn
Corporatif Korpentis kɔʁpəntis
Corporation Korpentyn kɔʁpəntɪn
Corporatismte Korpentesemt kɔʁpənˌtesəmt
Corporel Soman sɔmɐn
Corps Korp
som
kɔʁp
sɔm
Correctement Korgentas kɔʁgəntɐs
Correcteur Korgentor, -sent, -du kɔʁgəntɔʁ -sənt -dy
Correctif Korgentis (alzh.), -tynd (nam) kɔʁgəntis -tɪnd
Correction Korgentyn kɔʁgəntɪn
Correctionnel Korgelékon kɔʁgəlekɔn
Correctionner Obkòrges ɔbˈkɔʁgəs
Correspondance Epèstad
ruvínad
kart
eˈpɛçtɐd
ʁuˈvinɐd
kɐʁt
Correspondre Epíg (-a, -ía)
ruv (-a, -éa)
karen (-na, -éna)
eˈpíg
ʁuf
kɐʁən
Corrigeable/-ible Akòrgendar
obkòrgendar
ɐˈkɔʁgəndɐʁ
ɔbˈkɔʁgəndɐʁ
Corriger Kòrges (-a, -ésa)
obkòrges
kɔʁgəs
ɔbˈkɔʁgəs
Corrompre Orshen (-a, -éna) ɔʁçən
Corruptible Orsdar ɔʁʝdɐʁ
Corruption Orshyn ɔʁçɪn
Cosmétique Kosmetikg
kosmeprod
kɔçmetik
kɔçmepʁɔd
Cosmique Kosmig kɔçmik
Cosmétologue kosmelògdu kɔçmeˈlɔgdy
Cosmos Kosmosg
speas
kɔçmosɔk
çpɑːs
Costal Kóster kɔçtəʁ
Costume -ier Værtuldu vɛːʁtuldy
Cosy Kòzi kɔzi
Cosy-corner Gonkàm
cosy-corner
gɔnˈkam
kʌzɪ-kɔʁnə
Cotation Kòtentyn kɔtəntɪn
Côte Kager
riyp
kost
kolt
kɐgəʁ
ʁiːp
kɔçt
kɔlt
Côté Làter latəʁ
Coteau Kagra kɐgʁɐ
Côtelette Riypin ʁiːpin
Coter Kote (-a, -éa) kɔt
Coterie Kòtri kɔtʁi
Côtier Kosten kɔçtən
Cotillon Lylfèlli ləlˈfɛl:i
Cotisation Didínaktyn diˈdinɐktɪn
Cotiser Didínak (-ta, -téa) diˈdinɐk
Coton Kodhum kɔðum
Cotonneux Kodhon kɔðɔn
Cou Kol kɔl
Couche Kàm
plàk
kaṅvin
kam
plak
kɑ̃vin
Coucher Plàg (-a, -ía)
leg (-a, -ía)
plag
lɛg
Couchette Kàmin kamin
Coudée Kudet kudət
Coudre Sute (-a, -éa)
kretl (-a, -éa)
sut
kʁɛtl
Couenne Swipál swiˌpɐl
Couguar Pùma
juldærkad
pymɐ
julˈdɛːʁkɐd
Couille Pulà puˈla
Couinement Kwiynad kwiːnɐd
Couiner Kwilen (-na, kwina) kwilən
Coulage Glœpad gluːpɐd
Coulée Sàcet sasət
Couler Sàce (-a, -éa)
glœp (-pa, -péa)
sas
gluːp
Couleur Fàrg faʁg
Couleuvrine Fajgon fajn
Coulis Sàca sasɐ
Coulisser Klàp (-pa, -ía) klap
Coulisseau Klàψat klapsɐt
Couloir Lævĕg lɛːvœk
Coulure Sàsys sasɪs
Coup Slàg
ték
çlag
tek
Coupable Dyrdar diʁdɐʁ
Coupe Ckùtad
oppod
kœp
skytɐd
ɔʙ̥ɔd
kuːp
ʁɐl
Couper Ckùt (-a, -éa)
oppode (-a, -éa)
skyt
ɔpˈkyt
Couplage Kœpalad kupɐlɐd
Couple Kœpel
kœpla
kuːpəl
kuːplɐ
Coupler Kœples (-a, -ésa) kuːpləs
Coupon Ckùnot skynɔt
Coupure Ckùtys
notys
prensys
skytɪs
nɔtɪs
pʁɛnsɪs
Cour Plaréa
ligéa
roba
plɐˈʁeɐ
ligˈeɐ
ʁɔbɐ
Courage Kàret kaʁət
Courageusement Kàras kaʁɐs
Courageux Kàron kaʁɔn
Couramment Koras kɔʁɐs
Courant Korun
œṅdat
kɔʁun
ɔ̃ːndɐt
Courbatu Dolsòman dɔlˈlsɔmɐn
Courbature Dolsòmys dɔlˈlsɔmɪs
Courbaturer Dolsòmin (-a, -a) dɔlˈlsɔmin
Courber Qorebe (-a, -éa) kɔʁəɛb
Courbure Qorbys kɔʁbɪs
Courgette Qurzhin kuʁʒin
Courir Klatàk (-a, -éa)
raase (-a, -éa)
obòd (-a, -éa)
goròbe (-a, -éa)
klɐˈtak
ʁɐːz
ɔbˈɔd
goˈʁɔb
Couronne Kroon kʁoːn
Couronné Kroonan kʁoːnɐn
Couronnement Kroonad kʁoːnɐd
Couronner kroone (-a, -éa) kʁoːn
Courrier Majàl mɐˈjal
Cours Qursus
saċet
ræmb
kurs
kuʁsus
sɐt͡sət
rɛːmb
kuʁs
Course Raas
harmens
pròlu
ˈʁɐːs
ɐʁməns
pʁɔlu
Courser Obraase (-a, -éa) ɔbˈʁɐːs
Coursier Harmendu ɐʁməndy
Coursive Lænarom lɛnɐʁɔm
Court Kort
tenéa
kɔʁt
təˈneɐ
Courtage Kórtenat koʁtenɐt
Courtier Kórtendu koʁtəndy
Courtisan Robadu ʁɔbɐdy
Courtiser Robe (-a, -éa) ʁɔb
Courtois Lolívon
robon
loˈlivɔn
ʁɔbɔn
Courtoisement Lolívas loˈlivɐs
Courtoisie Lolívet loˈlivət
Cousin Kœsyndu
tipùl
kuːsəndy
tiˈpyl
Coussin Robuar ʁobuɐʁ
Coussinet Teluk teluk
Coût Spænt çpɛːnt
Couteau Làjol
Tócat
lɐjɔl
tosɐt
Coutellerie Lajolfàktur ˌlɐjɔlˈfaktuʁ
Coûter Kotor (-a, -ía)
spænden (-a, -éna)
kɔtɔʁ
çpɛːndən
Coûteux Spændon çpɛːndɔn
Coutil Krètyl kʁɛtɪl
Coutume Molívat moˈlivɐt
Coutumier Molívon moˈlivɔn
Couture Sutys
sutad
Kretlys
kretlad
sutəs
sutɐd
kʁɛtləs
kʁɛtlɐd
Couturier Kretlordu kʁɛtlɔʁdy
Couver Kùben (-na, -éna) kybən
Couvercle Kowaas kovɐːs
Couvert Spiynest çpiːnəçt
Couverture Kówyt kovət
Couveuse Kùbok kybɔk
Couvi Obkùban ɔpˈkybɐn
Couvrir Kówe (-a, -éa) kɔv
Cow-boy Boovendak
cow-boy
boːvəndɐk
kɐʊbɔj
Coyote Kojot kojɔt

Com | C | en-tête | Aneuvien | Cr